OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ"

Transcription

1 OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ Dotacijų gavėjams Europos Komisijos Online Linguistic Support, trumpiau vadinama OLS sistema, padeda Erasmus+ programos auks tojo mokslo bei profesinio mokymo ilgalaikio mobilumo 1 dalyviams (studentams, mokiniams, absolventams, pameistriams) mokytis kalbų. S i sistema suteikia galimybę mobilumo projektų dalyviams įsivertinti net 12-os už sienio kalbų, t. y. anglų, prancu žų, italų, ispanų, vokiec ių, olandų, s vedų, c ekų, danų, graikų, lenkų ar portugalų ž inias bei jas patobulinti. Kalbos tobulinimo galimybės OLS sistemoje Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projektų parais kose Ju s nurode te ilgalaikio mobilumo dalyvių (mokinių, absolventų ar pameistrių) skaic ių kalbos įvertinimui, o taip pat dalis Ju sų pasirinkote ir kalbos kursus internetu. Kitaip tariant, parais kose nurode te pageidaujamų OLS licencijų kiekį. Yra dviejų tipų OLS licencijos: - kalbos įvertinimui (privaloma ilgalaikio mobilumo atveju) bei - kalbos kursams (pasirinktinai, atsiž velgiant į kalbos įvertinimo režultatus). Kalbos įvertinimas atliekamas du kartus: - pries mobilumo vižitą (1st assessment) - ir jam besibaigiant (2nd assessment). 1 Ilgalaikis mobilumas: profesinio mokymo besimokančiųjų mobilumas, trunkantis 30 dienų be kelionės laikotarpio (2016 m. paraiškose); profesinio mokymo besimokančiųjų mobilumas, trunkantis 19 dienų be kelionės laikotarpio (2017 m. paraiškose).

2 Pirmojo įvertinimo metu nustatomas dalyvio kalbos moke jimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, o antrojo įvertinama tos pac ios kalbos moke jimo paž anga. Kalbos kursai vyksta po pirmojo kalbos įvertinimo pries mobilumą arba jau dalyvaujant mobilumo veikloje. Jų metu dalyviai turi galimybę patobulinti kalbą, kurią vartos atlikdami praktiką. Dotacijų gavėjai yra atsakingi už tai, kad dalyviai, kurie atrinkti vykti į mobilumus, atliktų kalbos įsivertinimus ir dalyvautų kalbos kursuose (jei taikoma). Dotacijų gavėjų gave jai yra atsakingi už : - dalyvių duomenų suvedimą OLS sistemoje; - licencijų paskirstymą dalyviams; - licencijų panaudojimo stebe seną. Dalyvių duomenų suvedimas ir licencijų paskyrimas OLS sistemoje Is Erasmus+ OLS sistemos projekto koordinatorius ar OLS kontaktinis asmuo, nurodytas parais koje, gauna automatinį elektroninį laišką su nurodytu vartotojo vardu ir slaptaž odž iu, leidžiančiu prisijungti prie sistemos (Ju sų vartotojo vardas yra Ju sų el. pas to adresas). Gavęs s į elektroninį lais ką projekto koordinatorius ar OLS kontaktinis asmuo turi prisijungti prie sistemos ir paskirti licencijas dalyviams. Kalbos įvertinimo licencijų paskyrimas dalyviams: - atliekamas po dalyvių atrankos, pries mobilumo vižitą. Tai daroma meniu skiltyje LICENCE ALLOCATION TO PARTICIPANTS - ASSESSMENT (kalbos įvertinimo licencijų paskyrimas dalyviams). Laukelyje s (elektroninio pas to adresai) bu tina suvesti visų vienos už sienio kalbos įvertinime dalyvausianc ių ilgalaikio mobilumo dalyvių tikslius elektroninio pašto adresus, atskirtus kabliatas kiu arba kableliu (paliekant po skyrybos ž enklo tarpą); - jei licencijas naudosite keleto kalbų įvertinimui, tai bu tina pakartoti kiekvienai kalbai, kurią pasirenkate laukelyje Language to test (vertinama kalba); - svarbu parinkti tinkamos kalbos, kurią mokinys naudos praktikos metu, įvertinimą, nes ve liau kalbos pasirinkimo negalima keisti; - suvedus vieno ar kelių mobilumo vižitų dalyvių elektroninio pas to adresus bu tina juos patvirtinti spaudž iant mygtuką Validate (patvirtinti). Pasitikrinkite ar patvirtintų el. pas to adresų skaic ius laukelyje Count sutampa su Ju sų įvestu el. pas to adresų skaic iumi laukelyje s ; - naujausia OLS sistemos versija leidž ia tą patį el. pas to adresą suvesti kelis kartus, jei mokinys dalyvauja ne viename ilgalaikio mobilumo vižite ir dar kartą turi atlikti kalbos įvertinimą; - laukeliuose Deadline to take the test (galutine data atlikti kalbos įvertinimą) bu tina pasirinkti dienų arba me nesių skaic ių iki dalyvio mobilumo vižito, per kurį jis atliks pirmąjį kalbos įvertinimą. Atlikus s iuos ž ingsnius spaudž iate mygtuką Send assessment invitation(s) to the whole list (siųsti pakvietimus visam sąras ui) ir dalyviai automatis kai Ju sų suvestais el. pas to

