VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija"

Transcription

1 VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka družbe , , , 767, 76 Datum izdaje 16Aprila2015 Številka različice 02 Datum predelave 16Aprila2015 Ki nadomeščajo datum 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Identificirane uporabe Cevka za zbiranje krvi. Odsvetovane uporabe Ni znano Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Dobavitelj Ime podjetja Becton, Dickinson and Company Naslov Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija Telefonska številka +44 (0) Kontaktna oseba Elektronski naslov 1.4. Telefonska številka za +44 (0) nujne primere ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev. Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1/45/ES s spremembami Razvrstitev Xi;R3841, R43, N;R51/53 Celotno besedilo za vse Rstavke je na razpolago v točki 16. Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami Nevarnosti za zdravje Jedkost za kožo/draženje kože Hude poškodbe oči/draženje oči Preobčutljivost kože Nevarnosti za okolje Nevarno za vodno okolje, dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Kategorija 2 Kategorija 1 Kategorija 1 Kategorija 2 H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Povzetek nevarnosti Fizikalne nevarnosti Nevarnosti za zdravje Nevarnosti za okolje Specifične nevarnosti Glavni simptomi 2.2. Elementi etikete Ni razvrščeno za fizične nevarnosti. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke za vodno okolje. Pri visokih koncentracijah pare lahko dražijo dihala. Hudo draženje oči. Simptomi lahko vključujejo pekoč občutek, solzenje, pordečitev, otekanje in zamegljen vid. Posledica je lahko trajna poškodba oči, med drugim tudi slepota. Stik s kožo: Lahko povzroči pordečenje in bolečine. Senzibilizacija Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

2 Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami Vsebuje: L(+)vinska kislina, Tetradeciltrimetilamonijev oksalat Piktogrami za nevarnost Opozorilna beseda Stavki o nevarnosti H315 H318 H317 H411 Previdnostni stavki Preprečevanje P280 Odziv P302 + P352 P333 + P313 P305 + P351 + P338 P310 Shranjevanje Odstranjevanje P501 Dodatni podatki za nalepko 2.3. Druge nevarnosti Nevarno Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi. Vsebino/posodo odstraniti v skladu z lokalnimi/krajevnimi/državnimi/mednarodnimi predpisi. Jih ni. Ni snov ali mešanica PBT ali vpvb. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2. Zmesi Splošne informacije Kemijskega imena % Št. CAS / Št. ES Registracijska št. REACH Indeksna št. Opombe Tetradeciltrimetilamonijev oksalat Razvrstitev: DSD: CLP: < 10 C;R34, Xn;R22, R43, N;R5053 Acute Tox. 4;H302, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 L(+)vinska kislina Razvrstitev: DSD: Xi;R CLP: Eye Dam. 1;H318 Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj DSD: Direktiva 67/548/EGS. RPO: Uredba št. 1272/2008. Opombe glede sestave Vse koncentracije so v utežnih odstotkih, razen če ne gre pri sestavini za plin. Koncentracije plinov so v prostorskih odstotkih. Celotno besedilo za vse R in Hstavke je na razpolago v točki 16. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč Splošne informacije Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje Opis ukrepov za prvo pomoč Vdihavanje Prenesti na svež zrak. Lahko da je potreben kisik, če pride do težav z dihanjem. Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo Odstraniti kontaminirano obleko. Takoj izperite kožo z veliko količino vode. Če pride do izpuščajev, ran ali drugih kožnih motenj: Poiskati zdravniško pomoč in s seboj prinesti ta navodila. Umijte/operite z milom in obilo vode. Obleko pred ponovno uporabo ločeno oprati. Stik z očmi Nemudoma začeti spirati oči za najmanj 15 minut z veliko vode. Odstraniti kontaktne leče in oči na široko razpreti. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nadaljevati s spiranjem Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

