OSVETĽOVACIE STOŽIARE LIGHTING POLES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OSVETĽOVACIE STOŽIARE LIGHTING POLES"

Transcription

1 OSVETĽOVACIE STOŽIARE LIGTING POLES 1

2 AUPARK - Bratislava ZIMNÝ ŠTADIÓN - Bratislava festival POODA KIA - Žilina

3 TECNICKÉ A OBCODNÉ INFORMÁCIE ELV PRODUKT a.s. zaviedla a používa systém riadenia kvality v oblasti svojich výrobkov v zmysle normy STN EN ISO 9001 : Výrobky sú overované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, o čom sú vydané Certifikáty preukázania zhody. Výrobky uvedené v tomto katalógu sú prepočítané staticky aj dynamicky podľa EC3, STN EN 40-5 platnej od roku 2005 na vietor 26m/s a kategoriu terénu II. V prípade odchýlky od štandardných podmienok uvedených v tabuľkách katalógov alebo vyššieho zaťaženia nutná konzultácia s výrobcom ešte pred zadaním objednávky. ELV PRODUKT a.s. vyrába stožiare a doplňujúce výrobky, ktoré pokrývajú celú oblasť náročných technických aj estetických požiadaviek zákazníka. Výrobky sú zatriedené z hľadiska použitia do nasledovných skupín: 1. Osvetľovacie stožiare 2. Špeciálne stožiare 3. Stožiare pre energetiku Ohraňované výrobky sa vyrábajú z plechu o pevnosti 370 alebo 520 MPa. Polotovar dĺžky až 12 m sa tvárni na ohraňovacom lise. Pozdĺžny zvar sa vykonáva na poloautomatickom zariadení. Rúrové výrobky sa vyrábajú z oceľových rúr daných priemerov podľa výšky stožiara a menovitého vrcholového ťahu. Rúry sú z ocele s minimálnou pevnosťou v ťahu 350 MPa. Zváranie sa vykonáva na poloautomatickom zariadení. Prechody medzi rozdielnymi priemermi rúr sa zhotovujú na redukovacom zariadení. Stožiare, ktoré sú vybavené dverným otvorom - dvierkami pre elektrickú rozvodnicu majú krytie IP43 a sú vybavené zámkom na špeciálny kľúč. Stožiare a ostatné výrobky sú žiarovo zinkované podľa STN EN ISO 1461 alebo natreté základným náterom. Výskyt tmavších alebo svetlejších plôch (napr. pórovitá štruktúra alebo tmavo sivé plochy) alebo nejakých povrchových nerovností nie je dôvodom na reklamáciu. Tvorba škvŕn za vlhka, najmä škvŕn na báze oxidu zinočnatého (ktoré vznikajú po ponornom žiarovom zinkovaní pri skladovaní vo vlhkých podmienkach) nie je dôvodom na reklamáciu za predpokladu, že hrúbka povlaku zostáva väčšia ako jej určená minimálna hodnota. Pre odberateľov ponúkame aj stožiare žiarovo zinkované s farebným náterom. Osobitnú skupinu tvoria betónové stožiare vyrobené z predpätého betónu podľa podnikovej normy energetiky PNE a Ec2. Tolerancie pre D, D1, Lc, betónových stožiarov podľa STN EN Skutočné hmotnosti betónových stožiarov sú v rozmedzí cca. -5% +10%. Počas celej životnosti nepotrebujú údržbu. Životnosť stožiara je min. 30 rokov. Stožiare z predpätého betónu majú kónický tvar medzikruhového prierezu, povrch je hladký, homogénny. K betónovým stožiarom sa dodáva plastový kryt s kotvičkou pre zakrytie horného priemeru. motnosti oceľových stožiarov sú stanovené výpočtom a sú uvedené bez povrchovej úpravy, po zinkovaní sa hmotnosti zvýšia cca o 10%. Zvláštne požiadavky odberateľov sa kalkulujú individuálne. V súlade s prebiehajúcim vývojom si výrobca vyhradzuje právo zmeny v technických riešeniach. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným použitím alebo zaťažením stožiarov. Akékoľvek zmeny oproti štandardnému riešeniu treba konzultovať s výrobcom. Výrobky, technické riešenia, technologické postupy a v nich obsiahnuté know-how sú výlučným vlastníctvom spoločnosti ELV PRODUKT a.s. a sú priemyselno-právne chránené a to aj prostredníctvom registrovaných úžitkových vzorov. Výrobky sa vyrábajú a dodávajú v zmysle Všeobecných technických a dodacích podmienok. ELV PRODUKTa.s. has implemented and applies Quality ManagementSystem in conformity with the norm STN EN ISO 9001:2015. Products are tested by the Building Testing and Research Institute as evidenced by the issued Certificates of Conformity. Products from this catalogue have been statically and dynamically calculated in compliance with EC3, STN EN 40-5 valid from 2005 for wind 26m/s and terrain category II. In case of conditions other than those stated in this catalogue for standard products or in case if higher loading is required, a customer must consult the changes with the producer prior to placing an order. ELV PRODUKT a.s. produces poles and complementary products meeting very demanding technical and aesthetical requirements of the customers. Products have been sorted according to their application into the following groups: 1. Lighting poles 2. Special poles 3. Poles for power distribution TECNICAL AND COMMERCIAL INFORMATION Bended products are made of steel sheets with the strength of 370 or 520 MPa. Semi-product up to 12m height is shaped on Press Brakes. Longitudinal welding is performed on semi-automatic equipment. Tubular products are made of steel pipes with nominal diameters according to the height of poles and nominal top pulling force. Tubes are made of steel with minimum tensile strength of 350 MPa. Welding is performed on a semi-automatic equipment. Transitions between different diameters of tubes are performed on a reducing equipment. Poles are equipped with the doors for electric switch board. The doors have protection IP43 and they are equipped with a lock for a special key. Poles and other products are hot dip galvanized according to STN EN ISO 1461 or painted. The occurrence of darker or lighter areas (e.g. cellular pattern or dark grey areas) or some surface unevenness shall not be a cause for claim. The development of wet storage staining, primarily basic zinc oxide (formed during storage in humid conditions after hot dip galvanizing), shall not be a cause for claim, providing the coating thickness remains above the specified minimum value. We also offer our customers the poles with paint-over-galvanized finish. A separate group is represented by concrete poles made of prestressed concrete in conformity with enterprise norm for power distribution PNE and Ec2. Tolerance for D, D1, Lc of concrete poles are according to STN EN Actual weights of concrete poles are within the limits of -5% +10%. Poles do not need special maintenance during lifetime. The lifetime of the pole is min. 30 years. Prestressed concrete poles have conical shape, with ring cross section, with smooth homogeneous surface. Plastic caps with anchor for covering the top of poles are delivered with poles. Weights of steel poles are calculated and are given without surface finish. After hot dip galvanization, the weight may increase by up to 10%. Special requirements will be analyzed individually. Consistent with the ongoing development producer reserves the right to change technical solutions. The producer does not bear any responsibility for damages caused by inappropriate use or improper loading of poles. Any changes from the standard solution must be consulted with the producer. Products, technical solutions, technological processes and know-how contained therein are the exclusive property of the company ELV PRODUKT a.s. industrially and legally protected, including through registered utility models. Products are produced and delivered in accordance with General Technical and Delivery Conditions. 3

4 ČLENENIE KATALÓGU 1. Technické a obchodné informácie Stožiare kužeľové Stožiare kužeľové s prírubou Stožiare kužeľové výložníkové Stožiare ihlanové osemhranné Stožiare ulično - diaľničné Stožiare rúrové ST Stožiare rúrové ST Stožiare rúrové výložníkové Stožiare ulično - diaľničné OSUD Stožiare ulično - diaľničné OSUD Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov Redukcie a nadstavce Konzoly Výložníky Šikmý stožiar Stožiar STO - SPO Stožiar CP Stožiar štvorcový Stožiar prstencový Stožiar ST - ELI Stožiar ROSE Antické stožiare Sklopné stožiare Železničné stožiare RŽS Ohraňované stožiare stúpadlové Kužeľové stožiare stúpadlové Výškové stožiare s pevným rámom Výškové stožiare so spúštacím rámom Výškové stožiare s pevnou plošinou Stožiare pre športové ihriská Výškové stožiare štadiónové Základy a základové rošty stožiarov Uzavreté matice a kotevné skrutky Prefabrikované základy ELV Produkt - PZR Základy montáže oceľových stožiarov Spôsob nasúvania UDO stožiarov Stavba UDO stožiarov Výber výložníkov pomocou porovnávacej plochy.. 49 TABLE OF CONTENTS 1. Technical and commercial information Conical poles Conical poles with flange Conical poles with bracket Conical octagonal poles Poles for roads and highways Tubular poles ST Tubular poles ST Tubular poles with bracket Poles for roads and highways OSUD Poles for roads and highways OSUD Pole for illumination of pedestrian crossing Reducers and extensions Consoles Brackets Inclined pole Pole STO - SPO Pole CP Square pole Annular pole Pole ST - ELI Pole ROSE Antique poles inged poles Railway illumination poles Octagonal poles with side-steps Conical poles with side-steps igh - rise poles with firm frame igh - rise poles with moving frame igh - rise poles with firm platform igh - rise poles for sport fields Stadium high-rise poles Basements and grillage bases of poles Closed nuts and anchor bolts ELV Produkt a.s. Precast foundations type PZR Main principles for assembling of steel poles Inserting procedure for UDO poles Erection of UDO poles Selection of brackets by comparative surface area.. 50

