MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur.

Size: px
Start display at page:

Download "MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur."

Transcription

1 LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0005 ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN Amanah MENYUSUN Rakyat (MARA) ATUR PERABOT LOGAM Tingkat UNTUK 10, KEGUNAAN Ibu Pejabat MARA, KOLEJ Jln KEMAHIRAN Raja Laut TINGGI MARA LENGGONG, PERAK Pelawaan ebidding dikeluarkan oleh: Bahagian Pengurusan Aset dan Perolehan Majlis Amanah Rakyat (MARA) Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA, Jln Raja Laut Kuala Lumpur. Tarikh : 30 September 2014 ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK i) Sila beri sebut harga bagi bekalan barang-barang/perkhidmatan yang dikeluarkan seperti di Lampiran Q1 dan Q2 tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang dilampirkan. ii) Syarat-syarat serahan : Mengikut Syarat-syarat Am dan spesifikasi yang ditetapkan. iii) Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 21 hari selepas pesanan. iv) Pengiriman : Sendiri v) Pembayaran dibuat 14 hari tertakluk kepada dokumen-dokumen sokongan lain disempurnakan. vi) vii) viii) ebidding/sebut harga mestilah sampai ke alamat di atas tidak lewat daripada jam 12:00 tengah hari pada 15/10/2014 dan hendaklah sah selama 45 hari. ebidding/sebut harga mestilah dimasukkan dalam satu sampul surat berlakri yang ditanda ebidding No: EBID086/14/0005 Pembida adalah dilarang sama sekali mengurang, menambah, mengubah atau merungkai dokumen ini dari keadaan asal. PERINGATAN: Perbuatan rasuah adalah salah disisi undang-undang. Sila baca, fahami dan patuhi peringatan tentang rasuah dan penyebut harga diwajibkan mengisi Surat Akuan TAKLIMAT ebidding Tarikh : 2 Okt Tempat : Bilik Mesyuarat Kaca, Tingkat 9, Ibu Pejabat MARA Masa : pagi Kod Bidang

2 LAMPIRAN Q1 BIL. 1. PERIHAL BARANG-BARANG PERKHIDMATAN DAN SYARAT-SYARAT KHAS ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK KUANTITI KADAR SEUNIT (RM) JUMLAH (RM). a) Mobile filing cabinet 4 bays b) Mobile filing cabinet 6 bays c) Kabinet keselamatan d) Gerobok besi bertingkat 3 e) Rak setor f) Magazine rack g) Newspaper rack h) Pigeon holes 18 i) Pigeon holes 15 j) Kabinet besi berlaci 4 k) Trolley-Hand trucks l) Punch card holder m) Heavy duty rack (5 tier) n) Beverage trolley (3 tiers) o) 16 compartment steel locker with lock system p) Book trolley q) Platform trolley (150kg load) r) Platform trolley (300kg load) s) Wardrobe t) Open shoe rack u) Open shelves cupboard 5 unit 1 unit 7 unit 11 unit 10 unit 11 unit 2 unit 4 unit 4 unit 16 unit 2 unit 1 unit 4 unit 1 unit 4 unit 5 unit 2 unit 2 unit 1680 unit 4 unit 1 unit Nota: i. Spesifikasi dan tempat penghantaran adalah seperti di Lampiran Q2. ii. Jaminan :... iii. Sila sertakan bersama katalog berwarna Tempoh penghantaran/siap :... hari dari tarikh Pesanan Kerajaan/Lantikan JUMLAH HARGA KESELURUHAN (RM) (dengan perkataan): [Harga yang ditawarkan adalah harga bersih. Diskaun-diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan (misalnya cukai dan belanja membungkus) hendaklah ditunjukkan]. Saya/kami dengan ini menawar untuk membekal barang-barang / perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut dan di belakang ini. Tarikh : Tandatangan Pembekal : Nama : Alamat Syarikat : 2

