1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec"

Transcription

1 Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Distributer za Slovenijo: Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče, Slovenija Tel.: , fax: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: Proizvajalec: TOSVAR Srl, Via del Lavoro 10, Pozzo d Adda (MI), Italy Tel.: , fax: Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni 1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

2 Stran 2 od 10 ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev snovizmesi v skladu z Direktivo Sveta 67548EGSDirektivo ES: F+ - Zelo lahko vnetljivo. R12 - Zelo lahko vnetljivo. R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 2.2 Elementi etikete: Po Direktivi Sveta 67548EGSDirektivi ES: R12 Zelo lahko vnetljivo. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. S18 Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati. S33 Preprečiti statično naelektrenje. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. S23 Ne vdihavati meglice. Dodatne informacije: Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. 2.3 Druge nevarnosti: Ni drugih nevarnosti.

3 Stran 3 od 10 ODDELEK 3: Sestavapodatki o sestavinah 3.1 Zmesi: Ime snovi Št. EC Konc. [%] Razvrstitev v Razvrstitev v Št. CAS skladu z Uredbo skladu z Direktivo Št. INDEX (ES) št EGS Inertna snov Propan Izobutan Nafta (zemeljsko olje), težka obdelana z vodikom Flam. Gas 1, H 220 Press. Gas 5-9 Flam. Gas 1, H 220 Press. Gas 1-5 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 F+; R 12 F+; R 12 Xn; R Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: Vdihavanje: V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Prizadeto osebo premestiti na svež zrak Stik s kožo: Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči. Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati Stik z očmi: Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo najmanj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč Zaužitje: Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Bruhanje izzvati le po navodilu zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Slediti zdravnikovim navodilom.

4 Stran 4 od 10 ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje: Ustrezna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, pena, suh gasilni prah. Embalažo izpostavljeno ognju hladiti z vodno meglico Neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku. Voda ni učinkovita za gašenje, se pa lahko uporabi za hlajenje embalaže, da se prepreči eksplozija. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: V primeru izpostavljenosti aerosolnih pločevink visokim temperaturam, lahko le te eksplodirajo. Preprečiti vdihavanje plinovhlapov, ki nastajajo pri gorenju (ogljikov oksid, toksični produkti pirolize,...) 5.3 Nasvet za gasilce: V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene ognju hladiti z vodo. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Specialna zaščitna obleka za gasilce: čelada z vizirjem, ognjevarna oblačila (protipožarni suknjič in hlače s trakovi okrog rok, nog in trupa), rokavice (ognjevarna, protirezna in dielektrična), avtomatski respirator (samozaščita). ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za neizučeno osebje: Odstraniti vse vire vžiga. Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Če ni kakršnih koli kontraindikacij embalažo hladiti z vodo. Če se v zrak sproščajo meglice uporabiti zaščito za dihala. Zaustaviti razlitje, če se to lahko varno stori. S poškodovano embalažo ne ravnati brez ustrezne zaščitne opreme Za reševalce: Ni posebnih napotkov. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Primerne tehnike zadrževanja: Primerni postopki čiščenja: Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Zagotoviti zadostno prezračevanje. Aerosolne pločevinke mehansko pobrati Drugi podatki: Ni drugih podatkov. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

5 Stran 5 od 10 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Med delom ne jesti, piti ali kaditi. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Zavarovati pred viri vžiga, visokimi temperaturami in direktno sončno svetlobo. Uporabljati in skladiščiti samo v dobro prezračevanem prostroru. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Hraniti ločeno od virov vžiga ne kaditi. 7.3 Posebne končne uporabe: Ni posebnih končnih uporab.

6 Stran 6 od 10 ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenostiosebna zaščita 8.1 Parametri nadzora: Ime: EC št. MV mgm3 ppm Propan Izobutan Nadzor izpostavljenosti: Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejnih vrednosti. V primeru, da ni mogoče zagotoviti zadostnega prezračevanja, uporabiti primerno osebno zaščito za dihala Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema: Zaščita za očiobraz: Uporabiti tesno prilegajoča zaščitna očala v skladu s standardom EN 166. Na delovnem mestu morajo biti zagotovljeni izpiralka za oči ter sistem za prhanje. Zaščita kože: Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami testirane po EN 374. Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic je odvisna od prebojnega časa, difuzije in degradacije. Zaščitne rokavice je potrebno preizkusiti, če ustrezajo posebnostim delovnega mesta (npr. mehanska obstojnost, združljivost z izdelkom, antistatika. Upoštevajte navodila proizvajalca rokavic glede uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ker je proizvod iz različnih snovi, ni mogoče vnaprej predvideti odpornosti različnih materialov rokavic, zato je le-te pred uporabo potrebno testirati. UPrimerni material rokavic: PVC, neopren, nitril ali enakovredne tem materialom. Uporabiti delovno obleko z dolgimi rokavi in obutev v skladu s SIST EN ISO Po delu se oprhati. Zaščita dihal: Če so prekoračene mejne vrednosti na delovnem mestu uporabiti polovično masko za obraz tipa FFP3 v skladu s standardom SIST EN Uporaba opreme za zaščito dihal, kot so maske za organske hlape in prah je potrebna v odsotnosti tehničnih ukrepov za omejitev izpostavljenosti delavcev. Zaščita, ki jo dajejo maske je v vsakem primeru omejena. V primeru daljše in intenzivnejše izpostavljenosti ali če je koncentracija kisika manj kot 17 Vol% uporabiti dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogom (EN 137) ali cevni dihalni aparat z obrazno masko, pol masko ali ustnikom (EN 138). Zaščita pred toplotno nevarnostjo: Nadzor izpostavljenosti okolja:

7 Stran 7 od 10 ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz: Aerosol, brezbarven. Vonj: Karakterističen. Mejne vrednosti vonja: ph: 7 Tališčeledišče: Začetno vrelišče in območje vrelišča: < 35 C Plamenišče: <0 C Hitrost izparevanja: Vnetljivost (trdno plinasto): Zgornjespodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Eksplozijske meje: Spodnja: 1,8 %(vv); zgornja: 9,5% (vv) Parni tlak: Parna gostota: Relativna gostota: Topnost: Se delno meša z vodo. Porazdelitveni koeficient n-oktanolvoda: Temperatura samovžiga: Temperatura razpadanja: Viskoznost: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: 9.2 Drugi podatki: Specifična teža: 0,800 kgl ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost: Ni posebne nevarnosti reaktivnosti z drugimi substancami pri normalnih pogojih uporabe Kemijska stabilnost: Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili Možnost poteka nevarnih reakcij: V primeru pregervanja ali požara se sproščajo ogljikovi oksidi in drugi toksični plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje. Prav tako hlapi lahko tvorijo eksplozivno mešanico z zrakom Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Izogniti se segrevanju, elektrostatičnemu naelektrenju in vsem virom vžiga Nezdružljivi materiali: Niso znani Nevarni produkti razgradnje: V primeru pregervanja ali požara se sprošča ogljikov oksid in drugi toksični plini, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje.

8 Stran 8 od 10 ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: Za proizvod ni na razpolago toksikoloških informacij. Pri ponavljajoči in dolgotrajni izpostavljenosti proizvod lahko povzroči izsušitev kože in razpokanje. ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost: Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov. Preprečiti, da bi proizvod prišel v kanalizacijo vodne vire in tla. Proizvod uporabiti v skladu z dobro delovno prakso. Preprečiti onesnaževanje s proizvodom Obstojnost in razgradljivost: 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: 12.4 Mobilnost v tleh: 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb: 12.6 Drugi škodljivi učinki: ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

9 Stran 9 od 10 ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN: Pravilno odpremno ime ZN: Aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2, 5F 14.4 Skupina pakiranja: 14.5 Nevarnosti za okolje: 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 7378 in Kodeksom IBC: Podatki veljajo za: kopenski transport ADRRID, pomorski transport IMDGADN, zračni transport ICAO ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisizakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni izvedena.

10 Stran 10 od 10 ODDELEK 16: Drugi podatki Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista: Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu: Reference ključne literature in virov podatkov: Safety Data Sheet SISTEMA CASA AIR FRESHNER 2IN1 - TALC, TOSVAR SRL, izdan Metode uporabljene za razvrstitev zmesi: Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov inali previdnostnih stavkov: Xn Zdravju škodljivo. F+ Zelo lahko vnetljivo. R12 Zelo lahko vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. H220 Zelo lahko vnetljiv plin. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: Ni posebnih nasvetov.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: natrijev karbonat CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 INDEX: 011-005-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov. Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010 MSDS Version: E03.00 Datum izdaje: 15/10/2014 Blend Version: 3 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka : Zmes Ime izdelka : Petrol Clean 3 Koda

More information

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0 PRO-LINE Fine Line, PRO-LINE Microline, PRO-MAX, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Datum izdaje 7/16/2015 Datum obdelave 5/21/2018 Verzija 2.0 ODDELEK 1 Identifikacija

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Detergent

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Odsvetovane

More information

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 14. 4. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 2013 Štev. revidirane revizije: 7 Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka številka snovi):

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 5.900.223 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; )

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; ) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Mazivo na naftni

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Ime izdelka: Ofset tiskarske barve na osnovi

More information

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010)

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Datum obdelave: 30.07.2014 Verzija: 4.0 Datum tiskanja: 18.08.2014 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda Varnostni list stran: 1/14 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irganox 1076 Kemijsko ime: Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat CAS-številka:

More information

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Luwipal 018 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: JSH 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proizvod

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda:

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda: Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda

More information

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M30000, M900104-M900107, M907001-907238, M941000-M946870, M951000-M956000, 302480-302497,

More information

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irgafos 168 Kemijsko ime: Tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfit CAS-številka: 31570-04-4 REACH-št.

