KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA

Size: px
Start display at page:

Download "KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA"

Transcription

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK JELI KELANTAN DOKUMEN SEBUTHARGA PROJEK : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI, KELANTAN BAGI TEMPOH DUA ( 2 ) TAHUN. NO. : PJK(S)/SH/06/2016 SEBUTHARGA PENGARAH, POLITEKNIK JELI JALAN RAYA TIMUR-BARAT JELI, KELANTAN

2 KANDUNGAN NO. ITEM 1. ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA 2. SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA 3. BORANG SEBUTHARGA 4. SURAT AKUAN PEMBIDA 5. SPESIFIKASI AM SPESIFIKASI TEKNIKAL 6. JADUAL SEBUTHARGA Jadual Sebutharga Lampiran A : Chilled Water System (Building Automation System - BAS) Lampiran B : Water-Cooled Package Unit Air Conditioning Lampiran C : Air-Cooled Split Unit Air Conditioning Lampiran D : Split Unit Aircond Lampiran E : Exhaust Fan Jadual Kadar Harga Jadual Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan 7. LAMPIRAN

3 SENARAI SEMAKAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA) Sila tandakan Bagi Dokumen-dokumenYang Disertakan. Bil. Perkara/Dokumen 1. Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) 2. Salinan Sijil Akuan Bumiputera Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) 3. Salinan Sijil Akuan Pembuat Dari Kementerian Kewangan (Bekalan/Perkhidmatan) 4. Salinan Perakuan Pendaftaran Dari CIDB (Kerja) Untuk Ditanda Oleh Syarikat Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga 5. Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dari CIDB (Kerja) 6. Salinan Sijil Taraf Bumiputera Dari Pusat Khidmat Kontraktor (Kerja) 7. Borang Sebut Harga Telah Diisi Dengan Lengkap (termasuk nilai tawaran dan tempoh siap) dan Ditandatangani 8. Borang Maklumat Penyebut Harga 9. Pematuhan Kepada Spesifikasi 10. Borang Penyerahan Contoh Dan Katalog (jika berkaitan) 11. Cadangan Penyelenggaraan/Penyenggaraan (jika perlu) 12. Senarai Kakitangan Teknikal (jika berkaitan)

4 Bil. Perkara/Dokumen 13. Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir 14. Lain-lain Sekiranya Ada Untuk Ditanda Oleh Syarikat Untuk Ditanda Oleh Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syaratsyarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil.... (jika ada). Tandatangan : Tandatangan : Nama : Nama : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh :

5 ARAHAN KEPADA PENYEBUTHARGA 1. HAK POLITEKNIK JELI KELANTAN (PJK) UNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUTHARGA Politeknik Jeli Kelantan (PJK) adalah tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang terendah atau mana-mana Sebutharga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu Sebutharga. Keputusan Jawatankuasa Sebutharga adalah muktamad. 2. CARA CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUTHARGA 2.1. Penyediaan Sebutharga Kontraktor adalah dikehendaki mengisi segala maklumat berikut dengan sepenuhnya:- a) Harga dan tandatangan Kontraktor di Ringkasan Sebutharga, b) Harga, tempoh dan tandatangan dalam Borang Sebutharga, c) Senarai Kerja Dalam Tangan, d) Jadual Kadar Harga (Jika ada), e) Butir butir Spesifikasi. (Jika ada) f) Lampiran Jika berlaku kesilapan dalam mengisi maklumat-maklumat di atas Kontraktor hendaklah menandatangani ringkas semua pembetulan Penyerahan Dokumen Sebutharga a) Dokumen Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri yang dicatatkan dengan Bilangan Sebutharga PJK(S)/SH/06/2016 serta Tajuk Sebutharga dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga pada atau sebelum 5 Oktober 2016, tengahari. b) Jika Dokumen Sebutharga tidak diserahkan dengan tangan, Penyebutharga hendaklah menghantar Dokumen tersebut dengan pos supaya tiba pada atau sebelum masa dan di tempat yang ditetapkan. c) Sebutharga yang diserahkan selepas masa yang ditetapkan, berbangkit dari sebarang sebab, tidak akan dipertimbangkan. Kegagalan Kontraktor mengembalikan Dokumen Sebutharga pada tarikh tutup Sebutharga akan membolehkan sebutharga tersebut akan ditolak.

6 2.3. Penjelasan Lanjut Sekiranya terdapat maklumat dalam Dokumen Sebutharga yang tidak jelas atau bercanggah, Kontraktor boleh menghubungi pejabat ini untuk penjelasan lanjut. 3. PERBELANJAAN PENYEDIAAN DOKUMEN SEBUTHARGA Semua perbelanjaan bagi penyediaan Sebutharga ini hendaklah ditanggung oleh Penyebutharga sendiri. 4. TEMPOH SAH SEBUTHARGA Sebutharga ini sah selama 90 hari dari tarikh tutup Sebutharga. Kontraktor tidak boleh menarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh sah Sebutharga. Pengesyoran tindakan tatatertib akan diambil sekiranya Kontraktor menarik balik Sebutharganya sebelum tamat tempoh sah Sebutharga. 5. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH 5.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) atau di balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah. 5.4 Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekalkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

7 6. INTEGRITY PACT 6.1 Penyebutharga wajib mengemukakan surat akuan pembida seperti di lampiran bersama-sama dengan Dokumen Sebutharga di mana ia berwaad untuk tidak akan menawarkan atau memberi rasuah kepada mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tawaran tersebut. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak Syarikat. 6.2 Surat Akuan Pembida tersebut adalah menjadi salah satu dokumen wajib dalam penilaian sebutharga peringkat pertama. Sekiranya pembida gagal mengemukakan Surat Akuan tersebut yang telah ditandatangani oleh pegawai syarikat bertauliah, pembida tersebut akan dinilai sebagai gagal dalam penilaian peringkat pertama ( gagal mengemukakan dokumen wajib ) dan penilaian seterusnya tidak akan dilaksanakan. 6.3 Kontraktor yang Berjaya wajib mengemukakan Surat Akuan Pembida Berjaya seperti di lampiran beserta dengan *Surat Setuju Terima/Borang Perjanjian Inden Kerja yang telah ditandatangani di mana ia berwaad tidak akan memberi rasuah sebagai ganjaran kerana mendapatkan kontrak. Wakil Syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida Berjaya hendaklah juga melampirkan surat perwakilan kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. Surat Akuan ini akan menjadi sebahagian daripada Perjanjian Sebutharga.

8 Dasar Kenaan GST 1. Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 (Akta GST 2014) telah dikuatkuasa mulai 1 April Oleh yang demikian, GST yang dikenakan akan dibayar kepada Penyebut Harga berdaftar GST. 2. Bagi tujuan sebutharga ini, Penyebut Harga hendaklah menawarkan harga tawaran yang tidak ditambah nilai kenaan GST. Walau bagaimanapun, Penyebut Harga, sama ada berdaftar GST ataupun tidak, masih bertanggungan untuk mengambil kira dalam harga tawaran apa-apa kos berkaitan dengan kenaan GST yang perlu dibayar oleh Penyebut Harga kepada pihak-pihak yang membekalkan khidmat kepadanya. 3. Sekiranya Penyebut Harga berdaftar GST, Surat Setuju Terima / Inden Kerja berdasarkan harga tawaran dengan tambahan nilai kenaan GST akan dikeluarkan kepada Penyebut Harga yang berjaya. 4. Sekiranya Penyebut Harga tidak berdaftar GST, tiada tambahan nilai kenaan GST akan dimasukkan. 5. Sekiranya Penyebut Harga berdaftar GST semasa kerja sedang berjalan, komtraktor hendaklah memaklumkan status pendaftaran dan memohon pelarasan bagi tambahan kenaan GST dan menuntut sebarang kenaan GST dengan syarat kerja semasa masih berkuatkuasa bagi baki perolehan yang belum disempurnakan.

