Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606"

Transcription

1 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Koda izdelka BU Chemicals Vrsta izdelka Tesnilna sredstva 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane uporabe Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo Samo za profesionalno uporabo Uporabe, ki jih odsvetujemo 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Hilti Slovenija d.o.o. Brodisce Trzin - Slovenija T F Dobavitelj Hilti Slovenija d.o.o. Brodisce Trzin - Slovenija T F Služba, ki izdaja tehnično dokumentacijo Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T Telefonska številka za nujne primere Številka za klic v sili Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum 24h Service (international) ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Zmes/Snov: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH) 2.2. Elementi etikete Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayextra classification(s) to display Stavki EUH EUH208 - Vsebuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Lahko povzroči alergijski odziv EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo 2.3. Druge nevarnosti 07/01/2016 SL (slovenščina) 1/7

2 ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1. Snov 3.2. Zmes Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi jo bilo treba omeniti v skladu s točko 3.2 priloge II uredbe REACH ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Ukrepi prve pomoči po vdihavanju Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi Ukrepi prve pomoči po zaužitju Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Kožo umiti z veliko količino vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1. Sredstva za gašenje Primerna sredstva za gašenje Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo varni produkti razgradnje v primeru požara Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid Nasvet za gasilce Zaščitna oprema pri gašenju Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Za reševalce Zaščitna oprema Za več informacij glejte oddelek 8: «Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita» Okoljevarstveni ukrepi 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Postopki čiščenja Izdelek mehansko pobrati Sklicevanje na druge oddelke Za več informacij glejte oddelek /01/2016 SL (slovenščina) 2/7

3 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Varnostni ukrepi za varno ravnanje Higienski ukrepi Nositi osebno zaščitno opremo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pogoji skladiščenja Hraniti na hladnem. Hraniti na suhem. Temperatura skladišča 5-25 C 7.3. Posebne končne uporabe ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora 8.2. Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema Zaščitna oblačila. Varnostna očala. Rokavice. Zaščita rok Zaščitne rokavice. EN 374 vrsta Material Prepustnost Debelina (mm) Standard Rokavice za enkratno uporabo Nitrilna guma (NBR) EN 374 Zaščita oči Safety glasses. EN 166. EN 170 vrsta Uporaba Značilnosti Standard Varnostna očala EN 166, EN 170 Zaščita kože in telesa Nositi ustrezno zaščitno obleko ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje Tekočina Videz V obliki paste. Molekulska masa ni določeno Barva rdeča. bela. Siv(-a). Vonj značilna. Meja vonja ni določeno ph 9 Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) Tališče/ talilno območje: Strdišče Vrelišče Plamenišče 07/01/2016 SL (slovenščina) 3/7

4 Temperatura samovžiga Temperatura razgradnje Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) Parni tlak Relativna gostota pare pri 20 C Relativna gostota Gostota Topnost Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) Viskoznost, kinematična Viskoznost, dinamična Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti Meje eksplozivnosti 1,6 g/cm³ 9.2. Drugi podatki ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven Kemijska stabilnost Stabilno v normalnih pogojih Možnost poteka nevarnih reakcij V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7) združljivi materiali varni produkti razgradnje Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje. ODDELEK 11: Toksikološki podatki Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Jedkost za kožo/draženje kože Resne okvare oči/draženje Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje ph: 9 ph: 9 07/01/2016 SL (slovenščina) 4/7

5 Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost) Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost) varnost pri vdihavanju ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost Ekologija - splošno Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje Obstojnost in razgradljivost Zmožnost kopičenja v organizmih Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Drugi škodljivi učinki ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Metode ravnanja z odpadki Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. Priporočila za odstranjevanje odpadkov Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Koda evropskega kataloga odpadkov odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v ODDELEK 14: Podatki o prevozu V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Drugi podatki Številka ZN Izdelek ni nevaren po veljavnih predpisih za prevoz Pravilno odpremno ime ZN Uradno ime blaga za prevoz (ADR) Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) Uradno ime blaga za prevoz (IATA) Uradno ime blaga za prevoz (ADN) Uradno ime blaga za prevoz (RID) Razredi nevarnosti prevoza ADR 07/01/2016 SL (slovenščina) 5/7

6 Razredi nevarnosti prevoza (ADR) IMDG Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) IATA Razredi nevarnosti prevoza (IATA) ADN Razredi nevarnosti prevoza (ADN) RID Razredi nevarnosti prevoza (RID) Skupina embalaže Skupina pakiranja (ADR) Skupina pakiranja (IMDG) Skupina embalaže (IATA) Skupina embalaže (ADN) Skupina pakiranja (RID) varnosti za okolje Okolju nevarno Snov, ki onesnažuje morje Drugi podatki Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika - Transport po kopnem - Prevoz po morju - Zračni transport - Prevoz po celinskih plovnih poteh Prevažanje je prepovedano (ADN) Ni predmet sporazuma ADN - Železniški prevoz Prevažanje je prepovedano (RID) Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Predpisi EU vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 07/01/2016 SL (slovenščina) 6/7