More information

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d.

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 22.05.2013 Datum

More information

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Sicotan Yellow L 1010 Kemijsko ime: antimon nikelj titan oksid rumen CAS-številka: 8007-18-9

More information

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/18 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda CABRIO TOP 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantna

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija,

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, VARNOSTNI LIST Stran 1 od 14 Datum izdaje: 3.4.2000 Datum revidirane revizije: 11.11.2014 Štev. revidirane revizije: 8 1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka P 17

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda PRIAXOR EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 1.3.

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2 Stran: 1/10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka REF 91307 Trgovsko ime Registrske številke REACH: glej oddelek 3.1/3.2 ali Registracijska številka za te snovi

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: Ekspandirani polistiren, EPS 200 CAS-številka: 9003-53-6 NLP-številka: 500-008-9 1.2 Pomembne

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0)

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 14.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sodium hypochlorite solution Številka artikla 9062 Registracijska

More information

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC Navodila za varno uporaba Datum dopolnjene izdaje 26Jun2014 Številka revizije 4 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka Koda Proizvoda Kemijska družina Priporočena uporaba W30056

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

Atim - izvlečni mehanizmi

Atim - izvlečni mehanizmi Atim - izvlečni mehanizmi - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL Varno in zdravo delo Bled 16. in 17.11.2017 Bled, 17.11.2017 mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 350 000 zaradi nezgod (15 %) SVET 3 bilijone

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV 09/8 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV VSEBINA TABLE OF CONTENTS CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE ODT

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2014 (preglednica I),

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA SLOVENIAN TRAFIC SAFETY AGENCY AVP, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 40 08430, fax.: 01 40 08417, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana,

More information

Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart

Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart GE Digital Energy Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart GE šifra objave: GET-20014 Avtorske pravice 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

More information

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA PRILOGA II Ta priloga vsebuje podrobnejša navodila za pripravo ovojnine in navodila za uporabo skupaj s predlogami ovojnine in navodila za uporabo za zdravila, ki so ali bodo pridobila dovoljenje za promet

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

Navodilo za uporabo. Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron

Navodilo za uporabo. Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron Navodilo za uporabo Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi

More information

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola ZLORABA NARAVOSLOVNEGA ZNANJA..:: KEMIČNA VOJNA ::.. Biološko orožje Za začetek nekaj besed o biološkem orožju. Za biološko orožje lahko označimo vse, kar se uporablja v vojnah in vsebuje nevarne mikroorganizme,

More information

P R A V I L N I K o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen

P R A V I L N I K o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen Na podlagi 19. člena zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86 preč. bes.) in 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Predstavitev Šoštanj 10. marec 2017 Agenda Splošne informacije o TEŠ Splošne informacije o bloku 6 TEŠ-splošne informacije Poslovni subjekt: Lastništvo: Osnovna dejavnost:

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5)

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5) 24490G-SI (rev.5) Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele AR 250 Turbo Series: CE - Engine type: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1 Product code: JHAF030 Serije: CE Vrsta motorja:

More information

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 24 85 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D Kataloška št.: 12 24 85 KAZALO PREDVIDENA UPORABA... 2 RAZLAGA

More information

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE Kazalo BMF 12T 2Pro Gozdarska prikolica Stran 1 / 7 1 SPLOŠNO 1 SPLOŠNO... 1 2 VARNOSTNI NASVETI... 1 2.1 Splošno... 1 2.2 Varnostna razdalja... 2 2.3

More information

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000)

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacijska informatika RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU 17799 (27000) Mentor: izr. prof. dr. Robert Leskovar Kandidatka: Janja Žlebnik So-mentorica:

More information

PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d.

PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d. UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d. (THE PLANNING OF THE PERSONNEL IN UNIOR d.d. COMPANY) Kandidatka: Mateja Ribič Študentka

More information

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol NAVODILO ZA UPORABO ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 16/SL WP 243 rev. 01 Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov Sprejete 13. decembra 2016 Kot so bile nazadnje revidirane in sprejete 5. aprila

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi

Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi RESIDENTIAL Raziskave in razvoj iz ljubezni do ljudi»od okolja in za okolje«, glasi filozofija podjetništva - to je čutiti in videti v celotni paleti proizvodov TOSHIBA TOSHIBA že več kot 65 let deluje

More information

CSC CSD Jermenski prenos. DRC DRD DRE Direktni prenos

CSC CSD Jermenski prenos. DRC DRD DRE Direktni prenos CSC 40-60 CSD 75-100 Jermenski prenos DRC 40-60 DRD 75-100 DRE 100-150 Direktni prenos Vijačni kompresorji z oljnim vbrizgavanjem S t a l n a & S p r em e n l j i v a hitrost Zanesljiv, preprost, pameten.

