PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Size: px
Start display at page:

Download "PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT."

Transcription

1 PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. LEMBARAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini bersamasama dengan dan syarat umum dan khusus yang dilampirkan bersama-sama ini (jika ada) sebelum anda memohon dan membuat keputusan untuk melanggan AFFIN ISLAMIC Restricted Investment Account-i (Mudarabah). AFFIN ISLAMIC RESTRICTED INVESTMENT ACCOUNT-I Sept 2016 Tidak layak untuk perlindungan oleh PIDM. MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Kontrak Syariah yang Digunakan Produk ini adalah berdasarkan konsep Syariah Mudarabah, di bawah kategori Mudarabah Muqayyadah (Mudarabah Terhad). Mudarabah adalah kontrak antara Pelanggan selaku Pelabur / Pemegang Akaun Pelaburan (PAP) / penyedia modal - Rabbul Mal) dan Bank (pengusaha -Mudarib) di mana Rabbul Mal menyediakan modal yang akan diuruskan oleh Mudarib. Sebarang keuntungan yang dijana dari modal akan dikongsi antara Rabbul Mal dan Mudarib mengikut Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) yang dipersetujui bersama manakala kerugian akan ditanggung oleh Rabbul Mal dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan perbuatan salah laku, kecuaian atau pelanggaran terma-terma oleh Mudarib. Jenis Produk Pihak Terlibat dalam Aktiviti Pelaburan, Peranan dan Tanggungjawab AFFIN ISLAMIC Restricted Investment Account-i merujuk kepada jenis akaun pelaburan spesifik di mana Pelanggan selaku Pemegang Akaun Pelaburan (PAP) bersetuju dengan mandat pelaburan spesifik untuk Bank melaburkan dan menggunakan dana dari akaun ini dalam aktiviti perniagaan patuh Syariah tertentu mengikut peranannya sebagai Mudarib iaitu terhadap projek-projek pembiayaan khusus yang memerlukan aturan pendanaan khas. Produk ini adalah TIDAK LAYAK untuk perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Pihak yang terlibat dalam pelaburan ini adalah Pelanggan selaku Pemegang Akaun Pelaburan (PAP - Rabbul Mal) dan Bank sebagai pengusaha (Mudarib), di mana: Pelanggan akan melabur wang mereka dalam AFFIN ISLAMIC RIA-i ("Dana"). Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 1 of 12

2 Dana itu kemudian dilaburkan oleh Bank dalam portfolio aset Bank tertentu. Keuntungan yang dijana daripada pelaburan ini akan di agihkan kepada Pelanggan dan Bank berdasarkan Nisbah Pembahagian Keuntungan (PSR) yang dipersetujui. Sila rujuk kepada bahagian "Kekerapan Pengagihan Keuntungan" untuk maklumat lanjut. Pelaburan ini adalah terikat kepada prestasi aset pendasar, sementara prinsipal dan pulangan tidak dijamin oleh Bank. Kerugian kewangan yang berkaitan dengan pelaburan (jika ada) akan ditanggung oleh Pelabur manakala Bank mungkin mengalami kerugian dari segi usaha dan masa. KESESUAIAN PRODUK 2. Siapakah yang sesuai dengan produk ini? Jenis Pelabur Objektif Pulangan Tempoh Pegangan Pelaburan Jaminan / Perlindungan Prinsipal Produk AFFIN ISLAMIC RIA-i (Mudharabah) adalah sesuai dengan jenis Pelanggan berikut yang berupaya menanggung risiko dalam pelaburan ini kerana pulangan dari akaun adalah sepenuhnya berdasarkan kepada prestasi aset pelaburan: Pelabur individu. Pelabur korporat, termasuk SME dan Institusi. Keuntungan atau pulangan atau Unjuran Kadar Keuntungan Dijangka (EPR) daripada pelaburan bergantung pada prestasi aset pendasar. Meskipun EPR menunjukkan pulangan lebih tinggi daripada kadar pulangan produk deposit biasa atau deposit tetap yang di tawarkan oleh Bank, kadar EPR yang diberi hanyalah kadar indikatif dan bukan menjadi kewajipan Bank untuk menjana atau membayar kadar keuntungan tersebut. Penebusan hanya boleh dibuat apabila pelaburan mencapai tempoh matang, atau penebusan fasiliti pembiayaan (oleh Pelanggan Bank). Bagaimanapun, oleh kerana produk ini adalah perkiraan khas untuk akaun pelaburan-i (Mudarabah) terhad, pengeluaran pra-matang atau pengeluaran separa oleh Pelabur adalah tidak dibenarkan. Akaun ini diklasifikasikan di bawah produk "Pelaburan" berdasarkan kontrak Mudarabah dimana nilai modal tidak dijamin dan pulangan (jika ada) adalah bergantung kepada aktiviti pelaburan. Prinsipal adalah TIDAK DIJAMIN OLEH BANK DAN TIDAK LAYAK untuk perlindungan oleh PIDM. Apa-apa pulangan negatif atau kerugian yang boleh menjejaskan sebahagian atau kesemua Akaun Pelaburan mestilah ditanggung oleh pihak Pemegang Akaun Pelaburan (PAP). Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 2 of 12

