Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606"

Transcription

1 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Koda izdelka BU Chemicals Vrsta izdelka Tesnilna sredstva 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane uporabe Specifikacija za industrijsko/poklicno uporabo Samo za profesionalno uporabo Uporabe, ki jih odsvetujemo 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Hilti Slovenija d.o.o. Brodisce Trzin - Slovenija T F Dobavitelj Hilti Slovenija d.o.o. Brodisce Trzin - Slovenija T F Služba, ki izdaja tehnično dokumentacijo Hilti AG Feldkircherstraße Schaan - Liechtenstein T Telefonska številka za nujne primere Številka za klic v sili Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum 24h Service (international) ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Zmes/Snov: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH) 2.2. Elementi etikete Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayextra classification(s) to display Stavki EUH EUH208 - Vsebuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Lahko povzroči alergijski odziv EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo 2.3. Druge nevarnosti 07/01/2016 SL (slovenščina) 1/7

2 ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1. Snov 3.2. Zmes Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi jo bilo treba omeniti v skladu s točko 3.2 priloge II uredbe REACH ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Ukrepi prve pomoči po vdihavanju Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi Ukrepi prve pomoči po zaužitju Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Kožo umiti z veliko količino vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1. Sredstva za gašenje Primerna sredstva za gašenje Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo varni produkti razgradnje v primeru požara Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid Nasvet za gasilce Zaščitna oprema pri gašenju Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Za reševalce Zaščitna oprema Za več informacij glejte oddelek 8: «Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita» Okoljevarstveni ukrepi 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Postopki čiščenja Izdelek mehansko pobrati Sklicevanje na druge oddelke Za več informacij glejte oddelek /01/2016 SL (slovenščina) 2/7

3 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Varnostni ukrepi za varno ravnanje Higienski ukrepi Nositi osebno zaščitno opremo. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Pogoji skladiščenja Hraniti na hladnem. Hraniti na suhem. Temperatura skladišča 5-25 C 7.3. Posebne končne uporabe ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora 8.2. Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema Zaščitna oblačila. Varnostna očala. Rokavice. Zaščita rok Zaščitne rokavice. EN 374 vrsta Material Prepustnost Debelina (mm) Standard Rokavice za enkratno uporabo Nitrilna guma (NBR) EN 374 Zaščita oči Safety glasses. EN 166. EN 170 vrsta Uporaba Značilnosti Standard Varnostna očala EN 166, EN 170 Zaščita kože in telesa Nositi ustrezno zaščitno obleko ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Agregatno stanje Tekočina Videz V obliki paste. Molekulska masa ni določeno Barva rdeča. bela. Siv(-a). Vonj značilna. Meja vonja ni določeno ph 9 Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) Tališče/ talilno območje: Strdišče Vrelišče Plamenišče 07/01/2016 SL (slovenščina) 3/7

4 Temperatura samovžiga Temperatura razgradnje Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) Parni tlak Relativna gostota pare pri 20 C Relativna gostota Gostota Topnost Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) Viskoznost, kinematična Viskoznost, dinamična Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti Meje eksplozivnosti 1,6 g/cm³ 9.2. Drugi podatki ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven Kemijska stabilnost Stabilno v normalnih pogojih Možnost poteka nevarnih reakcij V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7) združljivi materiali varni produkti razgradnje Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje. ODDELEK 11: Toksikološki podatki Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Jedkost za kožo/draženje kože Resne okvare oči/draženje Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje ph: 9 ph: 9 07/01/2016 SL (slovenščina) 4/7

5 Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost) Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost) varnost pri vdihavanju ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost Ekologija - splošno Izdelek ne velja za strupenega za vodne organizme in nima dolgotrajnih škodljivih učinkov na okolje Obstojnost in razgradljivost Zmožnost kopičenja v organizmih Mobilnost v tleh Rezultati ocene PBT in vpvb Drugi škodljivi učinki ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Metode ravnanja z odpadki Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. Priporočila za odstranjevanje odpadkov Uničiti v skladu z veljavnimi lokalnimi/nacionalnimi varnostnimi predpisi. Koda evropskega kataloga odpadkov odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v ODDELEK 14: Podatki o prevozu V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Drugi podatki Številka ZN Izdelek ni nevaren po veljavnih predpisih za prevoz Pravilno odpremno ime ZN Uradno ime blaga za prevoz (ADR) Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) Uradno ime blaga za prevoz (IATA) Uradno ime blaga za prevoz (ADN) Uradno ime blaga za prevoz (RID) Razredi nevarnosti prevoza ADR 07/01/2016 SL (slovenščina) 5/7