9 SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA 1. PEMERIKSAAN TAPAK BINA Kontraktor adalah dinasihatkan untuk memeriksa dan meneliti Tapakbina dan sekitarnya, bentuk dan jenis Tapak bina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan Kerja, cara-cara perhubungan dan laluan masuk ke Tapakbina dan hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luar jangkaan dan segala hal-keadaan yang mempengaruhi dan menjejas Sebutharganya. Sebarang tuntutan yang timbul akibat daripada kegagalan Kontraktor mematuhi kehendak ini tidak akan dipertimbangkan. 2. INSURANS / BON PERLAKSANAAN 2.1 Kontraktor hendaklah atas nama bersama Kerajaan Malaysia dan Kontraktor mengambil perkara-perkara seperti berikut:- a) Bon Perlaksanaan sebanyak 5% daripada jumlah nilai Sebutharga, jika nilai yang tawarkan melebihi Rm 50, (Kontraktor dibenarkan membuat pilihan untuk mengemukakan Jaminan Bank atau Jaminan Insurans atau memilih dikenakan Wang Jaminan Perlaksanaan). b) Polisi Insuran Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang dan kerosakan kepada harta), dan c) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO). bagi tempoh perlaksanaan kerja Inden ini. 2.2 Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Inden semua polisi insurans, Bon Perlaksanaan dan Nombor Kod Pendaftaran dengan PERKESO yang tersebut di atas sebelum memulakan Kerja. Bagaimanapun untuk tujuan memulakan Kerja sahaja Nota-nota Perlindungan dan resit-resit bayaran premium adalah mencukupi. Sekiranya Kontraktor gagal mengemukakan semua polisi Insurans selepas tempoh sah Nota-nota Perlindungan, tanpa sebarang sebab yang munasabah, Pegawai Inden berhak mengambil tindakan seperti di bawah Fasal 10 (d). 3. PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi Spesifikasi, pelan-pelan, butirbutir kerja dalam Ringkasan Sebutharga dan Syarat syarat yang dinyatakan dalam Dokumen Sebutharga ini dan arahan Pegawai Inden atau Wakilnya.

10 4. KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA Sekiranya Kontraktor gagal memulakan kerja selepas 7 hari dari tarikh akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden Kerja, tanpa sebab-sebab yang munasabah, Inden Kerja akan dibatalkan oleh Pegawai Inden dan tindakan tatatertib akan diambil terhadap Kontraktor. 5. SUB-SEWA DAN MENYERAHAK KERJA. Kontraktor tidak dibenarkan mengsub-sewakan Kerja kepada kontraktor-kontraktor lain. Kontraktor tidak boleh menyerahak apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis dari Pegawai Inden. 6. PENOLAKAN BAHAN, BARANG DAN KERJA OLEH PEGAWAI INDEN. Pegawai Inden atau Wakilnya berhak menolak bahan, barang dan kerja-kerja yang tidak menepati Spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh Kontraktor sendiri. 7. RINGKASAN SEBUTHARGA 7.1 Ringkasan Sebutharga hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang Sebutharga ini dan hendaklah menjadi asas Jumlah Harga Sebutharga. 7.2 Harga harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan caj-caj lain yang perlu dan berkaitan bagi penyiapan Kerja dengan sempurnanya. 7.3 Tiada sebarang tuntutan akan dilayan bagi pelarasan harga akibat daripada perubahan kos buruh, bahan bahan dan semua duti dan cukai Kerajaan, samada dalam tempoh sah Sebutharga atau dalam tempoh Kerja. 7.4 Harga harga dalam Ringkasan Sebutharga yang dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada Pegawai Inden tentang kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa apa pelarasan kemudiannya kepada harga harga dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dibuat sebelum Inden Kerja dikeluarkan. 7.5 Apa-apa perlarasan harga dalam Ringkasan Sebutharga menurut perenggan (iv) tersebut di atas dan apa apa kesilapan hisab dalam Ringkasan Sebutharga hendaklah dilaras dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah amaun yang dilaraskan hendaklah sama dengan amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebutharga. Amaun jumlah harga pukal dalam Borang Sebutharga hendaklah tetap tidak berubah.

11 8. PERCANGGAHAN DALAM DOKUMEN SEBUTHARGA Jika Kontraktor mendapati apa apa percanggahan dalam Dokumen Sebutharga, dia hendaklah merujuk kepada Pegawai Inden untuk mendapatkan keputusan. 9. BAYARAN BERPERINGKAT Bagi Kerja yang bernilai melebihi RM25,000.00, satu kali bayaran berperingkat dibenarkan setelah nilai Kerja-kerja yang disiapkan melebihi 50% dari nilai Sebutharga tersebut. 10. KEGAGALAN KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN PER-LANTIKAN KONTRAKTOR Pegawai Inden berhak membatalkan Inden Kerja sekiranya Kontraktor berada dalam keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada Pegawai Inden. a) Sekiranya Kontraktor masih gagal menyiapkan Kerja dalam tempoh masa yang telah ditetapkan; b) Kemajuan Kerja terlalu lembab tanpa apa apa sebab yang munasabah; c) Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa apa apa sebab yang munasabah; d) Tidak mematuhi arahan Pegawai Inden tanpa apa apa alasan yang munasabah; dan e) Apabila Kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah. 11. KERJA PERUBAHAN 11.1 Pegawai Inden boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiada apa apa perubahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Inden atau yang disahkan kemudian oleh Pegawai Inden boleh membatalkan Sebutharga ini Semua kerja perubahan dan/atau tambahan yang diluluskan oleh Pegawai Inden akan diukur atau dinilai menggunakan kadar harga yang ada dalam Senarai Kuantiti/Ringkasan Sebutharga. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang bersesuaian kadar harga yang dipersetujui oleh Pegawai Inden dan kontraktor hendaklah digunakan. 12. PEMATUHAN KEPADA UNDANG UNDANG OLEH KONTRAKTOR Kontraktor hendaklah mematuhi segala kehendak Undang Undang Kecil dan Undang-undang Berkanun dalam Malaysia semasa perlaksanaan Kerja. Kontraktor

12 tidak berhak menuntut sebarang kos dan bayaran tambahan kerana pematuhannya dengan Syarat syarat ini. 13. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah Kontraktor menyiapkan Kerja dengan sempurnanya dan mengembalikan Inden Kerja Asal. 14. TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi Kerja yang bernilai di antara RM10, hingga RM200, adalah selama Enam (6) Bulan dari tarikh Kerja diperakukan siap. 15. TARIKH TUTUP TAWARAN Tarikh Tutup Sebutharga seperti yang dinyatakan dalam surat pelawaan sebutharga pada atau sebelum tengahari. Dokumen Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di pejabat 5 Oktober 2016.

13 PENGARAH POLITEKNIK JELI KELANTAN JALAN RAYA TIMUR-BARAT JELI KELANTAN. Tuan, BORANG SEBUTHARGA SEBUTHARGA PJK(S)/SH/06/2016 Sebutharga untuk KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA- KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI, KELANTAN BAGI TEMPPOH DUA ( 2 ) TAHUN. Dibawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Pentender, Syarat-syarat Am Sebut Harga, Spesifikasi Kerja dan Pelan-pelan, saya yang menandatangani di bawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksana dan menyiapkan kerja tersebut bagi jumlah wang pukal sebanyak : Ringgit Malaysia : ( RM...) 2. Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam masa..... minggu dari tarikh tempoh mula kerja seperti yang ditetapkan di bawah Fasal 2 Borang Inden Kerja. Bertarikh pada... haribulan (Tandatangan Kontraktor) (Tandatangan Saksi) Nama Penuh : Nama Penuh : No. K/P : No. K/P : Alamat : Alamat : Atas sifat: Tarikh : (Meteri atau Cop Kontraktor)

