VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH"

Transcription

1 Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne Opredelitev družbe/podjetja: Distributer: TEAL trgovsko podjetje d.o.o., Radomlje Sedež podjetja: Igriška ulica 15, 1235 Radomlje Tel. 01/ URL: Skladišče: Tomačevska 3, 1000 Ljubljana Tel.: 01/ , Faks: 01/ Telefon za klic v sili: Proizvajalec: Tenax Spa Via I Maggio Volargne (VR), Italija Tel , Fax URL: Od 8.00 do ure so dodatne informacije dosegljive na telefonskih številkah 01/ (sedež podjetja), 01/ (skladišče). Najbližji zdravstveni dom. V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Opis nevarnosti: Lahko vnetljivo, zdravju škodljivo Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje: Pripravek je razvrščen med nevarne v smislu navodil v direktivah 67/548/CEE in 1999/45/CEE in kasnejše spremembe ter prilagoditve. Zaradi tega je za preparat zahtevana varnostna uporaba po navodilih direktive 91/155/CE in kasnejšimi spremembami. Eventualni dodatni podatki, ki zadevajo nevarnost za zdravje in/ali okolje, so navedene v poglavje 11 in 12 tega varnostnega lista. R 11 Lahko vnetljivo. R 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Razvrstitev pripravka pri visokih ph vrednostih temelji na rezultatih, ki so bili validirani v in-vitro testih direktive 67/548/EEC, priloge VI, odstavka ter vseh nadaljnjih spremembah. Izdelek na podlagi njegovih kemično-fizikalnih lastnosti obravnavamo, kot lahko vnetljiv (plamenišče nižje od 21 C). GHS označevanje: 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Kemijsko ime EC št. CAS št. Indeks št. R stavki Simbol Ut.% 1,2-dikloroproan /22 F, Xn 35-37,5 Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom Xn 45-47,5 Dodatne informacije: pomen R-stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista.

2 Stran:2/8 4. UKREPI PRVE POMOČI Splošni napotki: Pri vdihovanje: Pri stiku s kožo: Pri stiku z očmi: Pri zaužitju: prenesti osebo na svež zrak. Če je dihanje oteženo, se posvetovati z zdravnikom. takoj se umiti z obilo vode. Sleci onesnažena oblačila. Če draženje ne preneha, se posvetovati z zdravnikom. Pred uporabo operite onesnažena oblačila. takoj izpirati z obilo vode vsaj 15 minut. Takoj se posvetovati z zdravnikom.. takoj se posvetovati z zdravnikom. Povzročiti bruhanje samo po zdravnikovih indikacijah. Če je ponesrečenec nezavesten in ni zdravniškega pooblastila mu ne dajati v usta ničesar. 5. UKREPI OB POŽARU Ustreznega sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje: Posebnih nevarnosti izpostavljenosti, ki izhajajo iz izgorevanja, uhajajočih plinov: Posebna varovalna oprema za gasilce: Oprema za gašenje mora vsebovati ogljikov dioksid, peno ali kemijski prah. V primeru puščanja izdelka in razlitij, ki jih še ni zajel ogenj, se lahko uporabi razpršen vodni curek, da odstrani vnetljive pare in da varuje posameznike, ki sodelujejo pri saniranju razlitja. ne uporabljati vodnega curka. Voda ni učinkovita za gašenje požara, vendar se lahko uporablja za hlajenje posod, ki so izpostavljene požaru, da preprečimo eksplozijo. ne vdihavati razpadnih produktov (ogljikov dioksid, strupene produkte pirolize, itd.) Čelada z vizirjem, ognjevarno obleko (ognjevarni suknjič in hlače s trakovi okoli rok, nog in pasu), zaščitne rokavice (odporne proti ognju, mehanskim poškodbam, dielektrične), avtonomni dihalni aparat. uporabljati vodne curke za hlajenje posod, da preprečimo razgradnjo izdelka ter nastanek snovi, ki so potencialno nevarne za zdravje. Povečan tlak v posodah, ki so izpostavljene ognju, lahko povzroči nevarnost eksplozije. Nositi popolno zaščitno opremo. Preprečiti, da voda po gašenju odteče v kanalizacijo. Kontaminirano vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

