VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!

Size: px
Start display at page:

Download "VIESMANN. Kasutusjuhend VITOLIGNO 100-S. seadme kasutajale. Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks EE 7/2009 Hoidke juhend alles!"

Transcription

1 Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Puugaasikatel sobiv kuni 50 cm puuhalgude jaoks VITOLIGNO 100-S 7/2009 Hoidke juhend alles!

2 Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks Pidage esitatud ohutusjuhistest täpselt kinni, et vältida inimeste vigastamist ja esemete kahjustamist. Ohutusnõuete selgitused Oht See sümbol hoiatab inimeste vigastada saamise ohu eest.! Tähelepanu See sümbol hoiatab materiaalse kahju ja keskkonnakahjustuste eest. Märkus Pealkirja "Märkus" all on esitatud täiendav teave. Sihtgrupp Käesolev kasutusjuhend on ette nähtud kütteseadme kasutajatele. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, vaimsete või tunnetuslike võimetega inimeste poolt (lapsed sealhulgas) või inimeste poolt, kes ei oma selleks piisavat kogemust ja/või teadmisi; kui see just ei toimu nende julgeoleku eest vastutavate isikute järelvalve all või nende juhendamisel. Tähelepanu! Lapsed peaksid olema järelvalve all. Seade ei ole lastele mängimiseks. Oht Oskamatult teostatud tööd kütteseadme juures võivad põhjustada eluohtlikke õnnetusi. Töid gaasiseadmete juures tohivad läbi viia ainult gaasivarustusettevõtte poolt volitatud isikud. Elektritöid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikud. Käitumine gaasilõhna korral Oht Lekkiv gaas võib põhjustada plahvatusi, mille tagajärjeks on rasked vigastused. Suitsetamine on keelatud! Vältida lahtist tuld ja sädemeid. Mitte rakendada elektri- ja valgustusseadmete lüliteid. Keerata gaasikraan kinni. Avage aknad ja uksed. Eemaldage ohutsoonist kõrvalised isikud. Võtke väljaspool hoonet ühendust gaasi- ja elektrivarustusettevõtte ja kütteseadmete firmaga. Laske ohutus kohas olles (väljaspool hoonet) katkestada hoone elektrivarustus. 2

3 Ohutusjuhised Teie ohutuse tagamiseks (järg) Käitumine suitsugaasilõhna korral Oht Suitsugaasid võivad põhjustada eluohtlikku mürgistust. Lülitage kütteseade välja. Õhutage paigaldusruumi. Sulgeda eluruumide uksed. Käitumine tulekahju korral Oht Tulekahju korral tekib põletus- ja plahvatusoht. Lülitage kütteseade välja. Sulgege kütusetorustiku sulgventiilid. Kasutage kontrollitud tulekustutit, tuleohtlikkuse astmed ABC. Lisakomponendid, varuosad ja kuluvad detailid Tähelepanu! Komponendid, mida ei ole koos kütteseadmega katsetatud, võivad kütteseadet või selle funktsioone kahjustada. Komponente tohivad monteerida või välja vahetada ainult kütteseadmete firma spetsialistid. Nõuded katlaruumile Tähelepanu! Keelatud keskkonnatingimused võivad kahjustada kütteseadet ja ohustada turvalist kasutamist. Tagage keskkonnatemperatuurid üle 0 ºC ja alla 35 ºC. Õhk peab olema puhas halogeensüsivesinikest (sisalduvad nt värvides, lahustites ja puhastusvahendites) ja paigaldusruum ei tohi olla väga tolmune (nt lihvimistööde tõttu). Vältige püsivalt kõrget õhuniiskust (nt pideva pesu kuivatamise tõttu). Ärge sulgege olemasolevaid õhutusavasid. 3

4 Sisukord Sisukord Esmane informatsioon Esmane kasutuselevõtt... 5 Juhtpuldi asukoht Juhtnupud ja komponendid... 6 Regulaatori juhtnupud ja näidikud... 7 Regulaatori avamine... 7 Funktsioonid ja juhtnupud... 7 Juhtpaneel... 8 Sisse- ja väljalülitamine Kütteseadme sisselülitamine Kasutamine Kütus Küttepanek Avada koldeuks Täita kolle küttematerjaliga ja süüdata ahi Põlemise reguleerimine Sekundaarõhusiibri seadistus Katlavee temperatuuri muutmine h näidu muutmine Küttematerjali lisamine Abinõud katla ülekuumenemise korral Katlavee temperatuur tõuseb seadistatud etteantud väärtusest kõrgemale Katlavee temperatuur tõuseb 90 C-ni Katlavee temperatuur tõuseb 95 C-ni Hooldus ja puhastamine Puhastamine Korrashoid, ülevaatus ja hooldus Juhiseid puhastamiseks Tuhakambri tühjendamine (2-3 päeva järel) Küttekolle (enne järjekordset kütmise alustamist) Vaatlusklaas (vajaduse korral) Suitsuventilaator (2-4 nädala järel) Järellülitatavad küttepinnad (2-4 nädala järel) Nõuandeid energia kokkuhoiuks Märksõnaregister

5 Esmane informatsioon Esmane kasutuselevõtt Esmakordset kasutuselevõttu ning regulaatori kohalike ja ehituslike tingimustega kohandamist lasta teha kütteseadmete firmal. Hooldusjuhend Uue kütteseadme kasutajana olete kohustatud registreerima selle viivitamatult piirkondliku kütteseadmete inspektori juures. Piirkondlik kütteseadmete inspektor teavitab teid ka oma edaspidistest toimingutest kütteseadme juures (nt regulaarsed mõõtmised, puhastamine). 5

6 Juhtpuldi asukoht Juhtnupud ja komponendid A B C D E F G H K A Tagumine ülaplekk B Regulaator C Küttekolle D Suitsugaasiklapp E Küttekolde uks F Primaarõhusiiber G Sekundaarõhusiiber H Vaatlusava K Tuhakambri uks 6

7 Juhtpuldi asukoht Regulaatori juhtnupud ja näidikud Regulaatori avamine A! Tähelepanu Suletud klapi korral ei ole olulised hoiatus- ja kasutusjuhiseid nähtaval. Töö ajal peab klapp olema alati avatud, et kuvatud hoiatus- ja kasutusjuhiseid oleksid nähtaval. Tõstke katteklapp üles A. Funktsioonid ja juhtnupud A B C D 8 0 C SET A Juhtpaneel B Kaitse F1 C Toitelüliti D Algasendisse lülitamine ületemperatuuri rakendumise korral 7

8 Juhtpuldi asukoht Regulaatori juhtnupud ja näidikud (järg) Juhtpaneel A B C 8 0 C SET A Katlavee temperatuur või rikketeade B Seadistatava väärtuse suurendamine/vähendamine C Seadistamine/kinnitamine Sümbolite tähendus Vilgub Põleb Märkus Täitekambri uks ei ole Kütmise alustamise Vilkumine peab lõppema Ç suletud režiim pärast täitekambri ukse sulgemist a Soojustarbimine liiga madal Ventilaator töötab tavarežiimil Näidu vilkumise ajal täitekambri ust mitte avada p Katlaringluspumba testimine Katlaringluspump on sisse lülitatud h Lisada kütust või ebaõnnestus kütmise alustamine Pump töötab, kui minimaalne temperatuur on ületatud Vt lk 13 8

9 Juhtpuldi asukoht Regulaatori juhtnupud ja näidikud (järg) É E Ületemperatuur, soojustarbimine liiga madal Temperatuuri kaitsepiiraja on rakendunud Kui ekraanile ilmub katlaveetemperatuuri asemel näit Er, on viga katlavee temperatuuri anduris: Katkestus, lühis või temperatuur üle 100 C Uks avada alles siis, kui põlema hakkab h, vt lk 18). Uks avada alles siis, kui põlema hakkab h, vt lk 18). 9

