PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

Size: px
Start display at page:

Download "PSZ 19:16 (Pind. 1/97)"

Transcription

1 PSZ 19:16 (Pind. 1/97) CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. * * Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikalaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda.

2 AMALAN PENGURUSAN PERNIAGAAN DI KALANGAN PENGUSAHA SERVIS DAN MEMBAIKI KERETA DI KAWASAN ULU TIRAM, JOHOR LEE TSUEY PING LAPORAN PROJEK INI DIKEMUKAKAN SEBAGAI MEMENUHI SYARAT PENGANUGERAHAN IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP) FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA APRIL 2008

3 ii

4 iii

5 iv PERHARGAAN Terlebih dahulu, penyelidik ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan yang tulus ikhlas kepada Prof. Madya Dr. Hj. Abd. Wahid Bin Mukhari selaku penyelia yang telah banyak memberi bimbingan dan idea-idea yang bernas kepada penyelidik terutamanya dalam tempoh menyiapkan projek saujana muda ini. Tunjuk ajar yang diberikan oleh beliau adalah amat dihargai. Penyelidik juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengusahapengusaha servis dan membaiki kereta di kawasan Ulu Tiram, Johor yang telah memberi kerjasama, sokongan dan bantuan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada penyelidik dalam membantu menjayakan projek ini. Akhir sekali, penghargaan ini ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan di Universiti Teknologi Malaysia di atas sokongan dan teguran yang bernas dalam usaha untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan projek sarjana muda ini dengan jayanya. Semoga apa yang dihasilkan akan memberi manfaat kepada semua.

6 v ABSTRAK Amalan pengurusan perniagaan boleh dianggap sebagai aktiviti-aktiviti mengendalikan perniagaan dengan perancangan yang teliti dan teratur untuk menjayakan sesebuah perniagaan. Tujuan kajian dijalankan untuk mengenal pasti amalan pengurusan perniagaan di kalangan pengusaha servis dan membaiki kereta. Aspek-aspek yang dikaji adalah terdiri daripada amalan pengurusan pelanggan, amalan pengurusan kewangan, amalan pengurusan sumber manusia dan amalan pengurusan bengkel. Kajian ini telah dilakukan di kawasan Ulu Tiram, Johor. Seramai 20 orang responden telah dipilih secara rawak untuk menjayakan kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan di dalam kajian ini ialah sistem temu bual yang berstruktur dengan menggunakan set soal-selidik. Data-data yang diperolehi telah diproses dan dibuat analisis dengan menggunakan Microsoft Exel dan hasilnya dipersembahkan dalam bentuk jadual kekerapan dan peratusan. Hasil dapatan telah menunjukkan bahawa para responden yang telah mengamalkan amalan-amalan pengurusan perniagaan bagi aspek pengurusan pelanggan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan bengkel dalam perniagaan servis dan membaiki kereta hanya pada tahap memuaskan.

7 vi ABSTRACT Business management practices are activities to ensure the success of the businesses. The purpose of this study was to identify practices in the business management among automobile maintenance and services industry. The aspects that were studied include customer management, financial management, human resource management and workspace management. The study was conducted in Ulu Tiram, Johor. About 20 industries were chosen randomly in order to ensure the success of this study. Data was collected through interview. The data collected was processed and analyzed using Microsoft Excel. The study finding results showed that those respondents had implemented the customer management, financial management, human resource management and workspace management at a satisfactory level.

8 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN PENYELIA PENGAKUAN PENGKAJI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii-x xi-xii xiii xiv xv BAB I PENDAHULUAN Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Definisi Terminologi Amalan 10

9 viii Pengurusan Pengurusan Pelanggan Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Bengkel Perniagaan Pengusaha Servis Membaiki Kereta Aprentisan Penutup 13 BAB II SOROTAN KAJIAN Pengenalan Definisi Perniagaan Sejarah Perniagaan (Sistem Barter) Perniagaan Jenis Perkhidmatan Perniagaan Servis dan Membaiki Kereta Pengurusan Perniagaan Pengurusan Pelanggan Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Bengkel Pendidikan Teknik dan Vokasional Aprentisan Penutup 43 BAB III METADOLOGI KAJIAN Pengenalan Reka Bentuk Kajian 45