5 400 Typ/Type Zaťaženie na vrchole/ Kužeľovitosť E Lc D D1 Loading on top M /Conicity (m) (m) (m) (mm) (mm) **Plocha(m ² ) *motnosť() (knm) STK 60/40/3K14 K14 4 0,8 4, , ,46 34 STK 60/50/3K14 K14 5 0,8 5, , ,64 45 STK 60/60/3 K10 6 1,0 7, , ,91 48 STK 60/70/3 K10 7 1,0 8, , ,46 59 STK 60/80/3 K10 8 1,2 9, , ,37 73 STK 60/90/3 K10 9 1,4 10, , ,74 87 STK 60/100/3 K ,5 11, , ,0 101 STK 76/30/3K14 K14 3 0,7 3, , ,91 28 STK 76/40/3K14 K14 4 0,8 4, , ,06 38 STK 76/50/3K14 K14 5 0,8 5, , ,59 48 STK 76/60/3 K10 6 1,0 7, , ,54 57 STK 76/60/3K14 K14 6 1,0 7, , ,79 63 STK 76/70/3 K10 7 1,0 8, , ,16 68 STK 76/70/3K14 K14 7 1,0 8, , ,81 76 STK 76/80/3 K10 8 1,2 9, , ,84 83 STK 76/80/3K14 K14 8 1,2 9, , ,96 93 STK 76/90/3 K10 9 1,4 10, , ,48 98 STK 76/90/3K14 K14 9 1,4 10, , ,2 111 STK 76/90/4 K10 9 1,4 10, , , STK 76/90/4K14 K14 9 1,4 10, , ,7 147 STK 76/100/3 K ,5 11, , ,7 115 STK 76/100/3K14 K ,5 11, , ,6 130 STK 76/100/4 K ,5 11, , ,6 151 STK 76/100/4K14 K ,5 11, , ,8 172 STK 89/70/3 K10 7 1,0 8, , ,87 78 STK 89/70/3K14 K14 7 1,0 8, , ,84 83 STK 89/80/3 K10 8 1,2 9, , ,61 92 STK 89/80/3K14 K14 8 1,2 9, , ,8 102 STK 89/80/4 K10 8 1,2 9, , ,3 120 STK 89/80/4K14 K14 8 1,2 9, , ,7 135 STK 89/90/3 K10 9 1,4 10, , ,4 107 STK 89/90/3K14 K14 9 1,4 10, , ,2 121 STK 89/90/4 K10 9 1,4 10, , ,7 142 STK 89/90/4K14 K14 9 1,4 10, , , x M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m² * motnosť zaťaženia na vrchole 100 ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in 400 Výstuha Stiffener

6 Výstuha Stiffener 85 Typ/Type Kužeľovitosť /Conicity (m) D (mm) D1 (mm) Zaťaženie na vrchole/ Loading on top **Plocha(m ² ) *motnosť() M (knm) Základový rošt/ Grillage base STK 60/40/3PK14 K , ,46 33 ZR-1-5 STK 60/50/3PK14 K , ,64 41 ZR-1-5 STK 60/60/3P1 K , ,91 47 ZR-1-5 STK 60/70/3P1 K , ,46 58 ZR-1-5 STK 60/80/3P1 K , ,37 69 ZR-1-5 STK 60/90/3P1 K , ,74 79 ZR-1-5 STK 60/100/3P1 K , ,0 91 ZR-1-5 STK 76/30/3P1K14 K , ,91 28 ZR-1-5 STK 76/40/3P1K14 K , ,06 37 ZR-1-5 STK 76/50/3P1K14 K , ,59 47 ZR-1-5 STK 76/60/3P1 K , ,54 54 ZR-1-5 STK 76/60/3P1K14 K , ,79 62 ZR-1-5 STK 76/70/3P1 K , ,16 65 ZR-1-5 STK 76/70/3P1K14 K , ,81 74 ZR-1-5 STK 76/80/3P1 K , ,84 76 ZR-1-5 STK 76/80/3P1K14 K , ,96 86 ZR-1-5 STK 76/90/3P1 K , ,48 87 ZR-1-5 STK 76/90/3P1K14 K , ,2 100 ZR-1-5 STK 76/90/4P1 K , , ZR-1-5 STK 76/90/4P1K14 K , ,7 129 ZR-1-5 STK 76/100/3P1 K , ,7 102 ZR-1-5 STK 76/100/3P1K14 K , ,6 115 ZR-1-5 STK 76/100/4P K , ,6 141 ZR-2-12 STK 76/100/4PK14 K , ,8 154 ZR-2-12 STK 76/110/3P1 K , ,9 115 ZR-1-5 STK 76/110/3P1K14 K , ,2 129 ZR-1-5 STK 76/110/4P K , ,3 158 ZR-2-12 STK 76/110/4PK14 K , ,9 174 ZR-2-12 STK 76/120/3P K , ,1 140 ZR-2-12 STK 76/120/3P1K14 K , ,7 147 ZR-1-5 STK 76/120/4P K , ZR-2-12 STK 76/120/4PK14 K , ,4 197 ZR-2-12 STK 89/70/3P1 K , ,87 71 ZR-1-5 STK 89/70/3P1K14 K , ,84 80 ZR-1-5 STK 89/80/3P1 K , ,61 84 ZR-1-5 STK 89/80/3P1K14 K , ,8 94 ZR-1-5 STK 89/80/4P1 K , ,3 107 ZR-1-5 STK 89/80/4P1K14 K , ,7 120 ZR-1-5 STK 89/90/3P1 K , ,4 96 ZR-1-5 STK 89/90/3P1K14 K , ,2 108 ZR-1-5 STK 89/90/4P1 K , ,7 124 ZR-1-5 STK 89/90/4PK14 K , ,7 145 ZR-2-12 STK 89/100/3P1 K , , ZR-1-5 STK 89/100/3P1K14 K , ZR-1-5 STK 89/100/4P1 K , ,1 141 ZR-1-5 STK 89/100/4PK14 K , ,7 166 ZR-2-12 STK 89/110/4PK14 K , ,9 190 ZR-2-12 STK 89/110/3P1K14 K , ,6 140 ZR-1-5 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring 6 85 x x ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m² * motnosť zaťaženia na vrchole ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in

7 STOŽIARE KUŽEĽOVÉ VÝLOŽNÍKOVÉ - TYP G CONICAL POLES WIT BRACKET - TYPE G STK-KSVR.. - (A)G STK-KSVR..P - (A)G 2x Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 Typ/Type STK-KSVR 50P-(A)G STK-KSVR 60P-(A)G STK-KSVR 70P-(A)G STK-KSVR 80P-(A)G STK-KSVR 90P-(A)G (m) D 1(mm) Zaťaž. na vrchole/loading on top **Plocha(m ) Zaťaž. na vrchole/loading on top ² *motnosť () M(kN.m) D 1(mm) **Plocha(m ² ) *motnosť () M(kN.m) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Základový rošt/ Grillage base ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 Typ/Type STK-KSVR 50-(A)G STK-KSVR 60-(A)G STK-KSVR 70-(A)G STK-KSVR 80-(A)G STK-KSVR 90-(A)G (m) E(m) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 L c(m) 5,8 6,8 8,0 9,0 10,2 D 1(mm) Zaťaž. na vrchole/loading on top Zaťaž. na vrchole/loading on top **Plocha(m ² ) **Plocha(m ) *motnosť () M(kN.m) *motnosť () M(kN.m) D 1(mm) ² 0, , , , , , , , , , , , , , , , 45 1, 98 2, 55 3, 24 4, M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in

8 D Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. V prípade potreby zosilnenia stožiara je možné ho vystužiť výstuhami vo dvierkach (viď. strana 5). If required, poles can be reinforced by stiffening of the door opening (see page 5) ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page x 85 Pre D1= 200; 240 For D1= 200; 240 DVIERKA: 85 x 400 ZAPUSTENÉ OTVOR PRE KÁBEL: 50 x 150 DOOR: 85 x 400 INSERTED CABLE OLE: 50 x 150 Typ/Type D D1 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť() (kn.m) STO 60/30/3P , ,70 29 ZR 1-5 STO 60/40/3P , ,69 37 ZR 1-5 STO 60/50/3P , ,29 45 ZR 1-5 STO 60/60/3P , ,46 54 ZR 1-5 STO 60/70/3P , ,79 62 ZR 1-5 STO 60/80/3P , ,00 76 ZR 1-5 STO 60/90/3P , ,74 84 ZR 1-5 STO 60/100/3P , , ZR 1-5 Zákl.rošt/ Grillage base Typ/Type E Lc D D1 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť() (kn.m) STO 60/30/3 3,0 0,7 3, , ,05 29 STO 60/40/3 4,0 0,7 4, , ,74 37 STO 60/50/3 5,0 0,8 5, , ,42 45 STO 60/60/3 6,0 1,0 7, , ,61 54 STO 60/70/3 7,0 1,0 8, , ,17 62 STO 60/80/3 8,0 1,5 9, , ,79 82 STO 60/90/3 9,0 1,5 10, , ,74 98 STO 60/100/3 10,0 1,5 11, , , ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m² * motnosť zaťaženia na vrchole ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring

9 STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ UDO.. UDO..P Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Typ/Type UDO - 08P UDO - 10P UDO - 12P1 UDO - 14P UDO - 16P UDO - 18P1 ( m) D ( mm) D1( mm) Zaťaž. na vrchole/loading on top S1( mm) S2( mm) **Plocha(m ² ) *motnosť () M (kn.m) ,80 1,30 0,98 1,00 1,20 1, ,36 21,49 28,64 38,39 54,15 2,1 71,11 2, Základový rošt/ Grillage base ZR-2-12 ZR-2-12 ZR-2-12 ZR-3-15 ZR-3-15 ZR-4-20 Typ/Type UDO - 08 UDO - 10 UDO - 12 UDO - 14 UDO - 16 UDO - 18 ( m) E ( m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 Lc ( m) 9,5 11,5 13,5 15,5 17,8 19,8 Dmm ( ) D1( mm) S1( mm) S2( mm) Zaťaž. na vrchole/loading on top **Plocha(m ² ) *motnosť () M (kn.m) 1,60 1,10 0,85 0,80 0,90 0, ,09 19,93 26,43 34,62 47,58 65, ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in 9