10 Sisse- ja väljalülitamine Kütteseadme sisselülitamine 1. Kontrollige manomeetrilt kütteseadme rõhku A: Kui manomeetri osuti on allpool punast markeeringut, on süsteemi rõhk liiga madal (süsteemi minimaalne rõhk 1,0 baari). Valage sellisel juhul vett juurde või teavitage kütteseadmete firmat. 2. Kontrollige, ega paigaldusruumi õhustusavad blokeeritud ei ole. 3. Kontrollige, kas kütteseadme poolt on soojustarbimine tagatud, nt kas küttekehaventiilid on avatud. 4. Lülitage toitelüliti 8 sisse. Lühikese aja möödudes ilmub ekraanile katlavee temperatuur. 10

11 Kasutamine Kütus Katel on ettenähtud kütmiseks puuhalgudega, mille niiskussisaldus on 15 kuni 20 %. Niiskusesisaldus üle 20 % võib põhjustada energiakadusid ning küttekatla ja suitsugaasiseadme kahjustusi. Talvel maharaiutud puid tuleb riita laotuna hoida vähemalt 12 kuud ning suvel raiutud puid vähemalt 18 kuud. Kõige paremini sobib lehtpuu puit (pöök, valgepöök, tamm, kask jne). Kasutada võib ka okaspuuhalge. Madalama tiheduse tõttu on okaspuudel samasuguse ruumala puhul siiski madalam kütteväärtus kui lehtpuudel. Okaspuidu kasutamine põhjustab ka küttekatla soojusvahetuspindade kiiremat ning tugevamat saastumist.! Tähelepanu Teisi kütuseliike kui ülalnimetatud mitte kasutada. Kütmiseks mitte kasutada puitlaaste, saepuru, peenikest sütt, kivisütt, puusütt jms. 11

12 Kasutamine Küttepanek Avada koldeuks A B C D 1. Avage esialgu koldeuks ainult kuni tõkiseni A ja oodake 15 sekundit. 3. Söehargi abil avage avauses C gaasiklapp D. 2. Klapile B vajutades vabastage tõkis ja avage uks täielikult. Märkus Koldeukse avamine on märguanne regulaatorile kütmise aktiveerimiseks. Tööle hakkab suitsuventilaator. 12

13 Kasutamine Küttepanek (järg) Täita kolle küttematerjaliga ja süüdata ahi Märkus Küttematerjali kogus oleneb soojusevajadusest. Madala välistemperatuuri ja külma küttevee akumulatsioonipaagi (kui olemas) korral panna kolle täiesti täis. Üleminekuajal lähtuda küttematerjali lisamisel tegelikust soojusvajadusest. 1. Võtta tuhk koldest välja. 2. Laduge söerestile A üks kiht puuhalgusid B. G F E D C B A 3. Täitke kolle kuni primaarõhuavadeni C lehtpuupirdudega D. 4. Täitke kolle kuni primaarõhuelemendi ülemise ääreni E kokkukägardatud paberiga F. 5. Täike kolle puuhalgudega G. Laduge puuhalud koldesse pikkupidi. 13

14 Kasutamine Küttepanek (järg) 6. Ainult esmasel kasutuselevõtmisel: Seadke primaar- ja sekundaarõhusiibrid (vt lk 6) märgistatud asendisse (standardasend). 7. Süüdake koldes paber. 8. Pange gaasiklapp kinni ja sulgege koldeuks ainult kuni tõkise sulgumiseni. 9. Sulgege koldeuks täielikult, kui katlavee temperartuur on tõusnud 70 Cni või hiljemalt 30 min möödudes. Märkus Kui 30 minuti pärast ei ole katlavee minimaalset temperatuuri saavutatud, kustub näit Ç kustub ja ilmub näit h (vt lk 8). See tähendab, et kütmise alustamine ei ole kulgenud edukalt. Suletud koldeukse korral lülitub siis suitsuventilaator välja. Avatud koldeukse korral töötab suitsuventilaator täiskiirusel edasi. Kui kütmise alustamise protsess on edukalt lõpule jõudnud, võib koldeukse uuesti avada alles siis, kui regulaatorile ilmub näit h. Küttematerjali juurdelisamise kohta vt lk

15 Kasutamine Põlemise reguleerimine Sekundaarõhusiibri optimaalne asend (juhtseadiste kohta vt lk 6) oleneb korstna tõmbest, paigalduskohast ja kasutatavast küttematerjalist (okas- või lehtpuu). Kui optimaalne asend on kord leitud, on uus reguleerimine vajalik ainult küttematerjali muutmise korral. Märkus Reguleerimistöid teha täiskoormusrežiimi juures: Kõige varem 60 minutit pärast kütmise alustamist Soojustarbimine 100 % Katlavee etteantud temperatuur maksimaalsel väärtusel Sekundaarõhusiibri seadistus A B C A Sekundaarõhku liiga palju B Õige seadistus 1. Jälgige leeki läbi tuhakolde ukses oleva vaatlusava. Leek peab ulatuma otse alla kuni põletuskanali põhjani (joonis B). C Sekundaarõhku liiga vähe 2. Nõrga, lühikese leegi korral A: Lükake sekundaarõhusiibrit rohkem kinni ( ). Tugeva, pika leegi korral C: Avage sekundaarõhusiibrit pisut rohkem (+). 15

16 Kasutamine Põlemise reguleerimine (järg) Märkus Iga kord pärast seadistuse muutmist oodake vähemalt 5 minutit, enne kui leeki hindate. Primaarõhusiibri asendit ei ole vaja muuta. Katlavee temperatuuri muutmine 1. Vajutage klahvile SET. Kehtiv seadistatud temperatuuriväärtus hakkab vilkuma vaheldumisi näiduga SP. 2. Valige /~ abil soovitud väärtus. Tarneseadistus 80 C Seadevahemik 75 kuni 85 C 3. Oodake 10 sekundit, kuni väärtus automaatselt salvestatakse või vajutage 2 korda järjest klahvile SET seadistatud väärtuse kinnitamiseks ja seadistusfunktsiooni lõpetamiseks. h näidu muutmine Tarneseadistuses ilmub näit h juhul, kui katlavee temperatuur on langenud 17 K allapoole seadistatud katlavee etteantud temperatuuri. Seda väärtust saab muuta. Kui soovitakse näidu varasemat kuvamist, tuleb seadistada madalam väärtus. Kui soovitakse, et näit kuvatakse hiljem, tuleb seadistada kõrgem väärtus. 1. Vajutage klahvile SET, kuni seni kehtinud väärtus hakkab vilkuma vaheldumisi näiduga td. 2. Valige /~ abil soovitud väärtus. Tarneseadistus 17 K Seadevahemik 10 kuni 20 K 3. Oodake 10 sekundit, kuni väärtus automaatselt salvestatakse või vajutage klahvile SET seadistatud väärtuse kinnitamiseks ja seadistusfunktsiooni lõpetamiseks. 16

17 Kasutamine Küttematerjali lisamine Täislaotud küttekolde korral on põlemine olenevalt soojustarbimisest ja küttematerjali kvaliteedist tagatud mitmeks tunniks. Uuesti kütmise alustamise vältimiseks tuleks regulaarselt kontrollida regulaatoril näidu h kuvamist. Märkus Kui regulaatoril kuvatav temperatuur on pikemat aega allpool 60 C, on küttekoldes olev küttematerjal täielikult ära põlenud. Pärast mahajahtumist tuleb küttekatel uuesti kütte panna.! Tähelepanu Koldeukse kaudu väljapääsev suitsugaas saastab keskkonda ja kahjustab tervist. Koldeust avada ja küttematerjali lisada vaid siis, kui näit h põleb. Juhul kui näit É vilgub või põleb näit E, koldeust mitte avada. Vt lk 18. A B C D 1. Kontrollige, kas näit h põleb. 2. Avage koldeuks kõigepealt kuni tõkiseni A. 3. Oodake 15 sekundit. Selle aja jooksul tõmmatakse gaasid küttekoldest välja. 17