3 LAMPIRAN B SENARAI SEMAK (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumen yang disertakan. Bil. Perkara/Dokumen Untuk Di tanda Oleh Syarikat 1 Borang Sebut Harga (Lampiran Q1) Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani 2 Surat Akuan Pembida Telah Diisi Dengan Lengkap 3 Borang Kenyataan Penyebut Harga 4 Pematuhan Kepada Spesifikasi (Lampiran Q2) 5 Penyerahan Contoh Dan Katalog (jika berkaitan) Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan : Nama: Jawatan: Tarikh UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil..(jika ada). Tandatangan : Nama: Jawatan: Tarikh: Tandatangan : Nama: Jawatan: Tarikh: 3

4 PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH Kepada : Syarikat, Kontraktor, Perunding, Penjawat Awam dan mana-mana pihak yang berkaitan sebutharga/tender ini. Rasuah merupakan satu kesalahan dalam undang-undang Malaysia. Oleh itu, semua pihak diingatkan supaya tidak melakukan perbuatan rasuah seperti berikut : i) Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). ii) Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). iii) Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). iv) Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). 4

5 SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK Saya,... nombor K.P... yang mewakili... nombor Pendaftaran (MOF/ PKK/ CIDB/ ROC/ ROB/ ROS)... dengan ini mengistiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Majlis Amanah Rakyat (MARA) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil : 2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas; dan 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan kerajaan. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia ( SPRM ) atau Balai Polis yang berhampiran. Yang Benar,. ( Nama dan No. KP ) Cop Syarikat : Catatan: i) * Potong mana yang tidak berkaitan ii) Surat Akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 5

6 SYARAT-SYARAT AM Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebutharga. 1. KEADAAN BARANG i. Semua barang hendaklah tulin, baru dan belum digunakan. ii. Sila sertakan bersama Contoh Katalog Sebenar. 2. HARGA TAWARAN i. Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan. ii. Kos secara Lump Sum TIDAK diterima. 3. TAWARAN ebidding i. Hanya tawaran ranking PERTAMA akan dipertimbangkan. Tawaran kedua / alternative TIDAK akan dipertimbangkan sebagai tawaran. ii. Harga tawaran hendaklah terus sah selama tempoh empat puluh lima (45) Hari dari tarikh bidaan. 4. BARANG-BARANG SETARA Sebutharga boleh ditawarkan bagi barang-barang setara yang sesuai dengan syarat butir-butir penuh diberi. 5. BON PELAKSANAAN i. Penyebut harga yang berjaya dikehendaki memberi bon perlaksanaan berjumlah 2.5% daripada harga bagi kontrak-kontrak yang bernilai di antara RM200, hingga RM500, dan 5% bagi nilai RM500, ke atas. ii. Bon Perlaksanaan ini hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank atau Jaminan Bank Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan Takaful, dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank atau institusi-institusi kewangan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. iii. Bon Perlaksanaan ini akan dikembalikan sesudah kontrak/pembekalan disempurnakan dengan memuaskan dan mengikut kaedah dan tatacara perolehan yang berkuatkuasa semasa. 6. PEMERIKSAAN i. MARA adalah sentiasa berhak menghendaki barang-barang itu diperiksa atau diuji oleh seorang Pegawai yang dilantik olehnya dalam masa pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan. ii. Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki. 7. PERAKUAN MENYATAKAN PENENTUAN TELAH DIPATUHI i. Penyebut harga Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa barang-barang dan perkhidmatan yang dibekalkan adalah mengikut penentuan atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini. ii. Penyebut harga dikehendaki mengisi diruang Spesifikasi Pembekal dengan menggunakan perkataan atau angka sahaja dengan jelas 8. PENOLAKAN i. Barang-barang yang rendah mutunya atau berlainan daripada barang-barang yang telah dipersetujui dalam sebutharga boleh ditolak. ii. MARA tidak bertanggungjawab atas sebarang perbezaan harga yang ditawarkan. iii. Segala perbelanjaan/kerugian bagi barangan atau perkhidmatan yang ditolak adalah tanggunjawab pembekal. iv. MARA berhak membatal Pesanan Kerajaan/Surat Tawaran sekiranya pembekal tidak dapat membekal barang atau perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan. 6