3 Zaužitje 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Usta korenito izprati s vodo in osebam, ki niso v nezavesti, dati piti velike količine mleka ali vode. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, če je žrtev snov pogoltnila. Če kakršenkoli neugoden občutek ne poneha, poiskati zdravniško pomoč. Hudo draženje oči. Simptomi lahko vključujejo pekoč občutek, solzenje, pordečitev, otekanje in zamegljen vid. Posledica je lahko trajna poškodba oči, med drugim tudi slepota. Stik s kožo: Lahko povzroči pordečenje in bolečine. Senzibilizacija. Zagotovite splożne podporne ukrepe in zdravite simptomatično. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi Splošne požarne nevarnosti 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 5.3. Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema za gasilce Posebni gasilski postopki Sam proizvod ne gori. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih Uporabljati gasilna sredstva, ki ustrezajo snovem v bližini. Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar. Med segrevanjem ali v ognju lahko pride do nastajanja strupenih par/plinov. Izbira dihalne zaščite za gašenje: slediti splošnih požarnim protiukrepom, ki veljajo za delovno mesto. V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko. Uporabljati običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Za neizučeno osebje Preprečiti stik s kožo in očmi. Za reševalce Uporabljati osebno zaščito, ki jo priporoča točka 8 varnostnega lista Okoljevarstveni ukrepi Ne odlivati v kanalizacijo, površinske vode ali na tla. O vseh razlitjih je treba obvestiti odgovornega za okolje Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 6.4. Sklicevanje na druge oddelke ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 7.3. Posebne končne uporabe Razlito snov pobrisati in preložiti v primerno posodo za odstranjevanje. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo. Za osebno zaščito glej točko 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13 Varnostnega lista. Preprečiti stik s kožo in očmi. Osebe, ki so nagnjene k alergičnim reakcijam, naj s tem izdelkom ne rokujejo. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Po rokovanju korenito sprati. Preprečiti sproščanje v okolje. Ne izprazniti v kanalizacijo. Ravnati v skladu z dobro laboratorijsko higiensko prakso. Hranite na hladnem, suhem in dobro zračenem mestu. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi. Cevka za zbiranje krvi. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora Omejitve poklicne izpostavljenosti Biološke mejne vrednosti Priporočeni postopki spremljanja Izpeljana raven brez učinka (DNEL) Za sestavino(e) ni zaznamkov o mejah izpostavljenosti. Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti. Držati se standardnih postopkov za nadzor. Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC) Smernice glede izpostavljenosti Pristop opredelitve nadzora 8.2. Nadzor izpostavljenosti Ustrezen tehničnotehnološki nadzor Za sestavino(e) ni zaznamkov o mejah izpostavljenosti. Ni znano. Ni posebnih zahtev, kar se zračenja tiče. Omogočiti lahek dostop do vira vode ali do priprav za spiranje oči Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