14 SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI, KELANTAN BAGI TEMPPOH DUA ( 2 ) TAHUN. NO. SEBUT HARGA: PJK(S)/SH/06/2016 Saya, nombor K.P. yang mewakili nombor Pendaftaran (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Politeknik Jeli Kelantan (PJK) atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat perisytiharan ini (jika berkaitan). 2. Sekiranya saya atau mana- mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam PJK atau manamana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil : 2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi sebutharga di atas; atau 2.2 penamatan kontrak bagi sebutharga di atas; dan 2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut Peraturan Perolehan Kerajaan. 3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebutharga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar,... (Nama dan No. KP) Cop Syarikat :

15 SPESIFIKASI KERJA Menyediakan satu ( 1 ) orang pekerja supaya berada di kawasan lokasi kerja sepanjang waktu pejabat KERAJAAN dan pada masa majlis rasmi berlangsung di Politeknik Jeli Kelantan termasuk hari cuti tanpa mengenakan sebarang caj bayaran Memastikan semua pekerja memakai pakaian seragam sepanjang waktu bekerja dan menghormati peraturan Politeknik Jeli Kelantan 1.0 AM Spesifikasi Kerja yang perlu dilaksanakan oleh Kontraktor adalah membekal bahan, perkakasan/peralatan/mesin, pekerja/buruh dan kelengkapan yang diperlukan bagi Kerja-kerja Penyenggaraan Berkala Bagi Sistem Penyaman Udara Dan Pengudaraan Mekanikal Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Politeknik Jeli Kelantan. Semua kerja yang perlu dilaksanakan hendaklah mengikut spesifikasi, amalan dan piawaian kejuruteraan yang baik. 2.0 MUTU KERJA DAN BAHAN Kerja hendaklah dilaksanakan oleh pekerja mahir dalam pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikian Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan, dan dilaksanakan mengikut amalan kejuruteraan terbaik. Kerja dilaksanakan dengan gangguan minimum. Sekiranya perlu oleh Politeknik Jeli Kelantan, Kontraktor hendaklah meletakkan tanda AMARAN. Kontraktor hendaklah mengeluarkan sisa buangan kerja yang tidak diperlukan dari tapak. Bahan yang dibekalkan berkaitan dengan kerja ini hendaklah baru dan belum digunakan, dan hendaklah amnya mempunyai kualiti terbaik sepertimana jaminan pengeluar dan mematuhi Standard Malaysia atau setaraf. 3.0 PENYELIAAN Kontraktor hendaklah menyediakan seorang Penyelia tetap dan diterima oleh Politeknik Jeli Kelantan. Penyelia hendaklah bertanggungjawab dan cekap dalam menyelia pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikian semua jenis Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan. Kontraktor hendaklah menyediakan pekerja-pekerja tetap yang mahir terutama dalam pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikian Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan.

16 4.0 SKOP KERJA Kontraktor hendaklah memeriksa dan menyenggara Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Lampiran A, B, C, D dan E. Kerja-kerja hendaklah dilaksanakan mengikut Jadual Penyenggaraan yang telah dipersetujui oleh Politeknik Jeli Kelantan. Kontraktor hendaklah memaklumkan Politeknik Jeli Kelantan apa-apa kerosakan/kecacatan pada mana-mana bahagian Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan yang diperhatikan semasa pemeriksaan dan penyenggaraan rutin, dan hendaklah membaiki kerosakan/kecacatan itu jika dikehendaki oleh Politeknik Jeli Kelantan. Sekiranya berlaku kerosakan bangunan oleh kontraktor semasa perlaksanaan kerja, kontraktor hendaklah membaiki tanpa mengenakan bayaran kepada Politeknik Jeli Kelantan. Kontraktor hendaklah menyediakan khidmat kerja kecemasan bagi memeriksa dan membaiki pada waktu kerja biasa dan juga diluar waktu kerja biasa jika dikehendaki berbuat demikian oleh Politeknik Jeli Kelantan. 5.0 PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN BERJADUAL Kontraktor hendaklah memeriksa dan menyenggara mesin dan peralatan Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan di Politeknik Jeli Kelantan sekurang-kurang sebulan sekali, kecuali jika selainnya diarahkan oleh Politeknik Jeli Kelantan. Kontraktor hendaklah melaksanakan pemeriksaan dan penyenggaraan bulanan Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerjakerja berkaitan sepertimana diperincikan dalam Jadual Penyenggaraan. 6.0 BAHAN GUNA HABIS (CONSUMABLE) Kontraktor hendaklah membekal bahan-bahan guna habis sepertimana berikut dan apabila dikehendaki: (a) Minyak dan gris untuk pelinciran pemampat, galas (bearing) kipas, galas (bearing) motor, pivot dan bahagian beroperasi yang lain. (b) Bahan pendingin yang diperlukan bagi menggantikan kehilangan pendingin dalam sistem pendingin. (c) Elemen penapis guna habis. (d) Berus karbon yang diperlukan bagi menggantikan berus haus dalam motor elektrik

17 (e) Titik sentuh elektrik yang diperlukan bagi menggantikan Titik sentuh elektrik yang haus di suis gear, penghidup motor gear, kawalan elektrik gear dan geganti elektrik. (f) Sisa kapas, sabun bahan pencuci dan bahan pencuci lain yang diperlukan bagi tujuan pembersihan. Kos bahan-bahan guna habis ini tidak akan dikenakan bayaran secara berasingan oleh Kontraktor, tetapi hendaklah dimasukkan ke dalam kadar tetap bulanan yang telah disebuthargakan oleh Kontraktor bagi Sistem Penyaman Udara dan kerja-kerja berkaitan. 7.0 PEMBAIKAN Kontraktor perlu memaklum kepada Politeknik Jeli Kelantan untuk sebarang kerosakan atau penggantian pada Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan. Kontraktor hendaklah membaiki kerosakan d atas arahan Politeknik Jeli Kelantan. Kos pembaikan itu tidak boleh dimasukkan dalam sebutharga ini oleh Kontraktor hendaklah dikenakan bayaran secara berasingan oleh Kontraktor. Politeknik Jeli Kelantan berhak untuk memanggil kontraktor lain bagi melaksanakan kerja-kerja pembaikian kerosakan tersebut. Semua pembaikan hendaklah dijamin oleh Kontraktor terhadap kecacatan mutu kerja dan bahan-bahan untuk tempoh satu tahun berkuatkuasa dari tarikh pembaikian. Dalam tempoh jaminan, Kontraktor hendaklah membaiki kecacatan dalam pembaikan yang dijalankan tanpa sebarang caj tambahan kepada Politeknik Jeli Kelantan. 8.0 REKOD PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN 8.1 Kontraktor hendaklah menyediakan buku rekod pemeriksaan dan penyenggaraan bagi Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan yang diperiksa dan disenggara. Buku rekod ini hendaklah disimpan di Pejabat Unit Pembangunan Dan Senggaraan, dan semua butiran ringkas permeriksaan, penyenggaraan dan pembaikian yang dilaksanakan hendaklah dimasukkan oleh Kontraktor ke dalam buku ini bagi tujuan pemeriksaan. Turut disertakan alamat dan nombor telefon Kontraktor bagi memudahkan panggilan kecemasan. 8.2 Kontraktor hendaklah juga menyimpan rekod terperinci dalam dua salinan bagi semua pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikian. Rekod ini hendaklah dalam bentuk Laporan Penyenggaraan / Pembaikian, dan hendaklah ditandatangan pengesahan oleh Politeknik Jeli Kelantan atau wakil setiap kali kerja oleh Kontraktor.