10 STOŽIARE RÚROVÉ S T 1 TUBULAR POLES S T 1 ST 1../.. D ST 1../..P D 2x E LC F 400 L1 F 400 L2 L1 L2 D1 D1 Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 Typ/Type L1 L2 D D1 F Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) ST130/60P 3 1,0 2, , ,89 25 ZR 1-5 ST140/60P 4 1,5 2, , ,08 32 ZR 1-5 ST150/60P 5 1,5 3, , ,86 36 ZR 1-5 ST16 0/60P 6 2,0 4, , , 43 ZR 1-5 ST17 0/60P 7 2,0 5, , , 47 ZR 1-5 Základový rošt/ Grillage base Typ/Type E Lc L1 L2 D D1 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M F (mm) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) ST130/60 3 0,7 3,7 1,5 2, , ,58 24 ST140/60 4 0,7 4,7 2,0 2, , ,92 31 ST150/60 5 0,8 5,8 2,0 3, , ,61 36 ST16 0/60 6 1,0 7,0 3,0 4, , , 45 ST17 0/60 7 1,0 8,0 3,0 5, , , ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in

11 STOŽIARE RÚROVÉ S T 2 TUBULAR POLES S T 2 ST 2../.. D ST 2../..P D E 2x L2 L L1 L1 F F LC L3 L3 D2 D2 D1 D1 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 Typ/Type L1 L2 L3 D D1 D2 F Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) ST260/60P1 6,0 1,5 1,5 3, , ,50 49 ZR 1-5 ST27 0/60P1 7,0 1,5 2,5 3, , ,35 57 ZR 1-5 ST28 0/60P1 8,0 2,0 3,0 3, , ,74 68 ZR 1-5 ST29 0/60P1 9,0 2,5 3,0 3, , ,62 77 ZR 1-5 ST210 0/60P1 10,0 2,5 3,0 4, , ,45 82 ZR 1-5 Základový rošt/ Grillage base Typ/Type E Lc L1 L2 L3 D D1 D2 F Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) ST260/60 6,0 1,0 7,0 2,0 2,0 3, , ,49 48 ST27 0/60 7,0 1,0 8,0 2,0 3,0 3, , ,35 55 ST28 0/60 8,0 1,0 9,0 3,0 3,0 3, , ,74 73 ST29 0/60 9,0 1,5 10,5 4,0 3,0 3, , ,62 89 ST210 0/60 10,0 1,5 11,5 4,0 3,0 4, , ,45 94 ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in 11

12 ST-RSV.. ST-RSV..P ø60 ø60 ø89 ø89 Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 Typ/Type ST-RSV 50P1 ST-RSV 60P1 ST-RSV 70P1 ST-RSV 80P1 ST-RSV 90P1 Zaťaž. na vrchole Zaťaž. na vrchole /Loading on top M(kN.m) **Plocha(m ² ) *motnosť() **Plocha(m ² ) *motnosť() D1( mm) L1( m) L2( m) m ( ) L3( m) /Loading on top M(kN.m) m ( ) L3( m) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 91 ZÁKLADOVÝ ROŠT GRILLAGE BASE ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 ZR 1-5 Typ/Type ( ) Zaťaž. na vrchole/loading on top Zaťaž. na vrchole/loading on top ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) **Plocha(m ² ) *motnosť () M(kN.m) ( ) ( ) **Plocha(m ² ) *motnosť () M(kN.m) 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in

13 STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ OSUD 89 POLES FOR ROADS AND IGWAYS OSUD 89 OSUD 89/.. OSUD 89/..P D D L3 L3 D2 L2 D2 E L L2 L1 LC D1 2x D1 Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 Typ/Type L1 L2 L3 D D1 D2 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) OS UD 89/06P1 6 1,5 2,5 2, , ,57 76 ZR 1-5 OS UD 89/07P1 7 1,5 2,5 3, , ,20 83 ZR 1-5 OS UD 89/08P1 8 2,0 2,5 3, , ,17 96 ZR 1-5 OS UD 89/09P1 9 2,0 2,5 4, , , ZR 1-5 OS UD 89/10P1 10 2,0 3,0 5, , , ZR 1-5 OS UD 89/12P1 12 2,0 5,0 5, , , ZR 1-5 Základový rošt/ Grillage base Typ E Lc L1 L2 L3 D D1 D2 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) OS UD 89/06 6 1,2 7,2 2,5 2,5 2, , ,29 85 OS UD 89/07 7 1,2 8,2 2,5 2,5 3, , ,86 92 OS UD 89/08 8 1,5 9,5 3,5 2,5 3, , , OS UD 89/09 9 1,5 10,5 3,5 2,5 4, , , OS UD 89/ ,5 11,5 3,5 3,0 5, , , OS UD 89/ ,5 13,5 3,5 5,0 5, , , ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in 13

14 STOŽIARE ULIČNO-DIAĽNIČNÉ OSUD POLES FOR ROADS AND IGWAYS OSUD OSUD.. D 2500 odnímateľná časť len OS UD 14 removable segment OS UD 14 only OSUD..P D 2500 odnímateľná časť len OS UD 14 removable segment OS UD 14 only L3 L3 D2 L2 D2 L2 L LC D1 E L x 600 D1 DVIERKA: 120 x 400 ZAPUSTENÉ OTVOR PRE KÁBEL 50 x 300-2x DOOR: 120 x 400 INSERTED CABLE OLE: 50 x 300-2x Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. ZÁKLADOVÝ ROŠT: str. 42 GRILLAGE BASE: page 42 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Typ/Type L1 L2 L3 D D1 D2 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M Základový rošt/ (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) Grillage base OS UD 8P1 8 2,0 2,5 3, , , ZR 2-12 OS UD 10P1 10 2,0 3,5 4, , , ZR 2-12 OS UD 12P1 12 2,0 5,0 5, , , ZR 2-12 OS UD 14P1 14 2,0 7,0 5, , , ZR 2-12 Typ/Type E Lc L1 L2 L3 D D1 D2 Zaťaž. vo vrchole/loading on top M (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) (mm) **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) OS UD 8 8 1,5 9,5 3,5 2,5 3, , , OS UD ,5 11,5 3,5 3,5 4, , , OS UD ,5 13,5 3,5 5,0 5, , , OS UD ,5 15,5 3,5 7,0 5, , , ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m² * motnosť zaťaženia na vrchole ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in

15 STOŽIAR OSVETLENIA PRIECODU PRE CODCOV POLE FOR IL L UMINATION OF PED ESTRIAN CROSSING OSUD-OP STK 114/60/3K14 / STK 114/60/4K A 114 A 60 výložník bracket výložník bracket x90 400x x50 2x x50 2x180 Ø DVIERKA: 85 x 400 ZAPUSTENÉ OTVOR PRE KÁBEL: 50 x 150-2x DOOR: 85 x 400 INSERTED CABLE OLE: 50 x 150-2x OSUD-OP-06P STK 114/60/3P1K14 / STK 114/60/4PK x90 ZÁKLADOVÝ ROŠT: GRILLAGE BASE: ZR 1-5 ZR x85 ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5 (pre STK 114/60/3P1K14) ZR 2-12 (pre STK 114/60/4PK14) GRILLAGE BASE: ZR 1-5 (for STK 114/60/3P1K14) ZR 2-12 (for STK 114/60/4PK14) Stožiar / Pole Zaťaženie na vrchole/loading on top M 2 **Plocha (m ) *motnosť () (kn.m) Typ / Type Výložník Bracket motnosť na výložníku/weight on bracket () motnosť/weight () Stožiar/ Pole OSUD OP-06 V1T-OP ,0 63, 0, , ,92 OSUD OP-06P 86 V1T-OP , 6,4 0, STK 114/60/3K , ,84 STK 114/60/3P1K14 V1T-OP , 6,6 0, A (m) Plocha na (m) výložníku/surface area 2 on bracket (m ) Výložník/ Bracket STK 114/60/4K14 STK 114/60/4PK14 3, ,01 V1T-OP V1T-OP ,0 6,0 6,7 6,8 0, 20 0, ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring 15

16 REDUKCIE A NADSTAVCE REDUCERS AND EXTENSIONS D1 REDUKCIE NAPICOVACIE (VOĽNÉ) INSERTING REDUCERS (FREE) D2 D Typ/Type D(mm) D 1(mm) D 2(mm) Redukcia 60/ Redukcia 76/ Redukcia 89/ Vhodné pre menšie zaťaženia od svietidiel, konzol a výložníkov. STOŽIAR POLE Suitable for lower loading of lights, consoles and brackets. D1 REDUKCIE POISŤOVACIE SECURING REDUCERS POISŤOVACIE SKRUTKY D STOŽIAR POLE Typ/Type D(mm) D 1(mm) Redukcia 60/48I Redukcia 76/60I Redukcia 89/60I Redukcia 89/76I Redukcia 114/60I Redukcia 114/76I Redukcia 114/89I Vhodné pre väčšie zaťaženia od svietidiel, konzol a výložníkov. Suitable for higher loading of lights, consoles and brackets. D1 NADSTAVCE EXTENSIONS POISŤOVACIE SKRUTKY A Typ/Type D(mm) D 1(mm) A(mm) Nadstavec 60/ Nadstavec 76/ Nadstavec 89/ Vhodné na predĺženie stožiara pre menšie zaťaženia od svietidiel, konzol a výložníkov. D Suitable to lengthen the poles for lower loading of lights, consoles and brackets. STOŽIAR POLE 16

17 KONZOLY CONSOLES KONZOLA PRE REFLEKTORY CONSOLE FOR SPOTLIGTS NÁSTENNÁ KONZOLA WALL CONSOLE * 4x 150x100 * Stredný ø 15mm iba pre K 500 a K * Middle ø 15mm for K 500 and K 1500 only. D76 D89 D114 Typ/Type A(mm) Typ/Type A(mm) NK 300/ ,5 K D 500 7,0 7,5 8,5 NK 500/ ,5 K D ,5 12,0 13,0 NK 800/ ,5 K D ,5 16,0 17,0 NK 1000/ ,5 NÁSTENNÁ KONZOLA KOLMÁ STRAIGT WALL CONSOLE NÁSTENNÁ ROOVÁ KONZOLA CORNER WALL CONSOLE Typ/Type A(mm) NKK 300/ ,5 NKK 400/ ,0 NKK 500/ ,5 Typ/Type A(mm) 17

18 V V TYP/ TYPE A (mm) Vietor/Wind 24m /s Vietor/Wind 26m /s Kategória terénu/terrain category Kategória terénu/terrain category 0,60 motnosť výložníka Weight of bracket () 0,40 18 Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15. Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15 weight. Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 49. Selection of brackets by comparative surface area page 50.

