Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Varnostni list. ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja. Oznaka izdelka"

Transcription

1 Varnostni list (vskladuzuredbo KOMISIJE(EU)št.453/2010) Oznaka izdelka ODDELEK 1:Identifikacijasnovi/zmesiindružbe/podjetja Ime izdelka Ime kemikalije Registracijskaštevilka REACH Novex 12% Tris-Glycine Gel, 1.0 mm, 5 Well Tasnov/tesnovivtejzmesinima/-joregistrskeštevilke,kerjeletnauvozna kolicinamanjkotenatonažaalipaprehodnoobdobjezaregistracijovskladus23. clenom uredbereachšenipoteklo. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevant identified uses Koda za opis uporabe Uporabe, ki se jih odsvetuje Samo za raziskave. SU22-Javnisektor(uprava,izobraževanje,zabava,storitve,rokodelci),PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa, PC21 (Laboratorijske kemikalije), SU24 Znanstveneraziskaveinrazvoj Nizapotrošniškouporabo Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Manufacturer/Supplier LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV KWARTSWEG NN BLEISWIJK NETHERLANDS 31-(0) Telefonskaštevilkazaklicvsili Outside of the U.S Country specific Emergency Number (if available): CHEMTREC Slovenia (Ljubljana) +(386) (Pozdravjezik:slovenšcina) Stran 1 / 8

2 ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti Klasifikacijasnovialimešanice RazvrstitevvskladuzUredbo(ES)št.1272/2008[CLP] Fizicne Nevarnosti Ni nevarna Nevarnosti za zdravje Ni nevarna Nevarnosti za okolje Ni nevarna Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES Ni nevarna Additional information Elementi oznake OznacevanjevskladuzUredbo(ES)št.1272/2008[CLP] Piktogrami za nevarnosti piktograma opozorilna beseda izjave o nevarnosti varnostne izjave Druge nevarnosti Ta zmes ne vsebuje snovi, ki so ocenjene kot PBT ali vpvb ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve, da so pri navedenih koncentracijah nevarne za zdravje. Stran 2 / 8

3 ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc Opis ukrepov prve pomoci Stikskožo Stik z ocmi ZAUŽITJE VDIHAVANJE Napotki za zdravnika Izperitezobilovode.Takojšnjazdravniškapomocnipotrebna. Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce tolahkostoritebreztežav. Podpricakovanimipogojiobicajneuporabenivecjenevarnostivprimeruzaužitja. Cesepocutiteslabo,poišcitezdravniškopomoc. Pod pricakovanimi pogoji obicajne uporabe ni nevarnosti v primeru vdihovanja te snovi. Ce je potrebno, se posvetujte z zdravnikom. Zdraviti simptomatiko. Najbolj pomembni simptomi in ucinki, tako akutni kot kasni. Navedbakakršnekolitakojšnjemedicinskeoskrbeinposebnegazdravljenja sredstvazagašenje ODDELEK 5:Protipožarniukrepi Ustreznasredstvazagašenje Neustreznasredstvazagašenje Vodniprš.Ogljikovdioksid(CO2).Pena.Suhakemikalija. Podatkov ni na voljo. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nasvet za gasilce Standardnipostopekzakemicnepožare Osebnivarnostniukrepi,zašcitnaopremainpostopkivsili Zagotoviteprimernoprezracevanje.Vednonositepriporocenoosebnozašcitnoopremo.Uporabljajteosebno varovalno opremo. Glejte 8. poglavje za vec informacij. Okoljevarstveni ukrepi Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi. Metodeinmaterializazadrževanjeincišcenje Vpijte z inertnim absorpcijskim materialom Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih Stran 3 / 8

4 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Uporabitipredpisanoosebnozašcitnoopremo.. Pogojizavarnoskladišcenje,vkljucnoznezdružljivostjo Vsebnike hraniti na suhem, hladnem in dobro zracenem mestu. Hranite v pravilno oznacenih vsebnikih. Posebne koncne uporabe Samo za raziskave Kontrolni parametri ODDELEK 7:Ravnanjeinskladišcenje ODDELEK 8:Nadzorizpostavljenosti/osebnazašcita Meje izpostavljenosti Meje izpostavljenosti Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Tehnicni ukrepi Poskrbeti za ustrezno prezracevanje, zlasti v zaprtih prostorih Nadzor izpostavljenosti Osebnazašcitnaoprema Zašcitadihal Zašcitazaroke Zašcitazaoci Zašcitakožeintelesa Higienski ukrepi Obnezadostnem prezracevanjunositerespiratorjeinopremo,kijepreizkušenain odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi. NositiprimernezašcitnerokaviceMaterialrokavic:kompatibilnekemicnoodporne rokavice. Tesnosedecazašcitnaocala Nositiprimernozašcitnoobleko Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tice Kontrole izpostavljenosti okolja Posebni okoljevarstveni ukrepi niso potrebni Stran 4 / 8