10 ix 3.3 Tempat Kajian Populasi dan Sampel Kajian Instrumen Kajian Kajian Rintis Prosedur Kajian Analisis Data BAB IV ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA Pengenalan Penganalisaan Temu Bual Berstruktur Bahagian A (Latar Belakang Responden) Taburan Responden Mengikut Jantina Taburan Berkaitan Dengan Umur Responden Taburan Bangsa Responden Taburan Tahap Pendidikan Responden Taburan Mengenai Pengalaman Berniaga 4.4 Bahagian B Amalan Pengurusan Pelanggan Amalan Pengurusan Kewangan Amalan Pengurusan Sumber Manusia Amalan Pengurusan Bengkel Kesimpulan 74 BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN Pengenalan Rumusan 75

11 x Proses Dapatan Kajian Biodata Persoalan Kajian Persoalan Kajian Persoalan Kajian Persoalan Kajian Perbincangan Biodata Pengusaha Pengurusan Pelanggan Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Bengkel 5.4 Cadangan Cadangan Kepada Bakal Pengusaha Cadangan Kepada Pengusaha Cadangan Kepada Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah Cadangan Kajian Lanjutan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN A Set senarai semak Soalan Bahagian A dan Bahagian B B Surat pengesahan pelajar 107 C Sampel kajian rintis 108 D Sampel kajian sebenar

12 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 1.1 Statistik bilangan kereta yang telah berdaftar 4 di Johor Bahru dari Januari 2007 hingga Julai Statistik pengeluaran lesen servis dan membaiki kenderaan di kawasan Majilis perbandaran Johor Bahru Tengah dari tahun 2004 hingga Jun 2007 Taburan populasi mengikut kawasan Ulu 4 5 Tiram, Johor 2.1 Penyata hasil bagi pengeluaran lesen servis 18 dan membaiki kenderaan di kawasan Johor Bahru Tengah dari tahun 2004 hingga jun Bilangan pengeluaran kereta Proton oleh 19 EON Berhad pada 2002 hingga Taburan populasi mengikut kawasan di Ulu 46 Tiram, Johor 3.2 Nilai bagi kajian rintis Pemeringkatan peratusan Skala Binari Pecahan item-item Bahagian B mengikut 56 persoalan kajian 4.2 Taburan responden mengikut jantina Taburan berkaitan umur 57

13 xii 4.4 Taburan peratusan mengikut bangsa Taburan tahap pendidikan responden Taburan pengalaman berniaga Taburan amalan pengurusan pelanggan yang 60 diamalkan oleh responden 4.8 Taburan amalan pengurusan kewangan yang 64 diamalkan oleh responden 4.9 Taburan amalan pengurusan sumber manusia 67 yang diamalkan oleh responden 4.10 Taburan amalan pengurusan bengkel yang diamalkan oleh responden 70

14 xiii SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 2.1 Proses pengurusan sumber manusia 4.1 Amalan pengurusan pelanggan lain yang diamalkan oleh responden 4.2 Amalan pengurusan kewangan lain yang diamalkan oleh responden 4.3 Amalan pengurusan sumber manusia lain yang diamalkan oleh responden 4.4 Amalan pengurusan bengkel lain yang diamalkan oleh responden 4.5 Peratusan keseluruhan bagi setiap amalan pengurusan perniagaan

15 xiv SENARAI SINGKATAN PROTON - Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. WTO - World Trade Organization MIGHT - Malaysia Industry Government PRODUA - Perusahaan Automobil Kedua Berhad EON - Edaran Otomobil National Berhad KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia MPV - Mata Pelajaran Vokasional MPVK - Mata Pelajaran Vokasional Kebangsaan BPTV - Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional KWSP - Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Nasional Institude of Occupational Safety and Health Malaysia MARA - Majlis Amanah Rakyat

16 xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Set senarai semak Soalan Bahagian A dan Bahagian B B Surat pengesahan pelajar 107 C Sampel kajian rintis 108 D Sampel kajian sebenar

17 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam ucapannya di Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Februari 1991, telah melahirkan hasratnya untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benarbenar maju pada tahun Lantaran itu wujudlah Wawasan 2020 dengan matlamat membawa, Malaysia ke arah sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan (Kerajaan Malaysia, 1991). Bagi menuju ke arah sebuah industrialized nation yang maju sepenuhnya pada masa itu, masyarakat Malaysia perlu menjadi sebuah masyarakat yang demokratis, liberal, progresif, dinamis serta mempunyai daya ketahanan di samping memiliki nilai-nilai moral yang utuh. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Perkembangan Malaysia adalah sangat bergantung kepada aktiviti-aktiviti ekonomi. Perniagaan merupakan aktiviti ekonomi yang penting dalam membangunkan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka, perancangan yang dinamik untuk membangunkan sektor perniagaan sentiasa