3 CIRI-CIRI UTAMA PRODUK 3. Apakah pelaburan saya? Strategi Pelaburan Projek PelaburanTerkini : Sewa ICT Zone Ventures Berhad Perkara Penerangan Nama Projek : Aset Pelaburan : Pembiayaan Berjangka-i Tawarruq kepada ICT Zone Ventures Bhd Dana Pelaburan : RM4,000, yang Perlu Dijana Tempoh Pelaburan : Max 24 months Unjuran Kadar : 6.08% setahun berdasarkan jumlah Keuntungan Efektif pelaburan tertunggak. (EPR) EPR adalah tidak dijamin. EPR semasa yang diberikan adalah kadar indikatif dan unjuran berdasarkan berdasarkan keadaan semasa. Kelayakan Jumlah Minima Pelaburan Permulaan Tempoh Individu / Akaun Bersama / Perkongsian / Perusahaan Milikan Tunggal Syarikat-Syarikat / Kelab / Pertubuhan / Persatuan RM10, Maksimum 24 bulan. Pengeluaran pramatang adalah tidak dibenarkan. Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) Pelabur (%) Bank (%) Contoh Pengiraaan Keuntungan Tarikh 01/08/2016 Tempoh 1 bulan pelaburan Pelaburan Tarikh bayaran keuntungan 31/08/2016 Nisbah Perkongsian Pelanggan:Bank 80:20 pertama Keuntungan (PSR) Amaun Pelaburan (Prinsipal) RM10,000 Unjuran EPR 6.08% Formula Pengiraan Keuntungan: Prinsipal x Unjuran EPR x 31/365 hari Eg : Keuntungan Yang Harus Dibayar kepada Pelanggan atas Pelaburan berjumlah RM10, untuk 31 hari: RM10,000 x 6.08% x 31/365 = RM51.64 Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 3 of 12

4 Unjuran Kadar Keuntungan Dijangka (EPR) Kekerapan Agihan Keuntungan Pembukaan Akaun (CASA-i) 6.08% setahun berdasarkan jumlah pelaburan tertunggak dan Kadar Pembiayaan Asas (BFR) 6.60%. EPR adalah tidak dijamin. Unjuran EPR yang diberikan adalah kadar indikatif berdasarkan keadaan semasa. EPR akan dibayar kepada Pelabur dari bayaran keuntungan dan bergantung pada keuntungan yang dibayar dari Pembiayaan Berjangka-i Tawarruq tersebut. Keuntungan akan dibayar kepada Pemegang Akaun Pelaburan (IAH) setiap bulan bermula dari akhir bulan pertama selepas Tarikh Pelaburan, dan tertakluk kepada penerimaan bayaran keuntungan di bawah Pembiayaan Berjangka-i Tawarruq tersebut. Di Kaunter Cawangan. Individu (i) Mykad/MyTentera/MyPR/ID Tentera/ID Polis (ii) Passport ( untuk Bukan Residen) Dokumen yang diperlukan untuk pembukaan akaun Bukan-individu 1. Nombor Pendaftaran Perniagaan 2. Resolusi Lembaga Pengarah Penutupan Akaun / Penebusan Ciri-Ciri Produk Selain daripada itu, pemegang akaun pelaburan juga perlu mengemukakan apa-apa dokumen lain yang dikehendaki oleh pihak IAP Integrated Sdn Bhd (IAP) dan Bank. Penebusan Dana: - 1. Penebusan hanya dibenarkan setelah kematangan Aset Pelaburan. 2. Penebusan setelah penyelesaian penuh Aset Pelaburan 3. Penebusan hanya setelah penjualan / realisasi aset tersebut kepada pihak ketiga (selain Bank). Penebusan Separa / Pra-matang adalah tidak dibenarkan. Penutupan dan penebusan pelaburan boleh dibuat di kaunter cawangan. Ciri-Ciri Struktur Pelaburan dan Tempoh Penerangan Struktur pelaburan dibahagikan kepada dua tempoh pelaburan yang berbeza: Tempoh pertama adalah antara tarikh PAP meletakkan Jumlah Pelaburan dengan Bank ("Tarikh Pelaburan") pada bila-bila masa dalam tempoh pengumpulan dana ("Tempoh Kempen") sehingga akhir Tempoh Kempen. Pada Tarikh Pelaburan, PAP hendaklah mendepositkan Jumlah Pelaburan ke dalam Akaun Semasa atau Akaun Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 4 of 12