5 ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih zunanji videz gel Vonj ph Mešanicanibilatestirana Tališce/obmocjetaljenja: C Mešanicanibilatestirana Tockavrelišca/obmocje C Mešanicanibilatestirana vrelišca Flash point C Mešanicanibilatestirana temperaturasamovžiga C Mešanicanibilatestirana temperatura razpada C Mešanicanibilatestirana Evaporation rate vnetljivost (trdna snov, plin) Zgornja meja za eksplozijo Mešanicanibilatestirana prahu Spodnja meja eksplozivnosti Mešanicanibilatestirana parni tlak Mešanicanibilatestirana Relativna gostota Mešanicanibilatestirana Specific gravity topnost Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda Eksplozivne lastnosti Mešanicanibilatestirana DRUGI PODATKI ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost reaktivnost Kemicna stabilnost Ni znano Snov je pod obicajnimi pogoji obstojna MožnostpotekanevarnihreakcijNevarnareakcijanibilazabeležena Pogoji, ki se jim je treba izogniti Podatkov ni na voljo. Nezdružljivimateriali Nevarni razpadni produkti Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane Stran 5 / 8

6 ODDELEK 11:Toksikološkipodatki Podatkiotoksikološkihucinkih Na voljo ni dokazov, ki bi nakazovali na akutno strupenost Glavni nacini izpostavljenosti, Draženje Korozivnost Senzitizacija STOT enkratna izpostavljenost STOT ponavljajocase izpostavljenost Rakotvornost Mutagenost Toksicnostzarazmnoževanje ODDELEK 12:Ekološkipodatki Toksicnost Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode Obstojnost in razgradljivost Zmožnostkopicenjav organizmih Podatkov ni na voljo Podatkov ni na voljo Rezultati ocene PBT in vpvb Ta zmes ne vsebuje snovi, ki so ocenjene kot PBT ali vpvb Drugiškodljivivplivi Podatkov ni na voljo ODDELEK 13: Odstranjevanje Metode ravnanja z odpadki Izogibajtealizmanjšajteproizvodnjoodpadkov,kjerjetomogoce.Praznaembalažaalioblogelahkoševedno vsebujejo ostanke proizvoda. Snov in embala?o morate odlo?iti v smeti v skladu z odobrenimi metodami odlaganja. Odlaganje izdelka, njegovih raztopin ali katerih koli stranskih proizvodov, mora biti v skladu z zahtevami vseh ustreznih lokalnih, regionalni ali nacionalnih/zveznih predpisov. Stran 6 / 8

7 ODDELEK 14: Podatki o prevozu IATA / ADR / DOT-US / IMDG Nirazvrš?enkotnevarenvsmislutransportnihpredpisov. UNštevilka Pravilno odpremno ime ZN Transport hazard class(es) SkupinaEmbalaže Nevarnosti za okolje Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Transport v rinfuzi po Prilogi II MARPOL 73/78 in IBC kodi ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes Zelo nevarne snovi OmejenesnoviizPrilogeXVI,Uredbe(ES)št.1907/2006 Snovi,naštetevPrilogiIUredbe(ES)št.689/2008 OmejenesnoviizPrilogeVUredbe(ES)št.689/2008 SnovinavedenevUredbi(ES)št.850/2004EvropskegaparlamentainSvetazdne29.aprila2004oobstojnih organskihonesnaževalcihinspremembidirektive79/117/egs Nemškirazredinevarnostizavodo(Wassergefährdungsklassen) Nirazvršceno Druge mednarodne zaloge Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena Stran 7 / 8

8 ODDELEK 16: Drugi podatki Razlog za spremembo R -stavek(stavki) PosodobitivskladuzUredboKomisije(EU)št.453/2010. Klasifikacijainpostopek,kiseuporabljajtazaizpeljavoklasifikacijezamešanicevskladuzUredbo(ES) 1272/2008 [CLP]: Zgoraj navedena informacija so plod skrbnega iskanja oz. raziskovanja, priporocila pa so osnovana na preudarni uporabistrokovnepresoje.informacijesenesmejojematikotvseobsežne,ampaksemorajouporabljatilekot vodilo.vse snovi in raztopine lahko predstavljajo neznane nevarnosti in jih je potrebno uporabljati s previdnostjo. Ker podjetjenemorekontroliratidejanskihmetod,kolicinalipogojevuporabe,podjetjenemorebitiodgovornozakakršno koliškodoaliizgubo,kijeposledicaravnanjaalistikazizdelkom,kotjenavedenotukaj.informacijevtem SDS-UNEPREDSTAVLJAJO JAMSTVA,IZRAŽENEGAALIIMPLICITNEGA,VKLJUCNO SKAKRŠNIM KOLI IMPLICIRANIM JAMSTVOM TR?NE UPORABNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA KATERI KOLI NAMEN Stran 8 / 8