18 2 mendapat keutamaan dari pihak kerajaan. Dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan, teras keempat iaitu mempelbagaikan aktiviti sektor industri, yang telah sekian lama menjadi nadi penjana pertumbuhan ekonomi negara. Keutamaan perlu diberi kepada sektor automobil (Kerajaan Malaysia, 2006). Secara umumnya, perindustrian di Malaysia meliputi aktiviti pembuatan, pembinaan, perlombongan dan perkhidmatan. Perkhidmatan merupakan salah satu daripada sumber penjana ekonomi Malaysia yang penting pada masa kini. Perniagaan kecil jenis perkhidmatan adalah perniagaan yang paling popular yang sering diceburi oleh para usahawan. Ia merupakan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan kepada para pengguna atau kepada perniagaan-perniagaan lain. Di antara perniagaan kecil jenis perkhidmatan yang disediakan adalah seperti pencetakan, stesen minyak, menggunting rambut, restoran dan servis dan membaiki kereta (Graham, 1985). Sesebuah perniagaan itu akan mencapai kejayaan sekiranya semua fungsi atau aspek perniagaan seperti pemasaran, kewangan, sumber manusia dan pengeluaran atau perkhidmatan dikendalikan dengan betul dan teratur. Pengurusan perniagaan ini bermula dari peringkat operasi sehinggalah ke peringkat strategik. Kesemuanya harus dijalankan dengan baik dan berkesan dengan memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Pernyataan ini dapat disokong oleh Sabri (2002) yang menyatakan bahawa pengurusan bagi sesebuah perniagaan itu tidak berdiri dengan sendirinya. Ini adalah kerana dalam sesebuah perniagaan terdapat empat fungsi utama iaitu, pemasaran, kewangan, sumber manusia dan pengeluaran atau perkhidmatan yang peranannya saling berkait antara satu sama lain bagi melancarkan perjalanannya. Menurut Drucker (1985), pengurusan adalah lebih kepada suatu amalan berbanding sains atau pun kerjaya. Oleh itu, keberkesanan sesuatu pengurusan itu boleh dinilai atau diukur dengan melihat tahap amalan pengurusan atau pencapaian matlamatnya

19 3 1.2 Latar Belakang Masalah Pada tahun 1983, kerajaan Malaysia telah menubuhkan Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON). Menurut Mohamed Sofee (2007), Malaysia telah berjaya menjadi pemain utama industri automotif dunia pada tahun 2002 setelah berjaya mendapat penarafan kelas dunia dan berada di tempat ke-11 daripada 146 negara di bawah World Trade Organization (WTO). Sebagai sebuah industri strategik, industri automotif di Malaysia adalah amat berasaskan sumbangannya dalam pembinaan dan kemakmuran ekonomi. Industri automotif merupakan antara industri yang paling berkesan dalam memacu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, meningkatkan keupayaan dan kepakaran penduduknya serta memacu sesebuah negara itu menjadi negara perindustrian. Ini dapat dibuktikan di Amerika Syarikat, Jepun dan negara-negara maju yang lain. Laporan Tahunan 2002 Malaysia Industry Government Group for High Technology (MIGHT) (2002) telah menyatakan bahawa pada masa ini, Amerika Syarikat dan Jepun merupakan peneraju utama pasaran kereta dunia dan membentuk sebanyak 42% daripada keseluruhan pasaran kereta dunia. Sumbangan sektor perindustrian automotif kepada ekonomi negara adalah besar, serta berkait rapat dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sektor automotif bermula dengan pengimportan kenderaan yang siap dan kemudiannya berkembang kepada operasi pemasangan serta pembangunan industri komponen automotif. Penubuhan Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON) pada tahun 1983 diikuti dengan Perusahaan Automobil Kedua Berhad (PERODUA) pada tahun 1993 bertindak sebagai pemangkin kepada perkembangan sektor automotif. Ini menandakan bermulanya fasa baru bagi sektor automotif Malaysia di mana teknologi dan kemampuan tempatan dibangunkan sejajar dengan Pelan Induk Industri Kerajaan (Laporan Tahunan 2002 Industry Government Group for High (MIGHT), 2002).