18 Kasutamine Küttematerjali lisamine (järg) 4. Klapile B vajutades vabastage tõkis ja avage uks täielikult. 5. Läbi gaasiklapi D vaatlusava C saate kontrollida, kas küttematerjali või hõõguvat sütt on piisavalt. Kui hõõguvate süte kiht ulatub vaid primaarõhuelementide avadeni, tuleb küttematerjali lisada. Sel juhul toimige alljärgnevalt. 6. Avage söehargi abil ava Ckaudu gaasiklapp. 7. Lisage vastavalt soojusvajadusele puuhalge. Tähelepanu! Liiga suured halud vähendavad küttekatla suutlikkust ja võivad põhjustada rikkeid. Küttepuude valikul tuleb lähtuda küttekolde sügavusest ja ukseava suurusest. Puuhalgude pikkus võib olla maksimaalselt 50 cm. 8. Sulgege gaasiklapp D ja koldeuks. Abinõud katla ülekuumenemise korral Oht Aurupahvakud ja mürgised suitsugaasid põhjustavad vigastusi ja terviserikkeid. Järgnevalt loetletud juhtudel ärge avage koldeust enne, kui ekraanil on süttinud näit h. Märkus Kui nimetatud rike kordub mõne aja pärast või ilmneb regulaarselt teatud ajavahemiku järel, teavitage sellest kütteseadmete firmat. Katlavee temperatuur tõuseb seadistatud etteantud väärtusest kõrgemale Kui katlavee temperatuur tõuseb seadistatud etteantud väärtusest kõrgemale, lülitab regulaator suitsuventilaatori pidevalt töörežiimilt ümber taktrežiimile. Ekraanil vilgub sümbol a. Kui katlavee temperatuur on taas langenud allapoole seadistatud etteantud väärtust, läheb suitsuventilaator jälle tavarežiimile. Soojustarbimise tagamiseks avage segamisventiilid ja küttekehaventiilid. 18

19 Kasutamine Abinõud katla ülekuumenemise korral (järg) Katlavee temperatuur tõuseb 90 C-ni Kui katlavee temperatuur on tõusnud 90 C-ni, lülitab regulaator suitsuventilaatori välja. Ekraanil vilgub É. 2. Avage koldeuks alles siis, kui ekraanil süttib näit h. 1. Soojustarbimise tagamiseks avage segamisventiilid ja küttekehaventiilid. Katlavee temperatuur tõuseb 95 C-ni Kui katlavee temperatuur on tõusnud 95 C-ni, avaneb termilise äravoolukaitse ventiil ja katlavesi jahutatakse maha. Kui ekraanil süttib näit E, katkestab temperatuuri kaitsepiiraja suitsuventilaatori vooluga varustamise. A 1. Avage segamisventiilid ja küttekehaventiilid tagamaks soojuse tarbimist juhul, kui seda siiani veel tehtud ei ole. 2. Kui katlavee temperatuur on langenud allapoole 90 C, deblokeerige temperatuuri kaitsepiiraja E, surudes teravaotsalise eseme abil tihvt A sisse. 3. Avage koldeuks alles siis, kui ekraanil süttib näit h. Kütmine jätkub. Lisage küttematerjali vastavalt soojusvajadusele või pange küttekatel uuesti kütte, kui see vahepeal lõpuni on põlenud (vt lk 12). 19

20 Hooldus ja puhastamine Puhastamine Korrashoid, ülevaatus ja hooldus Küttesüsteemi ülevaatust ja hooldust reguleerivad energiasäästueeskiri ja standardid EN 806 ning DIN (a: ÖNORM B8131). Regulaarne hooldus tagab häireteta, energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku küttetöö. Selleks on soovitatav sõlmida kütteseadmete firmaga ülevaatus- ja hooldusleping. Küttekatel Mida suurem on küttekatla mustusaste, seda enam tõuseb suitsugaasi temperatuur ja seega ka energiakulu. Sellepärast tuleb lisaks loetletud hooldustähtaegadest kinnipidamisele küttekatelt kord aastas põhjalikult puhastada. Soojaveeboiler (kui olemas) DIN ja EN 806 kohaselt tuleb küttesüsteemi hooldada või puhastada hiljemalt 2 aastast pärast kasutuselevõttu ja seejärel vastavalt vajadusele. Soojaveeboileri ja tarbeveeühenduste sisepuhastust tohib teostada ainult tunnustatud kütteseadmete firma. Kui soojaveeboileri külmavee pealevoolus on veetöötluse aparaat (nt lüüs või pritseseade), tuleb selle sisu õigeaegselt uuendada. Järgige seejuures tootja juhendit. Lisaks Vitocell 100 korral: Tarbimisanoodi kontrollimiseks soovitame iga-aastast funktsioonikontrolli kütteseadmete firma poolt. Anoodi kontrollimiseks ei ole kütteseadme töötamist vaja katkestada. Kütteseadmete firma mõõdab kaitsevoolu anoodikontrollimisseadmega. Kaitseventiil (soojaveeboiler) Seadme käitaja või kütteseadmete firma peab kaitseventiili korrasolekut kord poole aasta jooksul õhutamise teel kontrollima. Klapipesa võib reostuda (vt klapitootja juhendit). Joogiveefilter (kui on olemas) Hügieeninõuded: Mittepuhastatavatel filtritel uuendage filtrit iga 6 kuu järel (kontrollige visuaalselt iga 2 kuu järel) Puhastage puhastavaid filtreid iga 2 kuu järel. 20

21 Hooldus ja puhastamine Puhastamine (järg) Juhiseid puhastamiseks Oht Pinge all olevate detailide puudutamisel võib saada elektrilöögi, mis võib põhjustada ohtlikke vigastusi. Enne puhastamist lülitage seade võrgupinge alt välja (nt kaitsmest või pealülitist) ja oodake, kuni küttekatel on maha jahtunud. Märkus Puhastamiste vahelised intervallid on orienteeruvad tähtajad, mis võivad olenevalt küttematerjali kvaliteedist ja töötingimustest olla ka lühemad. Puhastustöid tuleb teha vastavalt määratud intervallidele. Puhastage küttekatelt ainult lisatarvikuna tarnitavate puhastusseadmete ja tolmuimejaga. Ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. 21

22 Hooldus ja puhastamine Tuhakambri tühjendamine (2-3 päeva järel) A C B D 1. Keerake kaitsekruvi A välja ja avage tuhakambri uks B. 2. Puhastage vaatlusava C. 4. Pärast puhastustööde lõpetamist sulgege tuhakambri uks ja keerake kaitsekruvi A taas kinni. 3. Eemaldage puhastusseadme abil tuhakambrist ja põletuskanalist D tuhk. Märkus Vajaduse korral võite põletuskanali D puhastamiseks ettepoole välja tõmmata. Pärast puhastamist lükake põletuskanal taas piirikuni sisse. 22

