VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH"

Transcription

1 Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne Opredelitev družbe/podjetja: Distributer: TEAL trgovsko podjetje d.o.o., Radomlje Sedež podjetja: Igriška ulica 15, 1235 Radomlje Tel. 01/ URL: Skladišče: Tomačevska 3, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ , Faks: 01/ Telefon za klic v sili: Proizvajalec: Tenax Spa Via I Maggio Volargne (VR), Italija Tel , Fax URL: Od 8.00 do ure so dodatne informacije dosegljive na telefonskih številkah 01/ (sedež podjetja), 01/ (skladišče). Najbližji zdravstveni dom. V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Opis nevarnosti: Lahko vnetljivo, zdravju škodljivo Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Pripravek je razvrščen med nevarne v smislu navodil v direktivah 67/548/CEE in 1999/45/CEE in kasnejše spremembe ter prilagoditve. Zaradi tega je za preparat zahtevana varnostna uporaba po navodilih direktive 91/155/CE in kasnejšimi spremembami. Eventualni dodatni podatki, ki zadevajo nevarnost za zdravje in/ali okolje, so navedene v poglavje 11 in 12 tega varnostnega lista. R 11 Lahko vnetljivo. R 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Razvrstitev pripravka pri visokih ph vrednostih temelji na rezultatih, ki so bili validirani v in-vitro testih direktive 67/548/EEC, priloge VI, odstavka ter vseh nadaljnjih spremembah. Izdelek na podlagi njegovih kemično-fizikalnih lastnosti obravnavamo, kot lahko vnetljiv (plamenišče nižje od 21 C). GHS označevanje: 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Kemijsko ime EC št. CAS št. Indeks št. R stavki Simbol Ut.% 1,2-dikloroproan /22 F, Xn 35-37,5 Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom Xn 45-47,5 Dodatne informacije: pomen R-stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista.

2 Stran:2/8 4. UKREPI PRVE POMOČI Splošni napotki: Pri vdihovanje: Pri stiku s kožo: Pri stiku z očmi: Pri zaužitju: prenesti osebo na svež zrak. Če je dihanje oteženo, se posvetovati z zdravnikom. takoj se umiti z obilo vode. Sleci onesnažena oblačila. Če draženje ne preneha, se posvetovati z zdravnikom. Pred uporabo operite onesnažena oblačila. takoj izpirati z obilo vode vsaj 15 minut. Takoj se posvetovati z zdravnikom.. takoj se posvetovati z zdravnikom. Povzročiti bruhanje samo po zdravnikovih indikacijah. Če je ponesrečenec nezavesten in ni zdravniškega pooblastila mu ne dajati v usta ničesar. 5. UKREPI OB POŽARU Ustreznega sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje: Posebnih nevarnosti izpostavljenosti, ki izhajajo iz izgorevanja, uhajajočih plinov: Posebna varovalna oprema za gasilce: Oprema za gašenje mora vsebovati ogljikov dioksid, peno ali kemijski prah. V primeru puščanja izdelka in razlitij, ki jih še ni zajel ogenj, se lahko uporabi razpršen vodni curek, da odstrani vnetljive pare in da varuje posameznike, ki sodelujejo pri saniranju razlitja. ne uporabljati vodnega curka. Voda ni učinkovita za gašenje požara, vendar se lahko uporablja za hlajenje posod, ki so izpostavljene požaru, da preprečimo eksplozijo. ne vdihavati razpadnih produktov (ogljikov dioksid, strupene produkte pirolize, itd.) Čelada z vizirjem, ognjevarno obleko (ognjevarni suknjič in hlače s trakovi okoli rok, nog in pasu), zaščitne rokavice (odporne proti ognju, mehanskim poškodbam, dielektrične), avtonomni dihalni aparat. uporabljati vodne curke za hlajenje posod, da preprečimo razgradnjo izdelka ter nastanek snovi, ki so potencialno nevarne za zdravje. Povečan tlak v posodah, ki so izpostavljene ognju, lahko povzroči nevarnost eksplozije. Nositi popolno zaščitno opremo. Preprečiti, da voda po gašenju odteče v kanalizacijo. Kontaminirano vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

