SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK.

Size: px
Start display at page:

Download "SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK."

Transcription

1 SULIT Muka Depan Sampul Surat SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK. TAJUK:- MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA MAKMAL KE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK. TARIKH TUTUP NO. PETI TENDER MASA NO. RUJUKAN 14 DISEMBER TENGAHARI UPMKB/SHB-19/2018

2 DF001/BUY PEJABAT BURSAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (ARAHAN PERBENDAHARAAN NO. 170) DOKUMEN SEBUT HARGA B BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga : UPMKB/SHB-19/2018 Tajuk Sebut Harga Kod Bidang : Tarikh Tutup : 14/12/2018 Pusat Tanggungjawab (PTJ) : : Membekal dan Menghantar Bahan Kimia Makmal ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. PERKARA AM 1. Tawaran adalah dipelawa untuk melaksanakan bekalan di atas tertakluk kepada syaratsyarat sebut harga. 2. Sila nyatakan tempoh hantaran bagi bekalan dan tempoh penyiapan bagi perkhidmatan yang ditawarkan. 3. Tempoh sah laku tawaran sebut harga hendaklah tidak melebihi 90 hari (3 bulan) dari tarikh tutup sebut harga. 4. Penyebutharga hendaklah menyerahkan Dokumen Sebut Harga ini kepada Pusat Tanggungjawab yang mengeluarkan sebut harga ini pada atau sebelum tarikh dan masa yang ditetapkan. 5. Jika diminta, penyebutharga hendaklah menyediakan katalog bagi alat-alat yang telah ditetapkan untuk sebut harga berkenaan. 6. Jika ruangan pada dokumen yang disediakan tidak mencukupi, penyebutharga bolehlah menggunakan lampiran dan lampiran hendaklah ditandatangani dan dicop dengan cop penyebutharga. 7. Penyebutharga hendaklah memastikan perkara berikut dipatuhi:-

3 (a) Penyebutharga hendaklah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan satu salinan Sijil Pendaftaran tersebut hendaklah dihantar bersama dokumen sebut harga ini. (b) Penyebutharga hendaklah mengemukakan salinan surat kelulusan daripada JKDM yang menyatakan nombor pendaftaran CBP/GST (jika berdaftar). (c) Penyebutharga hendaklah bebas dari sebarang tindakan tatatertib pihak Kementerian Kewangan Malaysia. Tindakan akan diambil ke atas penyebutharga yang melanggar peraturan ini. (d) Penyebutharga yang menyertai sebut harga ini atas pilihan dan risikonya sendiri dan tidak berhak membuat apa-apa tuntutan ke atas Universiti Putra Malaysia, segala gantirugi dari sebarang kerugian yang berpunca dari penyertaannya dalam sebut harga ini adalah di bawah tanggungannya sendiri. 8. Jika penyebutharga menawarkan accessories (alat tambahan) dan/atau alat-alat pilihan (optional items), hendaklah mencatat jumlah berasingan (separate totals) bagi tiap-tiap kumpulan accessories dan/atau optional items itu. 9. Kos latihan seperti " On Site Training " dan "Factory Training" hendaklah diasingkan dari Tawaran Harga Peralatan (jika berkaitan). Fakulti/Jabatan/Bahagian: Tandatangan dan cop: Tarikh:

4 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA 1. Keadaan Barang Barang-barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru, belum digunakan dan menepati mutu yang telah ditetapkan. 2. Harga Harga yang ditawarkan hendaklah dalam Ringgit Malaysia (RM) dan merupakan harga bersih meliputi semua kos perbelanjaan termasuk pengangkutan, pemasangan, pembungkusan, cukai-cukai berkaitan atau lain-lain. 3. Persetujuan a) Universiti Putra Malaysia tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga; b) Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai suatu sebut harga yang berasingan; dan c) Keputusan UPM ke atas sebut harga ini adalah muktamad. 4. Pemeriksaan a) Universiti Putra Malaysia berhak melantik seorang pegawai untuk memeriksa dan menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalan tersebut; dan b) Penyebutharga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki. 5. Perakuan Menyatakan Spesifikasi Telah Dipatuhi Penyebutharga adalah dikehendaki membuat perakuan bahawa bekalan yang dibekalkan adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.