23 Küttekolle (enne järjekordset kütmise alustamist) Hooldus ja puhastamine 1. Kraapige seintelt ning eesmistesse ja tagumistesse nurkadesse ladestunud kuivad ning mahakooruvad jääkained (tuhk, süsi ja pigi) kaabitsa või pahtlilabida abil maha. Märkus Kuumuskindlast betoonist valatud detailide pealispinnal väikeste pragude esinemine on loomulik nähtus ning ei mõjuta kuidagi detailide töökindlust ega eluiga. Mustalt läikiv kiht küttekolde siseseintel on loomulik nähtus ja seda ei ole vaja eemaldada. A B C D 2. Puhastage ettevaatlikult külgmiste primaarõhuelementide B primaarõhuavad A ja põhjaelemendi D düüsipilu C. 3. Pärast puhastustöid sulgege gaasiklapp ja koldeuks. 23

24 Hooldus ja puhastamine Vaatlusklaas (vajaduse korral) 2. Võtke tuhakambri ukse vaateavast vaatlusklaas välja. 3. Puhastage vaatlusklaas. 4. Vaatlusklaasi tagasi monteerimine toimub vastupidises järjekorras. Kõige lõpus paigaldada metallrõngas. A 1. Lülitage küttekatel regulaatorist välja. Märkus Kuni suitsuventilaator töötab, ei ole vaatlusklaasi võimalik vaateavast välja võtta. Suitsuventilaator (2-4 nädala järel) Oht Kui suitsuventilaatorit ei lülitata enne parandustöid välja, on tulemuseks ohtlikud vigastused. Lülitage küttekatel eelnevalt regulaatorist välja. 24

25 Hooldus ja puhastamine Suitsuventilaator (2-4 nädala järel) (järg) B A 6x 1. Keerake lahti suitsuventilaatori tiibkruvid A ja tõmmake mootor B koos ventilaatori rattaga välja. Märkus Elektrijuhtmete pikkus ei ole piisav mootori põrandale asetamiseks. 2. Puhastage ventilaatori ratast, ventilaatori korpust ja suitsugaasiotsakuid kaabitsa ja tolmuimejaga. 3. Suitsuventilaatori tagasi monteerimine toimub vastupidises järjekorras. Tähelepanu! Kuumad detailid võivad elektrijuhtmeid kahjustada. Suitsuventilaator tuleb paigaldada selliselt, et elektrijuhe ei puutuks vastu ventilaatori korpust. 25

26 Hooldus ja puhastamine Järellülitatavad küttepinnad (2-4 nädala järel) A C D B E F 1. Eemaldage tagumine ülaplekk A. 2. Keerake soojusisolatsioonimatt B ettepoole maha. 26

27 Järellülitatavad küttepinnad (2-4 nädala (järg) Hooldus ja puhastamine 3. Avage puhastuskaas C. 4. Tõstke virbulaatorid D välja (vajaduse korral kasutage tange) ja tehke virbulaatorid puhtaks. 5. Puhastage suitsugaaside kogumiskasti siseseinad E ja järellülitatavad küttepinnad F kaabitsa, puhastusharja ja tolmuimeja abil. 6. Monteerige kõik osad vastupidises järjekorras uuesti oma kohale. 27

28 Nõuandeid energia kokkuhoiuks Nõuandeid energia kokkuhoiuks Järgmiste abinõudega saate täiendavalt energiat kokku hoida: A B E D C Õige õhutamine. Tehke aken A lühikeseks ajaks täiesti lahti ja sulgege selleks ajaks termostaatventiilid B. Ärge kütke liiga palju, püüdke saavutada ruumitemperatuur 20 C, iga kraad, mille võrra on ruumitemperatuur madalam, hoiab küttekulusid kokku kuni 6%. Pimeduse saabumisel laske aknarulood (kui olemas) alla. Valige termostaatventiilidele B õige seadistus. Juurdepääs küttekehadele C ja termostaatventiilidele B peab olema vaba. Kasutage regulaatori seadistusvõimalusi D, nt normaalne ruumitemperatuur vaheldumisi alandatud ruumitemperatuuriga. Seadistage soojaveeboileri sooja vee temperatuur E regulaatoriga D. Aktiveerige tsirkulatsioonipump vaid siis (regulaatori lülitusaegadega), kui võetakse sooja vett. Sooja vee teadlik tarbimine: Duši all käimine kulutab reeglina vähem energiat kui vannis käimine. 28

29 Märksõnaregister Märksõnaregister E Energia kokkuhoid...28 Esmakordne kasutuselevõtt...5 H Hooldus...20 Hooldusleping...20 J Joogiveefilter...20 K Kaitseventiil (soojaveeboiler)...20 Korrashoid...20 Kütteseadme sisselülitamine...10 R Regulaatori kasutuselevõtt...10 S Seadme registreerimine...5 Seadme sisselülitamine...10 Soojaveeboiler...20 Süsteemi sisselülitamine...10 T Taaskasutuselevõtt...10 Tuhakasti tühjendamine...22 U Ülevaatus...20 M Manomeeter...10 P Puhastamine

30 30

31 31

32 Trükitud keskkonnasõbralikule, ilma kloorita pleegitatud paberile Kasutamise kehtivus Küttesüsteemide jaoks, millel on Vitoligno 100-S, soojaveeboiler ja Vitotronic. Kuhu pöörduda? Oma seadme kohta käivate küsimuste või hooldus- ja käivitustööde puhul pöörduge palun oma erialase spetsialisti poole. Infot läheduses leiduvate spetsialistide kohta leiate nt. internetist aadressil 32 Viessmann Kadaka tee Tallinn Telefon: Faks: Valmistajal on õigus seadmeid tehniliselt muuta.

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET

TTK 31 E KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET TTK 31 E ET KASUTUSJUHEND ÕHUKUIVATI TRT-BA-TTK31E-TC-002-ET Sisukord Märkused kasutusjuhendi kohta... 01 Teave seadme kohta... 02 Ohutus... 04 Transport... 05 Kasutamine... 05 Vead ja rikked... 10 Hooldus...

More information

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

More information

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus

Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Väiketuulikute ja päikesepaneelide tootlikkuse ja tasuvuse võrdlus Rein Pinn Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon EnergoGen Päikeseenergia ja paneelid Toodab sooja Vaakum torukollektor Plaatkollektor Päikeseenergia

More information

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

Kasutusjuhend. Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S. Licensed by Hyundai Corporation Korea. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Kasutusjuhend Bensiiinimootoriga muruniiduk L 5100S L 5500S Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit Sisukord Märkused... 03 Eessõna... 04 Tehnilised omadused... 05 Komplekti koosseis... 05 Toote

More information

jõudlusega ning vähendab võrra.

jõudlusega ning vähendab võrra. Põhifunktsioonid Aktiivne energiajuhtimine Aktiivse energiajuhtimise funktsioon reguleerib energiatarbimise taset ja jahutusvõimet, juhtides kompressori mootori maksimaalset sagedust. Ülim energiatõhusus

More information

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL

ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL ÕHKSOOJUSPUMBAD PÕRANDAMUDEL SISESEADE MFZ-KJ25VE MFZ-KJ35VE KASUTUSJUHEND Kasutajale seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege käesolev juhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM EE. POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! UMPLM20180903EE POWERTEX Permanent Lifting Magnet model PLM 1 POWERTEX Permanent Lifting Magnet PLM 100 kg 2 ton Instruction for use (GB) (Original instructions)

More information

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S

KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE EESTI SRK20ZSX-S SRK25ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S KASUTUSJUHEND KLIIMASEADE ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÕLGE EESTI SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S www.kliimajaam.ee info@kliimajaam.ee +37 556 359 Antud kliimaseade vastab elektromagnetilise

More information

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend

komfovent domekt DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend komfovent DOMEKT C4 PLUS kontrolleriga ventilatsiooniseadmete seeria Elektriline paigaldus- ja kasutusjuhend ET Sisukord komfovent 1. PAIGALDUSJUHEND...4 1.1. Elektritoiteallika...4 1.2. Juhtpaneeli paigaldamine...4

More information

Praktikumi ülesanne nr 4

Praktikumi ülesanne nr 4 Järjestikskeemid - Koodlukk I07 - Digitaalloogika ja -süsteemid Õppejõud: Priit Ruberg Ülari Ainjärv 1/4 I07 - Sisukord 1. Ülesande püstitus!... 1. Lahendus!... 1.1. Automaadi mudel!... 1.. s0 - s14 (Moore)!....3.