19 * V 1T (VUD..A) * V 2T-..-D-60 (VUD..B) V 2T-..-D-90 (VUD..C) V.T-..-DR REFLEKTOROVÝ VÝLOŽNÍK FLOODLIGT BRACKET ø15 V 2T (VUD..D) 200 V 3T (VUD..E) V1T- S-..-D STRMEŇOVÝ VÝLOŽNÍK U-BOLT BRACKET, 133, 2500 in purchase order 2m 1,5m 1m 0,8m 0,5m TYP/ TYPE Vietor/Wind 24m /s Vietor/Wind 26m /s Kategória terénu/terrain category 0,30 0,60 0,60 0,60 1,10 0,50 0,30 Kategória terénu/terrain category 0,20 1,00 0,60 0,60 1,00 0,70 0,90 1,00 0,60 0,30 0,30 0,40 0,90 motnosť výložníka Weight of bracket ( ) ( ) ( ) ( ) Doporučené priemery vrcholov stožiarov k danému vyloženiu Recommended diameters of the top of poles according to type of bracket Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m² a hmotnosti 15. Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m2 windward area and of 15 weight. Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 49. Selection of bracket by comparative surface area page

20 V 1D V 2D TYP/ TYPE V1D-15-D V1D-20-D V2D-15-D V2D-20-D A (mm) Vietor/Wind 24m /s Vietor/Wind 26m /s Kategória terénu/terrain category Kategória terénu/terrain category motnosť výložníka Weight of bracket () () 0,74 0,62 0,48 0,45 0,82 0,72 0,56 0,54 21,0 22,0 0,94 0,80 0,62 0,59 1,07 0,92 0,73 0,70 24,0 25,0 0,84 0,72 0,54 0,50 1,00 0,84 0,64 0,62 34,0 35,0 1,00 0,84 0,64 0,60 1,16 0,98 0,76 0,72 40,0 41, Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m a hmotnosti Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m windward area and of 15 weight. Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 49. Selection of brackets by comparative surface area page 50.

21 R 600 V 1G V 2G V 1G V 2G-90 V 2G V 3G TYP/ TYPE Vietor/Wind 24m /s Vietor/Wind 26m /s Kategória terénu/terrain category Kategória terénu/terrain category 0,60 0,80 motnosť výložníka Weight of bracket () () () (D76) 0,80 0,30 1,10 0,90 0,70 1,00 0,80 0,50 0,90 V1G 10-2-D ,53 0,44 0,33 0,31 0,63 0,52 0,40 0,38 13,0 13,5 14,0 V1G 12-2-D ,61 0,51 0,38 0,36 0,70 0,60 0,46 0,44 13,5 14,0 14,5 V1G 15-2-D ,73 0,61 0,46 0,44 0,84 0,72 0,56 0,53 14,5 15,0 15,5 V2G 10-2-D ,70 0,58 0,42 0,39 0,82 0,70 0,50 0,48 18,5 19,0 19,5 V2G 12-2-D ,76 0,62 0,46 0,42 0,88 0,74 0,56 0,52 19,5 20,0 20,5 V2G 15-2-D ,87 0,72 0,53 0,48 1,02 0,86 0,65 0,61 22,0 22,5 23,0 V2G 10-2-D ,77 0,62 0,45 0,43 0,92 0,75 0,55 0,52 18,5 19,0 19,5 V2G 12-2-D ,83 0,68 0,53 0,50 0,99 0,81 0,61 0,58 19,5 20,0 20,5 V2G 12-2-D ,93 0,81 0,64 0,61 1,09 0,92 0,74 0,71 22,0 22,5 23,0 V3G 10-2-D ,87 0,73 0,55 0,52 1,05 0,86 0,66 0,62 25,0 25,5 26,0 V3G 12-2-D ,97 0,82 0,62 0,59 1,10 0,95 0,74 0,70 27,0 27,5 28,0 V3G 15-2-D ,06 0,90 0,69 0,65 1,20 1,04 0,82 0,77 43,0 43,5 44,0 2 Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m a hmotnosti Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m windward area and of 15 weight. Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 49. Selection of brackets by comparative surface area page

22 V1L A TYP/ TYPE Vyloženie Length A (m) Porovnávacia plocha 26m/s 2 (svietidlo 0,15m ; 15) Comparative surface 26m/s 2 (lamp 0,15m ; 15) motnosť výložníka Weight of bracket () 60 V1L-10-D V2L-10-D V1L-15-D V2L-15-D 1,0 1,0 1,5 1,5 0,50 0,55 0,60 0, D=76;89;114 D V2L A D V1E-D V2E-D V3E-D V4E-D TYP/ TYPE Vietor/Wind 24m /s Vietor/Wind 26m /s Kategória terénu/terrain category Kategória terénu/terrain category 0,30 0,80 0,20 0,30 motnosť výložníka Weight of bracket () () () () (D60) (D76) 2 Porovnávacia plocha vypočítaná zo zaťaženia svietidlom o náveternej ploche 0,15 m a hmotnosti Comparative surface is calculated from load of lamp of 0,15m windward area and of 15 weight. 22 Návod na priradenie výložníka pomocou porovnávacej plochy str. 49. Selection of brackets by comparative surface area page 50.

23 ŠIKMÝ STOŽIAR INCLINED POLE A 400 Ø76 Ø Lv 85 ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 1-5 GRILLAGE BASE ZR Max. plocha svietidla/max.surface area of the lamp: 0,2m² Max. hmotnosť svietidla/max. weight of the lamp: 20 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Typ/Type (m) Lv (m) A (m) M (kn.m) STK - V Z 4 3,5 1,017 0,89 35 STK - V Z 5 4,5 1,193 1,35 44 STK - V Z 6 5,5 1,369 1,

24 24 ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5 GRILLAGE BASE: ZR 1-5 ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m 2 * motnosť zaťaženia na vrchole v ** Bracket and floodlight loading are in m 2 * Loading weight on top of a pole in M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring

25 STOŽIAR CP POLE CP VÝLOŽNÍK V - 14 CP BRACKET STOŽIAR STO- 76/80-CP POLE STO- 76/80-CP V CP - 1 V CP - 2 V CP ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12 GRILLAGE BASE: ZR

26 STOŽIAR ŠTVORCOVÝ SQUARE POLE ST-Q STO-Q STO(ST)-Q-..P STO(ST)-Q-1/../..P A Ø60 80 Ø STO(ST)-Q-2/../..P STO(ST)-Q-4/../..P Ø60 Ø60 Typ/Type (m) A (m) STO () ST () A A STO(ST)-Q-30P STO(ST)-Q-40P STO(ST)-Q-50P STO(ST)-Q-60P STO(ST)-Q-1/05/30P STO(ST)-Q-1/10/30P STO(ST)-Q-1/05/40P STO(ST)-Q-1/10/40P STO(ST)-Q-1/05/50P STO(ST)-Q-1/10/50P STO(ST)-Q-1/05/60P STO(ST)-Q-1/10/60P STO(ST)-Q-2/05/30P STO(ST)-Q-2/10/30P STO(ST)-Q-2/05/40P STO(ST)-Q-2/10/40P STO(ST)-Q-2/05/50P STO(ST)-Q-2/10/50P STO(ST)-Q-2/05/60P STO(ST)-Q-2/10/60P STO(ST)-Q-4/05/30P STO(ST)-Q-4/10/30P STO(ST)-Q-4/05/40P STO(ST)-Q-4/10/40P STO(ST)-Q-4/05/50P STO(ST)-Q-4/10/50P STO(ST)-Q-4/05/60P STO(ST)-Q-4/10/60P 3,0 4,0 5,0 6,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6, ,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1, ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR 1-5 GRILLAGE BASE ZR 1-5

27 STOŽIAR PRSTENCOVÝ ANNULAR POLE St 50../.. D St 50../..P D F 400 L1 F 400 Lc Lc L2 L2 D1 L1 E D1 ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5 GRILLAGE BASE: ZR 1-5 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Typ/Type (m) E (m) Lc (m) L1 (m) L2 (m) D1 (mm) D (mm) F(mm) Zaťaž. vo vrchole/loading on top **Plocha (m²) *motnosť () M (kn.m) St 5030/60 3,0 0,7 3,7 1,7 2, , ,91 32 St 5030/76 3,0 0,7 3,7 1,7 2, , ,67 33 St 5040/60 4,0 0,7 4,7 1,8 2, , ,81 39 St 5040/76 4,0 0,7 4,7 1,8 2, , ,96 42 St 5050/60 5,0 0,8 5,8 2,3 3, , ,81 54 St 5050/76 5,0 0,8 5,8 2,3 3, , ,80 57 Typ/Type (m) Lc (m) L1 (m) L2 (m) D1 (mm) D (mm) F(mm) St 5030/60P 3,0 3,0 1,0 2, , ,91 32 St 5030/76P 3,0 3,0 1,0 2, , ,67 33 St 5040/60P 4,0 4,0 1,1 2, , ,81 40 St 5040/76P 4,0 4,0 1,1 2, , ,96 44 St 5050/60P 5,0 5,0 1,5 3, , ,81 53 St 5050/76P 5,0 5,0 1,5 3, , ,80 56 ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m 2 * motnosť zaťaženia na vrchole v Zaťaž. vo vrchole/loading on top **Plocha (m²) *motnosť () ** Bracket and floodlight loading are in m 2 * Loading weight on top of a pole in M (kn.m) 27