7 Nacionalni predpisi Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena ODDELEK 16: Drugi podatki Celotno besedilo stavkov H in EUH: EUH208 EUH210 Vsebuje. Lahko povzroči alergijski odziv Varnosti list na voljo na zahtevo SDS_EU_Hilti Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka 07/01/2016 SL (slovenščina) 7/7

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika RG EN 13888 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA MALTA REATTIVA PER FUGHE Kerapoxy CQ Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic

More information

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm PRIKU^NI EEMENTI O UMINIZIRNOG ^EI^NOG IM (aluminata) EBINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm 8 Z VS, MI TO RIMO NBOE! FOR YOU, WE O IT BEST! Fittings made up of aluminium

More information

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x Ac-225 Actinium(89) 0.6 16.2 1x10-2 0.270 2.1x10 3 5.8x10 4 Ac-227 40 1080 2x10-5 5.41x10-4 2.7 7.2x10 1 Ac-228 0.6 16.2 0.4 10.8 8.4x10 4 2.2x10 6 Ag-105 Silver(47) 2 54.1 2 54.1 1.1x10 3 3.0x10 4 Ag-108m

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce.

PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce. www.schoenox.com PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce. v Sloveniji Murska Maribor Kranj Celje Ljubjana Nova Gorica Novo Mesto Tehnounion Zastopstva d.o.o. Masljeva 3. 1230 Domžale Slovenija

More information

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015.

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015. HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA Zadnja sprememba: marec 2015 Stran 0 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/

More information

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR Crna Gora Cjenovnik 15. JANUAR 2017. www.mazda.co.me Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.590 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 12.090 Mazda2 G75 TAKUMI 55 / 75 5 brzina 13.590 Mazda2

More information

KALANDrirani TESNILNI MATERIALI

KALANDrirani TESNILNI MATERIALI KALANDrirani DIMERSIL 10 DIMERSIL 20 Barva Rdeča Modra Žična ojačitev ne da Opis DIMERSIL je ekonomičen tesnilni material izdelan iz mešanice organskih vlaken ter NBR/ SBR kavčuka. DIMERSIL 20 je visoko

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

Posodobitev Centralne baze zdravil

Posodobitev Centralne baze zdravil Dnevi slovenske informatike 2012 Portorož, 16. 18. 4. 2012 Posodobitev Centralne baze zdravil Skupni projekt Ministrstva za zdravje, Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, Inštituta RS

More information

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN Obzor Zdr N 2003; 37: 37 51 37 KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN CATEGORIZATION OF PATIENTS AFTER THE RUSH METHOD IN COMPARISON WITH THE SAN JOAQUIN METHOD Vanja

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013 International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za mednarodne standarde

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1;

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1; Dokument št: 842-1912006 Izdaja: 1; 31. 7. 2006 Spremembe: Nacrt Mestne obcine Ljubljana za zašcito in reševanje ob nesrecah z nevarnimi snovmi št. 842-19/2006 je rezultat procesa spreminjanja Nacrta zašcite

More information

Technical Notice. Lithium Battery Information Sheet

Technical Notice. Lithium Battery Information Sheet Page 1 of 6 Technical Notice Distribution Class 1 Lithium Battery Information Sheet 1. Identification 1.1 Product Name: High Energy Lithium Battery, or Sonnenschein Lithium Inorganic Lithium Battery Voltage:

More information

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV Avtor : Mentorji : Josip Pintar S - 4. b Denis Kač, univ. dipl.

More information

ABG TEST d.o.o. Podgorica Laboratorija za ispitivanje asfalta, betona i geomehanike Ul Zetskih Vladara bb Podgorica

ABG TEST d.o.o. Podgorica Laboratorija za ispitivanje asfalta, betona i geomehanike Ul Zetskih Vladara bb Podgorica Dodatak Sertifikatu o akreditaciji broj: Li 08.04 Annex to Accreditation Certificate : Li 08.04 Standard: ISO/IEC 17025 :2011 Datum dodjele/ obnavljanja akreditacije: Date of granting/ renewal of accreditation:.

More information

Uradni list Evropske unije L 153/17

Uradni list Evropske unije L 153/17 5.6.2013 Uradni list Evropske unije L 153/17 UREDBA SVETA (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom

More information

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete pantoprazol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

More information

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje Ultra Garagentorantrieb Betriebsanleitung Garage door operator Operating Instructions Motorisation de porte de garage Mode d'emploi Portautomatik Bruksanvisning Garageportmotor Brugsvejledningen Garasjeportåpner

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

KOLESA CASTORS AND WHEELS

KOLESA CASTORS AND WHEELS KOLESA CASTORS AND WHEELS 15 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA

More information

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo SL 2014 št. 14 Posebno poročilo Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide

More information

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR 2015. WWW.MAZDA.CO.ME Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.390 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 11.890 Mazda2 G90 Challenge 66 / 90 5 brzina 12.390

More information

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda.