20 4 Jadual 1.1: Statistik bilangan kereta yang telah berdaftar di Johor Bahru dari Januari 2007 hingga Julai 2007 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Pendaftaran Baru E-daftar 2,470 2,006 2,179 1,901 1,704 1,821 2,203 2,664 2,297 2,593 2,327 2,390 2,399 2,748 Jumlah 17,418 unit Sumber : Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, Johor Bahru. Berdasarkan Jadual 1.1 di atas statistik menunjukkan bahawa bilangan kereta yang telah berdaftar di Johor Bahru dari Januari 2007 hingga Julai 2007 adalah sejumlah 17,418 unit. Hasil daripada data yang diperolehi dari Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, Johor Bahru menunjukkan bahawa penambahan kereta berterusan. Purata bagi pendaftaran kereta baru setiap bulan adalah 2,488 unit sebulan. Jumlah kereta yang semakin meningkat telah membuktikan bahawa industri automotif di Johor Bahru semakin berkembang pesat. Peningkatan ini telah mendorong pertumbuhan yang pesat dalam perniagaan servis dan membaiki kereta. Jadual 1.2: Statistik pengeluaran lesen servis dan membaiki kenderaan di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah dari tahun 2004 hingga Jun 2007 Tahun Jumlah Lesen Servis /Membaiki Kenderaan Mengikut Kadar Jumlah Keseluruhan KOD 0375 KOD 0376 KOD Jun Catatan: KOD 0375 Permis perniagaan yang kurang daripada 1,000 k.p. KOD 0376 Permis perniagaan yang kurang daripada 1,001 k.p.- 2,000k.p. KOD 0377 Permis perniagaan daripada 2,001k.p.dan ke atas Sumber: Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah Merujuk kepada jumlah angka yang tertera dalam statistik seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.2, terdapat peningkatan dalam pengeluaran lesen servis dan membaiki kenderaan di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah setiap tahun.

21 5 Perbezaan pengeluaran lesen servis dan membaiki kenderaan di antara tahun 2004 sehingga Jun 2007 ialah 41 lesen. Ini telah membuktikan bahawa penambahan kereta dari semasa ke semasa telah membawa perkembangan perniagaan servis dan membaiki kenderaan di Johor Bahru Tengah. Menurut data yang diperoleh dari Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah telah menyatakan dengan jelas bahawa perkhidmatan servis dan membaiki kereta merupakan satu bidang yang telah diceburi komersial oleh masyarakat pada masa kini. Perniagaan ini ditubuhkan berasaskan kepada kemahiran automotif kebiasaannya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan. Oleh yang demikian, seseorang mekanik perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang cekap untuk menangani masalah yang dinyatakan oleh pelanggan. Jadual 1.3: Taburan populasi mengikut kawasan di Ulu Tiram, Johor. Bil. Nama kawasan Bil. Lesen 1 Bandar & Kampung 4 Baru Ulu Tiram 2 Taman Intan 2 3 Taman Zamrud 1 4 Taman Gunung Emas 1 5 Taman Muhibbah 1 6 Taman Sri Tiram 2 7 Taman Tiram Baru 3 8 Medan Tiram/ Lot Taman Dato Yahya Shahban 1 10 Taman Perindustrian CemerlangTaman 2 11 Taman Puteri Wangsa Taman D. Cemerlang 8 13 Taman D. Jaya 8 14 Taman Desa Terbau 7 15 Taman Pelangi Indah 5 16 Taman Gaya 4 17 Bukit Tiram 2 Jumlah Keseluruhan 68 Sumber: Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, 2007

22 6 Kawasan Ulu Tiram merupakan salah satu kawasan di Johor Bahru Tengah yang mempunyai ramai pengusahaan servis dan membaiki kereta. Jadual 1.3 telah menunjukkan taburan populasi mengikut kawasan di Ulu Tiram, Johor. Kini, terdapat 68 perniagaan servis dan membaiki kereta di kawasan Ulu Tiram. Walaupun perkembangan bidang perniagaan servis dan membaiki kereta ini tidak pernah berputus tetapi ada juga pengusaha servis dan membaiki kereta di kawasan Ulu Tiram terpaksa menamatkan perniagaan mereka kerana kurang mahir dalam pengurusan perniagaan. Menurut Zaidatol dan Habibah (1994), punca utama kegagalan sesebuah perniagaan termasuklah perniagaan servis dan membaiki kereta adalah disebabkan kerana pengusaha kurang mahir dalam pengurusan perniagaan. Permasalahan utama para pengusaha ialah pengurusan perniagaan. Atas dasar inilah yang membuatkan pengkaji tertarik untuk mengetahui amalan pengurusan perniagaan, iaitu daripada aspek pengurusan pelanggan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan bengkel yang diamalkan di kalangan pengusaha servis dan membaiki kereta di kawasan Ulu Tiram, Johor. 1.3 Pernyataan Masalah Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan pengurusan perniagaan di kalangan pengusaha servis dan membaiki kereta di kawasan Ulu Tiram, Johor.