28 ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5 GRILLAGE BASE: ZR 1-5 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Zaťaž. vo vrchole/loading on top Typ/Type (m) E (m) Lc (m) L1 (m) L2 (m) L3 (m) D1 (mm) D2 (mm) D (mm) **Plocha (m²) *motnosť () M (kn.m) St 5060/76 6,0 1,0 7,0 2,5 2,0 2, , ,47 67 St 5070/76 7,0 1,0 8,0 2,5 2,9 2, , ,75 75 St 5080/76 8,0 1,5 9,5 3,1 3,5 2, , ,40 92 Typ/Type (m) Lc (m) L1 (m) L2 (m) L3 (m) D1 (mm) D2 (mm) D (mm) Zaťaž. vo vrchole/loading on top M **Plocha (m²) *motnosť () (kn.m) St 5060/76P 6,0 6,0 1,5 2,0 2, , ,47 76 St 5070/76P 7,0 7,0 1,5 2,9 2, , ,75 84 St 5080/76P 8,0 8,0 1,6 3,5 2, , , ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m 2 * motnosť zaťaženia na vrchole v ** Bracket and floodlight loading are in m 2 * Loading weight on top of a pole in Od došlo k zmene základovej platne zo základového roštu ZR 2-12 na ZR 1-5. Since base plate changed from grillage base ZR 2-12 to ZR 1-5.

29 STO ŽIAR ST-ELI POLE ST-ELI Ø60 Ø x Ø159 29

30 STO ŽIAR ROSE P OLE ROSE Ø 60 Ø 60 Ø 60 Ø D Ø D Ø 100 Ø 100 Ø 114,3 STO-ROSE STK-ROSE ST-ROSE ZÁKLADOVÝ ROŠT ZR GRILLAGE BASE ZR Typ/ Type (m) D (mm) Typ/ Type (m) STO-ROSE-15P 1, ST-ROSE-15P 1,5 25 STO-ROSE-20P 2, ST-ROSE-20P 2,0 30 STO-ROSE-25P 2, ST-ROSE-25P 2,5 35 STO-ROSE-30P 3, ST-ROSE-30P 3, Typ/ Type STK-ROSE-15P STK-ROSE-20P STK-ROSE-25P STK-ROSE-30P (m) 1,5 2,0 2,5 3,0 D (mm)

31 ANTICKÉ STOŽIARE ANTIQUE POLES KOTVIACI TŔŇ STOŽIARA ANCORING TORN OF POLE G3/4" 3276 (2436) (0) G3/4" 3175 (2245) 175 ORNÁ ČASŤ UPPER PART 2430 (1500) 16 Galanta SPODNÁ ČASŤ BOTTOM PART AS 1511 (AS 1411) Svodov BETÓNOVÝ ZÁKLAD CONCRETE BASEMENT 31

32 (3630) 3150 (4085) 3150 (4085) TYP AS 1411/2 (AS 1511/2) TYP AS 1411/3 (AS 1511/3) TYP AS 1411/4 (AS 1511/4) 32

33 SKLOPNÉ STOŽIARE INGED POLES D ST...SKL2 UDO...SKL2 LANKO ROPE LANKO ROPE 400 x 85 SKLÁPACIE ZARIADENIE LEN PRE UDO...SKL2 STOŽIARE INGE MECANISM FOR POLES UDO...SKL2 ONLY 400 x 100 SKLOPNÉ RÚROVÉ STOŽIARE / INGED TUBULAR POLES Typ/Type (m) D (mm) Plocha (m 2 ) / Surface area (m 2 ) mota vo vrchole () / Weight on top () Základový rošt / Grillage base ST140/60P-SKL , ZR-1-5 ST150/60P-SKL , ZR-1-5 ST160/76P-SKL , ZR-1-5 ST170/76P-SKL , ZR-1-5 ST280/76P-SKL , ZR-1-5 ST290/76P-SKL , ZR-1-5 ST2100/76P-SKL , ZR-1-5 SKLOPNÉ ORAŇOVANÉ STOŽIARE / INGED OCTAGONAL POLES Typ/Type (m) D (mm) Plocha (m 2 ) / Surface area (m 2 ) mota vo vrchole () / Weight on top () Základový rošt / Grillage base UDO-10P-SKL ZR-2-12 UDO-12P-SKL , ZR-2-12 UDO-14P-SKL , ZR-3-15 V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácií s výrobcom. In case of non standard customer s requirements a new solution of construction will be designed after consultation with the producer. 33

34 ŽELEZNIČNÉ STOŽIARE RŽS RAILWAY ILLUMINATION POLES Len RŽS 14 Only RŽS 14 D3 Lc 1500 D2 D POUŽITIE: Stožiare sa používajú na osvetlenie koľajísk a železničných vlečiek. POPIS: Stožiare pozostávajú z drieku, výložníka, rozvodnice a spúšťacieho zariadenia. Naviják spúštacieho zariadenia je uložený v drieku a i lano je vedené vo vnútri drieku a výložníka. Na konci výložníka je odnímateľný kladkový záves s krytom a so záchytným zariadením. Tieto stožiare sú opatrené výstupnými priečkami. USE: The poles are used for illumination of railway trackages and railway sidings. DESCRIPTION: Poles consist of shaft, bracket, terminal box and lifting device. Winch of the lifting device is fixed inside the pole. The rope is led inside the shaft and bracket.at the end of the bracket there is a removable pulley suspender with a cap and catching equipment. These poles are equipped with the side-steps x L1 L2 L RŽS 10P, 12P, 14P M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring ZÁKLADOVÝ ROŠT : ZR GRILLAGE BASE : ZR Typ/Type (m) Lc ( m) L1 ( m) L2 ( m) L3 ( m) D1(mm) D2(mm) D3(mm) M(kN.m) RŽS ,9 3,5 3,7 3, , RŽS ,9 3,5 5,2 4, , RŽS ,9 3,5 6,8 4, ,64 315

35 ORAŇOVANÉ STOŽIARE STÚPADLOVÉ OCTAGONAL POLES WIT SIDE-STEPS UDO-1xSŽ UDO-1xPSŽ Výložník Bracket Výložník Bracket Lankové (ZL) alebo koľajničkové (ZK) zabezpečovacie zariadenie Rope or runner safety fall arrester Lankové (ZL) alebo koľajničkové (ZK) zabezpečovacie zariadenie Rope or runner safety fall arrester x Káblový otvor 300x50 2x Cable hole 300x50 ZL - zabezpečovacie zariadenie - lankové ZK - zabezpečovacie zariadenie - koľajničkové Príklad označenia: UDO-12PSŽ-ZL, UDO-12PSŽ-ZK ZL - rope safety fall arrester ZK - runner safety fall arrester Example of marking: UDO-12PSŽ-ZL, UDO-12PSŽ-ZK Manžeta sa vyrába len na žiadosť zákazníka. Collar - on customer s request only. M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring 600 DVIERKA: 120 x 400 ZAPUSTENÉ OTVOR PRE KÁBEL 50 x 300-2x DOOR: 120 x 400 INSERTED CABLE OLE: 50 x 300-2x Oceľový stožiar na osvetlenie koľajísk vybavený stupačkami, výložníkom a lankovým alebo koľajničkovým protipádovým zariadením. K protipádovému zariadeniu sú potrebné ku skupine stožiarov dva bezpeč. bežce a dva postroje. Vprípade neštandardnej požiadavky zákazníka (napr. nahradenie výložníka konzolou), je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácií s výrobcom. Steel pole used for illumination of railway trackage is equipped with side-steps, bracket and rope or runner safety fall arrester. Two safety runners and two harnesses are additionally needed for one pole as well as for a group of poles installed at one site. In case of non standard customer s requirements (e.g. replacing bracket for console), a new solution of construction will be designed after consultation with the producer. Typ/Type UDO - 10 SŽ UDO - 12 SŽ UDO - 14 SŽ Zaťaž. na vrchole/loading on top **Plocha(m ² ) *motnosť () M (kn.m) 1, ,31 1, ,13 1, , Typ/Type UDO - 10 PSŽ UDO - 12 PSŽ UDO - 14 PSŽ ( m) Zaťaž. na vrchole/loading on top **Plocha(m ² ) *motnosť () M (kn.m) 1, ,31 1, ,13 1, , Základový rošt/ Grillage base ZR-2-12 ZR-2-12 ZR-3-15 ** Bracket and floodlight loading in m² * Loading weight on top of a pole in 35

36 L = 250 x F KUŽEĽOVÉ STOŽIARE STÚPADLOVÉ CONICAL POLES WIT SIDE-STEPS D d ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 1-5 GRILLAGE BASE: ZR 15 - A= 300 C = 240 d = 24 ZÁKLADOVÝ ROŠT: ZR 2-12 GRILLAGE BASE: ZR 2-12 A = 400 C = 300 d = 30 DVIERKA : 85 x400 ZAPUSTENÉ DOOR: 85 x400 INSERTED 100 Výstuha Stiffener 85 CxC AxA M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Typ/Type m ( ) STK 76/80/4 P1S 8 STK 89/80/4 P1S 8 STK 76/90/4 P1S 9 STK 89/90/4 P1S 9 STK 76/100/4 PS 10 STK 89/100/4 P1S 10 STK 76/110/4 PS 11 STK 89/110/4 PS 11 L( m) D ( mm) F Zaťaženie na vrchole 2 **Plocha ( m ) *motnosť( ) 0,81 1, 10 0,70 1, 00 1,30 0,90 1,20 0, M (kn.m) 8,79 11,26 9,76 12,78 16,72 14,27 18,32 15, Základový rošt/ Grillage base ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ZR ** Zaťažujúca plocha výložníka a svietidla v m 2 * motnosť zaťaženia na vrchole v ** Bracket and floodlight loading are in m 2 * Loading weight on top of a pole in