3 Stran:3/8 6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Okoljevarstveni ukrepi: Metode za čiščenje: odstraniti vse vire vžiga (cigarete, plameni, iskre, itd.) od mesta iztekajočega izdelka. Če ni neprimerno, na prah razpršujemo vodo, da preprečimo nastanek prahu. Uporabiti dihalni aparat, če se pare sproščajo v zrak. Zaustaviti iztekanje, če ni nevarnosti. Ne rokovati z poškodovanimi posodami ali z iztekajočim izdelkom, preden ne uporabimo ustrezne osebne zaščite. Za informacijo o nevarnosti za okolje in zdravje, zaščito dihal, prezračevanje in osebno zaščito poglejte druga poglavja varnostnega lista. izdelek ne sme priti v kanalizacijo, površinske vode, podzemne vode in okoliška področja. tekoče izdelke prenesti v ustrezno posodo (narejeno iz materiala, ki je kompatibilen z izdelkom) ter uporabiti inerten absorbcijski material (pesek, vermikulit, diatomejska zemlja, itd.). Zbrati večino preostalega materiala in odložiti v posode za odstranitev. Za trdne izdelke uporabljati za zbiranje orodje za zbiranje iztekajočega materiala, ki se ob uporabi ne iskri. Izdelek prenesemo v plastične posode. Če ni nasprotij, uporabiti vodni curek za odstranitev preostankov izdelka. Zagotoviti, da je mesto puščanja dobro prezračeno. Kontaminiran material je potrebno odstraniti v skladu s pogoji določeni v poglavju RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Informacije o zaščiti pred požarom in eksplozijo: Skladiščenje: Posebni načini uporabe: izogibati se nastanku električnega naboja. Pare lahko povzročijo eksplozijo, zaradi česar se izogibamo akumulaciji par, s tem, da pustimo okna in vrata odprta ter zagotovimo prezračevanje. Brez ustrezne ventilacije se lahko pare akumulirajo pri tleh ter se vžgejo. Varovati pred viri toplote, isker ali plamena. Ne kaditi, ne uporabljati vžigalic ali vžigalnikov. Pri pretakanju naj bodo posode ozemljene, nositi antistatične škornje. Intenzivno mešanje in pretakanje po ceveh ter opremo lahko povzroči nastanek in akumulacijo elektrostatskega naboja zaradi nizke prevodnosti izdelka. Z namenom, da se izognemo tveganju požara in eksplozije nikoli uporabljati stisnjen zrak med pretakanjem. shranjevati v zaprtih posodah, v dobro prezračenih prostorih.