23 7 1.4 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah seperti berikut: Mengenal pasti amalan yang diamalkan oleh para pengusaha servis dan membaiki kereta dalam pengurusan pelanggan mereka Mengenal pasti amalan yang diamalkan oleh para pengusaha servis dan membaiki kereta dalam pengurusan kewangan mereka Mengenal pasti amalan yang diamalkan oleh para pengusaha servis dan membaiki kereta dalam pengurusan sumber manusia mereka Mengenal pasti amalan yang diamalkan oleh para pengusaha servis dan membaiki kereta dalam pengurusan bengkel mereka. 1.5 Persoalan Kajian Persoalan yang menjadi asas kepada kajian ini merangkumi aspek seperti berikut : Adakah para pengusaha servis dan membaiki kereta mengamalkan amalan pengurusan pelanggan?

24 Adakah para pengusaha servis dan membaiki kereta mengamalkan amalan pengurusan kewangan? Adakah para pengusaha servis dan membaiki kereta mengamalkan amalan pengurusan sumber manusia? Adakah para pengusaha servis dan membaiki kereta mengamalkan amalan pengurusan bengkel?

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD.

HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. HUBUNGAN ANTARA CIRI-CIRIINDIVIDU, REKA BENTUK LATIHAN DAN PERSEKITARAN KERJA DENGAN PEM INDAHAN LATIHAN DI SWM ENVIRONMENT SDN BHD. NAZIRAH BINTIM O H AM ED NAZRI UNIVERSITITEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD

TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT AWARENESS AND PRACTISE A CASE STUDY IN BRITISH AMERICAN TOBACCO GSD (KL) SDN BHD NOOR DIANA BINTI DRANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT

More information

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA.

PENGENALAN MISI SYARIKAT INI ADALAH PENGLIBATAN SECARA AKTIF DALAM ARUS PEMBANGUNAN DAN EKONOMI NEGARA. KANDUNGAN PROFIL PENGENALAN MAKLUMAT SYARIKAT PENGARAH DAN EKUITI SYARIKAT CARTA ORGANISASI SYARIKAT LESEN & PENDAFTARAN SKOP KERJA SENARAI PROJEK TERDAHULU GAMBAR PROJEK TERDAHULU GAMBAR KILANG DAN MESIN

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 1-SEATED URBAN CAR CHASSIS USING ALUMINIUM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya, FAZLIANA BINTI FAUZUN (880216-01-5438)

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN IMPROVEMENT FOR POWER WINDOW MECHANISM - SCISSOR TYPE SESI PENGAJIAN: 2009/2010 Saya, BADRUL HISYAM BIN AHMAD (871103-06-5557) mengaku

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii

More information

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ENERGY BALANCE STUDY FOR 4 STROKE GASOLINE ENGINE ANALYSES ABDULLAH SHARIFFUDIN MOHAMAD BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: BATTERY LEVEL MONITORING SYSTEM SESI PENGAJIAN: 2011/2012 Saya AIESYAH BINTI GHAZALI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU Report submitted in partial fulfillment of the requirements For the award of the degree of Bachelor of Electrical Engineering with Power System

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING BRAKE SQUEAL NOISE FOR MOTORCYCLES MUNDHER FADHIL ABDULRIDHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 4 FINITE ELEMENT (FE) MODEL OF BRAKE INSULATOR IN REDUCING

More information

SMART SUN TRACKING WITH AUTOMATED CLEANING SYSTEM FOR PV MODULES AMIRAH AFIQAH BINTI AHMED

SMART SUN TRACKING WITH AUTOMATED CLEANING SYSTEM FOR PV MODULES AMIRAH AFIQAH BINTI AHMED SMART SUN TRACKING WITH AUTOMATED CLEANING SYSTEM FOR PV MODULES AMIRAH AFIQAH BINTI AHMED This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Bachelor of Electrical

More information

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL AZIZ @ MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Saya DEVELOPMENT OF MICROHYDRO

More information

COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE

COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE COMPARISON OF AUTOMATIC AND CVT TRANSMISSION FOR A CAR UNDER 1 LITER ENGINE AHMAD MUSTAKIM BIN MOHD RUSLI BACHELOR OF ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2010 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN

More information

M M W M ANTARA TAHAP KOMPETENSI DENGAN TAHAP PRESTASI M \ A DI KALANGAN PEHTADBJR KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI

M M W M ANTARA TAHAP KOMPETENSI DENGAN TAHAP PRESTASI M \ A DI KALANGAN PEHTADBJR KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI M M W M ANTARA TAHAP KOMPETENSI DENGAN TAHAP PRESTASI M \ A DI KALANGAN PEHTADBJR KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (KUiTTHO) SKAMSULKHAIRI BIN MD SALLEH j i j..-\ tvi '!' v ti\f\i A f \ i k-r;h