5 6. Penolakan a) Universiti Putra Malaysia berhak menolak barang-barang yang rendah kualiti atau yang berlainan daripada spesifikasi bekalan yang telah dipersetujui. b) Atas sebab-sebab (a) di atas, penyebutharga hendaklah membayar balik kepada Universiti Putra Malaysia segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai barang-barang yang ditolak itu. 7. Tafsiran Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia dan penyebutharga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan yang mungkin timbul mengenai Sebut harga atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya. 8. Pembungkusan a) Bagi barang-barang ex-stock atau barang-barang keluaran dalam negara, nama pembuat, jenama, nombor perniagaan atau nombor katalog dan negeri tempat asal barang-barang itu hendaklah ditunjukkan (jika berkenaan). b) Melainkan jika ditunjukkan berasingan, kos pembungkusan adalah diertikan sebagai termasuk belanja bungkusan. c) Apa-apa kehilangan, kerugian atau kerosakan akibat bungkusan atau pembungkusan yang tidak mencukupi atau yang cacat, hendaklah diganti oleh penyebutharga. d) Sekiranya barang-barang diimport daripada luar negara, barang-barang hendaklah dibungkus dan sesuai untuk dieksport ke Malaysia melainkan jika mengikut kelaziman perdagangan barang-barang itu dieksport dengan tidak dibungkus. 9. Punca Bekalan Jika barang-barang tidak dibeli terus daripada pengeluar, penyebutharga hendaklah menyatakan nama pembekal yang akan membekalkan barang/alat yang diminta. 10. Surat-Menyurat Dari Penyebutharga Yang Tidak Berjaya Universiti tidak akan melayan sebarang surat-menyurat daripada penyebuthargapenyebutharga mengenai sebab-sebab sebut harga mereka tidak berjaya.

6 11. Tempoh Jaminan Peralatan dan sebarang kerja-kerja pemasangan hendaklah dijamin selama.. bulan dari tarikh penyerahan/hantaran. 12. Insurans Tiada apa-apa insuran atas barang-barang dalam perjalanan dari negara pembekal atau dalam Malaysia boleh dimasukkan dalam Sebut Harga. 13. Surat Akuan Pembida Penyebutharga dikehendaki menandatangani Surat Akuan Pembida semasa menghantar dokumen sebut harga ini seperti di Lampiran A. Sila lampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida. 14. Penyerahan Sebut Harga a) Dokumen sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Pusat Tanggungjawab yang mengeluarkan tawaran. b) Dokumen sebut harga hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Dokumen yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dipertimbangkan. Pengesahan Penyebutharga Syarat-syarat di atas kesemua keseluruhan daripada perkara 1 hingga 15 telah dibaca dan saya/syarikat ini bersetuju dengannya. Tandatangan & Cop Syarikat Nama Penuh :.. No. K/P :... Alamat :...

7 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BORANG TAWARAN HARGA No. Rujukan Sebut Harga: UPMKB/SHB-19/2018 Tajuk Sebut Harga :Membekal dan Menghantar Bekalan Bahan Kimia Makmal ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Bil. Perihal Jenama/ Model/Buatan Kuantiti Kadar Harga Seunit (RM) Harga Tawaran Keseluruhan (RM) Jumlah Keseluruhan Harga Tawaran Tempoh Hantaran: (Tandatangan Penyebutharga) Nama dan Kad Pengenalan : Alamat Syarikat Cop Syarikat : :... Tarikh:...

8 SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi ( ) (Tajun dan Nombor Sebut Harga) Lampiran A S aya,. nombor K.P.yang (Nama Wakil Syarikat/Nama Pemilik Syarikat) *mewakili/memiliki..nombor (Nama Syarikat) Pendaftaran.. dengan ini mengisytiharkan bahawa (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Universiti Putra Malaysia atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. 2. Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Universiti Putra Malaysia atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakantindakan berikut diambil: 2.1 penarikan bilik tawaran kontrak bagi sebut harga diatas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi sebut harga di atas; dan 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar,. (Tandatangan) Nama dan No. K.P.: Cop Syarikat: Catatan* Potong mana yang tidak berkaitan.