18 8.3 Kontraktor hendaklah mengemukakan satu salinan laporan bulanan pemeriksaan dan penyenggaraan, yang diperakui dengan sewajarnya dan ditandatangani oleh Kontraktor, untuk Politeknik Jeli Kelantan. Laporan hendaklah dikemukakan tidak lebih daripada satu (1) minggu selepas pemeriksaan dan penyenggaraan dijalankan. 9.0 KADAR PEMERIKSAAN DAN PENYENGGARAAN Kadar bagi pemeriksaan dan penyenggaraan Sistem Penyaman Udara dan Pengudaraan Mekanikal serta kerja-kerja berkaitan hendaklah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual Kadar Harga bagi Sebutharga ini. Kadar ini disebuthargakan oleh Kontraktor semasa menghantar dokumen sebutharga sebelum ini, dan boleh dipakai untuk tempoh DUA tahun bermula dari tarikh Surat Setuju Terima dan tempoh penyenggaraan. Kontraktor dikehendaki mengikat kontrak dengan Politeknik Jeli Kelantan untuk tempoh di atas berdasarkan Kontrak Piawai Bagi Servis dan Penyenggaraan Sistem Mekanikal dan Kelengkapan Sampingan BAYARAN Bayaran bulanan hendaklah dibuat mengikut Kontrak ini, manakala bil pembayaran hendaklah disertakan dengan satu penyata lengkap dan disokong dengan satu salinan rekod laporan penyenggaraan/pembaikian sepertimana dikehendaki di bawah perenggan 8.0 Spesifikasi ini. Kegagalan kontraktor akan menyebabkan pembayaran tidak dapat dilakukan.

19 SPESIFIKASI TEKNIKAL Item Keterangan Kerja B 2B 3B 6B 12B A Chiller 1 check refrigerants and oil level x 2 check oil pressure x 3 check heaters x 4 check all hold down nuts and bolts x 5 check all controls, safety devices and switches x 6 inspect and clean the shell and tube of the condenser of each chiller units x 7 inspect and clean the cooler tubers x 8 touch up any rusty part of equipments x B Cooling Tower 1 check for excessive noise/vibration for fan, gear box and motor x 2 check for motor terminal box x 3 check operation of float valves x 4 check tension of belt drive and wear x 5 check for tightness of bolts and nuts x 6 check for any water leakage x 7 check water temperature x 8 remove and clear clogged nozzles x 9 check for any rust forming x 10 drain water and clean water basin/sump x 11 lubricate fan bearings x 12 check valve operations x C Water Pumps 1 check and rectify all seals, glands and pipelines for leaks x 2 check all pump and motor bearings, lubricate with grease and oil as necessary x 3 check coupling and alignment x 4 check strainer and clean as necessary x 5 check for water leakage, all hold-down bolts and nuts x 6 check running amps and operation relays x 7 check and note pump suction and discharge pressure x 8 check connection of flexible joints x 9 check flow switches and thermostats for correct operation x 10 open up pump to inspect for wear x

20 Item Keterangan Kerja B 2B 3B 6B 12B D Air Handling Unit (AHU) / Fan Coil Unit (FCU) 1 check and clean all air filters x 2 check fan operation x 3 check tension of belt drive and alignment x 4 check motor bearings and lubricate if necessary x 5 check control dampers and oil leakage x 6 check cooling coils and pipe for leaks x 7 inspect & clean condensate pans, tray and drain x 8 check for tightness of screw, bolts and nuts x 9 check for any excessive/abnormal noise x 10 check for electrical control board x 11 check and clean strainer x 12 check diffuser & grille for cleanliness x 13 check operation of regulating valve x 14 check operations of thermostats x 15 check refrigerants/water connections x 16 check water piping connection soundness x 17 check anti-vibration mounting x 18 grease fan bearings x E Ducted Blower (Chilled Water Fan Coil Unit) 1 check and clean air filters and coils x 2 check and clean fan blower x 3 check for chilled water leakage x 4 check for any excessive/abnormal noise and vibration x 5 check and tighten bolts and nuts x 6 check for condensate drain pan x 7 check strainer and clean x 8 check for operation of control and isolation valves x 9 check operations of thermostat x 10 check anti-vibration mount x

21 Item Keterangan Kerja B 2B 3B 6B 12B F Compressor 1 check all seals, gaskets and pipe for leak x 2 check refrigerant and oil levels x 3 check oil pressures x 4 check crankcase heaters x 5 check compressor hold down bolt x 6 check all controls, safety devices and switches x G Evaporator 1 check all air filters, and clean as necessary x 2 check all water coils, seals and pipelines for leaks and rectify as necessary x 3 purge air from all water coils. x 4 check all fan bearings and lubricate with grease as necessary. x 5 check the tension of all belt drives and adjust as necessary. x 6 check the operation of all automatic water regulating valves, and clean, adjusts and lubricate as necessary. x 7 check the operation of all automatic multi-blade face and by-pass dampers and clean, adjust and lubricate as necessary. x 8 clean all condensate pans, trays and drains. x H Split Unit Biasa Aircond 1 Check the running amp of motor compressor x 2 Check meter reading for refrigerant R22/134a low suction gas pressure x 3 Check meter reading for refrigerant R22/134a high discharge gas pressure x 4 Check all air filters and do cleaning as necessary x 5 Check all motor housing and clean the condensate drain pipe as necsessary x 6 Check adjust the lubricate all bearings, pivot and other moving parts as necessary x 7 Check the operation of thermostat x 8 Check the operation of the remote control x 9 Check refrigerant pressure x 10 Check the operation og protective device for motor x 11 Check all seals and pipe line for leak and rectify as necessary x 12 Check all unit mounts, spring and bolts whish is loose and tighten as necessary x 13 Check evaporator and compressor electric motor fan x 14 Check the discharge air temperature from unit indoor unit x 15 Check the evaporator coil and do cleaning as necessary by using chemical x 16 Check the condensate coil and do cleaning as necessary by using chemical x

22 Item Keterangan Kerja B 2B 3B 6B 12B I Electrical Motor 1 inspect and clean carbon burshes x 2 check brushes tension x 3 check slip rings for smooth contact x 4 check and lubricate bearings x 5 check alignment and coupling x 6 check motor terminals and tightness x J Electrical Switchgear 1 inspect contact finger and alignment x 2 clean and adjust contacts x 3 Inspect starter coil condition x 4 check tightness of starters connection x 5 check thermal overload and relays x 6 check cut-out fuses x K Purge Unit 1 check tension of belt drive if applicable x 2 check moisture indicator x 3 check purge unit operation x L Pipe System 1 check pipework and valve glands for leaks and rectify as necessary x 2 check all valves x 3 clean all pipe support and correct any excessive vibration, aeration or noise x 4 clean all strainers x M Other 1 check the performance of the complete air-conditioning plant and adjust the air volume control dampers as necessary. x Nota :- B - Bulan 2B - 2 Bulan 3B - 3 Bulan 6B - 6 Bulan 12B - 12 Bulan

23 Projek : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI, KELANTAN BAGI TEMPOH DUA ( 2 ) TAHUN. No. Sebutharga :PJK(S)/SH/06/2016 Nota : JADUAL SEBUTHARGA Harga yang dimasukkan hendaklah bagi kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan menyenggara sistem mekanikal yang lengkap dan kerja-kerja berkaitan mengikut skop kerja dan spesifikasi dengan dua puluh empat ( 24 ) bulan penyenggaraan dan jaminan yang dinyatakan. Penyebutharga adalah dianggap telah melawat tapak bina dan sebarang tuntutan bayaran tambahan berhubung dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan. BIL BUTIRAN-BUTIRAN KERJA Kuantiti Kekerapan (24 Bulan) Kadar (RM) Jumlah (RM) KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT- SYARAT AM Menyediakan keperluan-keperluan sebagaimana syarat-syarat Sebutharga. (a) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 pukal pukal pukal (PERKESO) ( c) Insurans Tanggungan Awam pukal pukal pukal (d) Insurans Kerja pukal pukal pukal 1.2 Kerja-kerja penyediaan dokumen sepertimana berikut; a) Jadual Penyenggaraan lengkap untuk pukal pukal pukal diguna sepanjang tempoh kontrak b) laporan kerja bulanan merangkumi borang pukal pukal pukal semak kerja dan gambar kerja untuk dikemukakan bersama-sama tuntutan bayaran. c) Dokumen kontrak perjanjian kerja pukal pukal pukal JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA MS.1/4