4 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema Splošne informacije Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme. Zaščita za oči/obraz Nositi odobrena zaščitna očala. Zaščita kože Zaščita rok Nositi zaščitne rokavice. Priporoča se rokavice iz nitrila. Zavedati se, da tekočina lahko prodre skozi rokavice. Pametno je, če se jih pogosto menja. Ustrezne rokavice lahko priporoči dobavitelj rokavic. Drugo Zaščita dihal Toplotno nevarnostjo Higienski ukrepi Nadzor izpostavljenosti okolja ODDELEK : Fizikalne in kemijske lastnosti Nositi primerno obleko, da ne pride do ponavljajočega se ali dolgotrajnega stika s kožo. Pod normalnimi pogoji respirator ni potreben. Jih ni. Vedno se držati pravilnega ravnanja, kar se osebne higiene tiče, kot je umivanje po ravnanju s sestavinami in pred jedjo in/ali kajenjem. Redno prati delovno obleko in zaščitno opremo, da se kontaminacijo odstrani. O vseh razlitjih je treba obvestiti odgovornega za okolje..1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz Agregatno stanje Tekočina.. Oblika Tekočina. Barva Jasno. Vonj Značilnost. Pragovna vrednost za vonj ph 3,7 (20 C) Tališče/ledišče Začetno vrelišče in območje vrelišča Plamenišče Ni po predpisih. Hitrost izparevanja Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni po predpisih. Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Meja vnetljivosti spodnja Ni po predpisih. (%) Meja vnetljivosti zgornja Ni po predpisih. (%) Parni tlak 23 hpa (20 C) Parna gostota Relativna gostota Topnost Povsem mešljivo z vodo. Porazdelitveni koeficient Ni podatkov. (noktanol/voda) Temperatura samovžiga Ni po predpisih. Temperatura razpada Viskoznost Eksplozivne lastnosti Ni eksplozivno. Oksidativne lastnosti Ne oksidira..2. Drugi podatki Ustreznih dodatnih podatkov ni na voljo. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Kemijska stabilnost Možnost poteka nevarnih reakcij Pogoji, ki se jim je treba izogniti Nezdružljivi materiali Izdelek je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilen in ne reagira. Pri normalnih pogojih stabilen. Ne prihaja do tega. Stik z nezdružljivimi materiali. Agenti oksidacije. Agenti redukcije. Kisline. Baze. Alkalije Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

5 10.6. Nevarni produkti razgradnje Ogljikovi oksidi. Amoniak. ODDELEK 11: Toksikološki podatki Podatki o možnih načinih izpostavljenosti Vdihavanje Pri visokih koncentracijah pare lahko dražijo dihala. Stik s kožo Stik z očmi Zaužitje Simptomi Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči neugoden občutek, če se užije. Hudo draženje oči. Simptomi lahko vključujejo pekoč občutek, solzenje, pordečitev, otekanje in zamegljen vid. Posledica je lahko trajna poškodba oči, med drugim tudi slepota. Stik s kožo: Lahko povzroči pordečenje in bolečine. Senzibilizacija Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Komponente Vrsta Tetradeciltrimetilamonijev oksalat (CAS ) Akutno Vdihavanje LD50 Podgana Rezultatov preskusov 30 mg/kg Jedkost za kožo/draženje kože Hude poškodbe oči/draženje oči Preobčutljivost pri vdihavanju Preobčutljivost kože Mutagenost za zarodne celice Rakotvornost Strupenost za razmnoževanje Specifična strupenost za ciljne organe enkratna izpostavljenost Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča se izpostavljenost Nevarnost pri vdihavanju Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo Drugi podatki Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Ni znano. Ni podatkov. ODDELEK 12: Ekološki podatki Strupenost Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Komponente Vrsta Rezultatov preskusov Tetradeciltrimetilamonijev oksalat Vodno Raki (Crustacea) LC50 Amphipod (Echinogammarus tibaldii) mg/l, 24 ur Obstojnost in razgradljivost Ni podatkov Zmožnost kopičenja v organizmih Ni podatkov. Porazdelitveni koeficient noktanol/voda (log Pow) Ni podatkov. Biokoncentracijski faktor (BCF) Mobilnost v tleh Ta izdelek je vodotopen in se lahko razprši v tleh. Mobilnost na splošno Izdelek je topljiv v vodi in se v vodnih sistemih lahko širi Rezultati ocene Ni snov ali mešanica PBT ali vpvb. PBT in vpvb Drugi škodljivi učinki Ni podatkov Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