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Datum izdaje: 07/01/2016 Datum obdelave: 07/01/2016 Nadomešča izdajo: 07/01/2016 Verzija: 4.2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime

More information

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Stran 1 od 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Št. proizvoda: 01000000CTDEX 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006937 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija

VARNOSTNI LIST. Becton, Dickinson and Company. Industrijska cona Belliver Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Velika Britanija VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ali oznako zmesi Registracijska številka Sopomenke Jih ni. Številka SDS VS60342 Oznaka izdelka

More information

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT

VARNOSTNI LIST. ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2. Določitev nevarnosti ATROPINIJEV SULFAT Izdano 01/12/2016 rel. # 1 01/12/2016 # 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime: Šifra izdelka: 17641 Kemijsko ime: CAS: 5908-99-6 - EC No:

More information

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 789090 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

More information

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje:

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31. datum izdaje: datum revidirane izdaje: stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identificacija izdelka Številka artikla: XXP006180 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka

More information

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Varnostni list. Acronal S 790. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Acronal S 790 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

More information

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R

Varnostni list. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Snov / zmes: zmes (Sestava črnila) EU stavki R Varnostni list ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Kartuša s črnilom EPSON T6915 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

More information

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1

VARNOSTNI LIST Datum priprave: Datum spremembe: Številka spremembe: 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

More information

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije:

Varnostni list. Št.različice : 3 BROS Sprej proti komarjem in klopom I Datum izdaje: Datum revizije: Stran : 1 / 9 ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Trgovska oznaka Številka snov/zmes BROS Sprej proti komarjem in klopom I zmes 1.2 Pomembne identificirane

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec prostorov z vonjem smukec Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFMILMILDEOF 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec

More information

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem spomladansko cvetje Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

More information

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet)

ASTRA Vernici S.r.l. FINIPUR 775 SEMILUCIDO (per parquet) Stran št. 1 / 9 Varnostni list ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Šifra: Ime 675.70I.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

More information

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

VARNOSTNI LIST. Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA 2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH Stran:1/8 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: UNIBLACK2 Ni podatka Uporaba snovi/pripravka: Uporaba: vosek za naravne kamne

More information

VARNOSTNI LIST Amoniak

VARNOSTNI LIST Amoniak 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Naziv snovi ali pripravka: Trgovsko ime: Dodatna identifikacija Kemična oznaka:, brezvodni Kemična formula: NH3 Št.

More information

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA

ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA KOLOSEJ LJUBLJANA ZA VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI mag. Lidija Korat Inšpektorat RS za delo 10.4.2014 KOLOSEJ LJUBLJANA 2. odst. 6. člena Pravilnika o varovanju delavcev

More information

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE VENTILI IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE V G R A D N J A, Z A G O N I N V Z D R Ž E V A N J E Vgradnja, zagon in vzdrževanje VSEBINA OSNOVNE INFORMACIJE O HIDRAVLIČNIH PROIZVODIH 5 Navezujoči dokumenti 5 Pomembne

More information

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol

NAVODILO ZA UPORABO. Tevitamol 500 mg tablete paracetamol NAVODILO ZA UPORABO Tevitamol 500 mg tablete paracetamol Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne informacije. To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati

More information

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier

Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Hydrostatic transmission design Tandem closed-loop circuit applied on a forestry cable carrier Vincent KNAB Abstract: This article describes a way to design a hydraulic closed-loop circuit from the customer

More information

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks

Navodilo za uporabo. Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Navodilo za uporabo Onytec 80 mg/g zdravilni lak za nohte za odrasle ciklopiroks Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila

More information

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in

Pregled skladnosti z ADR zakonodajo. Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in Pregled skladnosti z ADR zakonodajo Simona Miklavčič Ljubljana, 14. in 15.3.2017 1 2 Embalaža / tovorek sodi zaboji ročke IBC 3 Označevanje embalaže po ADR in CLP Nalepka nevarnosti UN številka Koda o

More information

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE USE AND MAINTENANCE BOOK NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE CONTENTS 1. INTRODUCTION (UVOD)... 3 1.1 EC- CONFORMITY-CERTIFICATE (CERTIFIKAT KAKOVOSTI)... 3 1.2 CONSTRUCTOR (PROIZVAJALEC-KONSTRUKTOR)...