3 Stran:3/8 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Okoljevarstveni ukrepi: Metode za čiščenje: odstraniti vse vire vžiga (cigarete, plameni, iskre, itd.) od mesta iztekajočega izdelka. Če ni neprimerno, na prah razpršujemo vodo, da preprečimo nastanek prahu. Uporabiti dihalni aparat, če se pare sproščajo v zrak. Zaustaviti iztekanje, če ni nevarnosti. Ne rokovati z poškodovanimi posodami ali z iztekajočim izdelkom, preden ne uporabimo ustrezne osebne zaščite. Za informacijo o nevarnosti za okolje in zdravje, zaščito dihal, prezračevanje in osebno zaščito poglejte druga poglavja varnostnega lista. izdelek ne sme priti v kanalizacijo, površinske vode, podzemne vode in okoliška področja. tekoče izdelke prenesti v ustrezno posodo (narejeno iz materiala, ki je kompatibilen z izdelkom) ter uporabiti inerten absorbcijski material (pesek, vermikulit, diatomejska zemlja, itd.). Zbrati večino preostalega materiala in odložiti v posode za odstranitev. Za trdne izdelke uporabljati za zbiranje orodje za zbiranje iztekajočega materiala, ki se ob uporabi ne iskri. Izdelek prenesemo v plastične posode. Če ni nasprotij, uporabiti vodni curek za odstranitev preostankov izdelka. Zagotoviti, da je mesto puščanja dobro prezračeno. Kontaminiran material je potrebno odstraniti v skladu s pogoji določeni v poglavju RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Informacije o zaščiti pred požarom in eksplozijo: Skladiščenje: Posebni načini uporabe: izogibati se nastanku električnega naboja. Pare lahko povzročijo eksplozijo, zaradi česar se izogibamo akumulaciji par, s tem, da pustimo okna in vrata odprta ter zagotovimo prezračevanje. Brez ustrezne ventilacije se lahko pare akumulirajo pri tleh ter se vžgejo. Varovati pred viri toplote, isker ali plamena. Ne kaditi, ne uporabljati vžigalic ali vžigalnikov. Pri pretakanju naj bodo posode ozemljene, nositi antistatične škornje. Intenzivno mešanje in pretakanje po ceveh ter opremo lahko povzroči nastanek in akumulacijo elektrostatskega naboja zaradi nizke prevodnosti izdelka. Z namenom, da se izognemo tveganju požara in eksplozije nikoli uporabljati stisnjen zrak med pretakanjem. shranjevati v zaprtih posodah, v dobro prezračenih prostorih.