9 SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN) Nota: Sila tandakan ( / ) Bagi Dokumen-dokumen yang disertakan. Bil Perkara/Dokumen Senarai Semak Dokumen Kewangan Untuk Ditanda Oleh Syarikat Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga *Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) (Wajib) Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) (Sekiranya Ada) Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) (Sekiranya Ada) Borang Tawaran Harga Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani (Wajib) 5. Borang Maklumat Petender/Profail Syarikat (Wajib) Salinan Akaun Syarikat Yang Telah Disahkan Dan Diaudit (Sekiranya Ada) Surat Pengesahan Dari Pengeluar/Pembuat (Jika Berkaitan) Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi Tiga (3) Bulan Terakhir (Dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh tutup tender) (Wajib) 9. Surat Akuan Pembida (Wajib) Senarai Semak Dokumen Teknikal-DILARANG mempunyai sebarang cop/pengenalan syarikat 10. Senarai Spesifikasi (Wajib) Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (Jika Berkaitan) Cadangan Penyelenggaraan /Penyenggaraan Katalog (Jika Berkaitan)

10 Bil Perkara/Dokumen Untuk Ditanda Oleh Syarikat Untuk Di tanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga 13. Senarai Kakitangan Teknikal (Jika Berkaitan) PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh :

11 JADUAL PELAKSANAAN Tajuk: Membekal dan Menghantar Bekalan Bahan Kimia Makmal ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Petender hendaklah mengisi ruangan yang telah disediakan. PERLU DIISI OLEH PUSAT TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KEPERLUAN SPESIFIKASI. BIL. PERKARA JADUAL PELAKSANAAN 1. <Nama item/alatan> Tempoh hantaran:. (Diisi oleh Petender) 2. <Nama item/alatan> Tempoh hantaran:. (Diisi oleh Petender) KEUPAYAAN UNTUK MEMENUHI PERKHIDMATAN (tandakan di ruangan yang telah disediakan) ( ) Setuju ( ) Tidak Setuju ( ) Setuju ( ) Tidak Setuju Saya perakui bahawa segala keterangan di atas adalah benar... (Tandatangan Petender) Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh :.. (Tandatangan Saksi Petender) Nama Penuh : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Tarikh :