37 VÝŠKOVÉ STOŽIARE S PEVNÝM RÁMOM IG - RISE POLES WIT FIRM FRAME 750 Pevný rám Firm frame Tvar: Modality: DV EV Driek Shaft GV FV Lc V IV TESCO - Trnava DR ER GR FR Ø490 Základový rošt Grillage base Typ/ Type OSO-V-20-PR OSO-V-22-PR OSO-V-24-PR ( m) 20,5 22,5 24,5 Lc ( m) 21,4 23,4 25,1 M (kn.m) 119,00 141,00 154, Základový rošt/ Grillage base ZR ZR ZR M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácii s výrobcom. In case of non standard customer s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation with the producer. 37

38 VÝŠKOVÉ STOŽIARE SO SPÚŠTACÍM RÁMOM IG - RISE POLES WIT MOVING FRAME 725 Spúštací rám Moving frame Tvar: Modality: DV EV Driek Shaft GV FV V IV Lc Györ 30m DR ER GR FR Spúšťacie zariadenie - prenosné- ZZ-OSO-SR-*(*= 20m,22m,24m) Trigger device - portable- ZZ-OSO-SR-*(*= 20m,22m,24m) Ø490 Základový rošt Grillage base Max. hmotnosť všetkých svietidiel na spúšťacom ráme 200. Maximum weight of all lights on moving frame 200. Typ/ Type OSO-V-20-SR OSO-V-22-SR OSO-V-24-SR ( m) Lc ( m) 21,3 23,3 25,0 M (kn.m) 119,00 3,8 141,00 3,7 154,00 3, Základový rošt/ Grillage base ZR ZR ZR M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring 280 Súčasťou dodávky je 2 x kábel 05RR-F 5G2,5 (CGSG 5Cx2,5 ) a 1 x káblová krabicová rozvodka. Delivery includes 2 x cable 05RR-F 5G2,5 ( CGSG 5Cx2,5) and 1 x cable junction box. 38 V prípade neštandardnej požiadavky zákaznika, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácii s výrobcom. In case of non standard customer s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation with the producer.

39 VÝŠKOVÉ STOŽIARE S PEVNOU PLOŠINOU IG - RISE POLES WIT FIRM PLATFORM P Bleskozvod Lightning conductor P Plošina Platform Stožiare sú navrhnuté pre maximálne 10 reflektorov a 2 svietidlá o náveternej ploche 0,3m 2 /ks rovnomerne rozmiestnených po celom obvode plošiny Poles are designed for max. 10 floodlights and 2 lights with windward surface 2 0,3m /pc., evenly placed all around the platform Driek Shaft KIA - Žilina Lc Rebrík so zabezpečovacím zariadením Príklad označenia: OSO-V-20-PP-RZL, OSO-V-20-PP-RZK Ladder with safety fall arrester Example of marking: OSO-V-20-PP-RZL, OSO-V-20-PP-RZK RZL - rebrík + protipádové zabezpečovacie zariadenie - lankové RZK - rebrík + protipádové zabezpečovacie zariadenie - koľajničkové RZL - ladder and safety fall arrester - rope RZK - ladder and safety fall arrester - runner ~ ( ) Typ/ Type OSO-V-20-PP OSO-V-22-PP OSO-V-24-PP OSO-V-36-PP ( m) 20,1 22,0 24,0 36,0 Lc ( m) 18,9 20,8 22,8 34,8 Rx ( kn) 12,3 13,6 15,1 25,0 M (kn.m) 177,8 208,5 245,4 544, Základový rošt/ Grillage base ZR ZR ZR ZR Základový rošt Grillage base M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Rx - max. reakcia od horizontálnych síl Rx - max. reaction to horizontal forces V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácii s výrobcom. In case of non standard customer s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation with the producer. 39

40 STOŽIARE PRE ŠPORTOVÉ IRISKÁ IG - RISE POLES FOR SPORT FIELDS Konzola Console Rebrík so zabezpečovacím zariadením Ladder with safety fall arrest equipment Obslužná lávka Service gangboard 2500 ± % 600 Poznámka: Liptovský Mikuláš L - lávka X - počet reflektorov R - reflektor RZL - rebrík + protipádové zabezpečovacie zariadenie - lankové Maximálny počet reflektorov 9 o ploche reflektora 0,25 m 2 Note: L - gangboard X - number of floodlights R - floodlight RZL - ladder and safety fall arrest equipment - rope Maximum number of floodlights 9, maximum floodlight surface area 0,25 m Typ/ Type UDO-16P-LXR-RZL UDO-18P-LXR-RZL ( m) Rx ( kn) 9,18 10,56 M ( kn.m) 104,64 130, Základový rošt/ Grillage base ZR-4-20 ZR-4-20 M - max. klopný moment vo votknutí/kotvení M - max. overturning moment at embedding/anchoring Rx - max. reakcia od horizontálnych síl Rx - max. reaction to horizontal forces 40 V prípade neštandardnej požiadavky zákaznika, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácii s výrobcom. In case of non standard customer s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation with the producer.

41 10-25 VÝŠKOVÉ STOŽIARE ŠTADIÓNOVÉ STADIUM IG-RISE POLES Tvar: Modality: P 32 P 22 L ~ (4500) P Driek Shaft 4910 Plošina Platform P Rebrík bez ochranného koša Je nutné zabezpečovacie zariadenie Ladder without safety basket Fall arrest equipment is required Príklad označenia: OSO-V-30,5-36 Example of marking: OSO-V-30,5-36 Výška drieku L (m) eight of shaft L (m) Počet svietidiel Number of lights Stožiare sa vyrábajú do výšky 45m Počet svietidiel podľa svetelno technického projektu Základové rošty sa vypracujú individuálne D Poles are produced to height 45m The number of lights are according to light-technical project Grillage bases to be designed individually Typ Type ( m) L ( m) D1 ( mm) OSO-V-(L)-xx Základový rošt Grillage base V prípade neštandardnej požiadavky zákazníka, je možné vypracovať individuálne riešenie po konzultácii s výrobcom. In case of non standard customer s requirements, a new solution of construction will be designed after consultation with the producer. 41

42 KOTVENIE V ZEMI GROUND ANCORING KOTVENIE K ZÁKLADOVÉMU ROŠTU GRILLAGE BASE ANCORING ZÁKLADOVÝ ROŠT GRILLAGE BASE min min. min. L1 E odtok vody water drain odtok vody water drain 100 B 150 M stožiar pole - L1 100 L d Betón C20/25 Concrete C20/25 Betón C20/25 Concrete C20/25 B Tab.1 INFORMATÍVNE ÚDAJE Tab.1 INFORMATIVE DATA max.md < E Rozmer základu [ knm ] (m) A [ m ] [ m ] 10 1,35 0,50 1, ,50 0,50 1, ,80 0,50 1, ,35 0,60 1, ,50 0,60 1, ,80 0,60 1, ,35 0,80 1, ,50 0,80 1, ,80 0,80 1, ,35 1,00 1, ,50 1,00 1, ,80 1,00 1, ,35 1,20 1, ,50 1,20 1, ,80 1,20 1, ,35 1,40 1, , 50 1,40 1, ,80 1,40 1,80 Md - výpočítaný klopný moment alebo maximálny klopný moment vo votknutí/kotvení (údaj M z tabuľky stožiarov) ZÁKLADOVÝ ROŠT / GRILLAGE BASE Md - calculated overturning moment or maximum overturning moment at embedding/anchoring (data from poles table) Typ/Type M=d L L1 B C (mm) (mm) ( mm) (mm) (mm) ZR ZR ZR ZR x Betónový základ pre stožiare s ukotvením v zemi alebo na základovú prírubu podľa Eurokódov má mať približne rozmery, ktoré sú uvedené v tabuľke č.1. Tabuľka platí pre súdržné zeminy bez prítomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé a lepšie, zeminy skupiny S a G stredne uľahnuté a lepšie, horniny skupiny R bez obmedzenia. Pri inej zemine doporučujeme vykonať výpočet a návrh nového základu. Pre správnosť určenia je potrebné vykonať kontrolný výpočet vzhľadom na únosnosť pôdy a taktiež overiť zhodnosť rozmerov stožiara, základu a základového roštu. According to the Eurocodes concrete foundation for poles anchored into ground or to a grillage base should be of approximate dimensions listed in the Table 1. The data from the Table are applicable for cohesive soil with no appearance of groundwater, for F soil group - solid and higher, S and G soil group - middle-density and higher, rocks of R group with no limits. When anchoring into another kind of ground, it is recommended to provide calculations and design of a new foundation. For correct application it is necessary to provide a control calculation taking into account the ground bearing capacity and to verify compliance of the pole, foundation and grillage base dimensions. 42

43 ZÁKLADY A ZÁKLADOVÉ ROŠTY BASES AND GRILLAGE BASES Podlievka (Cementová expandujúca zálievková malta) Grout (cement-based expanding grout) h M48x3 Ø80 ZÁKLADY BASES a 640 Ø200 Stožiar Pole 350 Navádzací tŕň Guiding pin Príruba stožiara Pole flange Rovina ±- 2mm na 1m Level ± 2mm per 1m Nastavovacia matica Adjusting nut Voľná šablóna Loose metal plate Základový rošt Grillage base Staveb. oce ľ (dodá investor) Navrhne projektant základov Constr. steel (supplied by investor) To be designed by structural engineer 750 b 750x odnoty a,b,h určí projektant podľa únosnosti pôdy Values a,b,h to be determined by designer according to properties of soil Značka Mark 8 M 48x3 Značka Mark ZÁKLADOVÝ ROŠT GRILLAGE BASE Typ/Type ZR M48x3 ZÁKLADOVÝ ROŠT GRILLAGE BASE 150 Typ/Type ZR * 315 * - staré označenie ZR * - previous labeling ZR Ø50 Ø200 43