More information

PV20b ja PV30b pelletipõletid

PV20b ja PV30b pelletipõletid PV20b ja PV30b pelletipõletid Kasutusjuhend PV20b / PV20b pelletipõleti lk 2/ 42 Sisukord Ohutusnõuded... 4 Hoiatused... 4 Märkused... 4 Põletite komplektsus... 6 1 Kirjeldus... 7 1.1 Töötamise põhimõte...

More information

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend

C4.1. Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend C4.1 EE Elektripaigaldus- ja kasutusjuhend EE Sisukord 1. ELEKTRIPAIGALDUSJUHEND... 3 1.1. Elektritoiteühendus... 3 1.2. Juhtpaneeli paigaldusnõuded... 3 1.3. Köögi tõmbekapi ühendamine... 4 1.4. Väliselementide

More information

Väga tõhusad väikese energiakuluga

Väga tõhusad väikese energiakuluga Küttesüsteem Kliimaseade/ jahe Tarbevesi AX.. / A.. / ModulA.. Väga tõhusad väikese energiakuluga Enam kui lihtsalt pumbad A-energiaklassi asendab Biral ECO-Design A Alates 1. jaanuarist 2013 asendatakse

More information

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL

AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL AWD18E CORDLESS DRILL AKUTRELL Instruction Manual Kasutusjuhend Original instructions Originaaljuhendi tõlge Please read this handbook carefully before using the tool! Enne tööriista kasutamist loe juhend

More information

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor. Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel

DAC SEERIA KASUTUSJUHEND. Suruõhukompressor.  Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel DAC SEERIA Suruõhukompressor KASUTUSJUHEND www.daewoopowerproducts.com Toodetud Korea firma Daewoo International Corporation litsentsi alusel SISUKORD 1. TEHNILISED ANDMED... 2 2. KASUTUSJUHISED... 2 3.

More information

WG329E WG329E.5 WG329E.9

WG329E WG329E.5 WG329E.9 Battery-powered Jaw Saw Akutoitega haaratssaag Akumulatora spīļzāģis Akumuliatoriumi maitinamas grandininis pjūklas EN ET LV LT P07 P22 P37 P52 WG329E WG329E.5 WG329E.9 Original instructions Algsete juhiste

More information

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR

Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR V:\Technical\ARTWORK\Fitting & Wiring\Word Files COMPLETE\442073S.doc Sentinel Kinetic MVHR ja Kinetic Plus MVHR toimimine & seire Stock Ref. N 438222 Kinetic B 438222A Kinetic BS 443319 Kinetic BH 443319A

More information

The Electrolux Group. The world s No.1 choice.

The Electrolux Group. The world s No.1 choice. GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. IT LIBRETTO

More information

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510

Kehakoostise monitor. Kasutusjuhend BF510 BF510 IN-9137 90001D BF510 Kehakoostise monitor Kasutusjuhend ET Tootja OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Jaapan Esindaja Euroopa Liidus OMRON HEALTHCARE EUROPE

More information

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade

Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270. Taskukohane navigaatorseade Paigalda ja mine! nüvi 200/250/270 Taskukohane navigaatorseade Algatuseks Mis on karbis? nüvi seade iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida

More information

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND www.torujyri.ee,,,,,, ATMOS PUUGAASI KATLA KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND Katla pikaealisuse ja õige töö põhiprintsiibid: 1. Kasutada eranditult ainult kuiva puitu maksimaalse niiskusega kuni 20%. 2.

More information

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus

Kasutusjuhend. Enne esimest kasutamist. Mudel. Pulss- või toonvaliku võimalus. Helistaja numbrinäidu võimalus Enne esimest kasutamist Täname Teid Panasonicu uue telefoni ostmise eest. Lauatelefon Kasutusjuhend Helistaja numbrinäit (võimaluse korral) on operaatorfirma teenus. Kui olete selle teenuse tellinud, saate

More information

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS

MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST... 9 SÕIDUKI FUNKTSIOONID KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE MIDA TEHA OHUOLUKORRAS SISUKORD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SISSEJUHATUS.................................................................................. 3 MIDA TEADA ENNE SÕIDUKI KÄIVITAMIST..........................................................

More information

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend

ATS3000/4000 Juhtpaneel. Kasutusjuhend ATS3000/4000 Juhtpaneel Kasutusjuhend ARITECH on firma Interlogix BV filiaal. AUTIKAITSE 2000 Interlogix BV. Kõik õigused kaitstud. Firma Interlogix BV annab käesoleva juhendi reprodutseerimise õiguse

More information

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE!

TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! QUICK GUIDE TERE TULEMAST UUDE VOLVOSSE! Selles kaustas on valik enimkasutatavaid funktsioone teie autos. Kasutus- ja muud juhendid sisaldavad ohutusteavet ning kõiki hoiatus- ja tähelepanu nõudvaid tekste

More information

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK

MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK MATRIX 832/424/832+ ICON SÕRMISTIK KESKSEADME KASUTUSJUHEND Maaletooja: ALARMTEC AS SAKU 15, TALLINN 11314 Tel 6598800 Fax 6598899 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee R R ALARMTEC 2004 SÜSTEEMI

More information

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R

TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R Juhendi nr 577014-183 Rev.: A Operator's Quick Help TLS-300 TLS-350 Plus TLS-350R ESTONIAN Märkus. See kasutusjuhend on tõlge - originaaljuhend on inglise keeles. Märkus Veeder-Root ei anna selle trükise

More information

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Economy MHIE. Paigaldus- ja kasutusjuhend Ed.07 / Wilo Pioneering for You Wilo-Economy MHIE et Paigaldus- ja kasutusjuhend 4 090 993-Ed.07 / 2016-09-Wilo Jn 1 Jn 2 11 11 3 3-PH 7 9 8 3-PH 7 2 5 2% HC Mini ou / or 4 3 7 HA 200 mm Mini 100 mm Mini 1 6 13 20

More information

V90 C R O S S C O U N T R Y

V90 C R O S S C O U N T R Y V90 C R O S S C O U N T R Y QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Juhendis Quick Guide tutvustatakse teie Volvo funktsioonide valikut. Täpsema kasutusteabe leiate autost, rakendusest ja Internetist. AUTO KESKEKRAAN Kasutusjuhendi

More information

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST

Portable Winch Co. KASUTUSJUHEND LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT ENNE KASUTAMIST Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCHES TM PCW5000 ja PCW5000-HS (suure kiirusega) KASUTUSJUHEND Mudelid: PCW5000 Maksimaalne tõmbejõud (üks köis):

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend TELEFON XL340X Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Kasutage vaid taaslaetavaid akusid. Laadige igat telefoni vähemalt 24 tundi enne kasutamist. Eestikeelne kasutusjuhend 10. INDEKS O

More information

Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend

Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend Montaaži-, kasutus- ja hooldusjuhend Kolmefaasilised asünkroonmootorid madalpingele, lühisrootoriga Kolmefaasilised asünkroonmootorid madalpingele, faasirootoriga (tõlge) Standard disain Version: 02.2018

More information

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02

KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 KRAANIJUHTIMISSEADE Tootesari ND800 Versioon 5/02 Paigaldus-, hooldusja kasutusjuhend 7 ND 70 ee Versioon 5/02 2 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Üldküsimused... 3 1.2. Tööpõhimõte... 3 1.3. Märgistused...