4 Stran:4/8 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA Nadzor izpostavljenosti: Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu Mejne vrednosti izpostavljenosti: Mejne vrednosti Kemijsko ime/cas št. TWA/8h (mg/m3) TWA/8h (ppm) TLV/15 min (mg/m3) TLV/15 min (ppm) Opombe 1,2-dikloropropan TLV-ACGIH OEL Osebna varovalna sredstva: Splošno: Zaščita dihal: Varovanje rok: uporaba ustrezne tehnične zaščite mora biti vedno prioriteta pred osebno zaščitno opremo. Zagotoviti, da je delovno mesto dobro prezračeno z učinkovitim lokalnim odsesavanjem ali slabšim prezračevanjem. Če takšni postopki ne zagotavljajo, da bi bile koncentracije izdelka pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi na delovnem mestu, je potrebno uporabiti ustrezno zaščito dihal. Preveriti etiketo na izdelku glede podrobnosti uporabe. Pri izbiri osebne zaščite se je potrebno posvetovati z dobaviteljem snovi. Osebna zaščitna oprema mora ustrezati s pravili, ki so navedena spodaj. če so mejne dnevne vrednosti na delovnem mestu ali vrednosti, ki jih določi podjetje ali služba za zaščito, za eno ali več snovi v pripravku, presežene, je potrebno nositi masko z AX ali univerzalnim filtrom, razred (1, 2 ali 3), ki ga je potrebno izbrati glede na mejno koncentracijo (standard EN 141). Uporaba dihalnega aparata, kot so maska s filtri za organske hlape ali prah/meglice, je potrebna v primeru, da ni zagotovljenih tehničnih sredstev, ki bi nadzorovala mejne vrednosti. Zaščita, ki jo zagotavlja maska, je vedno omejena. Če je snov brez vonja ali če je njena meja zaznavnosti z vohom višja od relativnih mej izpostavljenosti ter da v primeru nevarnosti ali če meje izpostavljenosti niso znane ali če je koncentracija kisika na delovnem mestu manj kot 17 vol%, je potrebno nositi avtonomni dihalni aparat s stisnjenim zrakom za dihanje (standard EN 137) ali dihalni aparat z uporabo dihalne maske, pol-maske ali maske z ustnikom (standard EN 138). V primeru nevarnosti izpostavljenosti brizgom ali curkom, je potrebno uporabiti ustrezno zaščito ust, nosa in oči, da se prepreči nenamerna absorbcijo. roke zaščititi s kategorijo I (Direktiva 89/686/EEC in standard EN 374) delovnih rokavic, kot so tiste iz lateksa, PVC ali podobne. Pri izbiri materiala za rokavice je potrebno upoštevati naslednje: razgradnjo, prebojne čase in prodiranje. Odpornost delovnih rokavic na pripravek je potrebno preveriti pred uporabo, kar je lahko nepredvidljivo. Mejne vrednosti za rokavice so odvisne od časa izpostavljenosti. Varovanje oči: priporočena uporabiti zaščitna, tesno se prilegajoča očala (standard EN 166) Varovanje kože: Nadzor izpostavljenosti okolja: nositi kategorijo I profesionalno obleko z dolgimi rokavi ter varnostna obuvala (Direktiva 89/686/CEE in standard EN 344). Telo umiti z milom in vodo po odstranitvi zaščitne obleke.

5 Stran:5/8 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Videz: tekočina Barva: črna Vonj: značilen Fizikalno kemijska lastnost Topnost Viskoznost Gostota pare Hitrost izhlapevanja Gorljive lastnosti Porazdelitveni koeficient razmerja n- oktanol / voda ph Vrelišče Plamneišče Eksplozivne lastnosti Parni tlak Specifična teza VOC (Direktiva 1999/13/EC) VOC (hlapni ogljik) Vrednost/Enota/ Metoda topen v aromatih 10 cps (25 C) <21 C 0,800 kg/l 81,00 % - 648,00 g/l pripravka 49,76 % - 398,12 g/l pripravka 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Stabilnost: Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Materiali, ki se jim je treba izogniti: Nevarni razpadni proizvodi: Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja. Pri segrevanju ali v primeru požara se lahko sproščajo ogljikovi oksidi, ki so lahko nevarni za zdravje. Diklorproan se lahko razgradi pri stiku s plamenom ali razžarjenimi površinami, pri čemer se sproščajo strupene pare fosgena ali jedkih par vodikove kisline. Reagira z lahkimi kovinami (aluminij, itd.), pri čemer se sprošča toplota.

6 Stran:6/8 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE Toksikološki podatki za pripravek: Učinki/simptomi: splošno: pri vdihovanju: pri zaužitju: v stiku s kožo: v stiku z očmi: Akutni vplivi: vdihavanje in zaužitje izdelka je zdravju škodljivo. Izdelek lahko draži sluznice, zgornje dihalne poti, oči in kožo. Simptomi izpostavljenosti lahko vsebujejo: zbadanje in draženje oči, ust, nosa, grla, kašelj, dihalne motnje, vrtoglavico, glavobol, slabost in bolezenske znake. V najresnejših primerih vdihavanje izdelka lahko povzroči edem na grlu ali sapniku in draženje, kemično pljučnico ter pljučni edem. Pri vnosu že manjših količin tekočine v respiratotni sistem v primeru zaužitja ali bruhanja lahko povzroči bronhialno pljučnico ali pljučni edem. Akutna strupenost: LD/LC50 vrednosti pomembne za razvrščanje CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Tip Vrednost/žival / / / / Preobčutljivost: Učinki CMR: Rakotvornost: Mutagenost: Strupenost za razmnoževanje: Primeri preobčutljivosti niso znani. 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE Ekotoksičnost: CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival / / / Mobilnost: Obstojnost in razgradljivost: Zmožnost kopičenja v organizmih: Rezultati ocenjevanja PBT: Drugi neugodni učinki:. Uporabljati po dobrih delovnih praksah. Izogibati se nastajanju odpadkov. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali kanalizacije ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