44 UZAVRETÁ MATICA CLOSED NUT DIN 1587 d Váha 100ks/Weight 100pc () s (mm) e (mm) m (mm) h (mm) dk (mm) M 12 2,83 19,0 21,10 10,0 22,0 18,0 M16 5,43 24,0 26,75 13,0 28,0 23,0 M20 10,40 30,0 33,53 16,0 34,0 28,0 M24 21,60 36,0 39,98 19,0 42,0 34,0 M30 36,70 46,0 52,00 24,0 52,0 42,0 m d dk e h s Typ/Type M (mm) L1 (mm) L (mm) KS ,25 KS ,20 KS ,40 KS ,20 KS x ,30 UZEMNENIE STOŽIAROV EARTING OF POLES UZEMNENIE VO VNÚTRI DRIEKU EARTING INSIDE TE SAFT ZÁVIT M8 (IBA PRE STOŽIARE S NIEDAX LIŠTOU) TREAD M8 (ONLY FOR POLES WIT NIEDAX RAIL) NIEDAX LIŠTA NIEDAX RAIL DVIERKA DOOR UZEMNENIE NA DRIEKU EARTING OUTSIDE TE SAFT ZÁVIT M10 (OSVETĽOVACIE STOŽIARE) TREAD M10 (LIGTING POLES) M10 UZEMŇOVACÍ PÁSIK 30x4 (VÝŠKOVÉ, NIEKTORÉ TYPY OSVETĽOVACÍC A ŠPECIÁLNYC STOŽIAROV) EARTING STRAP 30x4 (IG-RISE, SOME TYPES OF LIGTING AND SPECIAL POLES) 44 M8 100

45 Prefabrikované základy ELV Produkt - PZR ELV Produkt a.s. Precast foundations type PZR Použitie Prefabrikované betónové základy PZR sú vhodnou alternatívou základovej pätky vylievanej na mieste. Svoje využitie nájdu všade kde je sťažený prístup domiešavačom betónu, alebo je nepraktické zabezpečovať betónovanie mokrým procesom. Konštrukcia Prefabrikovaný základ je vyrobený z v- i brovaného betónu. Obsahuje kotevné skrutky pre kotvenie stožiarov alebo iných konštrukcií s kotevnou platňou. Rozostup skrutiek je zhodný zo základovým roštom typu: ZR1-5. Vo dvoch protiľahlých stranách sú otvory pre vedenie káblov. orná hrana základu má byť osadená 100mm nad úrovňou terénu. Okolitá zásypová zemina má byť zhutnená. Únosnosť základu je závislá na kvalite pôdy. Usage Precast concrete foundations PZR are designed to be an adequate alternative for a foundation filled-up at site. They are mainly used in places difficult to reach by a concrete agitation truck or for the reason of impracticability of wetconcreting. Construction Precast concrete foundation is made of vibrated concrete. It consists of anchor bolts for anchoring of steel poles or another constructions with anchor flange. Distance between anchor bolts corresponds to those on a grillage base type ZR1-5. Two cable holes are situated on two opposite sides. Top edge of foundation must be embedded 100mm over ground level. Surrounding backfill earth soil must be rammed. Bearing capacity of a concrete foundation depends on the quality of soil. PZR M20 65 Pôdorys motnosť 198 Weight 198 Výber prefabrikovaného základu PZR k jednotlivým stožiarom treba prekontrolovať výpočtom podľa platných noriem. Pre správny výber základov sú potrebné nasledovné údaje: - typ stožiara - typ výložníka - typ alebo údaje svietidla (náveterná plocha, rozmer, hmotnosť) - pôda - lokalita umiestnenia alebo základná rýchlosť vetra a kategória terénu podľa EN Selection of a precast concrete foundation type suitable for a particular pole has to be verified by calculation according to existing legislation. To select a suitable foundation the following information is required: - type of pole - type of bracket - type or parameters of lamp (windward surface area, dimensions, weight) - type of earth soil - site location or basic wind velocity and terrain category according to EN

46 1. Stožiare sa osádzajú do betónových základov v závislosti od únosnosti pôdy. Betónový základ môže byť pre osadenie stožiara so zemou časťou, alebo pre stožiar s prírubou kotvenia na kotviaci rošt, alebo kotevnú skrutku, betónový základ musí mať otvory pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody. 2. Osvetľovacie stožiare sa majú stavať tak, aby dvierka stožiarovej zvodnice boli umiestnené proti smeru jazdy vozidiel, alebo kolmo na smer jazdy. Osvetľovacie stožiare postavené na železničnom priestranstve majú dvierka v smere osi koľajiska. Pri stavbe základov je nutné dbať na túto podmienku vzhľadom na orientáciu vstupných otvorov pre kábel. 3. Po vyzretí betónového základu (min.21 dní) sa stožiar osadí - zafixuje a až potom sa zaisťujú el. káble do stožiara, prípadne i uzemňovací zvod. 4. Montáž svietidiel, resp. výložníkov a svietidiel na stožiar je možné vykonať pred osadením stožiara do základu, alebo až po osadení stožiara pomocou montážnej plošiny. 5. Montáž elektrickej výzbroje a elektroinštalácie môže vykonávať len osoba k tomu oprávnená. 6. Stožiare majú byť chránené pred atmosferickými výbojmi podľa STN EN :2012, STN :2012 výber a stavba elektrických zariadení, uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Napojenie zvodu je možné z vnútornej, resp. vonkajšej strany. 7. Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný druh montáže. 8. Pri manipulácii sa nesmú používať oceľové laná, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy. 9. Stožiare, ktoré nemajú povrchovú úpravu vykonanú žiarovým zinkovaním, sú natreté základným náterom. Pri dodávke takýchto stožiarov je výrobca povinný udať druh použitého základného náteru, aby užívateľ mohol použiť správny vrchný náter. 10. Podrobný postup montáže je povinná vypracovať tá organizácia, ktorá zabezpečuje realizáciu montáže stožiarov. Doporučujeme konzultovať s výrobcom. 11. Po ukončení montáže stožiara a pred uvedením do užívania je nutné vykonať východziu revíziu v zmysle STN Montáž výškových stožiarov a stožiarov nasúvaných tvorí samostatnú časť. Viď. strana Na betónovom základe odporúčame vytvoriť spádovú striešku. 1. Poles are embedded into a concrete basement depending on ground bearing capacity. Concrete basement can be used for poles with a ground segment or with a flange used for anchoring on a grillage base or bolts. Concrete basement must be provided with holes for el. cables, earthing and water draining. 2. When installing lighting poles position the pole doors backward to traffic or perpendicular to it. Lighting poles placed in the railway area have their doors in track centre line direction. While preparing concrete basement, it is necessary to respect the requirement regarding orientation of entrance cable holes. 3. After maturing of concrete basement (min. 21 days) a pole is embedded and fixed. Only after that electrical cables or earthing wire might be provided. 4. Fixation of luminaires with or without brackets can be performed before embedding of a pole into concrete basement or after embedding with the help of an assembly platform. 5. Electro-installation can be provided by an authorized person only. 6. Poles are to be protected against atmospherical discharges in compliance with STN EN :2012, STN :2012 Selection and construction of electrical devices, earthing sets and protective conductors. Cable drop connection is enabled both from inside and outside. 7. While assembling it is necessary to follow the general safety regulations for a certain method of assembling. 8. It is prohibited to use steel ropes to prevent surface finish damage. 9. Non-galvanized poles must be primer painted. Before delivering producer has to indicate type of primer painting, so that a customer can apply proper finishing coating. 10. Assembling organization responsible for installation of poles is obliged to elaborate a detailed installation procedure. Consultation with producer is recommended. 11. After assembling and before using the Initial Revision in compliance with STN is required. 12. Assembling of high-rise poles see page It is recommended to create a tributary shed on a concrete basement. 46