5 Simpanan ("CASA-i") dengan Bank dan dana tersebut akan dikenalpasti oleh Bank sehingga akhir Tempoh Kempen. PAP tidak dibenarkan untuk menarik balik pelaburan yang telah dikenalpasti dalam Tempoh Kempen kerana dana itu telah dikenalpasti oleh Bank sepanjang Tempoh Kempen. Sekiranya pengumpulan dana itu dibatalkan, jumlah yang dikenalpasti akan dilepaskan oleh Bank dan boleh dikeluarkan oleh PAP. Tempoh kedua adalah antara hari selepas Tempoh Akhir Kempen) ("Tarikh Berkuatkuasa") hingga tarikh matang pelaburan ("Tempoh Pelaburan"). Pada Tarikh Kuat Kuasa, Bank akan mendebitkan Jumlah Pelaburan dari Akaun CASA-i PAP (jumlah yang telah dikenalpasti sebelum ini), ke dalam Akaun RIA-i dan melabur jumlah pelaburan ke dalam Aset Pelaburan bagi pihak PAP. PAP tidak dibenarkan untuk menarik balik pelaburan sehingga tempoh matang pelaburan. Prinsipal dan keuntungan akan dibayar pada setiap bulan atau mana-mana kekerapan bayaran lain mengikut Terma Pelaburan melalui Akaun CASA-i PAP. Pelaburan ke dalam Aset Pelaburan hendaklah dilakukan melalui transaksi Mudarabah antara Pelanggan (ICT Zone Venture Sdn Bhd), sebagai Pembeli dan PAP, sebagai penjual komoditi pada harga yang dipersetujui dengan melalui Bank sebagai wakil. CASA / CASA-i Adalah menjadi syarat untuk melabur dalam RIA-i, Pelabur digalakkan mempunyai CASA / CASA-i yang sedia ada dengan Bank. Jika tidak Pelabur digalakkan membuka akaun CASA-i dengan Bank sebelum membuat Pelaburan dalam RIA-i. Rasional Akaun CASA / CASA-i Pelabur akan didebitkan dengan Jumlah Pelaburan semasa pembukaan RIA-i. Akaun CASA / CASA-i Pelabur akan dikreditkan dengan keuntungan atau prinsipal RIA-I, jika ada, apabila pelaburan telah matang atau mana-mana frekuensi bayaran lain seperti termaktub dalam Terma Pelaburan. Akaun CASA / CASA-i Pelabur akan didebitkan dengan yuran dan caj (jika ada) Cara pembayaran Pelaburan dalam RIA-i akan dibuat dengan cara mendebitkan Akaun CASA / CASA-i Pelabur. Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 5 of 12

6 Terma Kemudahan Pembiayaan Pelanggan ICT Zone Ventures Bhd ( Co no : M) Jenis Pembiayaan Pembiayaan Berjangka-i Tawarruq Amaun Sehingga RM4,000, Tempoh Maksimum 24 bulan Tujuan Untuk membiayai sebahagian daripada 70% daripada perbelanjaan modal yang berkaitan dengan kontrak yang berikut atau maksimum RM4.0 juta, yang mana lebih rendah. Perkhidmatan Membangun, Mencetak dan Menghantar Program Pembelajaran Bersepadu Serta Melatih Jurulatih Untuk Menyampaikan Sub Program Tech+Talk Bagi Jabatan Latihan Khidmat Negara, Kementerian Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan di bawah perkara (B) : Sewaan Komputer Riba. Pemberi Kontrak / Pemberi Pajak: Starza Corporation S/B Penerima Kontrak / Penerima Pajak : ICT Zone Ventures Bhd Surat Anugerah/Dokumen Kontrak diantara MINDEF dan Starza Corporation S/B untuk penyewaan computer riba. Perjanjian Penyewaan antara Starza Corporation S/B dan ICT Zone Ventures Bhd untuk pnyewaan computer riba. Pembayaran balik ke Zon ICT Ventures Bhd adalah dibenarkan dan tertakluk kepada penerimaan dokumen bukti yang memuaskan oleh Bank seperti berikut : (i) Salinan Borang Pesanan (PO) dari MINDEF yang disahkan salinan asal (ii) Salinan Invois yang disahkan salinan asal (iii) Salinan Borang Penghantaran ditandatangani oleh penandatangan yang diberi kuasa yang disahkan salinan asal Kadar Keuntungan BFR + 1% setahun = 7.6% Kadar Pembiayaan Asas Bank ialah 6.60% setahun. Pembayaran Bank berhak untuk mengubah Kadar Pembiayaan Asas (BFR) dan margin pembiayaan mengikut budi bicara mutlak pada bila-bila masa dan pemberitahuan perubahan tersebut akan dilaksanakan melalui iklan dalam mana-mana akhbar tempatan, atau melalui paparan notis di premis-premis Bank atau apa-apa cara lain yang dianggap sesuai oleh Bank. Prinsipal dan keuntungan akan dibayar pada setiap bulan dan pecahan adalah seperti berikut: No. Prinsipal Keuntungan Ansuran 1 155, , , Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 6 of 12