7 Stran:7/8 13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA Odstranjevanje pripravka: Postopek odstranjevanja: Šifra odpadka: Odstranjevanje embalaže: Postopek odstranjevanja: Šifra odpadka: če je le mogoče izdelek ponovno uporabiti. Ostanke izdelka je potrebno obravnavati, kot nevaren odpadek. Stopnja nevarnosti odpadka, ki ga vsebuje ta izdelek, je potrebno ovrednotiti glede na veljavne predpise. Odpadek je potrebno predati pooblaščenemu podjetju v skladu z veljavnimi predpisi. kontaminirano embalažo je potrebno ponovno uporabiti ali odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. 14. TRANSPORTNE INFORMACIJE Kopenski promet ADR/RID: ADR/RID Class: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 Nr. Kemler: 33 Limited Quantity. LQ04 Tunnel restriction code. (D/E) Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Special Provision: 640D Transport po morju IMDG: IMO Class: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 EMS: F-E,S-E Marine Pollutant. NO Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Transport po zraku ICAO/IATA: IATA: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 Cargo: Packaging instructions: 307 Maximum quantity: 60 L Pass.: Packaging instructions: 305 Maximum quantity: 5 L Special Instructions: A3 Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Prevoz morajo izvrševati vozila, ki so pooblaščena po predpisih veljavnih norm po sporazumu A.D.R. in priznanih državnih pravilih za prevoz nevarnih snovi. Prevoz mora biti izvršen v originalni embalaži in v vsakem primeru mora biti embalaža sestavljena iz materialov, ki jih vsebina ne more poškodovati in s tem povzročiti nevarne reakcije. Zadolženi za natovarjanje in raztovarjanje bi morali dobro pripravljeni in obveščeni o nevarnostih, ki jih snov predstavlja in o eventualnih postopkih, ki se jih je treba držati v primeru urgentnega stanja.

8 Stran:8/8 15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE Oznaka snovi/pripravka: F Lahko vnetljivo. Xn Zdravju škodljivo Vsebuje nevarne snovi: 1,2-Dikloropropan; Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom R stavki: 11 Lahko vnetljivo. 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: 9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. 16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 33 Preprečiti statično naelektrenje. 43 Za gašenje uporabiti CO2, pena, kemični prah in nevnetljive tekočine. 62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posebnosti označevanja: Informacije o prepisih: Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006) Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007) Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007) 16. DRUGE INFORMACIJE Seznam R stavkov iz varnostnega lista: 11 Lahko vnetljivo. 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Nasveti o usposabljanju: Priporočene omejitve uporabe: Viri za izdelavo varnostnega lista: Spremembe varnostnega lista: UNIBLACK2 (). Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda.

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1;

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1; Dokument št: 842-1912006 Izdaja: 1; 31. 7. 2006 Spremembe: Nacrt Mestne obcine Ljubljana za zašcito in reševanje ob nesrecah z nevarnimi snovmi št. 842-19/2006 je rezultat procesa spreminjanja Nacrta zašcite

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

INNOVACON Testni lističi

INNOVACON Testni lističi NAVODILO ZA UPORABO TESTA INNOVACON Testni lističi za odkrivanje kreatinina, nitrita, glutaraldehida, vrednosti ph, specifične mase in oksidantov/piridinijevega klorokromata v urinu Kratka navodila za

More information

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE

GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE GENERATORSKI AGREGAT NAVODILA ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE Namen tega priročnika je pomoč operaterjem pri zagonu, ustavljanju in drugih opravilih v zvezi z generatorskim agregatom. PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