More information

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH

SMERNICE ZA UKREPANJE SLUŽB NMP V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH ZDRAVSTVENE SMERNICE ZA RAVNANJE SLUŽB NUJNE MEDICINSKE POMOČI V KEMIJSKIH NESREČAH Ljubljana, 2010 1 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urednica: Avtorji: Recenzenti: Lektor: Založnik: Skrbnica smernic: asist. dr.

More information

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk

Program usklajevanja. Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk EN SL Program usklajevanja Pogosto zastavljena vprašanja o skupni praksi CP4 Obseg varstva črno-belih znamk 1. Ali se skupna praksa razlikuje od prejšnje prakse? Skupna praksa pomeni, da nekateri uradi

More information

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR

KOMPRESOR. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna navodila za uporabo KOMPRESOR Anleitung_4010363:_ 27.05.2010 16:57 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions KOMPRESOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originální návod k obsluze

More information

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL MEN'S - CLOTHING SIZE GUIDES / MOŠKA TAMELA VELIKOSTI OBLEK JACKETS, FLEECE, BASE LAYERS AND T SHIRTS / JAKNE, FLISI, JOPICE, PULIJI, AKTIVNE MAJICE IN KRATKE MAJICE USA / UK / EU XS S M L XL XXL XXXL

More information

-

- e-mail: info@meiser.de - www.meiser.de Znamka ARTOS proizvajalca Meiser nudi idealne rešitve za izgradnjo sodobnih vinogradov in sadovnjakov. Geometrija, mehanske lastnosti, kakovost materiala uporabljenega

More information

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu

LOUDSPEAKER SYSTEM. Operating instructions. Navodila za uporabo. Upute za upotrebu 4 LOUDSPEAKER SYSTEM Operating instructions Navodila za uporabo Upute za upotrebu GB SI HR Loudspeaker System Sistem radijskih zvočnikov Sistem radijskih zvučnika KH 2525 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Zdravilo nima več dovoljenja za promet PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1.

ProductDiscontinued. Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX. Posebna varnostna navodila SL, 1. Posebna varnostna navodila Sistem za merjenje z rezervoarjem Posebna varnostna navodila ATEX ProductDiscontinued www.rosemount-tg.com Posebna varnostna navodila Rosemount TankRadar REX Vsebina Vsebina

More information

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA

TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA D I P L O M S K O D E L O TRŽENJE NA PODLAGI BAZE PODATKOV NA PRIMERU CISEFA Ljubljana, september 2004 MATEJA TROJAR IZJAVA Študentka MATEJA TROJAR izjavljam, da

More information

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council

Mednarodni standardi. ocenjevanja vrednosti. International Valuation Standards Council Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013 International Valuation Standards Council Copyright 2013 International Valuation Standards Council. Avtorske pravice 2013 ima Odbor za mednarodne standarde

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

More information

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin

PLANITOP 540. Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin 1057-7-2013 ang., it. PLANITOP 540 Neomočljiva cementna fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo ometov in betonskih površin PODROČJE UPORABE Fina malta naravnega izgleda za zaključno obdelavo

More information

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

More information

Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s ASSESSING MAXIMUM LOADS WHEN SKIDDING WOOD UPHILL WITH TRACTORS

Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s ASSESSING MAXIMUM LOADS WHEN SKIDDING WOOD UPHILL WITH TRACTORS Zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 21-31 GDK: 375.4+305(045)=111 Prispelo / Recived: 21. 1. 2008 Sprejeto / Accepted: 15. 10. 2008 Izvirni znanstveni članek Original scientific paper ASSESSING

More information

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet SI Navodilo za uporabo Nolpaza 40 mg gastrorezistentne tablete pantoprazol Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! - Navodilo shranite. Morda ga boste

More information

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika

Kerapoxy. Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic in mozaika RG EN 13888 CONFORME ALLA NORMA EUROPEA MALTA REATTIVA PER FUGHE Kerapoxy CQ Dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, enostavna za nanašanje in preprosta za čiščenje, idealna za fugiranje keramičnih ploščic

More information

TIR CARNET HOLDER S MANUAL

TIR CARNET HOLDER S MANUAL TIR CARNET HOLDER S MANUAL The present Manual has been elaborated to assist persons who use TIR Carnets. In the case of eventual discrepancies between the text of this Manual on one hand and, on the other

More information

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x Ac-225 Actinium(89) 0.6 16.2 1x10-2 0.270 2.1x10 3 5.8x10 4 Ac-227 40 1080 2x10-5 5.41x10-4 2.7 7.2x10 1 Ac-228 0.6 16.2 0.4 10.8 8.4x10 4 2.2x10 6 Ag-105 Silver(47) 2 54.1 2 54.1 1.1x10 3 3.0x10 4 Ag-108m

More information

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH

NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Kuzem NAČRTOVANJE TESTIRANJA PRI RAZVOJU IS V MANJŠIH RAZVOJNIH SKUPINAH DIPLOMSKO DELO NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJU MENTOR: vis.