More information

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR

VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR AQUAPHOR water filters VEEPEHMENDUSFILTER AQUAPHOR mudelid A800 A1000 Tootja: Haugue Quality Water International / William R. Hague. Inc." 4343 S. Hamilton Road, Groveport, Ohio 43125, USA ("Haugue Quality

More information

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC

KEY TO SYMBOLS. Symbols. Choke: Set the choke control in the choke position. 2 English AT26CCMC GB Operator s manual 2-22 SE Bruksanvisning 23-43 DK Brugsanvisning 44-64 FI Käyttöohje 65-85 NO Bruksanvisning 86-106 FR Manuel d utilisation 107-127 NL Gebruiksaanwijzing 138-148 IT Istruzioni per l

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja Allkiri VIN Mark Mudel REG. KUUPÄEV Reg nr. või litsentsi nr. Päev Kuu Aasta Tel nr: Isiklik Töö Olen varustatud ja

More information

SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND

SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND SEADMETE COMPACT AIR JA COMPACT HEAT PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND Programmiversioon 3.00 ja uuemad versioonid COMPACT Air COMPACT Heat Originaaldokument on rootsikeelne. Registreeritud disain. Ettevõte

More information

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad

Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad ProMinent Kasutusjuhend ProMinent Makro TZ Dosaatorpumbad Makro TZ HM Makro TZ HMH Makro TZ HK Makro TZ Palun kirjutage toote identifitseerimiskood siia. ProMinent Makro TZ dosaatorpumpade korrektseks

More information

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG

GB Assembly instructions EE Paigaldamine BA10.17PGEE POWERTEX Wire Rope Grip PG GB Assembly instructions EE Paigaldamine! BA10.17PGEE03.05.16 POWERTEX Wire Rope Grip PG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) WARNING Failure to follow the regulations

More information

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA

MUUDETUD juunis Kõik õigused kaitstud WADA 1 Küsimus: Lõppkokkuvõttes vastutan mina kõige eest, mida alla neelan, süstin või manustan.vastus: Õige Seletus: Kõik sportlased peavad esitama ennetavaid küsimusi oma sportlaskarjääri ohtuseadmise vältimiseks.

More information

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11.

Mudel nr KX-TG6521FX. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine telefoniga lehekülg 11. Kasutusjuhend Juhtmeta digitaaltelefon Mudel nr KX-TG65FX KX-TG652FX Juhtmeta digitaalautomaatvastaja Mudel nr KX-TG652FX Pildil on kujutatud mudelit KX-TG65. Enne telefoni kasutuselevõttu vt punkti Tutvumine

More information

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge

Petrol snow thrower. Petrol snow thrower SPT GB Original instructions EE. Algupärase kasutusjuhendi tõlge Petrol snow thrower GB Original instructions Algupärase kasutusjuhendi tõlge SPT-163-560 1 Petrol snow thrower GB Manufactured under license by: MATRIX GmbH Postauer Straße 26 D-84109 Wörth/Isar www.matrix-direct.net

More information

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi

LOGO. Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi LOGO KASUTUSJUHEND Eesti Arengukoostöö ja Humanitaarabi 1.1 Logo tähendus Logo element, mille ühenduses olevad kujundatud lülid on seotud, on tuletatud Eesti rahvuselementidest. Märgis olevad lahus elemendid

More information

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD

VALGE SÄRK PÕHIKANGAS TWO FOLD VALGE SÄRK TWO FOLD S0 2-PLY POPLIN T0 2-PLY TWILL U06 2-PLY ROYAL- OXFORD V SMALL HERRINGBONE Laitmatult valge särk on ajatu klassika. Oma puhtuses võimaldab see kombineerimist mis tahes teiste värvidega.

More information

.. OMANIKU KASIRAAMAT

.. OMANIKU KASIRAAMAT .. OMANIKU KASIRAAMAT Kasutamine Hooldus Tehnilised andmed Kogu käesolevas Omaniku käsiraamatus toodud informatsioon oli kehtiv selle väljaandmise hetkel. Pideva tootearenduse võimaldamiseks jätab Hyundai

More information

STULZ the natural choice. Hooldusjuhend 10/2012. Original instructions Precision Air Conditioning Units

STULZ the natural choice. Hooldusjuhend 10/2012. Original instructions Precision Air Conditioning Units STULZ the natural choice Hooldusjuhend 10/2012 Original instructions Precision Air Conditioning Units 8. Hooldus 8.1 Ohutusjuhised Kõikide hooldustööde teostamisel tuleb rangelt järgida antud riigis kehtivaid

More information

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND.

DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND. DEFA SmartStart PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND EE SMARTSTART SISUKORD SMARTSTART 3 KASUTUSJUHENDIST 3 FUNKTSIOONID 4 EKRAAN 4 SÜMBOLID 5 EKRAAN 6 PÕHIKUVA 6 SEADISTUSED 7 KELL 7 KUUPÄEV 7 TEHASESÄTTED 8 5/7-PÄEVANE

More information

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS

TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS Artjom Tsassovskihh TOITESÜSTEEMI TÄIUSTAMINE RAHA SÄÄSTMISEKS LÕPUTÖÖ Transporditeaduskond Autotehnika eriala Tallinn 2015 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 4 2. LÜHENDITE LOETELU... 6 3. GAASISEADMED... 7

More information

Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication

Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication Laevamootorite tulevik Anders Toomus Osakonna juhatja AB Volvo Penta Service Communication Volvo Penta Dept. CB22400 Service Communication AT 1 2014-07-28 Volvo Group Organization Group Trucks Sales &

More information

ARUKAS POSITSIONEER. ND9100H Rev Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07

ARUKAS POSITSIONEER. ND9100H Rev Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07 ARUKAS POSITSIONEER ND9100H Rev. 2.1 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND91H 70 et Väljaanne 1/07 2 Sisukord 1 ND9000 TOOTEGRUPI KOKKUVÕTE... 3 1.1 Võtmeomadused... 3 2 ND9100H ARUKAS POSITSIONEER

More information

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND

Kolme ahela reguleerimine. - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND Kolme ahela reguleerimine - kahe kütteahela juhtimine - ühe koduse kuumaveeahela juhtimine KASUTUSJUHEND www.ouman.fi H23 on kolme ahela jaoks mõeldud kütteregulaator (kaks kütteahelat ja üks kuumaveeahel).

More information

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT

OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT OMANIKU REGISTREERIMISSERTIFIKAAT Müügiesindaja Pitsat OMANIK: AADRESS: Müügiesindaja allkiri VIN Väljalase Mudel REGISTREERIMISKUUP. REGISTREERIMISNR. Kuup. Kuu Aasta Telefoninumber: Eranumber: Töönumber:

More information

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti

PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti PT-36 Mehhaniseeritud plasmakaarkeevituspõleti Kasutusjuhend (ET) 0558006965 03/2009 KINDLUSTA, ET SEE INFO JÕUAKS KASUTAJANI. LISAKOOPIAID ON VÕIMALIK SAADA SEADME HANKIJALT. TÄHELEPANU Need JUHISED on

More information

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post

EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND. Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN Tel e-post EVO192 ja TM50 KASUTUSJUHEND versioon 01/2015 Maaletooja: ALARMTEC AS TÖÖKOJA 1, TALLINN 11313 Tel 6511500 e-post alarmtec@alarmtec.ee www.alarmtec.ee ALARMTEC Jaanuar 2015 1.0 TUTVUSTUS Täname teid, et

More information

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut

Elekter päikesest Eestis aastal Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Elekter päikesest Eestis aastal 2012. Andri Jagomägi, Ph.D. Tallinna Tehnikaülikool Materjaliteaduse Instituut Küsitlus Milline peaks olema päikesest elektrit toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te