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS

MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS About us Protech Seal ltd. Zagreb, is specialised in design, development, manufacture and sale of mechanical seals, rotary joints, compression

More information

HeartSine samaritan PAD SAM 300P. Uporabniški priročnik

HeartSine samaritan PAD SAM 300P. Uporabniški priročnik HeartSine samaritan PAD SAM 300P Uporabniški priročnik Vsebina Vsebina 2 Indikacije za uporabo 4 Indikacije za uporabo 4 Kontraindikacije za uporabo 4 Predvideni uporabniki 4 Opozorila in svarila 6 Uvod

More information

Analiza izpustov dizelskih motorjev

Analiza izpustov dizelskih motorjev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Grega Murn Analiza izpustov dizelskih motorjev Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: izr. prof. dr. Igor Pušnik Ljubljana, 2016 Zahvala

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 Uvod Nujnost po obvladovanju kreditnega tveganja je v času od uveljavitve kapitalskega sporazuma iz leta 1988 po svetu spodbudila večjo

More information

Materijali porozne strukture

Materijali porozne strukture Univerzalni tiplovi Pločasti materijali Materijali porozne strukture Šuplja materijali cigla/blok Puni materijali cigla/blok UX GK GB SXRL S SX 3 GKM 5 FTP 9 13 N SXRL 2 12 4 HM 5 6 FPX SXRL 10 11 EA II,

More information

Ljubljana,

Ljubljana, Kaj je tveganje? ((Starejša definicija po SIST EN 292-1 : 1996: Tveganje je kombinacija verjetnosti, da se nevarno stanje pojavi ter največje možne škode, ki se zaradi takega stanja lahko pojavi.)) Novejša

More information

MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR C-CS-TB TECHNICAL BULLETIN FEATURES APPLICATIONS. ISO Registered Company MODEL C-CS

MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR C-CS-TB TECHNICAL BULLETIN FEATURES APPLICATIONS. ISO Registered Company MODEL C-CS TECHNICAL BULLETIN 05-17 ISO Registered Company MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR The Model C-CS* is a 316L SST self-contained pressure re ducing regulator designed primarily for steam

More information

TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI

TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI Namen izvajanja vaje Pri transportu nevarnih snovi je eden izmed parametrov, ki zagotavlja ustrezen nivo varnosti, tudi primerna izbira

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) The European Agreement

More information

Tomaž Avberšek NADZOROVANJE TELESKOPA S POMOČJO PLATFORME RASPBERRY PI. Diplomsko delo

Tomaž Avberšek NADZOROVANJE TELESKOPA S POMOČJO PLATFORME RASPBERRY PI. Diplomsko delo Tomaž Avberšek NADZOROVANJE TELESKOPA S POMOČJO PLATFORME RASPBERRY PI Diplomsko delo Maribor, avgust 2014 NADZOROVANJE TELESKOPA S POMOČJO PLATFORME RASPBERRY PI Diplomsko delo Študent: Študijski program:

More information

Details of Option Specification Code - D011

Details of Option Specification Code - D011 Details of Option Specification - D011 Specification : D011 Title: Packing 1/5 Packing made from asbestos cannot be used after April 26, 2004. Model numbers and installation method of packing are described

More information

Signature: Date: April

Signature: Date: April Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea Declaration of REACH Substances of Very High Concern (SVHCs) Disclosure Model: LED Component (Model List: See page

More information

ABB industrial drives. Recycling instructions and environmental information ACS drives

ABB industrial drives. Recycling instructions and environmental information ACS drives ABB industrial drives Recycling instructions and environmental information ACS880-0 drives List of related manuals Drive hardware manuals and guides ACS880-0 drives recycling instructions and environmental

More information

Trajnostni transport & mobilnost

Trajnostni transport & mobilnost Trajnostni transport & mobilnost Priročnik za dijake Izvedbo so omogočili programi Evropske unije Inteligentna energija - Evropa in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija IUSES in TESSI Pričujoči

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA STROŠKOV IN DOBROBITI UVEDBE NOVE TEHNOLOGIJE SANITARNIH SISTEMOV SANBOX

More information

KOMPETENCE REŠEVALCA MOTORISTA KOT IZVAJALCA NUJNE MEDICINSKE POMOČI

KOMPETENCE REŠEVALCA MOTORISTA KOT IZVAJALCA NUJNE MEDICINSKE POMOČI visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA KOMPETENCE REŠEVALCA MOTORISTA KOT IZVAJALCA NUJNE MEDICINSKE POMOČI Mentor: Andrej Fink, MSHS (ZDA), pred. Kandidat: Veronika

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET SDS-0072 OM-CP-BAT107 Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl 2 ) Battery 1/6 PRODUCT SAFETY DATA SHEET 1. Product and Company Identification Product Category: Lithium-Thionyl Chloride (Li-SOCl 2 ) Battery Nominal

More information

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge.