More information

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev

Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Sebastjan Štucl Mobilna aplikacija za inventuro osnovnih sredstev DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE RAČUNALNIŠTVO

More information

KONSTANTNOG PROTOKA ZA SERVOUPRAVLJANJE

KONSTANTNOG PROTOKA ZA SERVOUPRAVLJANJE PUPE OPIS Ova familija pumpi primenjuje se u zatvorenim hidrauličkim sistemima servoupravljanja na motornim vozilima, ali može da ima primenu i u drugim hidrauličkim sistemima. Ove pumpe se pokreću pogonskim

More information

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from):

Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): Seznam izmerjenih vozil The list of measured vehicles Velja od (Valid from): 1. 12. 2017 Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil v cestninska razreda 2A in so navedena pod tabelo. Information regarding

More information

Uradni list Evropske unije L 153/17

Uradni list Evropske unije L 153/17 5.6.2013 Uradni list Evropske unije L 153/17 UREDBA SVETA (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom

More information

Voltage 400V 3N 50Hz. L W H Weight Fans Surface. Air Flow [m 3 /h] Primary [m 2 ] Ø [mm]

Voltage 400V 3N 50Hz. L W H Weight Fans Surface. Air Flow [m 3 /h] Primary [m 2 ] Ø [mm] Open condensing units with air condenser and semi-hermetic compressor Galvanized and painted in RAL7035 base Semi-hermetic compressor Air condenser unit with 4 poles fans 230/1 Vibration absorber on discharge

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Gregor Žnidaršič ANALIZA VZROKOV IN NAČINOV ODPOVEDI PROGRAMSKE REŠITVE E-TRANS DIPLOMSKO DELO visokošolskega strokovnega študija Ljubljana,

More information

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo KOMPRESOR. WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo KOMPRESOR IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 WZAC 241/50 Originalna navodila za uporabo Hitro in preprosto do cilja s kodami

More information

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC. Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za uporabo NAMIZNI KAMIN NA ETANOL POLMESEC IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na

More information

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV

VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO IN MEHATRONIKO VPLIV STANDARDOV NA KAKOVOST PROIZVODA IN VPLIV KAKOVOSTI NA PRODAJO IZDELKOV Avtor : Mentorji : Josip Pintar S - 4. b Denis Kač, univ. dipl.

More information

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN

KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN Obzor Zdr N 2003; 37: 37 51 37 KATEGORIZACIJA BOLNIKOV PO METODI RUSH V PRIMERJAVI Z METODO SAN JOAQUIN CATEGORIZATION OF PATIENTS AFTER THE RUSH METHOD IN COMPARISON WITH THE SAN JOAQUIN METHOD Vanja

More information

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI

OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI OSNOVNA HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO IN VARNOST ŽIVIL ZA ZAPOSLENE V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI Zadnja sprememba: november 2014 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/ Zdravstveni inšpektorat

More information

Originally Issued: 09/26/2012 Revised: 09/29/2017 Valid Through: 09/30/2018

Originally Issued: 09/26/2012 Revised: 09/29/2017 Valid Through: 09/30/2018 EVALUATION SUBJECT: FAKRO FX, FV FVE, FX-EL, FV-ELA, AND FVE-ELA SKYLIGHTS REPORT HOLDER: FAKRO GROUP 144A WEGIERSKA STREET 33 300 NOWY SACZ POLAND 48 18-444 0444 www.fakro.info CSI Division: 08 00 00

More information

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015.

HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA. Zadnja sprememba: marec 2015. HIGIENSKA STALIŠČA ZA HIGIENO ŽIVIL ZA ZAPOSLENE NAMENJENA DELAVCEM V ŽIVILSKI DEJAVNOSTI 2. STOPNJA Zadnja sprememba: marec 2015 Stran 0 KORISTNI NASLOVI Ministrstvo za zdravje: http://www.mz.gov.si/

More information

Cargo Handling Sheet. Caradol SP Document date: 19 March 2013 Revision 4

Cargo Handling Sheet. Caradol SP Document date: 19 March 2013 Revision 4 Cargo Handling Sheet Caradol SP 30-45 Product Details: Product Name: Caradol SP 30 45 Shipping Name: Chemical Family: Product Code: MSDS: Acyronitrile-Styrene Copolymer Dispersion in Polyether Polyol Polyol

More information

Ljubljana,

Ljubljana, Kaj je tveganje? ((Starejša definicija po SIST EN 292-1 : 1996: Tveganje je kombinacija verjetnosti, da se nevarno stanje pojavi ter največje možne škode, ki se zaradi takega stanja lahko pojavi.)) Novejša

More information

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda.