7 v. Fasa kecil i, ii, iii dan iv di atas tidaklah memudaratkan apa-apa hak MARA untuk mendapatkan gantirugi kerana kemungkiran kontrak. 9. PENGIKLANAN Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebutharga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Pengarah MARA terlebih dahulu. 10. TAFSIRAN Sebutharga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh Undang-undang Malaysia dan penyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebutharga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya. 11. INSURAN Tiada apa-apa insuran atau barang-barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebutharga. BARANG-BARANG EX-STOK ATAU KELUARAN MALAYSIA 12. CUKAI Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk cukai jika berkenaan. 13. PEMBUNGKUSAN Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. i. Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat hendaklah diganti oleh pembekal. 14. PENGENALAN Nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barangbarang itu, jika berkenaan hendaklah ditunjukkan. BARANG-BARANG DIPESAN DARI LUAR MALAYSIA 15. CUKAI Harga tawaran hendaklah diertikan sebagai termasuk cukai, unsur-unsur cukai adalah ditunjukkan berasingan. dikehendaki 16. MATAWANG Sebutharga hendaklah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (RM). 17. PEMBUNGKUSAN i. Barang-barang hendaklah dibungkus dengan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut norma perdagangan barang-barang itu dieksport dengan tidak dibungkus. ii. Harga yang ditawarkan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan dan belanja pembungkusan. iii. Apa-apa kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat hendaklah diganti oleh penyebutharga. 18. PENDAFTARAN i. Kementerian Kewangan Malaysia dan Pengiktirafan Bumiputra ii. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)/CIBD & Pengiktirafan Bumiputera 19. PENALTI / DENDA Sekiranya penyebut harga gagal membuat penghantaran dalam jangka masa yang telah ditetapkan 7

8 oleh MARA;tidak mematuhi arahan Pegawai tanpa apa-apa sebab yang munasabah, denda akan dikenakan ke atas mana-mana Penender menggunakan perkiraan seperti berikut di mana; V x D x 0.02 x 1/30 [nilai harga bekalan yang lewat dibekalkan (V) dan bilangan hari lewat dari tempoh penghantaran (D)]. Denda tersebut akan dikira mulai hari pertama selepas tamat tempoh pembekalan bagi setiap item. 8

9 MAJLIS AMANAH RAKYAT ( MARA ) ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK NO. ebidding : EBID086/14/0005 PENGESAHAN TAKLIMAT ebidding Saya/kami telah menghadiri taklimat ebidding dan faham segala butir yang diperlukan. Cop Petender : (berserta alamat) Tandatangan :... Nama Penyebut Harga/Wakil :... Jawatan :... Tarikh Lawatan Tapak : 2 Oktober 2014 (Khamis) Jam : Pagi UNTUK DIPENUHI OLEH PEGAWAI PENGUASA Disahkan oleh :- Tandatangan :... Nama Pegawai :... Cop Jawatan :... Tarikh :... 9

10 LAMPIRAN Q2 DOKUMEN TEKNIKAL ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK (EBID086/14/0005) A. Nama dan alamat peralatan ditempatkan : Kolej Kemahiran Tinggi MARA Lenggong Mukim Durian Pipit, Lenggong Perak B. Nama Pegawai dihubungi : i. En. Mohd Fakrul bin Rasidi ii. En. Mohd Sukry bin Abdul Samad (Spesifikasi) *Nota: Sila hubungi Pegawai sekiranya memerlukan penerangan mengenai spesifikasi 10