47 Obr. č. 1 / Drawing No profil U65 / profile U65 ; 2. dvierka / door ; 3. reťazový kladkostroj / chain pulley block ; 4. spodný driek / bottom shaft ; 5. podperné hranoly / support beams ; 6. vrchný driek / top shaft ; 7. profil U50 / profile U50 ; 8. oceľové lano / steel rope ; 9. oceľové lano / steel rope 1. Na podperné hranoly (poz.č.5) položíme diely (poz.č.4 a poz.č.6). Na vrchnú časť dielu (poz.č.4) označíme dĺžku nasunutia 400mm a ešte pridáme 100mm kvôli spätnej kontrole nasunutia. Nasunutie môže byť v tolerancii ± 10% z dĺžky 400mm. Pri prenášaní driekov používať výlučne iba konopné laná. 2. Nasadíme lano (poz.č.9) na U profil (poz.č.7) a kladkostroj typ RZC 1.6 (poz.č.3). Lano (poz.č.8) navlečieme na U profil (poz.č.1) a pripevníme o hák kladkostroja, ako je to zobrazené na obr.č.1. Pri nasúvaní dielov je nutné pomáhať údermi kladiva cez drevený hranol v mieste súvania. 3. Dĺžka nasunutia dielov je stanovená na 400 mm ±10%. Pri nasúvaní kontrolujeme pozdĺžne zvary jednotlivých dielov v miestach ich spojenia. Tiež je potrebné skontrolovať priamosť drieku stožiara ako jedného celku. 4. Výrobca odmieta zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym (nedostatočným) nasunutím drieku. V prípade problémov pri montáži doporučujeme konzultovať s výrobcom. Zoznam použitých pomôcok pre montáž stožiarov Po z.1 U mm STN ks Po z.3 Reťazový kladkostroj typ RZC 1.6 1,5 1ks Po z.5 Podperné hranoly 150x mm 4ks Po z.7 U mm STN ks Po z.8 Oceľové lano Ø14 -L ( podľa typu stožiara) STN ks Po z.9 Oceľové lano Ø14 -L ( podľa typu stožiara) STN ks Lanové svorky na lano 14 A35 4ks Drevený hranol (podložka na udieranie pri nasúvaní) 1ks 5 kladivo 1ks Vidlicové kľúče na dotiahnutie lanovej svorky 2ks Ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Autožeriav ( podľa potreby) 1. Place pole shafts (pos.no. 4 and pos.no. 6) on support billets (pos.no.5 pct.no.1). Mark lenght of insertion (400mm) on a top shaft (No. 4) and add another 100mm for back control. Insertion within tolerance ±10% of 400 mm lenght. While manipulating with shafts use hemp ropes only. 2. Slide the rope (No.9) over U profile (No.7) and chain pulley block type RZC 1.6 (No.3). Slide the rope (No.8) over U profile (No.1) and fasten it onto a hook of the chain pulley block as shown on drawing No.1. While inserting help yourself with a hammer striking it over the wooden billets. 3. Lenght of insertion is 400 mm ±10%. While inserting check over the longitudinal welding of single shafts in place of joining. It is also necessary to check straightness of a pole shaft as a whole unit. 4. Producer bears no responsibility for damages caused by incorrect shaft insertion. In case of problems during installation it is recommended to contact the producer. List of used facilities for assembling of poles Pos.1 U mm STN pc Pos.3 Chain pulley block type RZC 1.6 1,5 1pc Pos.5 Support billets 150x mm 4pcs Pos.7 U mm STN pc Pos.8 Steel rope 14 -L (according to a pole type) STN pc Pos.9 Steel rope 14 -L (according to a pole type) STN pc Rope clamps 14 A35 4pcs Wooden billets 1pc 5 hammer 1pc Fork wrenches for tightening of clamps 2pcs Protective work facilities for workers Automobile crane ( if needed) 47

48 1. Pripravený stožiar zdvihneme pomocou opásania drieku nekonečným lanom (poz.č.2), v približne jednej tretine od vrcholu stožiara. Nekonečné lano je potrebné zaistiť istiacim lanom (poz.č.4), ktoré zabráni prípadnému vyšmyknutiu zo stožiara (viď. obr.č.2). Pomocou lán a autožeriava premiestnime stožiar do zvislej polohy a presunieme do dutiny základového bloku. Priestor medzi základovým blokom a stožiarom zaistíme drevenými klinmi ( poz. č. 6 ). Kolmosť stožiara v dvoch navzájom kolmých rovinách treba zaistiť meracím prístrojom TEODOLIT a následne zabetónovať. V prípade prírubového stožiara budeme postupovať obdobne a premiestnime stožiar do zvislej polohy nad zabetónovaný základový rošt. Prírubu stožiara nasunieme na skrutky, ktoré vyčnievajú zo základového roštu a zaistíme maticami. 2. Počas montáže, údržby a obsluhy stožiarov treba dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné predpisy, ktoré spracuváva na vlastné podmienky montážna, uživateľská alebo servisná organizácia. Rozsah montáže, servisu a údržby je vymedzená objednávkou. Po ukončení montáže a pred uvedením do prevádzky je nutné vykonať východiskovú revíziu v zmysle STN An assembled pole must be lifted up with the help of endless rope belted around a pole shaft in about one third from the top of a pole ( pos.no2). Endless rope must be secured by a securing rope (pos.no4) that prevents slipping out (pos.no2). By using a rope and automobile crane the pole must be positioned vertically and inserted into a basement block cavity. Trenails must be inserted between basement and pole (pos. No6). It is necessary to ensure uprightness of the pole in two upright positions by TEODOLIT measuring equipment and subsequently to embed it into concrete. Erection procedure for poles with flange is analogical. Pole must be positioned vertically over a grillage base embedded into concrete. Then a pole flange must be put over the bolts towered above the grillage base and secured by nuts It is necessary to follow the general safety regulations while assembling, maintaining and servicing. These regulations are processed by an assembling, maintaining or servicing organization. The scope of assembling, maintaining and servicing is ranged by an order. aving finished the assembling and before starting to use it is necessary to perform the initial inspection in compliance with STN Obr.č. 2/Drawing No hák žeriava/hook of crane ; 2. konopné lano/hemp rope ; 3. stožiar/pole ; 4. istiace lano/securing rope ; 5. dvierka/door ; 6. dreven é kliny/trenails ; 7. základový blok/basement block Zoznam použitých pomôcok pri stavaní stožiara 2ks Drevené kliny Autožeriav 8ks List of used instruments for erection of a pole 48 Trenails Automobile crane 8ks

49 Výber výložníkov pomocou porovnávacej plochy Pomôcka pre zákazníkov na výber správneho výložníka z hľadiska únosnosti stožiara. Porovnávacia plocha je hodnota odvodená od záťaže, ktorou výložník pôsobí na stožiar v daných podmienkach. Podmienky sú rýchlosť vetra, kategória terénu a svietidlo. Pre vytvorenie tabuliek Porovnávacia plocha bolo počítané zo svietidlom o náveternej ploche 0,15 m 2 a hmotnosti 15. Pri použití svietidla, u ktorého sa tieto hodnoty odlišujú o viac ako 10%, tabuľka funguje orientačne. V takomto prípade pre spoľahlivý výber stožiara s výložníkom kontaktujte výrobcu. Návod: 1. určenie základnej rýchlosti vetra podľa STN EN výber lokality podľa veternej mapy Slovenska. Platí do 700m n.m. Oblasť I - V ref.0= 24 m/s Oblasť II - V ref.0= 26 m/s Oblasť III - V ref.0= 30 m/s ( m n.m.) Oblasť IV - V ref.0= 33 m/s ( horské oblasti nad 1300m n.m.) - výber kategórie terénu I. až IV. Podľa návodu. (viď nižšie) Kategória terénu 0 More alebo pobrežné oblasti otvorené k moru Kategória terénu I Jazerá alebo oblasti so zanedbateľnou vegetáciou a bez prekážok. Kategória terénu II Oblasť s nízkou vegetáciou ako je tráva a izolovanými prekážkami (stromy, budovy),vzdialenými od seba najmenej 20 násobku výšky prekážok. Kategória terénu III Oblasti rovnomerne pokryté vegetáciou, pozemnými stavbami alebo izolovanými prekážkami, ich vzdialenosť je maximálne 20 násobok výšky prekážok (ako sú obce, predmestský terén, súvislý les). Kategória terénu IV Oblasti v ktorých je najmenej 15% povrchu pokrytého budovami, ich priemerná výška je väčšia ako 15m. 2.výber stožiara a výložníka z katalógu. 3. Zistenie vhodnosti kombinácie vybraných dielov. (farebné stĺpce v tab. stĺpov a výložníkov) 2 -odnotu plocha m stožiara deliť zistenou hodnotou porovnávacia plocha výložníka. Pri výsledku viac alebo rovná sa 1, výložník môže byť montovaný na vybraný stožiar. Príklad: -Stožiar STK 60/60/3. Plocha m 2 = 0, 40 -Výložník V1T-05-D lokalita - Bratislava. = 26m/s kategória terénu predmestie. Podľa návodu kategória terénu = III. Podľa tabuľky výložníkov porovnávacia plocha = 0,20 2 Plocha m / porovnávacia plocha 0, 40/0,20 = 2,0. vyhovuje 49

50 Selection of brackets by comparative surface area Guide for a customer to select a suitable bracket in terms of the load capacity of a pole. Comparative surface area is a value derived from the load of the bracket mounted on the pole in given conditions. These conditions are wind velocity, terrain category and luminaire. The table Comparative Surface Area is based on calculations where luminaire has 0,15 m2 surface area exposed to the wind and its weight is 15. When using luminaires of values different to those in the table by more than 10% the Comparative Surface Area Table should only be taken as informative. In this case consultation with producer is required. Instructions: 1. State basic wind velocity in compliance with STN EN : - Select locality according to wind velocity map of Slovakia. Valid up to 700 m a.s.l. Locality I - V ref.0 = 24 m/s Locality II - V ref.0= 26 m/s Locality III - V ref.0= 30 m/s ( m a. s. l. ) Locality IV - V ref.0= 33 m/s ( mountain locality up 1300m a.s.l.) - Select terrain category from I. to IV according to instructions below. Terrain category 0 Sea, coastal area exposed to the open sea. Terrain category I Lakes or area with negligible vegetation and without obstacles. Terrain category II Area with low vegetation such as grass and isolated (trees, buildings) with separations of at least 20 obstade heights. Terrain category III Area with regular cover of vegetation or buildings or with isolated obstacles withseparations of maximum 20 obstacle heights ( such as villages, suburban terrain, permanent forest ) Terrain category IV area in which at least 15% of the surface is covered with buildings and their average height exceeds 15m. 2. Select type of pole and bracket. 3. Find out if a selected bracket is suitable for a selected pole (coloured columns in the Tables of Poles and Brackets). - Divide the value surface in m2 by the value Comparative Surface Area of the bracket. In case if the result is equal or more than 1, the bracket is suitable for the pole. Example: - Pole STK 60/60/3. Surface area m2 = 0,40 - Bracket V1T-05-D Location - Bratislava. = 26m/s Terrain category suburbs. According to instructions it is category III. According to the Table of Brackets the comparative surface area = 0,20 50 Surface area m2 / comparative surface 0, 40/0,20 = 2,0 - suitable.

51 LETISKO ĽVOV Jasná Europa - Banská Bystrica