More information

KOLESA CASTORS AND WHEELS

KOLESA CASTORS AND WHEELS KOLESA CASTORS AND WHEELS 15 NAŠA KOLESA SE VRTIJO V VAŠE ZADOVOLJSTVO OUR WHEELS SPIN TO YOUR SATISFACTION KAZALO CONTENTS 1 KOLESA ZA SPLOŠNE NAMENE CASTORS AND WHEELS FOR STANDARD USE 10 2 KOLESA

More information

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung

Maschinen und Werkzeuge für die Rohrbearbeitung 1 /8-2'' deu eng fra Hand- Gewindeschneidkluppe Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! Hand die stock Operating Instructions Please read before commissioning! Filière à main Instructions d emploi

More information

CENIK Velja od

CENIK Velja od CENIK Velja od 1. 4. 2017 ČLANI VETO SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RADOMLJE www.vodoterm.si NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si CELJE www.slada.si

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV Avtor : Mentorji : Josip Pintar S - 4. b Denis Kač, univ. dipl.

More information

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika RG EN 13888 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA MALTA REATTIVA PER FUGHE Kerapoxy CQ Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic

More information

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge.

Vzorec pogodbe. Izdelajte eno elektronsko kopijo parafirane vzorčne pogodbe za elektronsko kopijo vloge. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe preberite in parafirajte na zadnji strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili vnaprej, ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba se

More information

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV

OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV ICES VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Elektroenergetika Modul: Elektroenergetska učinkovitost in električne instalacije OKVARE IN TESTIRANJA VN MERILNIH TRANSFORMATORJEV Mentor: mag. Drago Bokal Lektorica:

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR 2015. WWW.MAZDA.CO.ME Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.390 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 11.890 Mazda2 G90 Challenge 66 / 90 5 brzina 12.390

More information

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR Crna Gora Cjenovnik 15. JANUAR 2017. www.mazda.co.me Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.590 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 12.090 Mazda2 G75 TAKUMI 55 / 75 5 brzina 13.590 Mazda2

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce.

PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce. www.schoenox.com PROGRAM 2008 Profesionalna kvaliteta za profesionalce. v Sloveniji Murska Maribor Kranj Celje Ljubjana Nova Gorica Novo Mesto Tehnounion Zastopstva d.o.o. Masljeva 3. 1230 Domžale Slovenija

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 PRODUCT SAFETY DATA SHEET PRODUCT NAME: Energizer Battery Type No.: L91, L92, EA91, EA92 Volts: 1.5 TRADE NAMES: ULTIMATE (L91, L92); ADVANCED (EA91, EA92) CHEMICAL SYSTEM: Lithium Iron Disulfide

More information

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA SI PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO SUŠILNEGA STROJA www.gorenje.com Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega sušilnega stroja. Vaš novi sušilni stroj ustreza zahtevam moderne nege perila, vaše perilo

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA STROŠKOV IN DOBROBITI UVEDBE NOVE TEHNOLOGIJE SANITARNIH SISTEMOV SANBOX

More information

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Alidžanović UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

UPORABA VAR METODE PRI IZRAČUNU KAPITALSKE USTREZNOSTI ZA IZPOSTAVLJENOST TRŽNIM TVEGANJEM: SIMULACIJA NA HIPOTETIČNEM PORTFELJU BANKE

UPORABA VAR METODE PRI IZRAČUNU KAPITALSKE USTREZNOSTI ZA IZPOSTAVLJENOST TRŽNIM TVEGANJEM: SIMULACIJA NA HIPOTETIČNEM PORTFELJU BANKE UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO UPORABA VAR METODE PRI IZRAČUNU KAPITALSKE USTREZNOSTI ZA IZPOSTAVLJENOST TRŽNIM TVEGANJEM: SIMULACIJA NA HIPOTETIČNEM PORTFELJU BANKE Ljubljana,