7 2 155, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sekuriti 1. Dokumen Perjanjian Tawarruq hendaklah dicop untuk RM4,000, sebagai Instrument Utama. 2. Jaminan Bersama & Berasingan untuk RM4,000, akan dilaksanakan oleh individu-individu yang berikut dalam kapasiti peribadi mereka, iaitu Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 7 of 12

8 Nama No. NRIC (i) Ng Thien Phing (ii) Lim Kok Kwang (iii) Zafidi Bin Mohamad Surat Pemberitahuan Yang Tidak Boleh Ditarik Semula dari Starza Corporation Sdn Bhd kepada MINDEF dan diakui oleh MINDEF, untuk membayar hasil kontrak terus ke akaun escrow Starza dengan Bank. 4. Surat Ikatan Penyerahan Hak Khusus akan dilaksanakan antara Pelanggan dan Bank bagi kontrak yang akan dibiayai oleh Bank. 5. Surat Ikatan Penyerahan Hak Antara Tiga Pihak mengenai kontrak ini ICT Zone Venture Sdn Bhd, Starza Corporation Sdn Bhd dan Bank. 6. Wang Pendahuluan sebanyak tiga (3) bulan ansuran haruslah disimpan dan dikekalkan dengan Bank pada setiap masa. Surat Set- Off ("LOSO") dan Memorandum Deposit ( "MOD") akan dilaksanakan dengan sewajarnya dan dicop. 7. Caj / Hak ke atas akaun escrow Pelanggan dan Starza Corporation Sdn Bhd dan semua wang yang ada dalam kredit akaun tersebut. Pengeluaran Sijil Sijil Pelaburan (dengan nombor siri) akan dikeluarkan kepada PAP apabila selesai pembukaan pelaburan pada Tarikh Berkuatkuasa. Sijil Pelaburan akan mempunyai nombor akaun, jumlah pelaburan dan butiran lain pelaburan. Pembayaran Keuntungan Dibayar pada setiap bulan dan akan dikira berdasarkan EPR. Jumlah keuntungan akan dikreditkan kepada Akaun CASA / Casa-i Pelabur atau berdasarkan apa-apa arahan bayaran lain yang diterima oleh Bank dari semasa ke semasa. Kekerapan pembayaran keuntungan yang dinyatakan di atas hendaklah dipersetujui terlebih dahulu oleh PAP sebelum membuat pembayaran. PAP adalah berhak keatas hasil keuntungan efektif yang dijana daripada Aset Pelaburan dan ianya tertakluk kepada prestasi Aset Pelaburan dan PSR (Perkongsian Nisbah Keuntungan) yang telah dipersetujui. Nisbah 80:20 PAP : Bank Perkongsian Keuntungan Penebusan PAP hanya boleh menebus pelaburan pada tarikh matang. Penebusan pra-matang adalah TIDAK DIBENARKAN. Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 8 of 12