24 BIL BUTIRAN-BUTIRAN KERJA Kuantiti Kekerapan (24 Bulan) Kadar (RM) Jumlah (RM) 2.0 KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA Memeriksa, menguji, menyenggara dan servis secara berkala ke atas Sistem Penyaman Udara Dan Pengudaraan Mekanikal di Politeknik Jeli Kelantan sebagaimana Jadual Penyenggaraan yang diluluskan oleh pihak Politeknik, termasuk menyediakan satu ( 1 ) orang pekerja pada masa majlis rasmi berlangsung di Politeknik Jeli Kelantan termasuk hari cuti (Rujuk Spesifikasi Am). Chilled Water System (Building Automation System - BAS) ( Rujuk Lampiran A ) a) Chiller 3 24 b) Cooling Tower 3 24 c) Water Tank 1 4 d) CWP Pump 4 24 e) CHWP Pump f) Chemical 4 24 pukal 24 pukal 9 12 g) Air Handling Unit h) Ducted Blower 17 8 i) Fan Coil Unit Water-Cooled Package Unit Air Conditioning ( Rujuk Lampiran B ) a) Cooling Tower 4 24 b) Water Tank 1 4 c) CWP Pump 6 24 d) Chemical pukal 24 pukal 4 12 e) Air Handling Unit f) Ducted Blower 6 8 g) Fan Coil Unit 44 8 JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA MS.2/4

25 BIL BUTIRAN-BUTIRAN KERJA Kuantiti Kekerapan (24 Bulan) Kadar (RM) Jumlah (RM)..sambungan 2.0 Kerja-kerja Penyenggaraan Berkala 2.4 Air-Cooled Split Unit Air Conditioning 6 24 ( Rujuk Lampiran C ) 2.5 Precision Air Conditioner 4 24 ( Rujuk Lampiran C ) 2.6 Cold Room 2 8 ( Rujuk Lampiran C ) 2.7 Split Unit Biasa Aircond ( Rujuk Lampiran D ) 2.8 Exhaust Fan 93 4 ( Rujuk Lampiran E ) JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUTHARGA MS.3/4

26 Projek : KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PENGUDARAAN MEKANIKAL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI POLITEKNIK JELI, KELANTAN BAGI TEMPOH DUA ( 2 ) TAHUN. No. Sebutharga :PJK(S)/SH/06/2016 RINGKASAN SEBUTHARGA BIL BUTIRAN-BUTIRAN KERJA MUKA SURAT Jumlah (RM) 1.0 KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM MS.1/4 2.0 KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BERKALA MS.2/4 & MS. 3/4 JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA Catatan: Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebut Harga. Tarikh :. Tandatangan Pemborong : Nama & Alamat : Tarikh :. Tandatangan Saksi : Nama & Alamat : MS.4/4

27 JADUAL KADAR HARGA BAGI KERJA PEMBAIKIAN UTAMA DAN ALAT GANTI BIL. 1 To replace new condenser fan motor 2 To rewind condenser fan motor 3 To replace new fan motor capacitor 4 To replace new compressor capacitor 5 To replace new blower fan motor 6 To rewind blower fan motor 7 To replace new DOL starter 8 To replace new overload DOL starter 9 To replace new autoruns starter 10 To replace new condenser fan blade 11 To renew evaporator fan blower wheel To weld/repair piping & coil system To replace new filter drier 16 To replace new starter switch To weld/rebuilt body & repair 19 To replace new compressor To replace new indoor unit 22 To replace new fan motor bearing 23 ITEM To replace electric 3 point plug socket (25 amp) To replace new thermal expansion valve/capillary tube To replace new supporting bracket for outdoor To replace new outdoor unit c/w rubber mounting To reposition the complete split unit system (indoor, outdoor, wiring, etc.) 24 To replace new timer 60sec 25 To replace new timer 60min HARGA 9,000 13,000 18,000 25,000 30,000 40,000 BTU/HR BTU/HR BTU/HR BTU/HR BTU/HR BTU/HR

28 BIL. ITEM HARGA 1 Permetre run of wiring and conduit used (above ground) 2 Permetre run of wiring and conduit used (underground) 3 Permetre run of PVC armoured cable (underground) Permetre run of refrigerant piping c/w fittings used a) 6 mm dia. 4 b) 10mm dia. c) 12mm dia. 5 Permetre run trunking 4"x2' 6 Permetre run copper pipe 7 Price per kilogram of general purpose grease 8 Price per kilogram of ball and roller bearing grease 9 Price per litre of general purpose lubricating oil 10 Price per litre of compressor oil 11 Price per litre of cleaning agent for condenser coil 12 Price per kilogram of refrigerant a) R22 b) R410 c) R134a 13 Price per air filter used 14 Price per refrigerant filter used 15 Price per set of carbon brushes used 16 Price per compressor motor contactor 17 Price per compressor motor starter 18 Price per electrical fuse for compressor motor 19 Price per electrical fuse for pump motor 20 Price per electrical fuse for automatic temperature control and relay 21 Price per metre of V-belt used Tandatangan Penyebutharga : Nama & Alamat : (Dengan Cop) : Tarikh :

29 JADUAL PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN Petender perlu mengemukakan maklumat berikut, menentukan keupayaan untuk menyiapkan kerja-kerja mengikut tarikh yang ditetapkan. a) Tempoh Servis satu (1) unit sistem penyaman udara b) Tempoh Servis semua unit sistem penyaman udara dalam 1 bulan : Minit : Hari c) Ujian dan pentauliahan Tempoh peralatan yang diperlukan dalam 1 bulan : Hari Jumlah ( item b & c ) : Hari Tarikh : Tandatangan : Penyebutharga Nama dan alamat : (Dengan Cop) Tarikh : Tandatangan Saksi : Nama dan alamat :

30 LAMPIRAN A CHILLED WATER SYSTEM (BUILDING AUTOMATION SYSTEM - BAS) A. Chiller Plant Room Description Make Model Capacity Qty. Water Tank L 1 Cooling Tower Truwater TCS-300-1B 300 tonne 3 Chiller York YEWS200SA55D1 200 tonne 3 Condenser Water Pumpsets Calgon HES m/Head Chilled Water Pumpsets Calgon HES m/Head Exhaust Fan KDK 40KQT - 4 Supply Fan KDK 40KQT - 2 B. YORK Air Handling Unit Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 1A AHU Room AHU-1A-G-1 YSM 30 X B AHU Room AHU-1B-G YSM 20 X A AHU Room AHU-1A-1-1 YSM 20 X B AHU Room AHU-1B-1-1 YSM 30 X A AHU Room AHU-1A-2-1 YSM 30 X Lib AHU Room AHU YSM 40 X JAB AHU Room AHU YSM 50 X Lib AHU Room AHU YSM 40 X JPA AHU Room AHU YSM 40 X

31 LAMPIRAN A C. YORK Ducted Blower Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 1A Reception FC-1A-G-1 DB VIP Room FC-1A-1-1 DB Conference Room FC-1A-1-2 DB B Work Area FC-1B-1-3 DB Work Area FC-1B-1-5 DB AHU Room FC-1B-2-1 DB AHU Room FC-1B-2-2 DB Coord. Work Area FC-1B-2-3 DB Coordinator Room FC &2 DB12 (6/12) Operation, Work FC DB30 (6/12) Area 1 I.C. Room 1,2,4 & 5 FC DB16 (4/12) Group Couns./Pantry FC DB12 (6/12) D. YORK Ceiling Cassette Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 1B Seminar Room 1 FC-1B-G-3 YCK 50 AW Seminar Room 2 FC-1B-G-4 YCK 50 AW Meeting Room 2 FC-1B-G-5 YCK 20 AW Meeting Room 1 FC-1B-G-6 YCK 20 AW A Waiting Area FC-1A-1-3 YCK 20 AW Meeting Room FC-1A-1-6 YCK 30 AW Director Room FC-1A-1-7 YCK 20 AW Lib Head of Department FC YCK 20 AW Meeting Room FC YCK 20 AW JAB Head of Department FC YCK 20 AW Meeting Room FC YCK 20 AW Lib Head of Department FC YCK 20 AW Meeting Room FC YCK 20 AW JPA Meeting Room FC YCK 20 AW Head of Department FC YCK 20 AW JMSK Head of Department FC YCK 20 AW Meeting Room FC YCK 25 AW