11 BUTIR- BUTIR TAWARAN : ebidding CADANGAN MEMBUAT, MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN ATUR PERABOT LOGAM UNTUK KEGUNAAN KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA LENGGONG, PERAK NO. ebidding : EBID086/14/0005 BI L i PERALATAN KELENGKAPAN CATATAN KUANTITI BLOK PENTADBIRAN KENYATAAN PEMBEKAL (YA/TIDAK) A BILIK TENDER 1 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 1 2 Kabinet Keselamatan 470 W x 620D x 1320H mm 4 drawer filling cabinet with safety bar 2 B BILIK REKOD PENTADBIRAN 1 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable 2 Shelves 2 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 1 C BILIK REKOD & FAIL PELAJAR 1 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable 2 Shelves 2 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 1 D SETOR ALAT TULIS 1 Rak Setor (Open Type) 900W x 450D x 2001H mm 3 11

12 E RUANG MENUNGGU PEJABAT (LOBI) 1 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 1 2 Newspaper rack with newspaper clamp 640W x 380D x 1210H mm 1 F PEJABAT AM 1 Pigeon Holes Kabinet c/w18 hole 3 (columns) x 6 (rows) holes Pigeon 1 2 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470 W x 620D x 1320H mm 3 3 Kabinet Keselamatan 470 W x 620D x 1320H mm 4 drawer filling cabinet with safety bar 3 4 Trolley - Hand Trucks 300kg load platform trolley platform : 740mm x 480mm 2 handle bar : 830Hmm 5 Rak Setor (Open Type) 900W x 450D x 2001H mm 2 6 Punch Card Holder Fix for 120 punch card 1 G BILIK KAUNSELING 1 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470 W x 620D x 1320H mm 2 H RUANG MENUNGGU KAUNSELING 1 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 1 I SETOR TINGKAT BAWAH 1 Heavy duty rack (5 tier) 2438W x 1220D x 2438H mm 2 2 Rak Setor (Open Type) 900W x 450D x 2001H mm 2 3 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470 W x 620D x 1320H mm 2 4 Pigeon Holes Kabinet c/w18 hole 3 (columns) x 6 (rows) holes Pigeon 1 J BILIK ARKIB 1 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable 2 Shelves 2 Mobile Filing Kabinet 6 Bays (1070W x 420D x 2040H mm) 1 K BILIK CETAK TINGKAT BAWAH 12

13 1 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable Shelves 1 2 Pigeon Holes Kabinet c/w18 hole 3 (columns) x 6 (rows) holes Pigeon 1 L BILIK KEBAL 1 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 1 2 Kabinet Keselamatan 470 W x 620D x 1320H mm 4 drawer filling cabinet with safety bar 2 M BILIK VIP 1 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 1 ii BLOK TENAGA PENGAJAR A BILIK KETUA JABATAN (Gred 44) 6 set : -Tingkat bawah blok tenaga pengajar x 1 set -Tingkat satu blok tenaga pengajar x 5 set 1 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470W x 620D x 132H mm 6 iii DEWAN SERBAGUNA A BILIK VIP 1 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 1 2 Beverage Trolley (3 tiers) Stainless steel frame and shelves L 860 X W450 X H930 MM 1 iv PUSAT SUMBER A BILIK SIMPANAN BEG DAN BARANG (LOCKER ROOM) 1 16 compartment steel locker With lock system Size : Laminated door 10mm solid grade laminate Durable powder coated finish Air vent system on each door Door Colour : Colourful 4 13