9 Insentif Cukai Walau bagaimanapun, PAP boleh mengeluarkan keuntungan yang dikreditkan ke Akaun CASA / CASA-i Pelabur bergantung kepada kekerapan pembayaran. Pelabur individu diberi pengecualian cukai pendapatan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan yang layak untuk tiga (3) tahun berturut-turut. Penjualan dan Pemindahan Pelaburan Penyata Akaun Nota: Pengecualian ini hanya untuk pelaburan yang dibuat dari tahun Pelaburan ini bukan surat cara boleh niaga. Akan diberikan setiap bulan 4. Apakah kemungkinan hasil yang daripada pelaburan? o PAP berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi hasil daripada prestasi positif aset pendasar tersebut. Walau bagaimanapun, PAP juga berkemungkinan mengalami kerugian penuh atau sebahagian pelaburan daripada kegagalan aset pendasar tersebut. o Prinsipal dan pulangan pelaburan tidak dijamin sekiranya Projek menanggung kerugian atau tidak berfungsi seperti yang dijangka atau kerana kejatuhan Kadar Pembiayaan Asas berkaitan dengan pembiayaan tersebut. o Sebarang kerugian yang timbul daripada pelaburan dan perniagaan bawah Mudarabah akan ditanggung oleh Pelabur, sebagai pemberi modal melainkan berlaku salah urus dana oleh pihak Bank. RISIKO UTAMA 5. Apakah risiko-risiko utama yang berkaitan dengan produk ini? Walaupun Bank akan memberi penekanan atas kawalan pengurusan risiko dalam aktiviti perundangan dan operasi, peruntukan aset, objektif pelaburan, penilaian, prestasi dan pengawasan, dan lain-lain seperti yang termaktub dalam Polisi Pelaburan BNM (BNM s Investment Policy), Pelanggan adalah dinasihatkan untuk mempertimbangkan dengan berhati-hati dan menyedari kewujudan risiko-risiko berkaitan dengan pelaburan AFFIN ISLAMIC RIA-i (Mudarabah) seperti yang berikut sebelum membuat keputusan untuk melabur. Antara risiko-risiko yang boleh terjadi yang mungkin menyebabkan kerugian kepada pelaburan adalah seperti di bawah. Risiko Kerugian Modal Awal Mana-mana pelaburan boleh mendedahkan Pelanggan kepada risiko kerugian modal, tertakluk kepada prestasi aset asas. Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 9 of 12

10 Risiko Pasaran Risiko Kecairan Aset pelaburan adalah tertakluk kepada kadar turun naik pasaran, yang memberi kesan kepada potensi pergerakan harga (kadar keuntungan, kadar pertukaran mata wang asing - jika ada) dan prestasi pendapatan keseluruhan pembiayaan. AFFIN ISLAMIC Restricted Investment Account-i (Mudarabah) merupakan produk pelaburan yang tidak tersenarai, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diniagakan. Oleh itu ia membawa risiko yang berpunca daripada kekurangan keboleh-pasaran dan tidak boleh dibeli atau dijual dengan cepat untuk mencegah atau meminimumkan kerugian atau mengoptimumkan keuntungan. Risiko Kredit Risiko ini mungkin timbul apabila kelewatan pembayaran balik oleh aset yang dibiayai. Oleh itu, pemilihan dan tadbir urus yang ketat hendaklah digunakan oleh Bank dalam proses membuat keputusan. Risiko Operasi Potensi kerugian akibat kegagalan proses dalaman, sumber manusia, sistem atau faktor luaran. Risiko Ketidakpatuhan Peraturan Keadaan ini berlaku apabila pelaburan tersebut gagal mematuhi parameter pelaburan yang ditetapkan oleh pihak berwajib yang berkaitan. Risiko ini hendaklah diuruskan oleh Bank selaras dengan dasar dan tatacara keseluruhan Bank. Risiko Shariah Ketidakpatuhan Kegagalan untuk mematuhi peraturan Syariah dari Majlis Penasihat Syariah BNM dan Ahli Penasihat Syariah Bank boleh menyebabkan pelanggaran peraturan. Pengesahan daripada Syariah untuk dokumen Lembaran Penerangan Produk, polisi dan prosedur, manual, bahan-bahan promosi, penerbitan dan operasi akaun pelaburan hendaklah diperolehi. Risiko Negara Kestabilan politik dan ekonomi negara mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan dan prestasi aset pelaburan. Risiko Sektor / Industri Setiap industri / sektor adalah terdedah kepada pelbagai unsurunsur risiko. Oleh itu, kepelbagaian dan pemilihan industri / sektor itu adalah kritikal kepada Bank dalam menguruskan risiko tersebut. Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 10 of 12