More information

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus

2 Sissejuhatus. Sissejuhatus Opel Astra 08/2011 Sisukord Sissejuhatus... 2 Lühidalt... 6 Võtmed, uksed ja aknad... 20 Istmed, turvaistmed... 48 Panipaigad... 68 Näidikud ja juhtseadised... 87 Valgustus... 118 Kliimaseade... 125 Sõitmine

More information

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU

KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KASUTUSJUHEND/VARUOSADE LOETELU KEEVITUSMASK EVERMATIC AIR CLEAN AIR BASIC 2000 (tekst joonisel): 100003 keevitusmask 155003 voolik 157003 tugivöö 154003 mootorisõlm 165004 aku 156004 filter P3 102001-110001

More information

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4

Alaris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 laris süstlapump (tarkvaraga Plus) MK4 Mudelid: 8002MED01, 8002MED01-G, 8002TIG01, 8002TIG01-G 8003MED01, 8003MED01-G, 8003TIG01, 8003TIG01-G Kasutusjuhised et s Sisukord laris süstlapump (tarkvaraga Plus)

More information

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect

Indego l Indego 800 l Indego 850 l Indego 1000 Connect l Indego 1100 Connect l Indego 1200 Connect OBJ_DOKU-27378-008.fm Page 1 Tuesday, October 27, 2015 10:34 AM Дата производства: Өндірілген уақыты: Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-garden.com F

More information

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad

Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad Artiklinumber 470 1697-R1 Kasutusjuhend Slagkrafti kraanad SC40 / SC45 / SC70 / SC85 / SC160 Enne kraana kasutuselevõttu loe hoolega läbi terve kasutusjuhend! Eesti k., kasutusjuhendi tõlge Copyright.

More information

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

SADAMA VASTUVÕTUSEADMETE VÄIDETAVATEST PUUDUSTEST TEAVITAMISE VORM FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määrus nr 78 Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded Lisa 2 (majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.märtsi

More information

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend

Cisco juhtmevabade IP-telefonide 8821 ja 8821-EX kasutusjuhend Esmakordselt avaldatud: 2016-06-29 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

More information

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND

SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND SUUNTO KAILASH 2.0 KASUTUSJUHEND 2016-11-07 2 1 Ohutus... 4 2 Alustamisjuhend... 6 2.1 Sätete reguleerimine... 7 2.2 Kuvad ja vaated... 7 2.3 Kodu asukoht... 8 3 Funktsioonid... 10 3.1 7R-i logiraamat...

More information

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX

Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupid DN SA, SMTC, SMT Paigaldus- ja kasutusjuhend WOMIX Pumbagrupp DN Pumbagrupi isolatsioon Uus isolatsioon sobib pumbagruppidel DN ja DN. Spetsiaalse ava kaudu isolatsioonis Saab muuta ning jälgida

More information

Tartu Ülikool Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut KÜTTE, VENTILATSIOONI JA ÕHUKONDITSIONEERIMISE INGLISE-EESTI SELETAV SÕNASTIK

Tartu Ülikool Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut KÜTTE, VENTILATSIOONI JA ÕHUKONDITSIONEERIMISE INGLISE-EESTI SELETAV SÕNASTIK Tartu Ülikool Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut KÜTTE, VENTILATSIOONI JA ÕHUKONDITSIONEERIMISE INGLISE-EESTI SELETAV SÕNASTIK Magistriprojekt Margus Mere Juhendajad: Kristi Põder Märt Falk

More information

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks -

390 Õhuvaba pihusti. Remont EE rev.b. - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - Remont 390 Õhuvaba pihusti 310824EE rev.b - Ehitusvärvide ja katete portatiivsete pritsimisrakenduste jaoks - 3300 psi (22,7 MPa, 227 baari) Maksimaalne töörõhk TÄHTSAD OHUTUSJUHISED! Lugege läbi kõik

More information

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend

Portaali huvikohtade loend. Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend Portaali huvikohtade loend Kasulik teada Porsche Connecti kasutusjuhend 7/16 Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on ettevõtte

More information

AIP Supplement for Estonia

AIP Supplement for Estonia EESTI AIP Estonia Kontakt / Contact Aadress: ennuliiklusteeninduse Aktsiaselts ennuinfo osakond Kanali põik 3 Rae küla, Rae vald 10112 Harjumaa Estonia Tel: +372 625 8323 Faks: +372 625 8200 AFS: EETYOYX

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.50PRSJEE13.12.16 POWERTEX Rigging Screw model PRSJ/PRSE 1 POWERTEX Closed Body Rigging Screw Instruction for use (GB) (Original instructions) WARNING Failure

More information

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID

SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID K-5, Tri-Arc -i seeria SÜSINIKELEKTROODIGA ÕHKKAAR PINNALÕIKAMISE KÄSIPÕLETID Kasutusjuhend Põleti K-5 Eesti (Estonian) Tri-Arc -i seeria Versioon: AB Väljastamise kuupäev: 06.15.2014 Juhend Nr: 89250019ET

More information

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti

EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut. Ago Ütt-Ütti EESTI MAAÜLIKOOL Tehnikainstituut Ago Ütt-Ütti SÕIDUKI MOOTORI PROGRAMMEERITAVA JUHTMOODULI SEADISTAMISE METOODIKA DÜNAMOMEETRILISES STENDIS METHODOLOGY FOR TUNING VEHICLE STANDALONE ENGINE FUEL INJECTION

More information

Koostas: Kadri Kõivumägi nakkushaiguste osakonna arst-õppejõud. Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev

Koostas: Kadri Kõivumägi nakkushaiguste osakonna arst-õppejõud. Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev Kinnitas: /allkirjastatud Mart Einasto juhatuse liige 11.12.2014 digitaalselt/ Koostas: Kadri Kõivumägi nakkushaiguste osakonna arst-õppejõud 29.11.2014 Allkiri Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev

More information

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele Tallinn 2012 Juhendi väljaandja: Tondi Tulekaitse OÜ Esikaane foto autoriõigused: Järven AB Koostaja: Orm Tammepuu

More information

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend

Digitaalne vererõhu aparaat. Mudel UA Kasutusjuhend Digitaalne vererõhu aparaat Mudel UA-767 30 Kasutusjuhend EESTI EESTI SISUKORD EESTI 1 Kallid kliendid Meie õnnitlused, kõrgtehnoloogilisel tasemel välja töötatud A/D vererõhu, mõõtmisaparaadi omandamise

More information

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011

Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Ehitisintegreeritud fotoelektriliste päikesepaneelide tootlikkus ja majanduslik tasuvus Eesti kliimas aastal 2011 Annika Päsik Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium Sisukord Eesmärk Päikesekiirgus Eestis

More information

Eestikeelne kasutusjuhend

Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome XL70 XL75 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Ole vastutustundlik Austa autoriõigusi Eestikeelne kasutusjuhend

More information

LYRA. Loob rahuliku keskkonna. Air Climate Solutions

LYRA. Loob rahuliku keskkonna. Air Climate Solutions LYRA Loob rahuliku keskkonna Trendid (Lõpptarbijad) Suurenenud töötajate heaolu Hoone jagamise paindlikkus Madal elutsükli maksumus Kõrgem produktiivsus Valmisolek muutusteks Vähendatud energiakulu Individuaalne

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3675:2006 Toornafta ja vedelad naftaproduktid. Laboratoorne tiheduse määramine. Areomeetriline meetod (ISO 3675:1998) Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory

More information

ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid

ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid ARUKAS POSITSIONEER ND9000H ND9000F ND9000P Rev. 2.3 Paigaldamise, hooldus- ja kasutusjuhendid 7 ND90 70 et 8/2011 2 7 ND90 70 et Sisukord 1 ND9000 TOOTEGRUPI KOKKUVÕTE... 3 1.1 Võtmeomadused... 3 2 ND9000