6 ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Preostali odpadki Odstranjevanje odpadkov in ostankov v skladu z zahtevami lokalnih oblasti. Kontaminirana embalaža Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. EU šifra odpadka * Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Metode/podatki za odstranjevanje Posebni previdnostni ukrepi ODDELEK 14: Podatki o prevozu Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi. Ne odlivati v kanalizacijo, površinske vode ali na tla. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. ADR Številka ZN Pravilno odpremno OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.O.S. (Tetradeciltrimetilamonijev oksalat) ime ZN Razredi nevarnosti prevoza Razred Dodatna tveganja Oznaka(e) Št. nevarnosti. (ADR) 0 Oznaka omejitve v E predoru Skupina embalaže III Nevarnosti za okolje Da Posebni previdnostni Preberite varnostna navodila, varnostni list in postopke v sili pred ravnanjem s snovjo. ukrepi za uporabnika RID Številka ZN Pravilno odpremno OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.O.S. (Tetradeciltrimetilamonijev oksalat) ime ZN Razredi nevarnosti prevoza Razred Dodatna tveganja Oznaka(e) Skupina embalaže III Nevarnosti za okolje Da Posebni previdnostni Preberite varnostna navodila, varnostni list in postopke v sili pred ravnanjem s snovjo. ukrepi za uporabnika ADN Številka ZN Pravilno odpremno Snov, nevarna za okolje, n.d.n. (Tetradeciltrimetilamonijev oksalat) ime ZN Razredi nevarnosti prevoza Razred Dodatna tveganja Oznaka(e) Skupina embalaže III Nevarnosti za okolje Da Posebni previdnostni Preberite varnostna navodila, varnostni list in postopke v sili pred ravnanjem s snovjo. ukrepi za uporabnika IATA UN number UN proper shipping Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Label(s) Packing group III Environmental hazards Yes ERG Code L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

7 IMDG UN number UN proper shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. name (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Label(s) Packing group III Environmental hazards Marine pollutant Yes EmS FA, SF Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Prevoz v razsutem stanju v Ta snov/mešanica ni namenjena za transport v velikih količinah. skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Uredbe EU Uredba (ES) št. 1005/200 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, z dopolnili Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih osnaževalih, Dodatek I s popravki Uredba (ES) št. 68/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I, Del 1 z dopolnili Uredba (ES) št. 68/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2 z dopolnili Uredba (ES) št. 68/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3 z dopolnili Uredba (ES) št. 68/2008 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V z dopolnili Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopolnili Uredba (ES) št. 107/2006, REACH Člen 5(10) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA Avtorizacije Uredba (ES) št. 107/2006 REACH priloga XIV snov, ki je predmet pooblaščanja s spremembami Omejitve uporabe Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 107/2006 Priloga XVII s popravki Snovi, za katero velja omejitev za trženje in uporabo Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu, z dopolnili Direktiva 2/85/EGS: o varnosti in zdravju nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, z dopolnili Drugi predpisi EU Direktiva 2012/18/EU o nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi Direktiva 8/24/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Direktiva Sveta 4/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu Drugi predpisi: Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočih nacionalnih zakonih. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 107/2006. Po Direktivi EU 4/33/ES o zaščiti pri delu za mlade Mladi ljudje pod 18 let ne smejo delati. Nacionalni predpisi Držati se nacionalnih predpisov za delo s kemičnimi snovmi Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

8 15.2. Ocena kemijske varnosti Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo. ODDELEK 16: Drugi podatki Seznam kratic Reference Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice Popolno besedilo Hizjav ali Rstavkov v oddelkih 2 do 15 Informacija o usposabljanju Omejitev odgovornosti DSD: Direktiva 67/548/EGS. DNEL: izvedeni nivo brez učinka. PKBU: predvidena koncentracija brez učinka. PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov. vpvb: zelo obstojno in zelo bioakumulativno. HSDB Baza podatkov o nevarnih snoveh Agencija za varstvo okolja EPA: Pridobi bazo podatkov ACGIH: Ameriška konferenca vladnih in industrijskih higienikov. US. IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka, ZDA) Monografija o poklicni izpostavljenosti kemičnim dejavnikom Državni toksikološki program (NTP) poročilo o karcinogenih Zmes je razvrščena na podlagi podatkov o preskusih za fizikalne nevarnosti. Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in testnih podatkov, če so na voljo. Za podrobnosti glejte točke,12 and 12. R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. R34 Povzroča opekline. R38 Draži kožo. R41 Nevarnost hudih poškodb oči. R43 V stiku s kožo lahko povzroči preobčutljivost. R50 Zelo strupeno za vodne organizme. R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke za vodno okolje. R53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom. Informacija v tem dokumentu je, kakor je nam znano, točna. Kar se točnosti ali popolnosti podatkov v njem tiče, pa ne BD ne katerakoli od njegovih podrejenih strank ne dajejo nikakršnega jamstva, kar se njih dovršenosti tiče. Končno veljavna odločba o primernosti kateregakoli materiala je izključno odgovornost uporabnika. Vse snovi lahko predstavljajo nepoznane nevarnosti in jih je treba uporabljati oprezno. Četudi so tu določene nevarnosti opisane, ne moremo zagotoviti, da so to edine nevarnosti, ki obstajajo Żtevilka različice: 02 Datum dopolnjene izdaje: 16Aprila2015 Datum izdaje: 16Aprila / 8