11 6. Apakah yuran dan caj yang terlibat? YURAN DAN CAJ Duti Setem Perjanjian RIA-i RM10.00 Duti Setem Untuk Surat Indemniti RM10.00 Cetakan Penyata Secara Ad Hoc (Selain dari penyata berjadual) RM10.60 Cetakan Laporan Prestasi Aset (Selain dari laporan berjadual) RM63.60 Nota: Laporan disini merujuk kepada laporan prestasi asset. Penggantian Sijil Yang Hilang RM10.00 GST (jika berkenaan) 6% Butiran lanjut mengenai yuran dan caj yang dikenakan untuk produk ini boleh didapati di laman web Bank dan seperti yang dipaparkan di cawangan. Jika terdapat apa-apa perubahan kepada yuran dan caj daripada struktur di atas, Bank akan memberitahu PAP sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kalendar sebelum tarikh kuat kuasa. PENILAIAN 7. Apakah strategi penilaian kekerapan yang digunakan & di mana penilaian akan diterbitkan? Aset Pelaburan adalah dianggap pembiayaan dan jumlah belum terima Pembiayaan dan jumlah belum terima adalah aset kewangan bukan derivatif dengan pembayaran tetap atau yang boleh ditentukan yang tidak disebut harga dalam pasaran aktif. Aset kewangan ini pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama, termasuk kos urus niaga langsung dan tambahan, dan seterusnya diukur pada kos terlunas menggunakan kaedah keuntungan efektif. Laporan suku tahunan akan diberikan kepada PAP ke atas prestasi Aset Pelaburan. MAKLUMAT PERHUBUNGAN Apa yang perlu saya lakukan jika terdapat perubahan dalam butiran peribadi saya? o Anda perlu memaklumkan kami mengenai apa-apa perubahan dalam butir-butir peribadi anda untuk memastikan bahawa semua urusan surat-menyurat sampai kepada anda tepat pada masanya. o Makluman itu mestilah dibuat secara bertulis dan mel atau diserahkan dengan tangan ke cawangan Affin Bank Islam atau Affin Bank yang berhampiran. 8. Siapakah yang perlu saya hubungi untuk maklumat lanjut atau untuk membuat aduan? o Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai produk ini, sila rujuk maklumat produk boleh didapati di semua cawangan atau lawatan kami yang berhampiran Affin Islamic Bank atau Affin Bank yang berhampiran atau layari laman web kami di / o Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai pelaburan, sila rujuk kepada buku banking info dalam Investing Your Money, yang boleh didapati di semua cawangan kami dan laman sesawang Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 11 of 12

12 o Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Panggilan kami di talian atau e-mel kepada o Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan proses penyelesaian masalah dalaman kami, sila rujuk pertikaian anda kepada BNM TELELINK, a) melalui telefon : ( LINK) b) melalui faks : c) melalui mel : d) melalui surat : Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) Bank Negara Malaysia P.O Box Kuala Lumpur. AMARAN PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET PENDASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN ADALAH TIDAK DIJAMIN DAN RISIKO BAGI PELABUR ADALAH TIDAK MENDAPAT PULANGAN SAMA SEKALI. PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM) Maklumat yang disediakan dalam helaian pendedahan ini adalah sah pada 30 th September Penafian: Lembaran Pendedahan Produk ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengandungi sebarang nasihat mengenai apa-apa perkara yang dibincangkan. Semua maklumat dan bahan termasuk yang mengenai perkhidmatan, produk, maklumat kewangan, data, teks atau item lain yang disediakan adalah seperti 'seadanya' dan 'boleh didapati' dan disediakan untuk maklumat dan rujukan anda sahaja. AFFIN ISLAMIC tidak menjamin kebergunaan atau kecukupan maklumat yang diberikan dan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan dan tidak akan bertanggungjawab terhadap akibat pergantungan kepada mana-mana pendapat atau kenyataan yang terkandung di sini atau apa-apa peninggalan. Terma dan syarat yang tepat produk-produk ini yang dinyatakan dalam SYARAT GENERIK DAN KHUSUS & SYARAT TERPAKAI BAGI SEMUA AKAUN DEPOSIT / PRODUK / PERKHIDMATAN ISLAM dan terma dan syarat yang terpakai bagi produk ini (jika ada) yang boleh didapati di AFFIN ISLAMIC atau AFFIN BANK cawangan dan di / Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan (ies), konflik (s), kesamaran (ies) atau percanggahan (ies) antara Bahasa Malaysia dan versi Bahasa Inggeris ini "Lembaran Pendedahan Produk", versi Bahasa Inggeris ini "Lembaran Pendedahan Produk" akan diguna pakai. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, jika permintaan dibuat oleh pelanggan untuk versi Bahasa Malaysia daripada "Lembaran Pendedahan Produk" di sini, Affin Islamic Bank hendaklah memberikannya kepada pelanggan dan jika perjanjian diikat atas dasar ini, maka versi Bahasa Malaysia daripada "Lembaran Pendedahan Produk" akan diguna pakai. Lembaran Pendedahan Produk ini adalah sulit dan tidak boleh dikeluarkan semula (secara keseluruhan atau sebahagian) kepada mana-mana orang lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD. Copyright 2016 Affin Islamic Bank Berhad ( V) Page 12 of 12

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July.

Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. RM7 * MOVIE TICKET before 7pm on July 7 Get rewarded, download the Touch n Go e-wallet. Get standard or preferred TGV seats for RM7 before 7pm on 7 July. BROUGHT TO YOU BY *TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE

More information

LIVING CARE. Critical Illness Insurance

LIVING CARE. Critical Illness Insurance LIVING CARE Critical Illness Insurance PREMIUM TABLE ANNUAL PREMIUM (RM) (excluding 0% OST and Stamp Duty)/ SUM INSURED (RM) Attained Age 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 (Next Birthday) Male Female

More information

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888.

1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. Tap and Win Campaign No. Items Details 1. Mechanics Make a minimum payment of RM 5 with Pay function using the Touch n Go ewallet to receive random cashback up to RM 888. 2. Campaign Period 27 th September

More information

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.

Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300. Mechanics Book your flight for the upcoming election and your flight could be on us. 100 lucky winners will receive a cashback up to RM300.00 Campaign Period 24 April -2 May 2018 1. Booking must be made

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF)

PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) PUBLIC e-cash DEPOSIT FUND (PUBLIC DANA e-deposit TUNAI) (PeCDF) e-1 30 Jun 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND

PUBLIC e-islamic CASH DEPOSIT FUND e-2 30 Jun 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF)

PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PB-39 3 Januari 2019 PB ASIA CONSUMER SECTOR FUND (PB DANA SEKTOR PENGGUNA ASIA) (PBACSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND S-22 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF)

PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) PUBLIC e-flexi ALLOCATION FUND (PUBLIC DANA e-flexi ALOKASI) (PeFAF) e-3 31 Disember 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF)

PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PB-7 28 September 2018 PB CASH MANAGEMENT FUND PB DANA PENGURUSAN TUNAI (PBCMF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND

PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PB-18 29 September 2017 PB INFRASTRUCTURE BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-1 29 September 2017 PB BALANCED FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF)

PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) S-37 21 Jun 2018 PUBLIC ISLAMIC ASEAN GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH ASEAN ISLAMIK) (PIASGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND

PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PB-10 29 September 2017 PB ISLAMIC CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF)

PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) PUBLIC SUKUK FUND (PUBLIC DANA SUKUK) (PSKF) S-24 30 November 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF)

PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PB AIMAN SUKUK FUND (PB DANA SUKUK AIMAN) (PBASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND)

PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PB BOND FUND (PB DANA BON) (PBBOND) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF)

PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PUBLIC ISLAMIC ENTERPRISES EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI PERUSAHAAN ISLAMIK) (PIENTEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-2 31 Oktober 2017 PUBLIC GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF)

PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF) PUBLIC ISLAMIC INFRASTRUCTURE BOND FUND (PUBLIC DANA BON INFRASTRUKTUR ISLAMIK) (PIINFBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF)

PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PUBLIC ISLAMIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN ISLAMIK) (PIAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC EQUITY FUND S-3 30 Ogos 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya

More information

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-3 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND

PB ISLAMIC EQUITY FUND PB-4 30 November 2017 PB ISLAMIC EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND

PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND P-55 19 Januari 2018 PUBLIC INDIA-GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH & INCOME FUND (PUBLIC DANA TUMBUH & PENDAPATAN ISLAMIK) (PISGIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF)

PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) PUBLIC ISLAMIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN ISLAMIK) (PISVF) S-26 30 Mac 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF)

PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PB MIXED ASSET GROWTH FUND (PB DANA ASET TUMBUH CAMPURAN) (PBMAGRF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF)

PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PB ISLAMIC EQUITY FUND (PB DANA EKUITI ISLAMIK) (PBIEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND

PUBLIC AUSTRALIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-32 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF)

PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PUBLIC ADVANTAGE GROWTH EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TUMBUH BERKELEBIHAN) (PAVGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-46 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF)

PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) S-4 31 Oktober 2018 PUBLIC ISLAMIC OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG ISLAMIK) (PIOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND

PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND S-6 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC DIVIDEND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF)