6 Razredi nevarnosti prevoza (ADR) IMDG Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) IATA Razredi nevarnosti prevoza (IATA) ADN Razredi nevarnosti prevoza (ADN) RID Razredi nevarnosti prevoza (RID) Skupina embalaže Skupina pakiranja (ADR) Skupina pakiranja (IMDG) Skupina embalaže (IATA) Skupina embalaže (ADN) Skupina pakiranja (RID) varnosti za okolje Okolju nevarno Snov, ki onesnažuje morje Drugi podatki Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika - Transport po kopnem - Prevoz po morju - Zračni transport - Prevoz po celinskih plovnih poteh Prevažanje je prepovedano (ADN) Ni predmet sporazuma ADN - Železniški prevoz Prevažanje je prepovedano (RID) Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Predpisi EU vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 07/01/2016 SL (slovenščina) 6/7

7 Nacionalni predpisi Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena ODDELEK 16: Drugi podatki Celotno besedilo stavkov H in EUH: EUH208 EUH210 Vsebuje. Lahko povzroči alergijski odziv Varnosti list na voljo na zahtevo SDS_EU_Hilti Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka 07/01/2016 SL (slovenščina) 7/7

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010 MSDS Version: E03.00 Datum izdaje: 15/10/2014 Blend Version: 3 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka : Zmes Ime izdelka : Petrol Clean 3 Koda

More information

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0 PRO-LINE Fine Line, PRO-LINE Microline, PRO-MAX, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Datum izdaje 7/16/2015 Datum obdelave 5/21/2018 Verzija 2.0 ODDELEK 1 Identifikacija

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: natrijev karbonat CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 INDEX: 011-005-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 5.900.223 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Detergent

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda:

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda: Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Odsvetovane

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov. Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Ime izdelka: Ofset tiskarske barve na osnovi

More information

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010)

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Datum obdelave: 30.07.2014 Verzija: 4.0 Datum tiskanja: 18.08.2014 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; )

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; ) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: JSH 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proizvod

More information

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda Varnostni list stran: 1/14 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irganox 1076 Kemijsko ime: Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat CAS-številka:

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Luwipal 018 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda PRIAXOR EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 1.3.

More information

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irgafos 168 Kemijsko ime: Tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfit CAS-številka: 31570-04-4 REACH-št.

More information

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Sicotan Yellow L 1010 Kemijsko ime: antimon nikelj titan oksid rumen CAS-številka: 8007-18-9

More information

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/18 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda CABRIO TOP 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantna

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M30000, M900104-M900107, M907001-907238, M941000-M946870, M951000-M956000, 302480-302497,

More information

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 14. 4. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 2013 Štev. revidirane revizije: 7 Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka številka snovi):

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0)

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 14.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sodium hypochlorite solution Številka artikla 9062 Registracijska

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: Ekspandirani polistiren, EPS 200 CAS-številka: 9003-53-6 NLP-številka: 500-008-9 1.2 Pomembne

More information

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2 Stran: 1/10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka REF 91307 Trgovsko ime Registrske številke REACH: glej oddelek 3.1/3.2 ali Registracijska številka za te snovi

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda

More information

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Mazivo na naftni

More information

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d.

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 22.05.2013 Datum

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija,

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, VARNOSTNI LIST Stran 1 od 14 Datum izdaje: 3.4.2000 Datum revidirane revizije: 11.11.2014 Štev. revidirane revizije: 8 1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka P 17

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC Navodila za varno uporaba Datum dopolnjene izdaje 26Jun2014 Številka revizije 4 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka Koda Proizvoda Kemijska družina Priporočena uporaba W30056

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

Atim - izvlečni mehanizmi

Atim - izvlečni mehanizmi Atim - izvlečni mehanizmi - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG KATALOG PRIKOLIC LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG Podvozje iz pocinkane pločevine Keson iz posebne AlZn pločevine Dodatni sredinski vzdolžni nosilec Blatniki iz umetne mase Vodoodporna

More information

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Predstavitev Šoštanj 10. marec 2017 Agenda Splošne informacije o TEŠ Splošne informacije o bloku 6 TEŠ-splošne informacije Poslovni subjekt: Lastništvo: Osnovna dejavnost:

More information

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2014 (preglednica I),

More information

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA SLOVENIAN TRAFIC SAFETY AGENCY AVP, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 40 08430, fax.: 01 40 08417, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana,

More information

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18 POLIMERNA FOLIJA ZA HIDROIZOLACIJO MEHANSKO PRITRJENIH STREH OPIS IZDELKA (debeline 1,8 mm) je večplastna, sintetična, strešna tesnina folija narejena na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliofilena (FPO),

More information

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV 09/8 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV VSEBINA TABLE OF CONTENTS CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE ODT

More information

: ENOC ACTIVE SUPER DEXRON II D

: ENOC ACTIVE SUPER DEXRON II D Date of issue: 11/4/2016 Revision date: 11/4/2016 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

ENOC STRATA SMO 30 Safety Data Sheet according to Regulation (EU) 2015/830 Date of issue: 9/3/2016 Revision date: 9/3/2016 Supersedes: Version: 1.

ENOC STRATA SMO 30 Safety Data Sheet according to Regulation (EU) 2015/830 Date of issue: 9/3/2016 Revision date: 9/3/2016 Supersedes: Version: 1. Date of issue: 9/3/2016 Revision date: 9/3/2016 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL Varno in zdravo delo Bled 16. in 17.11.2017 Bled, 17.11.2017 mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 350 000 zaradi nezgod (15 %) SVET 3 bilijone

More information

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 16/SL WP 243 rev. 01 Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov Sprejete 13. decembra 2016 Kot so bile nazadnje revidirane in sprejete 5. aprila

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification Date of issue: 04/02/2016 Revision date: 04/02/2016 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

ENOC Vulcan 770X SAE 15W-40 Safety Data Sheet according to Regulation (EU) 2015/830 Date of issue:11/5/2015 Revision date:11/5/2015 Version: 1.

ENOC Vulcan 770X SAE 15W-40 Safety Data Sheet according to Regulation (EU) 2015/830 Date of issue:11/5/2015 Revision date:11/5/2015 Version: 1. Date of issue:11/5/2015 Revision date:11/5/2015 Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture Product name

More information

Navodilo za uporabo. Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron

Navodilo za uporabo. Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron Navodilo za uporabo Pixuvri 29 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje piksantron Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

ENOC Protec 4T Super SG 20W-50 Safety Data Sheet

ENOC Protec 4T Super SG 20W-50 Safety Data Sheet Date of issue: 21/12/2015 Revision date: 21/12/2015 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

: Sikafloor -350N Elastic Part A

: Sikafloor -350N Elastic Part A Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet Podpoglavlje 1.1 Identifikacija hemikalije Trgovački naziv : Podpoglavlje 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

Name Product identifier % Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Name Product identifier % Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] Date of issue: 22/12/2015 Revision date: 22/12/2015 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

ENOC Strata MSD 430 Safety Data Sheet

ENOC Strata MSD 430 Safety Data Sheet Date of issue: 22/12/2015 Revision date: 22/12/2015 Supersedes: Version: 1.0 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Product form : Mixture

More information

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola ZLORABA NARAVOSLOVNEGA ZNANJA..:: KEMIČNA VOJNA ::.. Biološko orožje Za začetek nekaj besed o biološkem orožju. Za biološko orožje lahko označimo vse, kar se uporablja v vojnah in vsebuje nevarne mikroorganizme,

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

Navodila za uporabo Osnovni vodnik

Navodila za uporabo Osnovni vodnik Navodila za uporabo Osnovni vodnik LCD projektor Za komercialno uporabo Št. modela PT-MZ670 PT-MW630 PT-MZ570 PT-MW530 Pred uporabo preberite Navodila za uporabo tega projektorja vključujejo»navodila za

More information

CERTIFICATE OF APPROVAL No CF 5069 HILTI AG

CERTIFICATE OF APPROVAL No CF 5069 HILTI AG CERTIFICATE OF APPROVAL No CF 5069 This is to certify that, in accordance with TS00 General Requirements for Certification of Fire Protection Products The undermentioned products of BU Chemicals, Feldkircherstraße

More information

djangoproject.com skillsapp.com for invite)

djangoproject.com skillsapp.com for invite) DATA DESIGN MEANING djangoproject.com skillsapp.com (tweet @skillsapp for invite) VISUALIZATION SRSLY, GUISE DATA? PROFIT MEANING! acquire parse filter mine represent refine interact acquire parse filter