Republike Slovenije VLADA 862. o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Št. Ljubljana, sreda. Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

More information

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety

orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Aktualno orodje za zagotavljanje varnosti živil sistem RAsFF RAsFF as the tool for ensuring food safety Mojca jevšnik 1*, Andrej ovca 1, Renata sabo 2 PoVZETEK Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane

More information

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost?

Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? Patenti programske opreme priložnost ali nevarnost? mag. Samo Zorc 1 2004 Članek skuša povzeti nekatere dileme glede patentiranja programske opreme (PPO), predvsem z vidika patentiranja algoritmov in poslovnih

More information

PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D.

PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D. Organizacija in management kadrovskih in izobraţevalnih procesov PROCES ZAPOSLOVANJA KADROV V PODJETJU METREL D.D. Mentor: viš. pred. mag. Franc Belčič Kandidatka: Anja Buh Kranj, september 2011 ZAHVALA

More information

MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR C-CS-TB TECHNICAL BULLETIN FEATURES APPLICATIONS. ISO Registered Company MODEL C-CS

MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR C-CS-TB TECHNICAL BULLETIN FEATURES APPLICATIONS. ISO Registered Company MODEL C-CS TECHNICAL BULLETIN 05-17 ISO Registered Company MODEL C-CS CLEAN STEAM PRESSURE REDUCING REGULATOR The Model C-CS* is a 316L SST self-contained pressure re ducing regulator designed primarily for steam

More information

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian)

Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) Operating Instructions Navodila za delovanje (Slovenian) 3 Dry & Store Global Operating Instructions IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use. When using electrical products, especially when

More information

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte

Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej Gorenšek Bayesove metode razvrščanja nezaželene elektronske pošte Diplomsko delo Ljubljana, 2013 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Matej

More information

WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter

WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter NAVODILO ZA UPORABO APARATA WTW InoLab ph, Cond 720 Laboratorijski ph, Cond meter Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh

More information

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV

RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV ŠOLSKI CENTER VELENJE ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA Trg mladosti 3, 3320 Velenje MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA RAZISKAVA SEVANJA MOBILNIH TELEFONOV Tematsko področje: TELEKOMUNIKACIJE

More information

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm

PRIKLJU^NI ELEMENTI OD ALUMINIZIRANOG ^ELI^NOG LIMA (aluminata) DEBLJINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm PRIKU^NI EEMENTI O UMINIZIRNOG ^EI^NOG IM (aluminata) EBINE 2 mm Fittings made up of aluminium coated plate, thickness 2 mm 8 Z VS, MI TO RIMO NBOE! FOR YOU, WE O IT BEST! Fittings made up of aluminium

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Blaž Gamse. Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Blaž Gamse Pravno varstvo delavca uporabnika konoplje v slovenski delovnopravni zakonodaji Diplomsko delo Ljubljana, 2016 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA

More information

A/C LUBRICANT SPECIFICATION & REPLACEMENT GUIDELINES

A/C LUBRICANT SPECIFICATION & REPLACEMENT GUIDELINES A/C LUBRICANT SPECIFICATION & REPLACEMENT GUIDELINES When it comes to A/C compressors these days, you never know what to expect in terms of the type and amount of lubricant inside. Some A/C compressors

More information

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR

Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR Crna Gora Cjenovnik 1. SEPTEMBAR 2015. WWW.MAZDA.CO.ME Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.390 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 11.890 Mazda2 G90 Challenge 66 / 90 5 brzina 12.390

More information

Metodološki načrt. planiranja in oblikovanja odprtih urbanih prostorov. Projekt UrbSpace Delovni sklop 5 Aktivnost 5.1.1

Metodološki načrt. planiranja in oblikovanja odprtih urbanih prostorov. Projekt UrbSpace Delovni sklop 5 Aktivnost 5.1.1 Metodološki načrt planiranja in oblikovanja odprtih urbanih prostorov Projekt UrbSpace Delovni sklop 5 Aktivnost 5.1.1 Avgust 2011 Metodološki akcijski načrt planiranja in oblikovanja odprtih urbanih prostorov

More information

EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.

EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O. UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Lea Mitrašinovič EKOLOŠKA MOTORNA VOZILA V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Diplomsko delo Maribor, september 2010 I Diplomsko delo univerzitetnega študijskega

More information

OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH - primer Pekarne Pečjak d.o.o.

OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH - primer Pekarne Pečjak d.o.o. UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Janez Turk OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH - primer Pekarne Pečjak d.o.o. Diplomsko delo Ljubljana 2007 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE

More information

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje

Ultra. Инструкция по эксплуатации Naped bramy garazowej Instrukcja obsługi Pogonski mehanizmi za garažna vrata Navodilo za delovanje Ultra Garagentorantrieb Betriebsanleitung Garage door operator Operating Instructions Motorisation de porte de garage Mode d'emploi Portautomatik Bruksanvisning Garageportmotor Brugsvejledningen Garasjeportåpner

More information

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers Targeted en gi ne e ring de sign Hedge and Grasscutter mowers Fi xed di spla ce ment axial pi ston pump and mo tor swash plate design for open cir cu it One of Casappa s aims is to produce targeted engineering

More information

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Rapiscan 400 mikrogramov raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena 5 ml viala vsebuje 400 mikrogramov regadenozona

More information

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU

STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Poslovni sekretar STRES V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU Mentorica: Marina Vodopivec, univ. dipl. psih. Lektorica: mag. Nataša Koraţija, prof. slov. Kandidatka: Romana Koritnik

More information

PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI DIPLOMSKO DELO. Matej Jakša

PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI DIPLOMSKO DELO. Matej Jakša UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Visokošolski strokovni študijski program Varstvo pri delu in požarno varstvo PREZRAČEVANJE PODZEMNIH GARAŽ S POUDARKOM NA POŽARNI VARNOSTI

More information

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR

Crna Gora Cjenovnik. 15. JANUAR Crna Gora Cjenovnik 15. JANUAR 2017. www.mazda.co.me Mazda2 (5 vrata) Mazda2 G75 Emotion 55 / 75 5 brzina 11.590 Mazda2 G75 Challenge 55 / 75 5 brzina 12.090 Mazda2 G75 TAKUMI 55 / 75 5 brzina 13.590 Mazda2

More information

1.3.1 Benzathin phenoxymethylpenicillin SPC, Labeling and Package Leaflet SI

1.3.1 Benzathin phenoxymethylpenicillin SPC, Labeling and Package Leaflet SI NAVODILO ZA UPORABO Ospen 750.000 i.e./5 ml peroralna suspenzija phenoxymethylpenicillinum Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

More information

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE FM Approvals 1151 Boston Providence Turnpike P.O. Box 9102 Norwood, MA 02062 USA T: 781 762 4300 F: 781-762-9375 www.fmapprovals.com CERTIFICATE OF COMPLIANCE HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL

More information

1 Alloy specification of standard sacrificial anodes BOLT-ON ANODES / DISC ANODES

1 Alloy specification of standard sacrificial anodes BOLT-ON ANODES / DISC ANODES Page: CONTENTS: 1 Alloy specification of standard sacrificial anodes 2 Use of zinc or aluminium anodes 3 Use of sacrificial anodes in tanks HULL ANODES 4 23 Aluminium hull anodes 24 40 Zinc hull anodes

More information

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1;

- Posodobitev povezav ~. Dokument št: Izdaja: 1; Dokument št: 842-1912006 Izdaja: 1; 31. 7. 2006 Spremembe: Nacrt Mestne obcine Ljubljana za zašcito in reševanje ob nesrecah z nevarnimi snovmi št. 842-19/2006 je rezultat procesa spreminjanja Nacrta zašcite

More information

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO

UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Rok Alidžanović UVAJANJE AGILNE METODE SCRUM V RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA ZA ZDRAVO PREHRANO DIPLOMSKO DELO UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

More information

MINI KROŽNA KRIŽIŠČA

MINI KROŽNA KRIŽIŠČA UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO Rok Držečnik MINI KROŽNA KRIŽIŠČA Diplomsko delo Maribor, avgust 2009 I UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO SI - 2000 MARIBOR, Smetanova 17 Diplomsko

More information

Original parts TR280i 2013

Original parts TR280i 2013 Original parts TR0i 0 Contents: page: Cycle part: Part : Frame Part : Steering Part : Front wheel Part : Swing arm Part : Rear wheel 0 Part : Plastics Part : Admission Part : Cooler Part : Exhaust Motor

More information

Cargo Handling Sheet. Caradol SA Document date: 11 April 2013 Original document

Cargo Handling Sheet. Caradol SA Document date: 11 April 2013 Original document Cargo Handling Sheet Caradol SA 34-05 Product Details: Product Name: Caradol SA 34-05 Shipping Name: Chemical Family: Product Code: MSDS: Glycerol Propoxylated and Ethoxylated Polyol U311B http://www.euapps.shell.com/msds/gotomsds?loc=shellchemicals