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na zadnji strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili vnaprej, ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba se

More information

Študija primera EXXON VALDEZ. Seminarska naloga

Študija primera EXXON VALDEZ. Seminarska naloga UPEŠ - redni študij Predmet: Poslovno okolje Študijsko leto 2008/2009 Nosilec predmeta: Dr. Marko Jaklič, prof. Asistenta: Blaž Zupan, univ. dipl. ekon. mag. Aljaž Hribernik Študija primera EXXON VALDEZ

More information

EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Lea Mitrašinovič EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Diplomsko delo Maribor, september 2010 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega

More information

Safety Information for STIHL Batteries and Products with Built In Batteries 11/2017

Safety Information for STIHL Batteries and Products with Built In Batteries 11/2017 Safety Information for STIHL Batteries and Products with Built In Batteries 11/2017 { English Contents ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017 SI_002_2017_01_01. VA1.K17. 0000008025_003_GB 1 Explanatory Note....................................

More information

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

More information

1.3.1 Rosuvastatin SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Rosuvastatin SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Sorvasta 5 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 10 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 15 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 20 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 30 mg filmsko

More information

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Aktualno orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Mojca jevšnik 1*, Andrej ovca 1, Renata sabo 2 PoVZETEK Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane

More information

Product Safety Data Sheet

Product Safety Data Sheet Hitachi Maxell, Ltd. Issued date: Jan. 06, 2015 No. LBA06502ST Product Safety Data Sheet Maxell lithium ion cells are exempt articles and are not subject to the U.S Department of Labor OSHA Hazard Communication

More information

Flange holes are bored according to DIN 28605: up to DN 150 for PN 16 (PN 16 on special request).

Flange holes are bored according to DIN 28605: up to DN 150 for PN 16 (PN 16 on special request). Primjena Fazonski komadi upotrebljavaju se za spajanje plastičnih PVC DIN 8061/8062 u cijevovodnim sistemima za vodu i neutralne medije Radni tlak 10bara Dozvoljeni radni tlak 16 bara maks. Radna temperatrua

More information

Krmilnik vzorca LA 404-2

Krmilnik vzorca LA 404-2 Krmilnik vzorca LA 404-2 Priroènik, Slovenian NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS www.nordson.com This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC. www.nordson.com

More information

WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter

WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter NAVODILO ZA UPORABO APARATA WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

Vacuum Automation 2.1. The future depends on good product choices

Vacuum Automation 2.1. The future depends on good product choices Vacuum Automation 2.1 The future depends on good product choices Optimising controls 458 459 Optimising controls Introduction...460 Vacuum switches...462 Valves...478 Regulators...488 Automatic energy

More information

SKLEP O KREDITNIH ZAVAROVANJIH

SKLEP O KREDITNIH ZAVAROVANJIH (neuradno prečiščeno besedilo) Uradni list RS, št. 135/06 z dne 21. 12. 2006 osnovno besedilo (velja od 1. 1. 2007). Uradni list RS, št. 104/07 z dne 16. 11. 2007 spremembe in dopolnitve (veljajo od 24.

More information

CROSS REFERENCE - MIFAB vs WADE

CROSS REFERENCE - MIFAB vs WADE CROSS REFERENCE - vs FLOOR DRAINS F-1000-C...1100-C-MR5 F-1100...1000 F-1100-C... 1000-C F-1100-C-DD... 1000-C-HD F-1100-DD...1000-HD F-1100-EF...1000-EF4 F-1100-C-EF...1000-C-EF4 F-1100-EG... 1000-EG8

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 PRODUCT SAFETY DATA SHEET PRODUCT NAME: Energizer Battery Type No.: L91, L92, EA91, EA92 Volts: 1.5 TRADE NAMES: ULTIMATE (L91, L92); ADVANCED (EA91, EA92) CHEMICAL SYSTEM: Lithium Iron Disulfide

More information

Innovative Solutions for Electric Motors

Innovative Solutions for Electric Motors Innovative Solutions for Electric Motors Innovative Solutions for Electric Motors Gasketing Retaining 1. 2. 3. Threadlocking 10. Coatings & Cleaners 4. Threadsealing 9. 5. Magnet 8. 6. Potting 7. General

More information