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1;

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1; Dokument št: 842-1912006 Izdaja: 1; 31. 7. 2006 Spremembe: Nacrt Mestne obcine Ljubljana za zašcito in reševanje ob nesrecah z nevarnimi snovmi št. 842-19/2006 je rezultat procesa spreminjanja Nacrta zašcite

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

INNOVACON Testni lističi

INNOVACON Testni lističi NAVODILO ZA UPORABO TESTA INNOVACON Testni lističi za odkrivanje kreatinina, nitrita, glutaraldehida, vrednosti ph, specifične mase in oksidantov/piridinijevega klorokromata v urinu Kratka navodila za

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 / 5 This product is a consumer product which is used in a hermetically sealed state. So, it is not an object of the SDS system. This document is provided to customers as reference information for

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet MSDS Date: 6-30-10 Product Name: DERBIGUM SD Resin Component A Manufacturer: DERBIGUM Americas, Inc. I. Product and Company Description DERBIGUM Americas, Inc. 4821 Chelsea Ave. Kansas City, MO 64130 Emergency

More information

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika RG EN 13888 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA MALTA REATTIVA PER FUGHE Kerapoxy CQ Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

1.3.1 Rosuvastatin SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Rosuvastatin SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Sorvasta 5 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 10 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 15 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 20 mg filmsko obložene tablete Sorvasta 30 mg filmsko

More information

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013 International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za mednarodne standarde

More information

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete pantoprazol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Analiza izpustov dizelskih motorjev

Analiza izpustov dizelskih motorjev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Grega Murn Analiza izpustov dizelskih motorjev Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: izr. prof. dr. Igor Pušnik Ljubljana, 2016 Zahvala

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU Mentorica: Marina Vodopivec, univ. dipl. psih. Lektorica: mag. Nataša Koraţija, prof. slov. Kandidatka: Romana Koritnik

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

Amerex Nickel Metal Hydride (NiMH) Safety Data Sheet

Amerex Nickel Metal Hydride (NiMH) Safety Data Sheet Amerex Nickel Metal Hydride (NiMH) Safety Data Sheet Section 1 - Product Identification and Company Information Product Identifier 18156 - Battery Assy, Replacement NiMH for Mod CM/CP III 19667 - Battery

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda.

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Product Stewardship Summary

Product Stewardship Summary Product Stewardship Summary 2-Ethylhexyl acrylate General Statement 2-Ethylhexyl acrylate is a building block in the production of polymer coatings, sealants, and adhesives that improves the water and

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product Name: Product Code: Company Name: Address: Use of the Product: Lithium Ion

More information

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET MATERIAL SAFETY DATA SHEET QMI Diesel Fuel Additive 1. Product and company identification Product use Validation date In case of emergency - Chemical QMI: (800) 255-8138 CHEM-TEL: (800) 255-324 Petrochemical