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1

TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 TEHNIKE ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V BASLU II Lidija Janevska 1 Uvod Nujnost po obvladovanju kreditnega tveganja je v času od uveljavitve kapitalskega sporazuma iz leta 1988 po svetu spodbudila večjo

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO IZBOR OPTIMALNEGA TRANSPORTA ZA DOBAVO ZDRAVIL V MONGOLIJO PRIMER PODJETJA LEK Ljubljana, maj 2013 ŠPELA BRODNIK IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana

More information

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo

Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo www.minergia.si Comfosystems Sistemi za prezračevanje z rekuperacijo Ogrevanje Hlajenje Svež zrak Čist zrak Prezračevanje z rekuperacijo Eden najpomembnejših dejavnikov, od katerega sta odvisna ugodno

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Gorenšek Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 PRODUCT SAFETY DATA SHEET PRODUCT NAME: Energizer Battery Type No.: Volts: 3.0 TRADE NAMES: Approximate Weight: 0.6 7.0 g CHEMICAL SYSTEM: Lithium Manganese Dioxide Designed for Recharge: No

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET MATERIAL SAFETY DATA SHEET Section 1: Chemical Product and Company Identification Part Number: Description: Customer Description: Customer Part Number: National Stock Code: U-BPU60-66 Lithium ion rechargeable

More information

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch

FR F. Notice d'installation et d'utilisation Français. Instructions for installation and use English. Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch FR F Notice d'installation et d'utilisation Français Instructions for installation and use English Montage- und Gebrauchsanleitung Deutsch Installatie en gebruikshanleiding Nederlands Manual de instalación

More information

CENIK

CENIK CENIK 2014 Člani veto SKUPINE & PRODAJNA MESTA: www.veto.si LJUBLJANA www.veto.si KRANJ www.eltron.si RAdomlje www.vodoterm.si NOVA GORICA, Postojna, KOPER www.megaterm.si Celje www.slada.si Radovljica

More information

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers Targeted en gi ne e ring de sign Hedge and Grasscutter mowers Fi xed di spla ce ment axial pi ston pump and mo tor swash plate design for open cir cu it One of Casappa s aims is to produce targeted engineering

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product Name: Product Code: Company Name: Address: Use of the Product: Lithium Ion

More information

Smernice za ocenjevalce

Smernice za ocenjevalce Evropski znak kakovosti (EQM European Quality Mark) Smernice za ocenjevalce L A U Q Y T I I T Y Q U A L www.europeanqualitymark.org R U R K EQM je znak kakovosti, ki so ga s skupnimi močmi razvili partnerji

More information

SKLEP O KREDITNIH ZAVAROVANJIH

SKLEP O KREDITNIH ZAVAROVANJIH (neuradno prečiščeno besedilo) Uradni list RS, št. 135/06 z dne 21. 12. 2006 osnovno besedilo (velja od 1. 1. 2007). Uradni list RS, št. 104/07 z dne 16. 11. 2007 spremembe in dopolnitve (veljajo od 24.

More information

Ljubljana,

Ljubljana, Kaj je tveganje? ((Starejša definicija po SIST EN 292-1 : 1996: Tveganje je kombinacija verjetnosti, da se nevarno stanje pojavi ter največje možne škode, ki se zaradi takega stanja lahko pojavi.)) Novejša

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s ASSESSING MAXIMUM LOADS WHEN SKIDDING WOOD UPHILL WITH TRACTORS

Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s ASSESSING MAXIMUM LOADS WHEN SKIDDING WOOD UPHILL WITH TRACTORS Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 21-31 GDK: 375.4+305(045)=111 Prispelo / Recived: 21. 1. 2008 Sprejeto / Accepted: 15. 10. 2008 Izvirni znanstveni članek Original scientific paper ASSESSING

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Blaž Gamse Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z MOBILNO POSTAJO NA PTUJU

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z MOBILNO POSTAJO NA PTUJU REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z MOBILNO POSTAJO NA PTUJU Meritve onesnaženosti zraka z mobilno postajo na Ptuju