4 Stran:4/8 8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/OSEBNA ZAŠČITA Nadzor izpostavljenosti: Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu Mejne vrednosti izpostavljenosti: Mejne vrednosti Kemijsko ime/cas št. TWA/8h (mg/m3) TWA/8h (ppm) TLV/15 min (mg/m3) TLV/15 min (ppm) Opombe 1,2-dikloropropan TLV-ACGIH OEL Osebna varovalna sredstva: Splošno: Zaščita dihal: Varovanje rok: uporaba ustrezne tehnične zaščite mora biti vedno prioriteta pred osebno zaščitno opremo. Zagotoviti, da je delovno mesto dobro prezračeno z učinkovitim lokalnim odsesavanjem ali slabšim prezračevanjem. Če takšni postopki ne zagotavljajo, da bi bile koncentracije izdelka pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi na delovnem mestu, je potrebno uporabiti ustrezno zaščito dihal. Preveriti etiketo na izdelku glede podrobnosti uporabe. Pri izbiri osebne zaščite se je potrebno posvetovati z dobaviteljem snovi. Osebna zaščitna oprema mora ustrezati s pravili, ki so navedena spodaj. če so mejne dnevne vrednosti na delovnem mestu ali vrednosti, ki jih določi podjetje ali služba za zaščito, za eno ali več snovi v pripravku, presežene, je potrebno nositi masko z AX ali univerzalnim filtrom, razred (1, 2 ali 3), ki ga je potrebno izbrati glede na mejno koncentracijo (standard EN 141). Uporaba dihalnega aparata, kot so maska s filtri za organske hlape ali prah/meglice, je potrebna v primeru, da ni zagotovljenih tehničnih sredstev, ki bi nadzorovala mejne vrednosti. Zaščita, ki jo zagotavlja maska, je vedno omejena. Če je snov brez vonja ali če je njena meja zaznavnosti z vohom višja od relativnih mej izpostavljenosti ter da v primeru nevarnosti ali če meje izpostavljenosti niso znane ali če je koncentracija kisika na delovnem mestu manj kot 17 vol%, je potrebno nositi avtonomni dihalni aparat s stisnjenim zrakom za dihanje (standard EN 137) ali dihalni aparat z uporabo dihalne maske, pol-maske ali maske z ustnikom (standard EN 138). V primeru nevarnosti izpostavljenosti brizgom ali curkom, je potrebno uporabiti ustrezno zaščito ust, nosa in oči, da se prepreči nenamerna absorbcijo. roke zaščititi s kategorijo I (Direktiva 89/686/EEC in standard EN 374) delovnih rokavic, kot so tiste iz lateksa, PVC ali podobne. Pri izbiri materiala za rokavice je potrebno upoštevati naslednje: razgradnjo, prebojne čase in prodiranje. Odpornost delovnih rokavic na pripravek je potrebno preveriti pred uporabo, kar je lahko nepredvidljivo. Mejne vrednosti za rokavice so odvisne od časa izpostavljenosti. Varovanje oči: priporočena uporabiti zaščitna, tesno se prilegajoča očala (standard EN 166) Varovanje kože: Nadzor izpostavljenosti okolja: nositi kategorijo I profesionalno obleko z dolgimi rokavi ter varnostna obuvala (Direktiva 89/686/CEE in standard EN 344). Telo umiti z milom in vodo po odstranitvi zaščitne obleke.

5 Stran:5/8 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Videz: tekočina Barva: črna Vonj: značilen Fizikalno kemijska lastnost Topnost Viskoznost Gostota pare Hitrost izhlapevanja Gorljive lastnosti Porazdelitveni koeficient razmerja n- oktanol / voda ph Vrelišče Plamneišče Eksplozivne lastnosti Parni tlak Specifična teza VOC (Direktiva 1999/13/EC) VOC (hlapni ogljik) Vrednost/Enota/ Metoda topen v aromatih 10 cps (25 C) <21 C 0,800 kg/l 81,00 % - 648,00 g/l pripravka 49,76 % - 398,12 g/l pripravka 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Stabilnost: Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Materiali, ki se jim je treba izogniti: Nevarni razpadni proizvodi: Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja. Pri segrevanju ali v primeru požara se lahko sproščajo ogljikovi oksidi, ki so lahko nevarni za zdravje. Diklorproan se lahko razgradi pri stiku s plamenom ali razžarjenimi površinami, pri čemer se sproščajo strupene pare fosgena ali jedkih par vodikove kisline. Reagira z lahkimi kovinami (aluminij, itd.), pri čemer se sprošča toplota.

6 Stran:6/8 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE Toksikološki podatki za pripravek: Učinki/simptomi: splošno: pri vdihovanju: pri zaužitju: v stiku s kožo: v stiku z očmi: Akutni vplivi: vdihavanje in zaužitje izdelka je zdravju škodljivo. Izdelek lahko draži sluznice, zgornje dihalne poti, oči in kožo. Simptomi izpostavljenosti lahko vsebujejo: zbadanje in draženje oči, ust, nosa, grla, kašelj, dihalne motnje, vrtoglavico, glavobol, slabost in bolezenske znake. V najresnejših primerih vdihavanje izdelka lahko povzroči edem na grlu ali sapniku in draženje, kemično pljučnico ter pljučni edem. Pri vnosu že manjših količin tekočine v respiratotni sistem v primeru zaužitja ali bruhanja lahko povzroči bronhialno pljučnico ali pljučni edem. Akutna strupenost: LD/LC50 vrednosti pomembne za razvrščanje CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Tip Vrednost/žival / / / / Preobčutljivost: Učinki CMR: Rakotvornost: Mutagenost: Strupenost za razmnoževanje: Primeri preobčutljivosti niso znani. 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE Ekotoksičnost: CAS/Ime snovi Vrsta izpostavljenosti Vrednost/žival / / / Mobilnost: Obstojnost in razgradljivost: Zmožnost kopičenja v organizmih: Rezultati ocenjevanja PBT: Drugi neugodni učinki:. Uporabljati po dobrih delovnih praksah. Izogibati se nastajanju odpadkov. Če se je izdelek izlil v vodne tokove ali kanalizacije ali je onesnažil tla in vegetacijo, obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