More information

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA

MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA i MODELLING OF THROUGH-THE-ROAD HYBRID ELECTRIC VEHICLE OKE PAUL OMEIZA A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical-Mechatronics

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) MAC 2011 MAC 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: AUTONOMOUS ROBOT SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya GOW MOH KEE (841127-04-5019) (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

SPRAY SIMULATION OF HYDROGEN FUEL FOR SPARK IGNITION ENGINE USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD)

SPRAY SIMULATION OF HYDROGEN FUEL FOR SPARK IGNITION ENGINE USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD) SPRAY SIMULATION OF HYDROGEN FUEL FOR SPARK IGNITION ENGINE USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD) ABDUL RAHMAN BIN MOHD SABRI BACHELOR OF ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2010 ABDUL RAHMAN BIN

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM

DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM DESIGN, DETAIL ANALYSIS AND PERFORMANCE TESTING OF UAV PROPULSION SYSTEM CHE MUHAMMAD RIDHWAN BIN CHE HASHIM Faculty of Mechanical Engineering UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PERBANDINGAN TAHAP PERSEMBAHAN GO KART YANG MENGGUNAKAN JENIS-JENIS ENJIN BERLEJANG 2 DENGAN ENJIN BERLEJANG 4

More information

Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris

Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Lukisan Kejuruteraan Di Dalam Bahasa Inggeris Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, Volume 6 June 2012, Pages 89-101 / ISSN: 221-776 Tahap Kesediaan Guru-Guru PKPG Kemahiran Hidup (KH) UTM Mengajar Di Dalam Bahasa Inggeris Azlina

More information

HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK

HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK HASIL PEMBAKARAN EMISI RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN API BIODIESEL BERBANTUKAN ALIRAN BERPUSAR MOHAMAD SHAIFUL ASHRUL BIN ISHAK Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Doktor

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR MOHD HAIDIR BIN MANAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CURRENT CARRYING CAPABILTY OF POLYESTER CARBON COATED FOR ELECTRICAL CONDUCTOR

More information

">; rt.t A AS > T ' ' T i FV*-} M i l.i ivi\.' ; i V him l.-'.hi nivi JUTCrsJ i # i k t f i l w. H M i l!, c i : t CO a

>; rt.t A AS > T ' ' T i FV*-} M i l.i ivi\.' ; i V him l.-'.hi nivi JUTCrsJ i # i k t f i l w. H M i l!, c i : t CO a i t:. ">; rt.t A AS > T ' ' T i FV*-} M i l.i ivi\.' ; i V him l.-'.hi nivi JUTCrsJ i # i k t f i l w. H M i l!, c i : t CO a rtuc.iv l t ivu* -.. y. - t, v - U i t.vi PERPUSTAKAAN UTHM 30000002418451*

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

PENGURUSAN FASILITI PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KG. BARU HICOM, SHAH ALAM AINA SUHADA BINTI ABDULLAH

PENGURUSAN FASILITI PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KG. BARU HICOM, SHAH ALAM AINA SUHADA BINTI ABDULLAH PENGURUSAN FASILITI PROJEK PERUMAHAN RAKYAT (PPR) KG. BARU HICOM, SHAH ALAM AINA SUHADA BINTI ABDULLAH Tesis ini dikemukakan bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 STD 091/6/23 1 Jun 2018 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 JUN 2018 HINGGA 31 JULAI 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama

More information

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN AULIYA BINTI AHMAD MIZAM KHAIRUL AZMI ABU BAKAR FARIZA FAUZI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

More information

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM)

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN RAYA SATU, JALAN RAYA TIGA & SERDANG RAYA 25 APRIL 2018 1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK

More information

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT $'11,n n, Lffi UNIVERSITI TTIII HUSSEIN ONN MALAYSIA PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr 200812009 NAMA MATA PELAJARAN KOD MATA PELAJARAN KURSUS TARIKH PEPERIKSAAN JANGKA MASA AIU{IL{N PERALATAN BINAAN

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2011 AUGUST 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG

COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG COMFORT ANALYSIS IN COMMERCIAL VEHICLE S PASSENGER SEAT TAM WEE KONG A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Mechanical) Faculty of Mechanical

More information

KEPUASAN MAHASISWI TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ KEDIAMAN TUN FATIMAH, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWI TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ KEDIAMAN TUN FATIMAH, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWI TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ KEDIAMAN TUN FATIMAH, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR PRISCILLA ANAK TALAM @ TALAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