More information

Innovative Solutions for Electric Motors

Innovative Solutions for Electric Motors Innovative Solutions for Electric Motors Innovative Solutions for Electric Motors Gasketing Retaining 1. 2. 3. Threadlocking 10. Coatings & Cleaners 4. Threadsealing 9. 5. Magnet 8. 6. Potting 7. General

More information

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV Tematsko področje: TELEKOMUNIKACIJE

More information

SAFETY DATA SHEET (SDS)

SAFETY DATA SHEET (SDS) SAFETY DATA SHEET (SDS) BATTERY TENDER Revision RB Date 07/16/2015 Section 1. Product and Company Identification Product identifier: Battery Tender Lithium Portable Power Pack, PN 030-0001-XX, where XX

More information

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU Mentorica: Marina Vodopivec, univ. dipl. psih. Lektorica: mag. Nataša Koraţija, prof. slov. Kandidatka: Romana Koritnik

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Page 1 / 5 This product is a consumer product which is used in a hermetically sealed state. So, it is not an object of the SDS system. This document is provided to customers as reference information for

More information

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. ISSN Leto XXVII. Ljubljana, petek Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

More information

Uradni list Evropske unije L 153/17

Uradni list Evropske unije L 153/17 5.6.2013 Uradni list Evropske unije L 153/17 UREDBA SVETA (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom

More information

TECH TIRE BALANCING COMPOUND

TECH TIRE BALANCING COMPOUND TECH TIRE BALANCING COMPOUND Product: 112 TL SERIES Manufacturer emergency phone number: Section 1 : PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Manufacturer: Truflex/Pang Rubber Products Company, Inc. 200 East

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO OBVLADOVANJE VIROV V MULTIPROJEKTNEM OKOLJU S PROGRAMSKIM ORODJEM MS PROJECT SERVER Ljubljana, september 2007 DEAN LEVAČIČ IZJAVA Študent Dean Levačič

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum

Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Matej Murn Razvoj poslovnih aplikacij po metodi Scrum DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito

Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Pogonska tehnika \ avtomatizacija pogonov \ sistemska integracija \ storitve Dodatek k navodilom za uporabo Trifazni motor DR63/eDR63 s protieksplozijsko zaščito Izdaja 08/2011 19297416 / SL SEW-EURODRIVE

More information

Technical Notice. Transport Regulations for Lithium Batteries

Technical Notice. Transport Regulations for Lithium Batteries -p Page 1 of 4 Tadiran Batteries 2001 Marcus Ave., Suite 125E Lake Success, NY 11042 Distribution Class 1 General Technical Notice Transport Regulations for Lithium Batteries Page Contents... 1 1. Exemptions

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA

MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 MSDS#: BA MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 1 of 5 SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product Name: Product Code: Company Name: Address: Use of the Product: Lithium Ion

More information

Voltage 400V 3N 50Hz. L W H Weight Fans Surface. Air Flow [m 3 /h] Primary [m 2 ] Ø [mm]

Voltage 400V 3N 50Hz. L W H Weight Fans Surface. Air Flow [m 3 /h] Primary [m 2 ] Ø [mm] Open condensing units with air condenser and semi-hermetic compressor Galvanized and painted in RAL7035 base Semi-hermetic compressor Air condenser unit with 4 poles fans 230/1 Vibration absorber on discharge

More information

ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS

ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE Urban ŽITKO ANALIZA DELOVNEGA MESTA SEKAČA Z OPAZOVALNO METODO OWAS DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij

More information

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Uporabniški priročnik Serija HP LaserJet Professional M1130/ M1210 MFP Uporabniški priročnik Avtorske pravice in licence Copyright 2015 HP Development Company,

More information

Oglaševanje na Dominvrt.si

Oglaševanje na Dominvrt.si Oglaševanje na Dominvrt.si 2010 Vsebina Predstavitev Dominvrt.si Možnosti oglaševanja na Dominvrt.si Navodila za pripravo plačane objave Pogoji oglaševanja Predstavitev Dominvrt.si Nova spletna stran Dominvrt.si