7 Stran:7/8 13. SMERNICE ODSTRANJEVANJA Odstranjevanje pripravka: Postopek odstranjevanja: Šifra odpadka: Odstranjevanje embalaže: Postopek odstranjevanja: Šifra odpadka: če je le mogoče izdelek ponovno uporabiti. Ostanke izdelka je potrebno obravnavati, kot nevaren odpadek. Stopnja nevarnosti odpadka, ki ga vsebuje ta izdelek, je potrebno ovrednotiti glede na veljavne predpise. Odpadek je potrebno predati pooblaščenemu podjetju v skladu z veljavnimi predpisi. kontaminirano embalažo je potrebno ponovno uporabiti ali odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. 14. TRANSPORTNE INFORMACIJE Kopenski promet ADR/RID: ADR/RID Class: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 Nr. Kemler: 33 Limited Quantity. LQ04 Tunnel restriction code. (D/E) Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Special Provision: 640D Transport po morju IMDG: IMO Class: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 EMS: F-E,S-E Marine Pollutant. NO Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Transport po zraku ICAO/IATA: IATA: 3 UN: 1993 Packing Group: II Label: 3 Cargo: Packaging instructions: 307 Maximum quantity: 60 L Pass.: Packaging instructions: 305 Maximum quantity: 5 L Special Instructions: A3 Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1,2-DICHLOROPROPANE) Prevoz morajo izvrševati vozila, ki so pooblaščena po predpisih veljavnih norm po sporazumu A.D.R. in priznanih državnih pravilih za prevoz nevarnih snovi. Prevoz mora biti izvršen v originalni embalaži in v vsakem primeru mora biti embalaža sestavljena iz materialov, ki jih vsebina ne more poškodovati in s tem povzročiti nevarne reakcije. Zadolženi za natovarjanje in raztovarjanje bi morali dobro pripravljeni in obveščeni o nevarnostih, ki jih snov predstavlja in o eventualnih postopkih, ki se jih je treba držati v primeru urgentnega stanja.

8 Stran:8/8 15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE Oznaka snovi/pripravka: F Lahko vnetljivo. Xn Zdravju škodljivo Vsebuje nevarne snovi: 1,2-Dikloropropan; Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom R stavki: 11 Lahko vnetljivo. 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. S stavki: 9 Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. 16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 33 Preprečiti statično naelektrenje. 43 Za gašenje uporabiti CO2, pena, kemični prah in nevnetljive tekočine. 62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Posebnosti označevanja: Informacije o prepisih: Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006) Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008) Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007) Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2007) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007) 16. DRUGE INFORMACIJE Seznam R stavkov iz varnostnega lista: 11 Lahko vnetljivo. 20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Nasveti o usposabljanju: Priporočene omejitve uporabe: Viri za izdelavo varnostnega lista: Spremembe varnostnega lista: UNIBLACK2 (). Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov. Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za odstranjevanje insektov.