More information

Product Stewardship Summary

Product Stewardship Summary Product Stewardship Summary Methyl Vinyl Ether General Statement Methyl vinyl ether is a colorless compressed gas or liquid. It is used to make copolymers in coatings and lacquers, as a modifier for resins,

More information

PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO "

PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO PEČ NA PELETE ZA ETAŽNO OGREVANJE COMMO " Peleti gorivo iz lesne biomase biogorivo NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE PEČI 1 Naprave za ogrevanje (v teh navodilih imenovane»peči«) podjetja ALFA

More information

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E

Klima naprava za parkirana vozila. Navodila za uporabo. Cool Top Vario 10 E Klima naprava za parkirana vozila Navodila za uporabo Cool Top Vario 10 E Cool Top Vario 10 E SLO Kazalo 1 Splošno................................................................................ 1 1.1

More information

Ljubljana,

Ljubljana, Kaj je tveganje? ((Starejša definicija po SIST EN 292-1 : 1996: Tveganje je kombinacija verjetnosti, da se nevarno stanje pojavi ter največje možne škode, ki se zaradi takega stanja lahko pojavi.)) Novejša

More information

Posodobitev Centralne baze zdravil

Posodobitev Centralne baze zdravil Dnevi slovenske informatike 2012 Portorož, 16. 18. 4. 2012 Posodobitev Centralne baze zdravil Skupni projekt Ministrstva za zdravje, Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, Inštituta RS

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

KOLESA CASTORS AND WHEELS

KOLESA CASTORS AND WHEELS KOLESA CASTORS AND WHEELS 15 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA

More information

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING SAFETY DATA SHEET Issuing Date: 06-08-2014 Revision Date: 06-08-2014 Version 1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product Name Gulf

More information

NAVODILA ZA UPORABO. Model DX K DX K DX K DX K DX K DX K. Vinska vitrina

NAVODILA ZA UPORABO. Model DX K DX K DX K DX K DX K DX K. Vinska vitrina Model DX-46.103K DX-80.188K DX-96.270K DX-114.270K DX-180.450K DX-200.450K Vinska vitrina POZOR! Pred uporabo pozorno preberite in sledite vsem varnostnim navodilom in navodilom za uporabo! VSEBINA 1.

More information

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015.

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015. HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA Zadnja sprememba: marec 2015 Stran 0 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

Version 4.3 Revision Date SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

Version 4.3 Revision Date SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking Product information Product Name : Material : 1096219, 1096233, 1096232, 1095628, 1095627, 1095625, 1095624, 1104935, 1104934

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Version 1.1 Revision Date 09/21/2015 Print Date 09/21/2015. Chemical usage : Cleaning Compound, Corrosion inhibitor

Version 1.1 Revision Date 09/21/2015 Print Date 09/21/2015. Chemical usage : Cleaning Compound, Corrosion inhibitor SECTION 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product name : Substance number : REL_10468027 Chemical usage : Cleaning Compound, Corrosion inhibitor Manufacturer or supplier's details Company : Chemetall

More information

1.3.1 Etoricoxib SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Etoricoxib SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Roticox 30 mg filmsko obložene tablete Roticox 60 mg filmsko obložene tablete Roticox 90 mg filmsko obložene tablete Roticox 120 mg filmsko obložene tablete etorikoksib Pred začetkom

More information

Mopar Combustion Chamber Cleaner. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Mopar Combustion Chamber Cleaner. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Safety Data Sheet Section 1: Identification Product identifier Product Name Synonyms Mopar Combustion Chamber Cleaner 0VU01788; 0VU01788AB Relevant identified uses of the substance or mixture and uses

More information

Article Safety Data Sheet - Lithium Metal Batteries

Article Safety Data Sheet - Lithium Metal Batteries Edition date: 15. December 2017 Version: 2017-12-15 Valid: as from 01. January 2018 Article Safety Data Sheet - Lithium Metal Batteries This Article Safety Data Sheet is provided as a service to our customers.