12 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK BORANG TAWARAN HARGA BEKALAN No. Rujukan Sebut Harga: UPMKB/SHB-19/2018 Tajuk Sebut Harga :Membekal dan Menghantar Bekalan Bahan Kimia Makmal ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Item Peralatan Jenama/ Model/ Spesifikasi Kuantiti Buatan Kadar Harga Seunit (RM) Harga Tawaran Keseluruhan (RM) Tempoh Hantaran (minggu) Jangkamasa Jaminan 1 Hydrochloric Acid, 2.5 L Any Brand 2.5 L 2 2 Bromine Water, 1 L QRec 1 L 2 3 Acetone, 2.5 L Any Brand 2.5 L 1 4 Ethanol 95%, 2.5 L Any Brand 2.5 L 2 5 Iodine 1% Solution, 1 L Systerm/ Equivalent 1 L 2 6 Calcium Hydroxide, 500 g Any Brand 500 g 2 7 Oxalic Acid, 500 g Any Brand 500 g 1 8 Calcium Chloride, Dihydrate, 500 g Any Brand 500 g 1 9 Naphthalene, 500 g Any Brand 500 g 2 10 Chloroform, 2.5 L Any Brand 2.5 L 2 11 Sucrose, 1 Kg Any Brand 1 Kg 5 12 Acetone, C₃H₆O, 1 L Any Brand 1 L 2 13 Ethyl Alcohol, C₂H₆O, 1 L Any Brand 1 L 4 14 Sodium Hydroxide, 1 Kg Merck 1 Kg 2 15 Boric Acid, 1 Kg Merck 1 Kg 4 16 Nutrient Agar for Microbiology, 1 Kg Merck 1 Kg 2 17 Eosin Methylene Blue Agar for Microbiology, 1 Kg Merck 1 Kg 1 18 MacConkey Agar for Microbiology, 1 Kg Merck 1 Kg 1 19 Nutrient Broth for Microbiology, 1 Kg Merck 1 Kg 1 20 Methylene Blue Solution for Microscopy, 250 ml Merck 250 ml 1 21 Lactophenol Blue Solution for Microscopy, 250 ml Merck 250 ml 1 22 Ethanol, 2.5 L Merck 2.5 L 6 23 Carmen Solution 1 24 Formalin, 37%, 2.5 L Merck / Fisher 2.5 L 3 25 Ethanol, 2.5 L Merck 2.5 L 3 26 Methylated Spirit, 25 L Any Brand 25 L 1 27 QIAamp DNA Kit, 50 Preps QIAGEN 50 Preps 2 28 Industrial Ethanol, 25 L Any Brand 25 L 2 29 Nutrient Agar for Microbiology, 500 g Merck 500 g 3 30 Eosin Methylene Blue Agar for Microbiology, 500 g Merck 500 g 2 31 Industrial Ethanol, 25 L Any Brand 25 L 2 32 Industrial Methylated Spirit, 25 L Any Brand 25 L 2 33 Nutrient Agar for Microbiology, 500 g Merck / Oxoid 500 g 2 34 Sodium Hydroxide, 1 Kg Merck 1 Kg 5 35 Potassium Chloride, 1 Kg Merck 1 Kg 5 36 Ammonium Acetate, 1 Kg Merck 1 Kg Silica Gel, 1 Kg Any Brand 1 Kg 3 38 Ascorbic Acid, 100 g HMBG 100 g 2 39 Devarda's Alloy, 100 g Merck 100 g 2 40 Potassium Sulfate, 500 g Bendosen 500 g 4 41 Ammonium Molybdate, 250 g HMBG 250 g 2

13 Item Peralatan Jenama/ Model/ Spesifikasi Kuantiti Buatan 42 Potassium Hydroxide, 500 g Merck 500 g 4 43 Ethanol 95%, 2.5 L HMBG 2.5 L Sulfuric Acid, 98%, 2.5 L Merck 2.5 L 6 45 Industrial Ethanol, 25 L Any Brand 20 L 3 46 Industrial Ethanol, 25 L Any Brand 25 L 1 47 Methylated Spirit, 25 L Any Brand 25 L 3 48 Gram Staining Kit for Microscopy Any Brand 200 ml x Absolute Ethanol, 25 L Any Brand 25 L 2 50 Methylated Spirit, 25 L Any Brand 25 L 2 51 Plaster of Paris, 500 g Any Brand 500 g Immersion Oil for Microscopy, 5 ml Any Brand 5 ml 2 53 Formalin, 37%, 25 L Any Brand 25 L 2 54 Industrial Ethanol, 25 L Any Brand 25 L 2 Epoxy Resin / Transparent Resin Crystal with Hardener 55 Set Any Brand 1 L 2 56 Ethanol, 2.5 L Any Brand 2.5 L 2 57 Sodium Tetraborate 10-hydrate Pure, DAB Any Brand 500 g Formalin, 37%, 2.5 L Any Brand 2.5 L 2 59 Plaster of Paris, 500 g Any Brand 500 g 5 Kadar Harga Seunit (RM) Harga Tawaran Keseluruhan (RM) Tempoh Hantaran (minggu) Jangkamasa Jaminan JUMLAH KESELURUHAN HARGA TAWARAN. (Tandatangan Penyebutharga) Nama dan Kad Pengenalan : Alamat Syarikat : Cop Syarikat : Tarikh :

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur.