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 FLOORTOP Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Odsvetovane

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 5.900.223 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Fiksator barve Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: natrijev karbonat CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 INDEX: 011-005-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe

More information

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010

Petrol Clean 3 Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 453/2010 MSDS Version: E03.00 Datum izdaje: 15/10/2014 Blend Version: 3 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka : Zmes Ime izdelka : Petrol Clean 3 Koda

More information

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

VARNOSTNI LIST. 601 Chain Pin & Bushing Lubricant (aerosol) 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Mazivo na naftni

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: JSH 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Proizvod

More information

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112

Varnostni list. v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Wetrok Relino. Telefonska stevilka Centra za zastruptive: 112 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Detergent

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010)

v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (spremenjeno z Odredbo (ES) št. 453/2010) Datum obdelave: 30.07.2014 Verzija: 4.0 Datum tiskanja: 18.08.2014 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi

More information

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika

C-301 Ink refresher / Osveževalec barve Ident: P Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE: Grafika VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 14. 4. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 2013 Štev. revidirane revizije: 7 Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka številka snovi):

More information

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0

v skladu z uredbo (EU) 2015/830 Datum izdaje: 7/16/2015 Datum obdelave: 5/21/2018 Verzija: 2.0 PRO-LINE Fine Line, PRO-LINE Microline, PRO-MAX, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Datum izdaje 7/16/2015 Datum obdelave 5/21/2018 Verzija 2.0 ODDELEK 1 Identifikacija

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda

Varnostni list. Irganox ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator proizvoda Varnostni list stran: 1/14 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irganox 1076 Kemijsko ime: Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat CAS-številka:

More information

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d.

P-78 ČISTILO ZA RAZVIJALNI STROJ. Alkalno čistilo za čiščenje oblog v razvijalnih strojih Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 10 Datum izdaje: 22.05.2013 Datum

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; )

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Št. proizvoda: št.cas: ( ; ; ) Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA

Ofset tiskarske barve. Vse druge uporabe so odsvetovane Naziv dobavitelja: CINKARNA CELJE, d.d. PE GRAFIKA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Ime izdelka: Ofset tiskarske barve na osnovi

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

stran: 1 / 9 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M30000, M900104-M900107, M907001-907238, M941000-M946870, M951000-M956000, 302480-302497,

More information

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda:

Datum obdelave: Verzija: 7.0 Datum tiskanja: Spec-Wipe 3, saturated with 70% IPA, 30% deionised water Št. proizvoda: Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum obdelave: 15.06.2018 Verzija: 7.0 Datum tiskanja: 15.06.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Dentifikator

More information

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija,

P 17 ČISTILO za presušeno tiskarsko barvo Naslov dobavitelja s telefonsko št.: Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, VARNOSTNI LIST Stran 1 od 14 Datum izdaje: 3.4.2000 Datum revidirane revizije: 11.11.2014 Štev. revidirane revizije: 8 1. Identifikacija snovi / zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka P 17

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Sicotan Yellow L ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Sicotan Yellow L 1010 Kemijsko ime: antimon nikelj titan oksid rumen CAS-številka: 8007-18-9

More information

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Luwipal 018 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija VARNOSTNI LIST 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda

More information

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

REACH-št. registracije: , Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Varnostni list stran: 1/13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Irgafos 168 Kemijsko ime: Tris(2,4-di-tert-butilfenil)fosfit CAS-številka: 31570-04-4 REACH-št.

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0)

1.4 Telefonska številka za nujne primere Služba za nujne primere Poison Centre Munich: +49/(0) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 14.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sodium hypochlorite solution Številka artikla 9062 Registracijska

More information

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list CABRIO TOP. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/18 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda CABRIO TOP 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantna

More information

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2

1 x 100 test strips 1 x 30 ml Al x 30 ml Al 3+ -2 Stran: 1/10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka REF 91307 Trgovsko ime Registrske številke REACH: glej oddelek 3.1/3.2 ali Registracijska številka za te snovi

More information

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list PRIAXOR EC. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/16 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda PRIAXOR EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 1.3.