More information

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN Obzor Zdr N 2003; 37: 37 51 37 KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN CATEGORIZATION OF PATIENTS AFTER THE RUSH METHOD IN COMPARISON WITH THE SAN JOAQUIN METHOD Vanja

More information

ANALIZA KADRA V DOLGOTRAJNI OSKRBI. Simona Smolej Jež (IRSSV), Mateja Nagode (IRSSV), Anita Jacović (SURS) in Davor Dominkuš (MDDSZ)

ANALIZA KADRA V DOLGOTRAJNI OSKRBI. Simona Smolej Jež (IRSSV), Mateja Nagode (IRSSV), Anita Jacović (SURS) in Davor Dominkuš (MDDSZ) ANALIZA KADRA V DOLGOTRAJNI OSKRBI Simona Smolej Jež (IRSSV), Mateja Nagode (IRSSV), Anita Jacović (SURS) in Davor Dominkuš (MDDSZ) Ljubljana, december 2016 Kazalo vsebine 1. ANALIZA KADRA V DOLGOTRAJNI

More information

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol NAVODILO ZA UPORABO Tevitamol 500 mg tablete paracetamol Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne informacije. To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING. Automatic transmission fluids Any other purpose.

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING. Automatic transmission fluids Any other purpose. SAFETY DATA SHEET Issuing Date: 10-20-2014 Revision Date: 10-20-2014 Version 1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product Name Gulf

More information

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING SAFETY DATA SHEET Gulf Ultrasynth X, SAE 10W-40 01138/10W-40/3 Issuing Date: 01-19-2016 Version 1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Aktualno orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Mojca jevšnik 1*, Andrej ovca 1, Renata sabo 2 PoVZETEK Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product Name: Product Code: Company Name: Address: Use of the Product: Lithium Ion

More information

Red-I EP Super Prem Grease #2

Red-I EP Super Prem Grease #2 Page 1 of 10 Red-I EP Super Prem Grease #2 Product Code 50042 MSDS Date 02/06/2012 1. Identification of the preparation and company Preparation/Product Name Red-I EP Super Prem Grease #2 Product Code 50042

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING

1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING SAFETY DATA SHEET Issuing Date: 11-11-2014 Revision Date: 11-11-2014 Version 1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Product Name Gulf

More information

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 Uvod Nujnost po obvladovanju kreditnega tveganja je v času od uveljavitve kapitalskega sporazuma iz leta 1988 po svetu spodbudila večjo

More information

Product Safety Data Sheet (PSDS)

Product Safety Data Sheet (PSDS) Product Safety Data Sheet (PSDS) The battery products referenced in this PSDS document are consumer products. Batteries are considered articles under the Global Harmonized System and are exempted from

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

Safety Data Sheet Material Name: ECOPOWER MOTOR OIL Includes Grades: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50, 10W, 30, SAE 30

Safety Data Sheet Material Name: ECOPOWER MOTOR OIL Includes Grades: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50, 10W, 30, SAE 30 Section 1 - PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Material Name ECOPOWER MOTOR OIL Includes Grades: 5W-20, 5W-30, Product Code Prefix 21 Synonyms Petroleum oil; Lube oil; Petroleum hydrocarbon; Lubricant.

More information

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij vsebina (klikni naslov za vsebino) uvod vsebina smernic pasti spletnih forumov na kaj paziti, ko uporabljamo forume? zloraba osebnih podatkov na forumih kdaj gre za zlorabo, primeri zlorab in sovražni

More information

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo SL 2014 št. 14 Posebno poročilo Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide

More information

Trajnostni transport & mobilnost

Trajnostni transport & mobilnost Trajnostni transport & mobilnost Priročnik za dijake Izvedbo so omogočili programi Evropske unije Inteligentna energija - Evropa in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija IUSES in TESSI Pričujoči

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

SAFETY DATA SHEET (SDS)