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA PRILOGA II Ta priloga vsebuje podrobnejša navodila za pripravo ovojnine in navodila za uporabo skupaj s predlogami ovojnine in navodila za uporabo za zdravila, ki so ali bodo pridobila dovoljenje za promet

More information

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE

XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO 0,3. Norm OPTIMIZED PERFORMANCE XL-75 xtra Series NAVODILO ZA UPORABO EN 0,3 Norm OPTIMIZED PERFORMANCE Navodilo za uporabo Prevod izvirnih navodil za uporabo 1007444-00 / sl / 03.2009 XL-75 xtra TWIN POWER XL-75 xtra TURBO POWER XL-75

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Navodila za uporabo Osnovni vodnik

Navodila za uporabo Osnovni vodnik Navodila za uporabo Osnovni vodnik Projektor DLP Za komercialno uporabo Št. modela PT-DZ780 PT-DW750 PT-DX820 Pred uporabo preberite Navodila za uporabo tega projektorja vključujejo»navodila za uporabo

More information

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol NAVODILO ZA UPORABO ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe)

NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE SKLIC ODOBRITVE VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE DELO DO. DELO POTRJUJE (ime in priimek odgovorne osebe) Vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo B1.1 PODATKI O KANDIDATU IME kandidata PRIIMEK kandidata DATUM rojstva NASLOV stalnega prebivališča ZAPOSLITVE NAZIV VZDRŽEVALNE ORGANIZACIJE NAZIV VZDRŽEVALNE

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5)

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5) 24490G-SI (rev.5) Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele AR 250 Turbo Series: CE - Engine type: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1 Product code: JHAF030 Serije: CE Vrsta motorja:

More information

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE Kazalo BMF 12T 2Pro Gozdarska prikolica Stran 1 / 7 1 SPLOŠNO 1 SPLOŠNO... 1 2 VARNOSTNI NASVETI... 1 2.1 Splošno... 1 2.2 Varnostna razdalja... 2 2.3

More information

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000)

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacijska informatika RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU 17799 (27000) Mentor: izr. prof. dr. Robert Leskovar Kandidatka: Janja Žlebnik So-mentorica:

More information

ADRIAINSPEKT d.o.o. Poslovnica za naftu i naftne proizvode Department for oil and oil products Ciottina 17b, HR Rijeka

ADRIAINSPEKT d.o.o. Poslovnica za naftu i naftne proizvode Department for oil and oil products Ciottina 17b, HR Rijeka PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: Annex to Accreditation Certificate Number: Klasa/Ref. : 383-02/09-75/19 Urbroj/Id. : 569-04/2-09-50 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2009-10-30 Norma: HRN EN ISO/IEC

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA. ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi

NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA. ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA UPORABNIKA ANAPEN 300 mikrogramov / 0,3ml raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi Pred uporabo natančno preberite navodilo! Injekcijska brizga z adrenalinom

More information

PRIROČNIK ZA ČIŠČENJE IN RECIKLIRANJE GRADBENIH ODPADKOV IZ DIVJIH ODLAGALIŠČ

PRIROČNIK ZA ČIŠČENJE IN RECIKLIRANJE GRADBENIH ODPADKOV IZ DIVJIH ODLAGALIŠČ PRIROČNIK ZA ČIŠČENJE IN RECIKLIRANJE GRADBENIH ODPADKOV IZ DIVJIH ODLAGALIŠČ November 2014 Pripravili: Mirko Šprinzer, gradb.inž., PKG Šprinzer Mirko s.p. Primož Jurjavčič, univ.dipl.inž.gradb., Structum,

More information

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm PRIKU^NI EEMENTI O UMINIZIRNOG ^EI^NOG IM (aluminata) EBINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm 8 Z VS, MI TO RIMO NBOE! FOR YOU, WE O IT BEST! Fittings made up of aluminium

More information

SAFETY DATA SHEET. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Red Line RL-2 Diesel Ignition Improver

SAFETY DATA SHEET. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Red Line RL-2 Diesel Ignition Improver SAFETY DATA SHEET SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Trade name or designation Red Line RL2 Diesel Ignition Improver of the mixture

More information

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta Od leta Električni grelniki nog Modeli: ELA 300 Utility Model No: 2012/12763 NAVODILA ZA UPORABO OKOLJSKA POLITIKA Obvezujemo se, da bomo: Izpolnjevali zahteve veljavnih zakonodaj, Zagotovili nenehno izboljšanje

More information