32 LAMPIRAN A E. YORK Wall Mounted Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 1A Audio Recording FC-1A-G-2 YWM 10 GW AV Control Room FC-1A-G-3 YWM 10 GW Shooting FC-1A-G-4 YWM 10 GW Control Room FC-1A-G-5 YWM 10 GW E-Learning FC-1A-G-6 YWM 15 GW Digital Desktop FC-1A-G-7 YWM 15 GW Video Editing 1 FC-1A-G-8 YWM 10 GW Video Editing 2 FC-1A-G-9 YWM 10 GW Animation FC-1A-G-10 YWM 10 GW Archive FC-1A-G-11 YWM 10 GW Media View FC-1A-G-12 YWM 10 GW B Discussion Room 1-4 FC-1B-G-7 To 10 YWM 10 GW A Deputy Director 2 FC-1A-1-4 YWM 10 GW Deputy Director 1 FC-1A-1-5 YWM 10 GW PA Room FC-1A-1-8 YWM 25 GW B Head of Unit FC-1B-1-1 YWM 10 GW Head of Unit 2 FC-1B-1-2 YWM 10 GW Head of Centre FC-1B-1-4 YWM 25 GW A Meeting Room FC-1A-2-1 YWM 25 GW Head Assistance FC-1A-2-2 YWM 15 GW Head of Unit FC-1A-2-3 YWM 15 GW Lib Discussion Room FC YWM 25 GW Head of Unit FC YWM 15 GW Head of Unit FC YWM 15 GW Discussion Room FC YWM 25 GW JAB Discussion Room FC YWM 25 GW Head of Unit FC & 10 YWM 15 GW Discussion Room FC YWM 15 GW Lib Discussion Room FC YWM 25 GW Head of Unit FC YWM 15 GW Discussion Room FC YWM 25 GW JPA Discussion Room FC YWM 15 GW Head of Unit FC & 8 YWM 15 GW JMSK Discussion Room FC YWM 15 GW Head of Unit FC & 13 YWM 15 GW

33 LAMPIRAN A F. YORK Ceiling Exposed Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 1B Training Computer FC-1B-G-1&2 YCE 20 DW Tech. Enable Room 1 FC-1B-G-11&12 YCE 30 DW Tech. Enable Room 2 FC-1B-G-13&14 YCE 30 DW G. YORK Ceiling Ducted Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 3 Ind. Tech. Lab FC-3-G-4 & 5 DB Lib Reception FC DB JAB Reception FC DB H. YORK Ceiling Suspended Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 20 Office FC-20-G-1&6 YCE20DW Mini Market FC-20-G-2&3 YCE40DW Shop 1 & 2 FC-20-G-4&5 YCE25DW Unit Head 1 & 2 FC &7 YCE20DW Dept. Head Room FC YCE20DW Couns. Room 1&2 FC &10 YCE20DW Group Counselling FC YCE30DW Room 1 Meeting Room FC YCE50DW Note :- Block 1 - Administration & CISC Block 3 - Common Facilities Block 6 - JMSK Department Lab Block 7 - Agrotech Department Lab Block 20 - Student Center & Cafetaria Block 30 - Fish Propagation

34 WATER-COOLED PACKAGE UNIT AIR CONDITIONING LAMPIRAN B A. Water-cooled Block 3 Theatres Description Make Model Capacity Qty. Cooling Tower Truwater TCS-60-1B 60 tonne 2 Condenser Water Pumpsets Calgon HES m/Head 2 B. Water-cooled Blok 6 Description Make Model Capacity Qty. Cooling Tower Truwater TCS-60-1B 60 tonne 1 Cooling Tower Truwater TCS-100-1B 100 tonne 1 Condenser Water Pumpsets Calgon HES m/Head Condenser Water Pumpsets Calgon HES m/Head Cold Water Make Up Tank L 1 C. YORK Air Handling Unit Capacity Block Location Unit No. Model Qty. (BTU/HR) 3 Mini Lecture Theatre AHU-3-G-1 To 3 EWM Main Lecture Hall AHU-3-G-4 EWM D. YORK Ducted Blower Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 6 Student Work Area 1 FCSU To 4 EHW Student Work Area 2 FCSU To 7 EHW

35 LAMPIRAN B E. YORK Wall Mounted Fan Coil Capacity Block Location Unit No. Model Qty. (BTU/HR) 3 Preparation Area FC-3-G-1 To 3 YWM15G/WSS15A F. YORK Ceiling Suspended Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 6 Student Work Area 1 FCSU-6-G-1&2 YCE50CB/WSS50A Preparation 1 FCSU-6-G-3 YCE20CB/WSS20A Student Work Area 2 FCSU-6-G-4&5 YCE50CB/WSS50A Preparation 2 FCSU-6-G-6 YCE20CB/WSS20A Student Work Area 3 FCSU-6-G-7&8 YCE50CB/WSS50A Preparation 3 FCSU-6-G-9 YCE50CB/WSS20A Student Work Area 4 FCSU-6-G-10&11 YCE50CB/WSS50A Preparation 4 FCSU-6-G-12 YCE50CB/WSS20A Preparation 5 FCSU-6-G-13 YCE50CB/WSS20A Lab & Briefing Area FCSU-6-G-14 To 1 YCE50CB/WSS50A Preparation 1 FCSU YCE20CB/WSS20A Preparation 2 FCSU YCE20CB/WSS20A Language Lab 3 FCSU & 10 YCE50CB/WSS50A Preparation 4 FCSU YCE20CB/WSS20A Language Lab 2 FCSU & 13 YCE50CB/WSS50A Language Lab 1 FCSU & 15 YCE50CB/WSS20A Preparation 3 FCSU YCE20CB/WSS20A Agro Biotech Lab Analysis & FSCU-7-1 YCE20CB/WSS20A 1 Apparatus Agro Biotech Lab - Preparation Room FSCU-7-2 YCE20CB/WSS20A Agro Biotech Lab - FSCU-7-3 YCE61CB/YWC Working Area 1 Agro Biotech Lab - FSCU-7-4 YCE50CB/YWC Working Area 1 Food Technology FSCU-7-5 & 6 YCE61CB/YWC Lab - Working Area 2

36 LAMPIRAN B..cont F. YORK Ceiling Suspended Fan Coil Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 7 Food Technology Lab - Preparation FSCU-7-7 YCE20CB/WSS20A 1 Room Aqua Engineering Lab - Calibration FSCU-7-8 YCE20CB/WSS20A 1 Room Aqua Engineering Lab - Preparation Room FSCU-7-9 YCE20CB/WSS20A 1 Aqua Engineering FSCU-7-10 YCE61CB/YWC Lab - Working Area 1 Aqua Engineering FSCU-7-11 YCE50CB/YWC Lab - Working Area 1 Soil & Water Lab - FSCU-7-12 YCE61CB/YWC Working Area 1 Soil & Water Lab - FSCU-7-13 YCE50CB/YWC Working Area 1 Soil & Water Lab - Preparation Room FSCU-7-14 YCE20CB/WSS20A Soil & Water Lab - Analysis Room FSCU-7-15 YCE20CB/WSS20A Post Harverst Workshop - Preparation Room FSCU-7-16 YCE20CB/WSS20A 1 Note :- Block 1 - Administration & CISC Block 3 - Common Facilities Block 6 - JMSK Department Lab Block 7 - Agrotech Department Lab Block 20 - Student Center & Cafetaria Block 30 - Fish Propagation