More information

Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo

Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo S e k c i j a za p l a s t i k o i n g u m o Poročilo o delu 20 09-2 01 2 Kaj pravijo o ZKI in Sekciji za plastiko in gumo Boštjan Šifrar, direktor podjetja Sibo G d.o.o., podpredsednik UO GZS-ZKI za področje

More information

KALANDrirani TESNILNI MATERIALI

KALANDrirani TESNILNI MATERIALI KALANDrirani DIMERSIL 10 DIMERSIL 20 Barva Rdeča Modra Žična ojačitev ne da Opis DIMERSIL je ekonomičen tesnilni material izdelan iz mešanice organskih vlaken ter NBR/ SBR kavčuka. DIMERSIL 20 je visoko

More information

Posodobitev Centralne baze zdravil

Posodobitev Centralne baze zdravil Dnevi slovenske informatike 2012 Portorož, 16. 18. 4. 2012 Posodobitev Centralne baze zdravil Skupni projekt Ministrstva za zdravje, Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, Inštituta RS

More information

EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA

EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EKONOMSKA UPRAVIČENOST OPTIMIZACIJE FAZE NABAVNE LOGISTIKE V OSKRBOVALNI VERIGI PODJETJA CITROËN SLOVENIJA LJUBLJANA, FEBRUAR 2005 MATJAŽ AVSEC

More information

luna new track lifts, new ideas, new feelings lifts the world

luna new track lifts, new ideas, new feelings lifts the world luna new track lifts, new ideas, new feelings lifts the world lunawith liftingwith the luna track lift Ergolet raises technical aids to a higher level Using a balanced blend of care new technology, new

More information

Flange holes are bored according to DIN 28605: up to DN 150 for PN 16 (PN 16 on special request).

Flange holes are bored according to DIN 28605: up to DN 150 for PN 16 (PN 16 on special request). Primjena Fazonski komadi upotrebljavaju se za spajanje plastičnih PVC DIN 8061/8062 u cijevovodnim sistemima za vodu i neutralne medije Radni tlak 10bara Dozvoljeni radni tlak 16 bara maks. Radna temperatrua

More information

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij

1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 3 poglavja. 1 del 2 poglavji. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij. 1 del 0 poglavij vsebina (klikni naslov za vsebino) uvod vsebina smernic pasti spletnih forumov na kaj paziti, ko uporabljamo forume? zloraba osebnih podatkov na forumih kdaj gre za zlorabo, primeri zlorab in sovražni

More information

STRUKTUR Flexibler PVC-Schlauch mit Textilverstärkung. TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT Von -20 C bis +60 C. Bursting Pressure bar *

STRUKTUR Flexibler PVC-Schlauch mit Textilverstärkung. TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT Von -20 C bis +60 C. Bursting Pressure bar * Refittex Cristallo GB APPLICATIONS AND REGULATIONS Phthalate free hose suitable for food liquids passage without pressure in compliance with the EU Directive Reg.(EU) 10/2011 A-B-C-D2. In compliance with

More information

VELEPRODAJNI CENOVNIK ''NISOTEC"

VELEPRODAJNI CENOVNIK ''NISOTEC VELEPRODAJNI CENOVNIK ''NISOTEC" ŠIFRA SAP NAZIV BAR KOD PAK. JM 1.1 Motorna ulja za putnička vozila 21436 NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 8600142193541 1 lit KOM 295,00 21437 NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40

More information

DOSING UNITS PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000

DOSING UNITS PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000 DOSING UNITS PLASTICOLOR 1500 PLASTICOLOR 2500 PLASTICOLOR 3200 PLASTICOLOR 5000 Function of PLASTICOLOR Dosing Units... 3 PLASTICOLOR 1500... 4 PLASTICOLOR 2500... 5 PLASTICOLOR 3200... 6 PLASTICOLOR

More information

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje GRUNDFOS NAVODILA MQ Navodila za montažo in obratovanje Slovensko (SI) Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Prevod originalnega angleškega izvoda. VSEBINA Stran 1. Varnostna navodila 2 1.1

More information

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo SL 2014 št. 14 Posebno poročilo Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide

More information