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) P-14 30 April 2018 PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF)

PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PUBLIC STRATEGIC BOND FUND (PUBLIC DANA BON STRATEGIK) (PSTBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-36 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH OPTIMAL ISLAMIK) (PIOGF)

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH OPTIMAL ISLAMIK) (PIOGF) PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH OPTIMAL ISLAMIK) (PIOGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF)

PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) P-37 31 Disember 2018 PUBLIC SINGAPORE EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI SINGAPURA) (PSGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF)

PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) P-6 30 Jun 2018 PUBLIC REGULAR SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN BERKALA) (PRSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL)

PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) S-1 30 Ogos 2018 PUBLIC ITTIKAL FUND (PUBLIC DANA ITTIKAL) (P ITTIKAL) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF)

PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PUBLIC SAVINGS FUND (PUBLIC DANA SIMPANAN) (PSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-1 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB CASH MANAGEMENT FUND

PB CASH MANAGEMENT FUND PB-7 29 September 2017 PB CASH MANAGEMENT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND S-16 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ)

PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) S-25 28 Februari 2018 PUBLIC ITTIKAL SEQUEL FUND (PUBLIC DANA SEKUEL ITTIKAL) (PITSEQ) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF)

PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PUBLIC ISLAMIC TREASURES GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH KHAZANAH ISLAMIK) (PITGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PUBLIC ISLAMIC SELECT TREASURES FUND (PUBLIC DANA KHAZANAH TERPILIH ISLAMIK) (PISTF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF)

PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF) PB GROWTH FUND PB DANA TUMBUH (PBGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF)

PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PB-32 31 Disember 2018 PB SMALLCAP GROWTH FUND (PB DANA TUMBUH MODAL KECIL) (PBSCGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF)

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-10 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF)

PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PUBLIC ISLAMIC SELECT ENTERPRISES FUND (PUBLIC DANA PERUSAHAAN TERPILIH ISLAMIK) (PISEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF)

PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF) S-13 28 Februari 2018 PUBLIC ISLAMIC SECTOR SELECT FUND (PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH ISLAMIK) (PISSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF)

PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PUBLIC AGGRESSIVE GROWTH FUND (PUBLIC DANA TUMBUH AGGRESIF) (PAGF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-5 30 Jun 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF)

PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PB CHINA AUSTRALIA EQUITY FUND (PB DANA EKUITI CHINA AUSTRALIA) (PBCAUEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND S-9 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND S-35 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB-11 29 September 2017 PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND P-44 30 November 2017 PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF)

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-28 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF)

PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PB SINGAPORE ADVANTAGE-30 EQUITY FUND PB DANA EKUITI KELEBIHAN-30 SINGAPURA (PBSGA30EF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF)

PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PUBLIC ISLAMIC GLOBAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI GLOBAL ISLAMIK) (PISGEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND S-5 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF)

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-26 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF)

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF)

PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF) S-9 31 Julai 2018 PUBLIC ISLAMIC ASIA DIVIDEND FUND (PUBLIC DANA DIVIDEN ASIA ISLAMIK) (PIADF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-6 29 September 2017 PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND (PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA) (PBADBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF)

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF) PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI OPTIMAL ISLAMIK) (PIOEF) S-35 31 Mei 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF)

PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PB-9 30 Ogos 2018 PB ASEAN DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASEAN) (PBADF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PB CHINA ASEAN EQUITY FUND

PB CHINA ASEAN EQUITY FUND PB-15 29 September 2017 PB CHINA ASEAN EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF)

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI EURO PASIFIK (PBEPEF) PB-11 28 September 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF)

PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF) P-21 31 Julai 2018 PUBLIC FAR-EAST BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG TIMUR-JAUH) (PFEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB-16 31 Januari 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF)

PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) P-23 31 Oktober 2018 PUBLIC CHINA SELECT FUND (PUBLIC DANA CHINA TERPILIH) (PCSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF)

PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PB ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND (PB DANA DIVIDEN ASIA PASIFIK) (PBAPDF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-36 30 November 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF)

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF) PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND (PUBLIC DANA IMBANG STRATEGIK) (PSTBLF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-50 31 Disember 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC)

PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) P-18 30 Ogos 2018 PUBLIC REGIONAL SECTOR FUND (PUBLIC DANA SEKTOR SERANTAU) (PRSEC) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 29 Disember 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF)

Public South-East Asia Select Fund (PSEASF) Public South-East Asia Select Fund PUBLIC DANA Asia TENGGARA Select (PSEASF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-25 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information