More information

JÄRELTULIJALIJA e. Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar

JÄRELTULIJALIJA e. Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar JÄRELTULIJALIJA e E. VILDE NIM. JUURU GÜMNAASIUMI LEHT ee e ee e NR 38 APRILL 2011 Küsimustele vastab direktor Sirje Kautsaar Sirje Kautsaar. Kuna meie kooli juhib nüüd uus direktor, tegime intervjuu,

More information

Paigaldusjuhend NIBE F135

Paigaldusjuhend NIBE F135 LEK Paigaldusjuhend Väljatõmbeõhumoodul IHB EE 1540-2 331438 Sisukord 1 Oluline teave 2 5 Elektriühendused 18 Ohutusteave 2 Üldteave 18 2 Tarne ja käsitsemine Transport Montaaž Tarne komponendid Katete

More information

Kinnituselemendid ja ühendustehnika. Kvaliteet, mida saab usaldada

Kinnituselemendid ja ühendustehnika. Kvaliteet, mida saab usaldada Kinnituselemendid ja ühendustehnika Kvaliteet, mida saab usaldada H&R GmbH I Osemundstraße 4 I DE 58636 Iserlohn Fon +49 2371 95316-0 I Fax +49 2371 95316-16 info@the-wire-man.com I www.the-wire-man.com

More information

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA

PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA E L E C T R I C S PUMPLATE JUHTAUTOMAATIKA TOOTEVALIK, LK 5 9 HOOLDAMINE, LK 10 GARANTII, LK 11 JUHTAUTOMAATIKA FULL APP Lihtne ja soodne Tekstiga ekraan Häirete edastus SMS-sõnumitega JUHTAUTOMAATIKA

More information

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering

Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARD EVS-EN 10132-3:2000 Cold rolled narrow steel strip for heat treatment - Technical delivery conditions - Part 3: Steels for quenching and tempering EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

More information

Kui ei külma küünlal jalad, siis vast külmab vastlal jalad, kui ei külma vastlal jalad, siis jorutab jüripäevani. (Iisaku, 1961)

Kui ei külma küünlal jalad, siis vast külmab vastlal jalad, kui ei külma vastlal jalad, siis jorutab jüripäevani. (Iisaku, 1961) Kui ei külma küünlal jalad, siis vast külmab vastlal jalad, kui ei külma vastlal jalad, siis jorutab jüripäevani. (Iisaku, 1961) Oli käre külm, kuid päike helendas ja lumi sätendas silmipimestavalt. Oli

More information

Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend

Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide juhend OHUTUS- KAARDID Sissejuhatus KOKKUPUU- TESTSENAA- RIUMID Sissejuhatus OHUTUS- KAARDID Jaod KOKKUPUU- TESTSENAA- RIUMID Jaotised Lahtiütlus/õigusteave

More information

Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14

Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14 Mehhatroonika instituut MHK õppetool MHK40LT Rainer Lepik Rehvitemperatuuri mõõtesüsteem võistlusautole FEST14 Bakalaureusetöö Autor taotleb tehnikateaduste bakalaureuse akadeemilist kraadi Tallinn 2014

More information

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega

Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Efektiivne energiatootmine GE Jenbacher biogaasimootoritega Tiit Kollo Filter AS TEUK XI 12. november 2009 Tartu FILTER GE Jenbacher gaasimootorite autoriseeritud müüja ja hoolduspartner aastast 1998 Eesti,

More information

PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH

PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH PFEIFER SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH PFEIFER-i keermestatud tõstesüsteem DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66 D-87700 MEMMINGEN TELEFON +49 (0) 83 31-937-290 TELEFAX +49 (0) 83 31-937-342 E-MAIL bautechnik@pfeifer.de

More information

Kiirtoidu seadmete hinnakiri

Kiirtoidu seadmete hinnakiri Kiirtoidu seadmete hinnakiri FKI Fast Food Teknik a/s Turustaja Eestis 2018 Teekond õnnelike klientideni kiirtoiduäris FKI on spetsialiseerunud kiirtoiduseadmete arendamisele ja tootmisele. Tootja eesmärk

More information

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote detailid Artikkel: 0083 Aine/preparaadi kasutamine Värvieemaldaja Tootja/Tarnija: Made in Zep Inc. 1310 Seaboard Industrial

More information

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP

GB Instruction for use EE Kasutusjuhend BA11.31PB/PDEE POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP GB Instruction for use EE Kasutusjuhend! BA11.31PB/PDEE24.01.17 POWERTEX Shackle PBSB/PBSP/PDSB/PDSP 1 POWERTEX Shackles Instruction for use (GB) (Original instructions) PDSB with safety bolt PDSP with

More information

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.4 KASUTUSJUHEND 2016-11-30 2 1 OHUTUS... 6 2 Alustamisjuhend... 8 2.1 Nupud ja menüüd... 8 2.2 Seadistamine... 9 2.3 Sätete reguleerimine... 12 3 Funktsioonid... 14 3.1 3D-vahemaa...

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 12953-6:2011 Trummelkatlad. Osa 6: Nõuded katla seadmestikule Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN

More information

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A

Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 24V-5A / SVM 24V-8A Kasutus- ja paigaldusjuhend Juhtseade tuleohutussüsteemidele SVM 4V-A / SVM 4V-8A Tuleohutussüsteemid Ventilatsioonisüsteemid 4V DC maks. A / 8A tuleohutuse rühm, ventilatsiooni rühm Sisendid tulekahjulülititele,

More information

B 90 R Adv DOSE Bp Pack

B 90 R Adv DOSE Bp Pack B 90 R R Adv Bp Pack akutoitel pealistutav põrandapesumasin on kompaktne, mitmekülgne, sellel on suurema mahutavusega paak, reguleeritav töölaius (55-75 cm) ja FACT-tehnoloogia. Mudelil Advance on juhtpaneel,

More information

KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE

KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE Sixten Sepp KÕRGEPINGE-IMPULSSTRAFO TOITEALLIKA JA KÕRGEPINGEMUUNDURIGA TESTMOODULI PROJEKTEERIMINE ESS-I PROOTONIKIIRENDILE LÕPUTÖÖ Mehaanikateaduskond Elektritehnika eriala Tallinn 2017 Mina, Sixten

More information

EESTI STANDARD EVS-EN 25199:1999. Tsentrifugaalpumpade tehnilised andmed. Klass II Technical specifications for centrifugal pumps - Class II

EESTI STANDARD EVS-EN 25199:1999. Tsentrifugaalpumpade tehnilised andmed. Klass II Technical specifications for centrifugal pumps - Class II EESTI STANDARD EVS-EN 25199:1999 Tsentrifugaalpumpade tehnilised andmed. Klass II Technical specifications for centrifugal pumps - Class II EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard EVS-EN 25199:1999

More information

ogu maailm on külm. K ES 1011, 4/

ogu maailm on külm. K ES 1011, 4/ 2007 2008 Kogu maailm on külm. Ahi on igivana leiutis. Esimesed kiviahjud olid teostuselt rohmakad ja massiivsed. Ahjudele esitatavad nõuded aga kasvasid järjest, peamiselt kõrgemast seisusest inimeste

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN 16307-1:2013+A1:2015 TÖÖSTUSVEOKID. OHUTUSNÕUDED JA TÕENDAMINE. OSA 1: TÄIENDAVAD NÕUDED ISELIIKUVATELE TÖÖSTUSVEOKITELE, VÄLJA ARVATUD JUHITA VEOKID, MUUTUVA TÖÖALAGA LAADURID JA

More information