14 2 Pigeon Holes Kabinet c/w15 hole 3 (columns) x 5 (rows) holes Pigeon 4 B RUANG BACAAN 1 Magazine rack 730w x 400D x 132H mm 3 2 Newspaper rack with newspaper clamp 640W x 380D x 1210H mm 1 C RUANG KERJA - Loading/unloading room - Arkib 1 Rak Setor (Open Type) 900W x 450D x 2001H mm 2 2 Book trolley Double Sided Steel Book Troley 940H x 740D x 500W mm 5 3 Platform trolley 150 kg load 2 4 Platform trolley 300 kg load 2 5 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 1 6 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable 2 Shelves v BLOK KOLEJ KEDIAMAN A BILIK PELAJAR 1 Wardrobe (Almari Pakaian Pelajar) B BILIK TV 2 doors Student locker with locked Face mirror attached on indside doors. Material: Steel Colour: Lite Grey + Black 900W x 300D x 2000H mm 1 Open Shoe rack (3 tier) 3 racks of Shoe shelves, Made of quality steel with silver finish 4 Dimensions: 800W x 300D x 600H mm 2 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 4 C PEJABAT ASRAMA(lokasi di Pusat Pelajar) 1 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470W x 620D x 1320H mm

15 vi STOR PUSAT 1 Heavy duty rack (5 tier) 2438W x 1220D x 2438H mm 2 2 Rak Setor (Open Type) 915W x 4160D x 2130H mm 1 3 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable Shelves 2 4 Pigeon Holes Kabinet c/w18 hole 3 (columns) x 6 (rows) holes Pigeon 1 5 Open Shelve Cupboard 3 Adjustable Shelves 900W x 380D x 910H mm 1 vii STOR GARAJ BAS/VAN 1 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470W x 620D x 1320H mm 1 * Rekabentuk adalah yang terkini & sila sertakan cadangan reka bentuk ke dalam katalog berwarna. 15

16 CONTOH KATALOG SENARAI PERABOT BESI KKTM LENGGONG, PERAK BIL PERALATAN KELENGKAPAN CATATAN CONTOH 1 16 compartment steel locker With lock system Size : Laminated door 10mm solid grade laminate Durable powder coated finish Air vent system on each door Door Colour : Colourful 2 Pigeon Holes Kabinet c/w15 hole Pigeon 3 (columns) x 5 (rows) holes 16

17 3 Pigeon Holes Kabinet c/w18 hole Pigeon 3 (columns) x 6 (rows) holes 4 Beverage Trolley (3 tiers) Stainless steel frame and shelves L 860 X W450 X H930 MM 17

18 5 Book trolley Double Sided Steel Book Troley 940H x 740D x 500W mm 6 Magazine rack 640W x 350D x 1090H mm 18

19 7 Book/Magazine rack 730w x 400D x 132H mm 7 Gerobok Besi Bertingkat 3 Swing Door with locked and 3 Adjustable Shelves 19

20 8 Heavy duty rack (5 tier) 2438W x 1220D x 2438H mm 9 Kabinet Besi Berlaci 4 berkunci 470 W x 620D x 1320H mm 20

21 10 Kabinet Keselamatan 470 W x 620D x 1320H mm 4 drawer filling cabinet with safety bar 11 Mobile Filing Kabinet 4 Bays 2440w x 1070D x 2040H mm 21

22 12 Mobile Filing Kabinet 6 Bays (1070W x 420D x 2040H mm) 13 Newspaper rack with newspaper clamp 640W x 380D x 1210H mm 22

23 14 Open Shelve Cupboard 3 Adjustable Shelves 900W x 380D x 910H mm 15 Open Shoe rack (3 tier) 3 racks of Shoe shelves, Made of quality steel with silver finish Dimensions: 800W x 300D x 600H mm 23

24 16 Platform trolley 150kg load 17 Platform trolley 300kg load 24

25 18 Punch Card Holder Fix for 120 punch card 19 Rak Setor (Open Type) 900W x 450D x 2001H mm 25

26 20 Trolley - Hand Trucks 300kg load platform trolley platform : 740mm x 480mm handle bar : 830Hmm 21 Wardrobe (Almari Pakaian Pelajar) 2 doors Student locker with locked Face mirror attached on indside doors. Material: Steel Colour: Lite Grey + Black 900W x 300D x 2000H mm * Rekabentuk adalah yang terkini & sila sertakan cadangan rekabentuk ke dalam katalog berwarna. 26

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK.