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0005

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN IKLAN SEBUT HARGA BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI PRIME MINISTER DEPARTMEN ARAS 3, BLOK PODIUM, MENARA USAHAWAN PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 62652 PUTRAJAYA Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Local/Foreign Individual Consultant Companies with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA PROJEK : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan A) MAKLUMAT PEMOHON Nama (seperti di Kad Pengenalan) No. Kad Pengenalan Baharu/Lama Tarikh Lahir(hh/bb/tt) Jantina Lelaki Perempuan Bumiputera Ya Tidak Bangsa Melayu Cina India Lain: Alamat Kediaman (Jika

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Local/Foreign Consultant Companies with

More information

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA SYARIKAT: SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMOHONAN BAHARU BIL 1 Borang Permohonan 2 3 4 5 6 7 PERKARA Dua (2) salinan resit fi pemprosesan lesen yang dibayar oleh pemohon di SWCorp Dua (2) salinan Perakuan

More information

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18 Kepada Bank : Cawangan : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TARIKH DITERIMA NO.RUJUK CATITAN Saya/kami ingin membuat permohonan pembiayaan perusahaan/perniagaansaya/kami dan untuk tujuan ini sukacita saya/kami member

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017 Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 17/01/2017

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan waris-waris kepada Penama yang telah ditetapkan 4) Mengemukakan

More information

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/ (37) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN RUANG PERNIAGAAN (THE DELI) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA,

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan salinan sijil kematian Anggota 4) Melengkapkan Borang Pindah

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3)

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Melengkapkan Surat Akuan Pemindahan Saham 32 (A) 4) Melengkapkan

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB PROMOSI PELAN PEMBAYARAN ANSURAN 0% UOBM TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Promosi Pelan Pembayaran Ansuran ('Promosi') dari 1 Mac

More information

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia.

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) (Penganjur) dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. Bayaran Gaji Dengan IBG ( PROMOSI ) Terma dan syarat Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. 1) Definisi a) Bank

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE Malaysia s Holding Berhad (MAHB) would like to invite all companies incorporated in Malaysia to Tender the tenancy of the following businesses: NO TENDER

More information

a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia.

a) Korporat bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. IBG PKS DAN KORPORAT KEMPEN (PROMOSI) Terma & Syarat 1) Definisi a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian dan Syarikat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. b) "Penganjur" bermaksud

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

INQUIRIES. :

INQUIRIES. : Registration Process / Cara Mendaftar: 1. Fill up the form with CAPITAL LETTERS. Sila isi borang menggunakan HURUF BESAR. 2. All information must be filled up COMPLETELY and ACCURATELY. Semua maklumat

More information

Borang Takaful Tuntutan Kemalangan Diri

Borang Takaful Tuntutan Kemalangan Diri Borang Takaful Tuntutan Kemalangan Diri NO. AGENSI NO. TUNTUTAN Nota: Pengeluaran borang ini bukan pengakuan tanggungan oleh Pengendali Takaful. Sekiranya Pembuat Tuntutan tidak dapat mengisi borang ini

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF)

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) e-3 31 Disember 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2 MyBot Bridge 1.0 Objektif Menguji kemahiran peserta untuk membangunkan Mybot Manual dan Automatik yang menggunakan servo motor, pengawalan tanpa wayar serta IR sensor. 2.0 Penyertaan 2 pasukan 4 peserta

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 1-SEATED URBAN CAR CHASSIS USING ALUMINIUM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya, FAZLIANA BINTI FAUZUN (880216-01-5438)

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS

GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS GOLD RUSH TERMS AND CONDITIONS The following terms and conditions (T&Cs) apply to Gold Rush Campaign (Campaign) offered by Bank Muamalat Malaysia Berhad (6175-W) ( BMMB ). The Campaign Period 1. The Campaign

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND

PB ISLAMIC EQUITY FUND PB-4 30 November 2017 PB ISLAMIC EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF)

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) S-26 30 Mac 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL AZIZ @ MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Saya DEVELOPMENT OF MICROHYDRO

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF)

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-36 30 November 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: BATTERY LEVEL MONITORING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2011/2012 Saya AIESYAH BINTI GHAZALI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF)

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-36 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information