Fakulti 8ains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Fakulti 8ains Kognitif dan Pembangunan Manusia Fakulti 8ains Kognitif dan Pembangunan Manusia HUBUNGAN ANTARAAMALAN KOMUNIKASI DALAM PENILAIAN PRESTASI DAN KEPUASAN KERJA: ADAKAH KEADILAN PROSEDUR BERTINDAK SEBAGAI MODERATOR? Rozanariah Bt Mohd Sani

More information

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL Maimunah binti Mahmud 1 ABSTRAK Dengan pertambahan penduduk Islam di seluruh dunia, permintaan untuk makanan halal tentu sekali

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2013 PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN DISERTASI DIKEMUKAKAN

More information

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI

APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI iii APPLICATION OF DEMAND SIDE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN UNIVERSITY BUILDINGS NAJAATUL FARIHAH BINTI HAMIDI A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr.

SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. SISTEM PENJEJAK PESAKIT DI HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UKM (PPUKM) MENGGUNAKAN PERANTI MATA ARAH (BEACON) Mohamad Norizal Bin Abdullah Dr. Lam Meng Chun Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2010 DECEMBER 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JULAI 2010 JULY 2010 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. STRUCTURE : 100 MARKS STRUKTUR : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab mana-mana EMPAT (4) soalan. QUESTION 1

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri

ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI. Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri ALAT PRAPEMPROSESAN DATA UNTUK SISTEM SOKONGAN EKSEKUTIF UNIVERSITI Muhammad Faiz Bin Abdullah Prof. Madya Dr. Mohd Zakree Ahmad Nazri Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab

More information

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia TAJUK KAJIAN : HUBUNGAN PERSONALITI DENGAN MINAT, KEPUASAN DAN KEUPAYAAN PESARA DALAM BIDANG KESUKARELAAN Norasyikin Binti Ab. Aziz BF 698.9 03 'R822 2005

More information

KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL

KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN BAHAN API TENTU BREK (BSFC) ENJIN DIESEL DENGAN BAHAN API BIODIESEL ALIF ZULFAKAR BIN POKAAD UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA KECEKAPAN HABA EKZOS DAN PENGGUNAAN

More information

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak

Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak Smart K-Worker Professional Consortium Sdn. Bhd. (SMART-K) Seminar Penyedia Latihan ezskill Bersama JPK Wilayah Sarawak 6 Mei 2015 Auditorium Utama Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Lot 249

More information

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering)

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

PROJEK SISTEM PENEMPAHAN PAKAIAN ATAS TALIAN NUR AFIQAH BT MD BAHARUDIN DR. SITI FADZILAH MAT NOOR ABSTRAK

PROJEK SISTEM PENEMPAHAN PAKAIAN ATAS TALIAN NUR AFIQAH BT MD BAHARUDIN DR. SITI FADZILAH MAT NOOR ABSTRAK PROJEK SISTEM PENEMPAHAN PAKAIAN ATAS TALIAN NUR AFIQAH BT MD BAHARUDIN DR. SITI FADZILAH MAT NOOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Tempahan jahitan dan pembelian

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL TESIS PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO

SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO SISTEM PENGURUSAN PROOFREADING UTM KHO CHEE XAO Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) Fakulti Sains Komputer

More information

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI)

KANDUNGAN CONTENTS. Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks Perdagangan Luar Negeri (IPLN) 1-3 Summary of External Trade Indices (ETI) Carta Charts 1.1 Indeks Nilai Seunit Eksport dan Peratus Perubahan Bulan ke Bulan

More information

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM

A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM SITI SUNAIDAH SUKMA BINTI SUBRI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A FREQUENCY CONTROLLER USING FUZZY IN ISOLATED MICROGRID SYSTEM SITI SUNAIDAH

More information

DEVELOPMENT OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING POWER GENERATOR MUHD ABU BAKAR BIN MUHD RADZI

DEVELOPMENT OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING POWER GENERATOR MUHD ABU BAKAR BIN MUHD RADZI i DEVELOPMENT OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING POWER GENERATOR MUHD ABU BAKAR BIN MUHD RADZI A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

APLIKASI GO AMBULANCE

APLIKASI GO AMBULANCE APLIKASI GO AMBULANCE Boo Siet Mun Prof. Dr. Masri Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Ambulance Response Time (ART) adalah salah satu petunjuk prestasi utama

More information

MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MODELLING DAMPING ELEMENT TO REDUCE DISC BRAKE SQUEAL NORAIDE BIN MD YUSOP A thesis submitted in

More information

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only.