More information

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG KATALOG PRIKOLIC LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG Podvozje iz pocinkane pločevine Keson iz posebne AlZn pločevine Dodatni sredinski vzdolžni nosilec Blatniki iz umetne mase Vodoodporna

More information

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe)

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe) Vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo B1.1 PODATKI O KANDIDATU IME kandidata PRIIMEK kandidata DATUM rojstva NASLOV stalnega prebivališča ZAPOSLITVE NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE NAZIV VZDRŽEVALNE

More information

SPOROČILO O PODELJENI HOMOLOGACIJI COMMUNICATION CONCERNING APPROVAL GRANTED

SPOROČILO O PODELJENI HOMOLOGACIJI COMMUNICATION CONCERNING APPROVAL GRANTED JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA SLOVENIAN TRAFFIC SAFETY AGENCY AVP, Kotnikova ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 478 8430, vozila@avp-rs.si, Kotnikova ulica 19a, SI-1000 Ljubljana,

More information

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO EN 0,3 Norm OPTIMIZED PERFORMANCE Navodilo za uporabo Prevod izvirnih navodil za uporabo 1007444-00 / sl / 03.2009 XL-75 xtra TWIN POWER XL-75 xtra TURBO POWER XL-75

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 956. o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD18 27) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 956. o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD18 27) Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

Centralni sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote

Centralni sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote Centralni sistemi za prezračevanje z rekuperacijo toplote VL-220 LGH-15 do 100 RVX-E LGH-150 do 200 RVX-E LGH-150 do 250 RVXT-E 1 Lastnosti in prednosti Model VL-220CZGV-E za centralno prezračevanje stanovanjskih

More information

Izvirna navodila za uporabo

Izvirna navodila za uporabo Izvirna navodila za uporabo Pnevmatske naprave VOGT s seznami orodja, dodatkov in nadomestnih delov SI Stanje: 09/2017 WorkTec SI Video posnetki mediateke Informirajte se obsežno o naših napravah in ravnanju

More information

INFORMACIJE UPRAVLJAVCE OPREME, KI VSEBUJE FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE

INFORMACIJE UPRAVLJAVCE OPREME, KI VSEBUJE FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE INFORMACIJE za UPRAVLJAVCE OPREME, KI VSEBUJE FLUORIRANE TOPLOGREDNE PLINE Nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke Uredba (ES) št. 842/2006 o določenih fluoriranih toplogrednih

More information

NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA. ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA. ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Pred uporabo natančno preberite navodilo! Injekcijska brizga z adrenalinom

More information

Republike Slovenije VLADA 736. o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev. Št.

Republike Slovenije VLADA 736. o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev. Št. Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

More information

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18 POLIMERNA FOLIJA ZA HIDROIZOLACIJO MEHANSKO PRITRJENIH STREH OPIS IZDELKA (debeline 1,8 mm) je večplastna, sintetična, strešna tesnina folija narejena na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliofilena (FPO),

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 784. o razglasitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 784. o razglasitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) Št. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

bojlerji in zalogovniki

bojlerji in zalogovniki BOJLER SG(S) - trda izolacija ELEKTRIČNI GRELCI ZA BOJLERJE (6/4'') ali (5/4'') (l) 22-104500 100 22-124500 120 22-144500 140 22-208000 200 22-308000 300 22-408000 400 22-504000 500 22-704000 720 34-104000

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del KAZALO 1. Uvod... 3 2. Vroča dela... 4 3. Pogoji za nastanek gorenja pri izvajanju vročih del... 5 4. Izvajanje vročih

More information

Annexe J / Appendix J Art.252

Annexe J / Appendix J Art.252 Article 252 2014 Splošni predpisi za vozila iz proizvodnje (Skupina N), turistična vozila (Skupina A), GT Vozila iz proizvodnje (Skupina R-GT) General Prescriptions for Production Cars (Group N), Touring

More information

Energijska izraba odpadkov kot AG

Energijska izraba odpadkov kot AG Terminologija SRF in RDF PREDNOSTI ALTERNATIVNIH GORIV 1. Lahko so uporabljeni v različnih sežigalnih procesih 2. Uporaba AG pomaga ohranjati fosilna goriva 3. Sežig AG proizvede več energije kot sežig

More information

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta Od leta Električni grelniki nog Modeli: ELA 300 Utility Model No: 2012/12763 NAVODILA ZA UPORABO OKOLJSKA POLITIKA Obvezujemo se, da bomo: Izpolnjevali zahteve veljavnih zakonodaj, Zagotovili nenehno izboljšanje

More information