37 LAMPIRAN C AIR-COOLED SPLIT UNIT AIR CONDITIONING YORK Air-Cooled Split Unit (Ceiling Exposed/Suspended) Capacity Block Location Unit No. Model Qty. (BTU/HR) 1A MDF & PABX ACSU-1A-G-3 YSL 25 C/YCE 25 CB Security ACSU-1A-G-1 & 2 YSL 18 C/YCE 20 CB Briefing Room ACSU-30-1 To 3 YCE40CB/YSL40D DB Precision AC PRECISION AIR CONDITIONER Capacity Block Location Unit No. Model Qty. (BTU/HR) 1A Server Room ACSU-1A-G-4 & 5 DBAD 19/DBRC Network Server PAC No 1 & 2 DBTAU-05/DBRC Room & ICT / Tel 2 Core Bizair Stand Alone Cooler/Blower Block Location Unit No. Model 7 Post Harvest Workshop - Cold Room FCSU-7-17 COLD ROOM BEM-017 Capacity (BTU/HR) Cold Room FCSU-30-4 BEL Qty. 1 Note :- Block 1 - Administration & CISC Block 3 - Common Facilities Block 6 - JMSK Department Lab Block 7 - Agrotech Department Lab Block 20 - Student Center & Cafetaria Block 30 - Fish Propagation

38 LAMPIRAN D Split Unit Biasa Aircond Block Location Model Capacity Qty. 1A ICT & Tel YORK 1hp 1 ICT & Tel YORK 1hp 1 ICT & Tel ACSON 1hp 1 Bilik PET ACSON 2hp 1 1B ICT & Tel ACSON 1hp 1 ICT & Tel YORK 1hp 1 ICT & Tel YORK 1hp 1 3 ICT & Tel ACSON 1hp 1 ICT & Tel ACSON 1hp 1 ICT & Tel ACSON 1hp 1 Bilik Kuliah 8 (Robot) ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 16 ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 17 ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 18 ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 19 ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 20 ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 1 (Gim) ACSON 4hp 1 Bilik Kuliah 21 (Galeri) ACSON 4hp 1 6 JMSK Core ACSON 1hp 1 ICT Core YORK 1hp 1 19 Bilik Audit ACSON 1hp 1 Ruang Kerja YORK 1hp 1 Ruang Kerja YORK 3hp 1 20 ICT & Tel ACSON 1hp 1 Pejabat Ruang Kerja ACSON 1.5hp 2 UPP Ketua Unit ACSON 1hp 1 Garaj Bas Pejabat Pemandu YORK 1.5hp 2 Note :- Block 1 - Administration & CISC Block 3 - Common Facilities Block 6 - JMSK Department Lab Block 7 - Agrotech Department Lab Block 20 - Student Center & Cafetaria Block 30 - Fish Propagation

39 LAMPIRAN E A. KDK Ceiling Type Exhaust Fan Block Location Unit No. Model Capacity (BTU/HR) Qty. 7 Agro Biotech Lab - - EF TGQ7 Chemical Room 1 Soil & Water Lab - - EF TGQ7 Chemical Room 1 20 Stall 1-6 KF-20-1 To 6 CSD B. KDK Wall Mounted Exhaust Fan Block Location Unit No. Model Capacity Qty. 1A ICT & Tel EF-1A-G-5 25AQM7-1 Toilets EF-1A-G-1 To 4 25AQM1-4 1B ICT & Tel EF-1B-G-4 25AQM7-1 Toilets EF-1A-G-1 To 2 25AQM7-2 1A ICT & Tel Room EF-1A AQM7-1 Toilets and Utility EF-1A-1-1,2,4&6 25AQM7-4 1B ICT & Tel Room EF-1B AQM7-1 1A ICT & Tel EF-1A AQM7-1 Utility EF-1A AQM7-1 Male Toilet 6 EF-1A AQM7-1 Female Toilet 6 EF-1A AQM7-1 1B ICT & Tel EF-1B AQM7-1 Female Toilet 7 EF-1B AQM7-1 Male Toilet 7 EF-1B AQM7-1 Utility EF-1B AQM7-1 3 Lib Toilets & Misc. EF To 6 25AQM7-6 3 JAB Toilets & Misc. EF To 11 25AQM7-5 3 Lib Toilets & Misc. EF To 6 25AQM7-6 3 JMSK Toilets & Misc. EF To 14 25AQM7-8 6 JMSK Toilets & Misc. EF-6-G-1 To 8 25AQM7-8 Locker & Misc. EF To 2 25AQM7-2 7 General Area - Male & - EF-7-2 & 3 25AQM7 Female Toilet 2 7 General Area - Switch - EF AQM7 Room Post Harvest Workshop EF AQM7 - Chemical Room 1 7 Post Harvest Workshop EF-7-7 To 10 40KQT Toilets & Misc. EF-20-G-1 To 7 25AQM7-7

40 C. KDK Glass Mounted Exhaust Fan Block Location Unit No. Model Capacity Qty. 1B M/Toilet-3 EF-1B-G-3 20WUD - 1 1A Toilets and Utility EF-1A-1-3&5 20WUD - 2 1B Toilets and Utility EF-1B-1-1 To 2 20WUD Toiltes & Misc. EF-3-G-1 & 2 20WUD JMSK Toilets & Misc. EF-6-G-9 20WUD - 1 D. KDK Axial Flow Exhaust Fan Block Location Unit No. Model Capacity Qty. 20 Toilet & Misc. EF To 5 25AQM7-5 Note :- Block 1 - Administration & CISC Block 3 - Common Facilities Block 6 - JMSK Department Lab Block 7 - Agrotech Department Lab Block 20 - Student Center & Cafetaria Block 30 - Fish Propagation

41 MAKLUMAT LATAR BELAKANG, KEWANGAN DAN PRESTASI KONTRAKTOR Lampiran - Arahan-arahan yang perlu dimasukkan ke dalam Arahan Kepada Pentender Lampiran A - Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat dan Keesahan Dokumen Yang Dikemukakan oleh Pentender Lampiran B - Maklumat Am Latar Belakang Pentender Lampiran C - Data-data Kewangan Lampiran D - Rekod Pengalaman Kerja Lampiran E - Kakitangan Teknikal Lampiran F - Senarai Kerja Kontrak Semasa Lampiran G - Senarai loji dan Peralatan Utama Lampiran H - Borang CA Laporan Bank/ Institusi Kewangan Mengenai Kedudukan Kewangan Pentender Lampiran I - Borang FA Laporan Penyelia Projek Atas Prestasi Kerja (Bukan Projek JKR) Semasa Pentender Lampiran J - Borang FA1 Laporan Jurutera Projek Atas Prestasi Kerja Semasa Pentender

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK 1.0 Carta alir permohonan bekalan elektrik di UPM MULA Isi Borang Permohonan No. Tindakan Catatan 1.1 Pemohon Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Bekalan Elektrik yang boleh

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Construction

More information

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK.

SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU BINTULU, SARAWAK. SULIT Muka Depan Sampul Surat SULIT PEGAWAI KEWANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK JALAN NYABAU 97008 BINTULU, SARAWAK. TAJUK:- MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA MAKMAL KE UNIVERSITI

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur.

MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0005

More information

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01

KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 JKR-APK (Pind. 3/2008) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI ARAHAN PERUBAHAN KERJA APK NO. 01 Nama Kontraktor : Alamat Kontraktor : Tajuk Kontrak : VNA RESOURCES SDN BHD 7-2-1, TINGKAT 2, BLOK

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Local/Foreign Individual Consultant Companies with

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENYALIN DI BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA TIGA (3) TAHUN IKLAN SEBUT HARGA BAHAGIAN PERMATA JABATAN PERDANA MENTERI PRIME MINISTER DEPARTMEN ARAS 3, BLOK PODIUM, MENARA USAHAWAN PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 62652 PUTRAJAYA Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Local/Foreign Consultant Companies with

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Contractors incorporated in Malaysia with relevant experience and registered with Malaysian

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2 MyBot Bridge 1.0 Objektif Menguji kemahiran peserta untuk membangunkan Mybot Manual dan Automatik yang menggunakan servo motor, pengawalan tanpa wayar serta IR sensor. 2.0 Penyertaan 2 pasukan 4 peserta

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan salinan sijil kematian Anggota 4) Melengkapkan Borang Pindah

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan pengkomersilan hasil penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB PICC dan TPK bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi. Sesiapa yang terlibat

More information

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA

PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA PAY WITH YOUR PIN BAYAR DENGAN PIN ANDA www.pinandpay.com.my Transactions with PIN cards Start transaction, enter amount and insert the card (or ask customers to insert their card). Mulakan transaksi,

More information

SENARAI SEMAK PERMOHONAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN NAMA SYARIKAT: SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMOHONAN BAHARU BIL 1 Borang Permohonan 2 3 4 5 6 7 PERKARA Dua (2) salinan resit fi pemprosesan lesen yang dibayar oleh pemohon di SWCorp Dua (2) salinan Perakuan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURED: 100 MARKS STRUKTUR: 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan struktur. Jawab

More information

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/ (37) TAJUK KERJA TAWARAN SEWAAN RUANG PERNIAGAAN (THE DELI) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA,

More information

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PROSES PINJAMAN PERALATAN (ASSET BOOKING) (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI UPSI (ISO)/BEN/P08/MP04 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 MAC 2018 Muka surat :1/39 ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 Pengenalan 2 2 Carta Alir Kerja Pengurusan Pinjaman Peralatan

More information

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan A) MAKLUMAT PEMOHON Nama (seperti di Kad Pengenalan) No. Kad Pengenalan Baharu/Lama Tarikh Lahir(hh/bb/tt) Jantina Lelaki Perempuan Bumiputera Ya Tidak Bangsa Melayu Cina India Lain: Alamat Kediaman (Jika

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3)

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Melengkapkan Surat Akuan Pemindahan Saham 32 (A) 4) Melengkapkan

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18

Didaftarkan : Pendaftaran Perniagaan : 1. Untuk Pemohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) sila isi ruang 1.14 hingga 1.18 Kepada Bank : Cawangan : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT TARIKH DITERIMA NO.RUJUK CATITAN Saya/kami ingin membuat permohonan pembiayaan perusahaan/perniagaansaya/kami dan untuk tujuan ini sukacita saya/kami member

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan pemohon 3) Mengemukakan salinan kad pengenalan waris-waris kepada Penama yang telah ditetapkan 4) Mengemukakan

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia.

a) Korporat bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. IBG PKS DAN KORPORAT KEMPEN (PROMOSI) Terma & Syarat 1) Definisi a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian dan Syarikat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. b) "Penganjur" bermaksud

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

2. THE CONTRACT WORKS 1. THE PROPOSER BORANG CADANGAN BAGI SKIM TAKAFUL KONTRAKTOR SEMUA RISIKO PROPOSAL FORM FOR CONTRACTOR S ALL RISK TAKAFUL / /

2. THE CONTRACT WORKS 1. THE PROPOSER BORANG CADANGAN BAGI SKIM TAKAFUL KONTRAKTOR SEMUA RISIKO PROPOSAL FORM FOR CONTRACTOR S ALL RISK TAKAFUL / / BORANG CADANGAN BAGI SKIM TAKAFUL KONTRAKTOR SEMUA RISIKO PROPOSAL FORM FOR CONTRACTOR S ALL RISK TAKAFUL PERHATIAN: DENGAN INI ADALAH DIKEHENDAKI MENERANGKAN DENGAN SEPENUHNYA DAN SEBENARNYA BUTIR-BUTIR

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia.

Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) (Penganjur) dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. Bayaran Gaji Dengan IBG ( PROMOSI ) Terma dan syarat Promosi ini dianjurkan oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") ("Penganjur") dengan kerjasama SME Corporation Malaysia. 1) Definisi a) Bank

More information

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB

TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB PROMOSI PELAN PEMBAYARAN ANSURAN 0% UOBM TERMA & SYARAT KREDIT KAD UOB United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Promosi Pelan Pembayaran Ansuran ('Promosi') dari 1 Mac

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA S/K.KEW/PK/TM/113/242900/110/36 JLD 11 SJ 3 (34) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

INQUIRIES. :

INQUIRIES. : Registration Process / Cara Mendaftar: 1. Fill up the form with CAPITAL LETTERS. Sila isi borang menggunakan HURUF BESAR. 2. All information must be filled up COMPLETELY and ACCURATELY. Semua maklumat

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA : MATS-IGF TO PURCHASE GF2 INSTRUMENTS SPARES FOR MONTH JAN2017 Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Beg Berkunci 220, 42200, Kapar, Selangor Darul Ehsan. Telefon: +603-32508801 Faks: +603-32507617 Kepada : Dari : Eksekutif Vendor No Faks : Tarikh : 17/01/2017

More information

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES:

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES: AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: Dalam bab ini pelatih-pelatih akan dapat menjelaskan dan menghuraikan dengan terperinci langkah-lankah dan tindakan yang perlu diambil oleh mana-mana pihak pengurusan majikan

More information

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A

Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A M A L A Y S I A Warta Kerajaan S E R I P A D U K A B A G I N D A DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 57 No. 9 3hb Mei 2013 TAMBAHAN No. 56 PERUNDANGAN

More information

SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC

SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC SKR 3102: ROMBAK RAWAT SISTEM KLAC LnP 01.01 - MENYELENGGARA SISTEM KLAC DISAMPAIKAN OLEH: MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH () HASIL PEMBELAJARAN: 1. Menerangkan kendalian sistem klac kenderaan. 2. Melaksanakan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 a) Coal is one of the fuel types

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 1-SEATED URBAN CAR CHASSIS USING ALUMINIUM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya, FAZLIANA BINTI FAUZUN (880216-01-5438)

More information

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U)

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structures questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI ISTILAH Vorfrage Inziden Frage------ Jerman Questions Prealable---------- Prancis Incident Questions-----------Inggris Prelelabele Of Voorsequent Belanda Pengertian Persoalan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE Malaysia s Holding Berhad (MAHB) would like to invite all companies incorporated in Malaysia to Tender the tenancy of the following businesses: NO TENDER

More information

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. LEMBARAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini bersamasama

More information

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD

PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM. kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD PEJABAT BENDAHARI KEPUTUSAN SEBUTHARGA UTHM kemaskini : 05 JUN 2013 MAKLUMAN : KEPUTUSAN SEBUTHARGA ADALAH MUKTAMAD KOD TENDER TAJUK NAMA SYARIKAT YANG TERPILIH HARGA DAN TEMPOH KONTRAK 1) UTHM.PPH/03(K)/005/2013

More information

COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE

COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE AHMAD MUSTAKIM BIN MOHD RUSLI BACHELOR OF ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2010 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN

More information

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 8 J u l a i 2 0 1 3 D i D e w a n Ta k l i m a t, B a n g u n a n P e n t a d b i r a n O l e h : Dr. Mohamad

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Enjoy 30% off when you book a Touch 'n Go ewallet-branded SOCAR at selected special zones!

Enjoy 30% off when you book a Touch 'n Go ewallet-branded SOCAR at selected special zones! Special Edition Enjoy 30% off when you book a Touch 'n Go ewallet-branded SOCAR at selected special zones! Learn more at touchngo.com.my Applicable from 23 September to 23 October 2018 only. T&C APPLY

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU Report submitted in partial fulfillment of the requirements For the award of the degree of Bachelor of Electrical Engineering with Power System

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN IMPROVEMENT FOR POWER WINDOW MECHANISM - SCISSOR TYPE SESI PENGAJIAN: 2009/2010 Saya, BADRUL HISYAM BIN AHMAD (871103-06-5557) mengaku

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: AUTONOMOUS ROBOT SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya GOW MOH KEE (841127-04-5019) (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information