More information

Evalvacijski model uvedbe nove storitve za mobilne operaterje

Evalvacijski model uvedbe nove storitve za mobilne operaterje Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Smer: Informatika v organizaciji in managementu Evalvacijski model uvedbe nove storitve za mobilne operaterje Mentor: red. prof. dr. Vladislav Rajkovič

More information

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO TEJA KUMP UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO ANALIZA STROŠKOV IN DOBROBITI UVEDBE NOVE TEHNOLOGIJE SANITARNIH SISTEMOV SANBOX

More information

DIVISION: OPENINGS SECTION: UNIT SKYLIGHTS REPORT HOLDER: VELUX AMERICA LLC POST OFFICE 5001 GREENWOOD, SOUTH CAROLINA 29648

DIVISION: OPENINGS SECTION: UNIT SKYLIGHTS REPORT HOLDER: VELUX AMERICA LLC POST OFFICE 5001 GREENWOOD, SOUTH CAROLINA 29648 0 Most Widely Accepted and Trusted ICC-ES Evaluation Report ICC-ES 000 (800) 423-6587 (562) 699-0543 www.icc-es.org ESR-4108 Issued 12/2017 This report is subject to renewal 12/2018. DIVISION: 08 00 00

More information

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin

Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin Nega in diagnostika stanja hidravličnih tekočin srce = črpalka žile = cevi jetra, ledvice = filtri kosti = konstrukcija mišice = cilindri možgani = regulacija Viri kontaminacije hidravličnega fluida Vnešena

More information

MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS

MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS MECHANICAL SEALS ROTARY JOINTS/UNIONS COMPRESSION PACKINGS About us Protech Seal ltd. Zagreb, is specialised in design, development, manufacture and sale of mechanical seals, rotary joints, compression

More information

Wipro Infrastructure Engineering Truck Hydraulic Solutions. The Power to Ascend

Wipro Infrastructure Engineering Truck Hydraulic Solutions. The Power to Ascend Wipro Infrastructure Engineering Truck Hydraulic Solutions The Power to Ascend Wipro Infrastructure Engineering Largest independent Hydraulic Cylinder manufacturer in the world 14 State-of-the-art manufacturing

More information

Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate

Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate Gregor Hočevar, Katja Eman Namen prispevka Manipulacija s programsko opremo ali izdelki samimi je postala v 21. stoletju

More information

Cargo Handling Sheet. Caradol SC Document date: 22 April 2013 Revision 3

Cargo Handling Sheet. Caradol SC Document date: 22 April 2013 Revision 3 Cargo Handling Sheet Caradol SC 56-16 Product Details: Product Name: Shipping Name: Chemical Family: Product Code: MSDS: Caradol SC56-16 Glycerol Propoxylated and Ethoxylated Polyols U311D http://www.euapps.shell.com/msds/gotomsds?loc=shellchemicals

More information

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo

SL Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? Posebno poročilo SL 2014 št. 14 Posebno poročilo Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov? EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 12, rue Alcide

More information

Analiza izpustov dizelskih motorjev

Analiza izpustov dizelskih motorjev Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Grega Murn Analiza izpustov dizelskih motorjev Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Mentor: izr. prof. dr. Igor Pušnik Ljubljana, 2016 Zahvala

More information

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje

GRUNDFOS NAVODILA. Navodila za montažo in obratovanje GRUNDFOS NAVODILA MQ Navodila za montažo in obratovanje Slovensko (SI) Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Prevod originalnega angleškega izvoda. VSEBINA Stran 1. Varnostna navodila 2 1.1

More information

TechTop T1A IE1 - ALUMINIUM Industry pricelist Price list validity from (This price list replaces all previous published price lists)

TechTop T1A IE1 - ALUMINIUM Industry pricelist Price list validity from (This price list replaces all previous published price lists) TechTop T1A IE1 - ALUMINIUM pricelist list validity from 01-05-2017 Indumex artikelnr: 4521 4541 4561 3000 rpm 2-pole IE1 T1A 63-1 0,18 54 0,12 52 0,09 55 T1A 63-2 0,25 56 0,18 56 0,12 57 T1A 63-3 0,37

More information

ZAKON O POSTOPKU SODNEGA VARSTVA IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK

ZAKON O POSTOPKU SODNEGA VARSTVA IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK PREDLOG (EVA 2017-1611-0004) ZAKON O POSTOPKU SODNEGA VARSTVA IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI BANK I UVOD 1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1.1. Zakon o spremembah in dopolnitvah

More information