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: Ekspandirani polistiren, EPS 200 CAS-številka: 9003-53-6 NLP-številka: 500-008-9 1.2 Pomembne

More information

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC

Navodila za varno uporaba V skladu z Direktivo ES 1272/2008/EC Navodila za varno uporaba Datum dopolnjene izdaje 26Jun2014 Številka revizije 4 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka Koda Proizvoda Kemijska družina Priporočena uporaba W30056

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

Atim - izvlečni mehanizmi

Atim - izvlečni mehanizmi Atim - izvlečni mehanizmi - Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. - Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. - Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne

More information

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL

PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL PRAVILNA IZBIRA OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA ZAŠČITO DIHAL Varno in zdravo delo Bled 16. in 17.11.2017 Bled, 17.11.2017 mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 350 000 zaradi nezgod (15 %) SVET 3 bilijone

More information

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH

EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH EVROPSKO RIBIŠTVO V ŠTEVILKAH V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic v letu 2014 (preglednica I),

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. Predstavitev Šoštanj 10. marec 2017 Agenda Splošne informacije o TEŠ Splošne informacije o bloku 6 TEŠ-splošne informacije Poslovni subjekt: Lastništvo: Osnovna dejavnost:

More information

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV

09/2008 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV 09/8 CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT CV CENTRIFUGAL FANS FOR SMOKE AND HEAT EXTRACTION - ODT CV VSEBINA TABLE OF CONTENTS CENTRIFUGALNI VENTILATORJI ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE ODT

More information

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del

Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del Projektna naloga: Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del KAZALO 1. Uvod... 3 2. Vroča dela... 4 3. Pogoji za nastanek gorenja pri izvajanju vročih del... 5 4. Izvajanje vročih

More information

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL

0.2 Tip in splošen opis: FM5300, GPS/GSM TERMINAL Type and general commercial description: GPS/GSM TERMINAL JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA SLOVENIAN TRAFIC SAFETY AGENCY AVP, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 40 08430, fax.: 01 40 08417, Trdinova ulica 8, SI-1000 Ljubljana,

More information

TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI

TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI TESTNA METODA ZA DOLOČEVANJE GORLJIVOSTI VNETLJIVIH TRDNIH SNOVI Namen izvajanja vaje Pri transportu nevarnih snovi je eden izmed parametrov, ki zagotavlja ustrezen nivo varnosti, tudi primerna izbira

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29

DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 DELOVNA SKUPINA ZA VARSTVO PODATKOV IZ ČLENA 29 16/SL WP 243 rev. 01 Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov Sprejete 13. decembra 2016 Kot so bile nazadnje revidirane in sprejete 5. aprila

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola

Antrax Butulinum toksin Črne koze Ebola ZLORABA NARAVOSLOVNEGA ZNANJA..:: KEMIČNA VOJNA ::.. Biološko orožje Za začetek nekaj besed o biološkem orožju. Za biološko orožje lahko označimo vse, kar se uporablja v vojnah in vsebuje nevarne mikroorganizme,

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart

Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart GE Digital Energy Posebne informacije o varnosti in urejanju izdelkov za elektronapajalne postaje GE Digital Energy Smart GE šifra objave: GET-20014 Avtorske pravice 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

More information

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5)

AR 250 Turbo. Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele. GB English. SI Slovenian G-SI (rev.5) 24490G-SI (rev.5) Parts and Maintenance Manual Priročnik za vzdrževanje in rezervne dele AR 250 Turbo Series: CE - Engine type: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1 Product code: JHAF030 Serije: CE Vrsta motorja:

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

P R A V I L N I K o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen

P R A V I L N I K o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen Na podlagi 19. člena zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86 preč. bes.) in 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D

Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 12 24 85 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Digitalni spominski osciloskop Voltcraft DSO-1062D Kataloška št.: 12 24 85 KAZALO PREDVIDENA UPORABA... 2 RAZLAGA

More information

PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI DIPLOMSKO DELO. Matej Jakša

PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI DIPLOMSKO DELO. Matej Jakša UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Visokošolski strokovni študijski program Varstvo pri delu in požarno varstvo PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI

More information

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000)

RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU (27000) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer organizacijska informatika RAZVOJ PROCESOV V IT PO STANDARDU 17799 (27000) Mentor: izr. prof. dr. Robert Leskovar Kandidatka: Janja Žlebnik So-mentorica:

More information

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18

TEHNIČNI LIST Sarnafil TS 77-18 POLIMERNA FOLIJA ZA HIDROIZOLACIJO MEHANSKO PRITRJENIH STREH OPIS IZDELKA (debeline 1,8 mm) je večplastna, sintetična, strešna tesnina folija narejena na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliofilena (FPO),

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Wall-mounted bins. 50 L Wall-Up with pedal. Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws

Wall-mounted bins. 50 L Wall-Up with pedal. Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws Wall-mounted bins 50 L Wall-Up with pedal Wall-mounted bin with pedal, lid, bag tightener and screws 39 cm 53.5cm 82 cm L pcs kg m³ 00005840EE grey, with grey lid and pedal 50 1 5.56 0.123 00005840WT white,

More information

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV. Februar 2018

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV. Februar 2018 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV Februar 2018 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 6. / jun. 31. 7. / jul. 31. 8. / avg. 30. 9. / sep. 31.10./

More information

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda.

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

ADRIAINSPEKT d.o.o. Poslovnica za naftu i naftne proizvode Department for oil and oil products Ciottina 17b, HR Rijeka

ADRIAINSPEKT d.o.o. Poslovnica za naftu i naftne proizvode Department for oil and oil products Ciottina 17b, HR Rijeka PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: Annex to Accreditation Certificate Number: Klasa/Ref. : 383-02/09-75/19 Urbroj/Id. : 569-04/2-09-50 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2009-10-30 Norma: HRN EN ISO/IEC

More information

PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d.

PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d. UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO PLANIRANJE KADROV V PODJETJU UNIOR d.d. (THE PLANNING OF THE PERSONNEL IN UNIOR d.d. COMPANY) Kandidatka: Mateja Ribič Študentka

More information

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1;

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1; Dokument št: 842-1912006 Izdaja: 1; 31. 7. 2006 Spremembe: Nacrt Mestne obcine Ljubljana za zašcito in reševanje ob nesrecah z nevarnimi snovmi št. 842-19/2006 je rezultat procesa spreminjanja Nacrta zašcite

More information

RIROČNIK PRIROČNIK TLAČNIH PRESKUSOV STROJNIH INŠTALACIJ ZA SISTEME OGREVANJA IN HLAJENJA, VODOVODA IN KANALIZACIJE, PLINOV, PARE IN PREZRAČEVANJA

RIROČNIK PRIROČNIK TLAČNIH PRESKUSOV STROJNIH INŠTALACIJ ZA SISTEME OGREVANJA IN HLAJENJA, VODOVODA IN KANALIZACIJE, PLINOV, PARE IN PREZRAČEVANJA RIROČNIK PRIROČNIK TLAČNIH PRESKUSOV STROJNIH INŠTALACIJ ZA SISTEME OGREVANJA IN HLAJENJA, VODOVODA IN KANALIZACIJE, PLINOV, PARE IN PREZRAČEVANJA PRIROČNIK TLAČNIH PRESKUSOV STROJNIH INŠTALACIJ ZA SISTEME

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta

Električni. grelniki nog. Modeli: ELA 300 NAVODILA ZA UPORABO. Utility Model No: 2012/ Od leta Od leta Električni grelniki nog Modeli: ELA 300 Utility Model No: 2012/12763 NAVODILA ZA UPORABO OKOLJSKA POLITIKA Obvezujemo se, da bomo: Izpolnjevali zahteve veljavnih zakonodaj, Zagotovili nenehno izboljšanje

More information

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO. Jurij Milanovi

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO. Jurij Milanovi UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE DIPLOMSKO DELO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Smer: organizacija in management delovnih procesov Diplomsko delo visokošolskega

More information

Izvirna navodila za uporabo

Izvirna navodila za uporabo Izvirna navodila za uporabo Pnevmatske naprave VOGT s seznami orodja, dodatkov in nadomestnih delov SI Stanje: 09/2017 WorkTec SI Video posnetki mediateke Informirajte se obsežno o naših napravah in ravnanju