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur.

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr.

APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ. Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. APLIKASI MUDAH ALIH SISTEM PEMANTAUAN GILIRAN DI HOSPITAL CANSELLOR TUANKU MUKHRIZ Nursyakirah Hamimah Binti Mohamad Halim Prof. Dr. Masri Binti Ayob Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI ISTILAH Vorfrage Inziden Frage------ Jerman Questions Prealable---------- Prancis Incident Questions-----------Inggris Prelelabele Of Voorsequent Belanda Pengertian Persoalan

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad ( MAHB ) would like to invite Individual Consultant Companies incorporated in Malaysia

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE INFLUENCING FACTORS THAT ENHANCE THE INTENTION OF USE OF ELECTRIC CARS IN MALAYSIA NUR FARAH NABILAH BINTI MD YUSOF UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I hereby acknowledge that I have read this research

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 a) Coal is one of the fuel types

More information

SISTEM PENGURUSAN STOK. Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia

SISTEM PENGURUSAN STOK. Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia SISTEM PENGURUSAN STOK Nur Rahimah Binti Mohd Razmi Pn. Hazilah Binti Mohd Amin Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Stok di kedai pakaian ialah

More information

IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI

IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN TERHADAP PERCETAKAN MELAYU MOHD KHAIRUL AZAHARI BIN ABDUL RANI FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2016 IMPLIKASI PERUBAHAN DASAR KERAJAAN

More information

SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN

SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN SISTEM PEMANTAUAN PRESTASI BAS SHAUN LOH CHIA CHIEH ASSOC. PROF. DR. MOHAMMAD FAIDZUL NASRUDIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Aplikasi BasKita merupakan satu

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) OGOS 2012 AUGUST 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN NURUL IZUWANI BINTI NASIR NOR SAMSIAH SANI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Kolej Kediaman dibangunkan khas

More information

This item is protected by original copyright

This item is protected by original copyright THE INVESTIGATION OF HYBRID SYSTEM WITH AC TURBINE GENERATOR AND PHOTOVOLTAIC MOHD HAKIMI BIN WAHAT SCHOOL OF ELECTRICAL SYSTEM ENGINEERING UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 2011 THE INVESTIGATION OF HYBRID SYSTEM

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD QUOTATION NOTICE (Via eprocurement) Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) would like to invited Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience

More information

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018

an Sri Shahrir bin Abdul Samad Pengerusi FELDA 21Januari 2018 FELDA 2.0 Asas penubuhan FELDA adalah untuk pembangunan modal insan dengan menjadikan pertanian sebagai medium utama memperoleh pendapatan dan membantu masyarakat luar bandar keluar dari kepompong kemiskinan.

More information

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY

More information

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement)

MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD. TENDER NOTICE (Via eprocurement) MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD TENDER NOTICE (Via eprocurement) Tenders are hereby invited from Individual Companies incorporated in Malaysia with relevant experience to participate in the Electronic

More information

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD.

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. PERSIJILAN MS IS0 9002 DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. ADIBAH BTE ISMAIL, Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab mana mana EMPAT (4) soalan. QUESTION 1 SOALAN

More information

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KEPONG DAN JALAN IPOH 13 JUN 2018

PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KEPONG DAN JALAN IPOH 13 JUN 2018 PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN KEPONG DAN JALAN IPOH 13 JUN 2018 1. LANJUTAN PENUTUPAN LORONG SEPANJANG JALAN KEPONG SECARA BERKALA DAN

More information

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP SERVIS YANG DIBERIKAN OLEH SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA TERHADAP KEDIAMAN : UNIFI DAN STREAMYX

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP SERVIS YANG DIBERIKAN OLEH SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA TERHADAP KEDIAMAN : UNIFI DAN STREAMYX i KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP SERVIS YANG DIBERIKAN OLEH SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA TERHADAP KEDIAMAN : UNIFI DAN STREAMYX NURUL ATIQAH BINTI FAUZI Universiti Tun Hussein Onn Malaysia i UNIVERSITI

More information

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2

MyBot Bridge. 2 pasukan 4 peserta (2 wakil politeknik, 2 wakil sekolah) TEAM PELAJAR MyBot Operator Mentor 2 MyBot Bridge 1.0 Objektif Menguji kemahiran peserta untuk membangunkan Mybot Manual dan Automatik yang menggunakan servo motor, pengawalan tanpa wayar serta IR sensor. 2.0 Penyertaan 2 pasukan 4 peserta

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JANUARI 2012 JANUARY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information