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK. SULIT Muka Depan Sampul Surat SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU 97008 BINTULU, SARAWAK. TAJUK:- MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA MAKMAL KE UNIVERSITI

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Local/Foreign Individual Consultant Companies with

More information

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN IKLAN SEBUT HARGA BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI PRIME MINISTER DEPARTMEN ARAS 3, BLOK PODIUM, MENARA USAHAWAN PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 62652 PUTRAJAYA Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE Malaysia s Holding Berhad (MAHB) would like to invite all companies incorporated in Malaysia to Tender the tenancy of the following businesses: NO TENDER

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Local/Foreign Consultant Companies with

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA PROJEK : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan salinan sijil kematian Anggota 4) Melengkapkan Borang Pindah

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017 Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 17/01/2017

More information

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/ (37) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN RUANG PERNIAGAAN (THE DELI) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA,

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18 Kepada Bank : Cawangan : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TARIKH DITERIMA NO.RUJUK CATITAN Saya/kami ingin membuat permohonan pembiayaan perusahaan/perniagaansaya/kami dan untuk tujuan ini sukacita saya/kami member

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan A) MAKLUMAT PEMOHON Nama (seperti di Kad Pengenalan) No. Kad Pengenalan Baharu/Lama Tarikh Lahir(hh/bb/tt) Jantina Lelaki Perempuan Bumiputera Ya Tidak Bangsa Melayu Cina India Lain: Alamat Kediaman (Jika

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan waris-waris kepada Penama yang telah ditetapkan 4) Mengemukakan

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3)

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Melengkapkan Surat Akuan Pemindahan Saham 32 (A) 4) Melengkapkan

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia.

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) (Penganjur) dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. Bayaran Gaji Dengan IBG ( PROMOSI ) Terma dan syarat Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. 1) Definisi a) Bank

More information

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA SYARIKAT: SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMOHONAN BAHARU BIL 1 Borang Permohonan 2 3 4 5 6 7 PERKARA Dua (2) salinan resit fi pemprosesan lesen yang dibayar oleh pemohon di SWCorp Dua (2) salinan Perakuan

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

INQUIRIES. :

INQUIRIES. : Registration Process / Cara Mendaftar: 1. Fill up the form with CAPITAL LETTERS. Sila isi borang menggunakan HURUF BESAR. 2. All information must be filled up COMPLETELY and ACCURATELY. Semua maklumat

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia.

a) Korporat bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. IBG PKS DAN KORPORAT KEMPEN (PROMOSI) Terma & Syarat 1) Definisi a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian dan Syarikat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. b) "Penganjur" bermaksud

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL AZIZ @ MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Saya DEVELOPMENT OF MICROHYDRO

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 1-SEATED URBAN CAR CHASSIS USING ALUMINIUM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya, FAZLIANA BINTI FAUZUN (880216-01-5438)

More information

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES:

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES: AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: Dalam bab ini pelatih-pelatih akan dapat menjelaskan dan menghuraikan dengan terperinci langkah-lankah dan tindakan yang perlu diambil oleh mana-mana pihak pengurusan majikan

More information

DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM

DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM Faculty of Mechanical Engineering UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU Report submitted in partial fulfillment of the requirements For the award of the degree of Bachelor of Electrical Engineering with Power System

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND

PB ISLAMIC EQUITY FUND PB-4 30 November 2017 PB ISLAMIC EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-1 29 September 2017 PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND P-44 30 November 2017 PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF)

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) S-26 30 Mac 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF)

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-36 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND S-3 30 Ogos 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB PROMOSI PELAN PEMBAYARAN ANSURAN 0% UOBM TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Promosi Pelan Pembayaran Ansuran ('Promosi') dari 1 Mac

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN IMPROVEMENT FOR POWER WINDOW MECHANISM - SCISSOR TYPE SESI PENGAJIAN: 2009/2010 Saya, BADRUL HISYAM BIN AHMAD (871103-06-5557) mengaku

More information