More information

9. DEL. Zahteve za izdelavo in odobritev vozil

9. DEL. Zahteve za izdelavo in odobritev vozil 9. DEL Zahteve za izdelavo in odobritev vozil POGLAVJE 9.1 SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO IN ODOBRITEV VOZIL 9.1.1 Splošne določbe 9.1.1.1 Področje uporabe 9.1.1.2 V 9. delu je: Določbe 9. dela se uporabljajo

More information

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol

NAVODILO ZA UPORABO. ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol NAVODILO ZA UPORABO ERAZABAN 100 mg/g krema dokozanol Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

SPOROČILO O PODELJENI HOMOLOGACIJI COMMUNICATION CONCERNING APPROVAL GRANTED

SPOROČILO O PODELJENI HOMOLOGACIJI COMMUNICATION CONCERNING APPROVAL GRANTED JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA SLOVENIAN TRAFFIC SAFETY AGENCY AVP, Kotnikova ulica 19a, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 478 8430, vozila@avp-rs.si, Kotnikova ulica 19a, SI-1000 Ljubljana,

More information

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015.

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015. HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA Zadnja sprememba: marec 2015 Stran 0 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/

More information

LETNI RAZGOVORI ZAPOSLENIH V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

LETNI RAZGOVORI ZAPOSLENIH V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo univerzitetnega študija Smer organizacija dela LETNI RAZGOVORI ZAPOSLENIH V UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Mentorica: izr. prof. dr.

More information

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 784. o razglasitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) Št.

Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR 784. o razglasitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1) Št. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

Svet Evropske unije Bruselj, 22. julij 2015 (OR. en)

Svet Evropske unije Bruselj, 22. julij 2015 (OR. en) Svet Evropske unije Bruselj, 22. julij 2015 (OR. en) 10886/15 ADD 3 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Evropska komisija Datum prejema: 10. julij 2015 Prejemnik: Zadeva: generalni sekretariat Sveta MI 490 CHIMIE

More information

Projekt se izvaja v sklopu programa CENTRAL EUROPE PROGRAMME in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt se izvaja v sklopu programa CENTRAL EUROPE PROGRAMME in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt se izvaja v sklopu programa CENTRAL EUROPE PROGRAMME in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta priročnik je bil pripravljen v okviru projekta PLASTiCE in je

More information

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG

LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG KATALOG PRIKOLIC LAHKE TOVORNE PRIKOLICE BREZ NALETNE NAPRAVE DO 750 KG Podvozje iz pocinkane pločevine Keson iz posebne AlZn pločevine Dodatni sredinski vzdolžni nosilec Blatniki iz umetne mase Vodoodporna

More information

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE

BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE BMF 12T2Pro NAVODILA ZA UPORABO GOZDARSKE PRIKOLICE Kazalo BMF 12T 2Pro Gozdarska prikolica Stran 1 / 7 1 SPLOŠNO 1 SPLOŠNO... 1 2 VARNOSTNI NASVETI... 1 2.1 Splošno... 1 2.2 Varnostna razdalja... 2 2.3

More information

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA

PRILOGA II. PODATKI NA <ZUNANJI OVOJNINI> <IN> <STIČNI OVOJNINI> {vrsta ovojnine} 1. IME ZDRAVILA PRILOGA II Ta priloga vsebuje podrobnejša navodila za pripravo ovojnine in navodila za uporabo skupaj s predlogami ovojnine in navodila za uporabo za zdravila, ki so ali bodo pridobila dovoljenje za promet

More information

PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS

PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS Navodila za uporabo PROFESIONALNI BREZŽIČNI APARAT ZA STRIŽENJE LAS IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Classic Klizači za pregradna klizna vrata sa standardnim nosačima nosivosti od 40kg do 60kg

Classic Klizači za pregradna klizna vrata sa standardnim nosačima nosivosti od 40kg do 60kg Classic Klizači za pregradna klizna vrata sa standardnim nosačima nosivosti od kg do 0kg Classic Pribor za vrata EKONOMIČNO LAKA MONTAŽA RAZDALJINA OD PODA: mm USPORIVAČI ZATVARANJA ECONOMIC EASY MOUNTING

More information