SAFETY DATA SHEET (SDS) SAFETY DATA SHEET (SDS) BATTERY TENDER Revision RB Date 07/16/2015 Section 1. Product and Company Identification Product identifier: Battery Tender Lithium Portable Power Pack, PN 030-0001-XX, where XX

More information

Safety Data Sheet Maximo Full Synthetic 0W-20, 5W-30 Motor Oil SN MAXIMO 0W-20 5W-30

Safety Data Sheet Maximo Full Synthetic 0W-20, 5W-30 Motor Oil SN MAXIMO 0W-20 5W-30 Safety Data Sheet Maximo Full Synthetic 0W-20, 5W-30 Motor Oil SN MAXIMO 0W-20 5W-30 5g F175 02 5g F175 53 55g F179 02 55g F179 53 Bulk F170 02 Bulk F170 53 Identified Uses: Petroleum oil; Lube oil; Petroleum

More information

PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D.

PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D. Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih procesov PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D. Mentor: viš. pred. mag. Franc Belčič Kandidatka: Anja Buh Kranj, september 2011 ZAHVALA

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA STROŠKOV IN DOBROBITI UVEDBE NOVE TEHNOLOGIJE SANITARNIH SISTEMOV SANBOX

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET. 1. Product and Company Identification

MATERIAL SAFETY DATA SHEET. 1. Product and Company Identification MATERIAL SAFETY DATA SHEET Product Name CAS # Product use Manufacturer LEGEND HMIS/NFPA Severe Serious 4 3 Moderate 2 Slight 1 Minimal 0 1 Product and Company Identification Marine Gas Oil Mixture Fuel

More information

WATERPROOF GREASE. Version: 1.1 Released: Revision Date:

WATERPROOF GREASE. Version: 1.1 Released: Revision Date: Page 1 of 8 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / APPLICATION AND THE COMPANY Supplier: Product Name: Waterproof Grease Maxima Racing Oils Article Number: 80916 9266 Abraham Way Generic Chemical Name: Lithium

More information

POWER SERVICE PRODUCTS, INC. SAFETY DATA SHEET

POWER SERVICE PRODUCTS, INC. SAFETY DATA SHEET POWER SERVICE PRODUCTS, INC. SAFETY DATA SHEET SECTION 1 - IDENTIFICATION PRODUCT NAME: DIESEL KLEEN +CETANE BOOST Unless otherwise noted, all sections of this SDS apply to each of the following products

More information

CROSS REFERENCE - MIFAB vs WADE

CROSS REFERENCE - MIFAB vs WADE CROSS REFERENCE - vs FLOOR DRAINS F-1000-C...1100-C-MR5 F-1100...1000 F-1100-C... 1000-C F-1100-C-DD... 1000-C-HD F-1100-DD...1000-HD F-1100-EF...1000-EF4 F-1100-C-EF...1000-C-EF4 F-1100-EG... 1000-EG8

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 PRODUCT SAFETY DATA SHEET PRODUCT NAME: Energizer Battery Type No.: L91, L92, EA91, EA92 Volts: 1.5 TRADE NAMES: ULTIMATE (L91, L92); ADVANCED (EA91, EA92) CHEMICAL SYSTEM: Lithium Iron Disulfide

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 PRODUCT SAFETY DATA SHEET PRODUCT NAME: Energizer Battery Type No.: Volts: 3.0 TRADE NAMES: Approximate Weight: 0.6 7.0 g CHEMICAL SYSTEM: Lithium Manganese Dioxide Designed for Recharge: No

More information

Section 2 - Hazard Identification Signal Word: WARNING Other than flammability, no specific data exists

Section 2 - Hazard Identification Signal Word: WARNING Other than flammability, no specific data exists Section 1 - Identification Product Identifier: RELION BULK (Lubricating Oil, Non-Regulated Material) Supplier Phone: 1-800-421-3024 Emergency Phone & Hours: 813-248-6191 Hrs: 24 Hrs. 7 days Intended Use

More information