3 adresais gauna ž inutes su asmeniniais prisijungimo duomenimis (prisijungimo vardas ir slaptaž odis) ir gali prisijungti prie savo OLS paskyros; - savo OLS paskyrose dalyviai turi patikslinti asmeninius duomenis, suvesti mobilumo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, bei turi prade ti ir laiku pabaigti pirmąjį kalbos įvertinimą; - licencija laikoma panaudota ir jos is naujo negalima paskirti, jei mokinys prisijungia prie OLS sistemos ir pradeda kalbos įvertinimą; - priminimai apie pirmąjį kalbos įvertinimą siunc iami automatis kai is OLS sistemos dalyviui el. pas tu likus 5 dienoms iki dotacijos gave jo nustatyto termino pabaigos.; - ar dalyvis atliko kalbos įvertinimo testą galite suž inoti savo profilyje ties už ras u I want to receive a notification by each time a participant has finished the first assessment už de ję varnelę. Kiekvieną kartą kuomet dalyvis atliks pirmąjį kalbos įvertinimo testą Ju s el. pas tu gausite apie tai informuojanc ią ž inutę. Tiesa ž inute neateina tą pac ią minutę, bet maž daug valandos be gyje po įvertinimo testo atlikimo OLS sistemoje; - jei mokinys dar neprade jo kalbos įvertinimo ir Ju s padare te klaidą suvesdami dalyvio el. pas to adresą (pavyždž iui, suvede te ne to asmens el. p. adresą), licenciją galima atšaukti. Tai daroma laukelyje s suvedant el. pas to adresą to dalyvio, kuriam norite ats aukti kalbos įvertinimo licenciją, bei paspaudž iant mygtuką Validate s. Ekrane atsiranda ž inute informuojanti, kad s iuo el. pas to adresu jau buvo is siųstas kalbos įvertinimo pakvietimas bei klausia Ju sų ar norite kvietimą ats aukti ( Cancel ). Jei norite, spauskite mygtuką Cancel invitations (ats aukti pakvietimus) ir kalbos įvertinimo licencija automatis kai grįž ta prie Remaining assessment licences nepanaudotų kalbos įvertinimo licencijų. Tai galite pasitikrinti des ine je virs uje esanc ioje lentele je su kalbos įvertinimo licencijų skaic iais. Dalyvis el. pas tu gauna apie licencijos ats aukimą informuojanc ią ž inutę. Kalbos įvertinimo licencija taip pat automatis kai grįž ta prie nepanaudotų kalbos įvertinimo licencijų, jei per Ju sų nustatytą laikotarpį mokinys nepradėjo kalbos įvertinimo testo. Taip pat tuo pac iu panaikinami jo prisijungimo prie OLS paskyros duomenys; - kalbos įvertinimo licencijų stebėsena atliekama skiltyje LICENCE USAGE PER PARTICIPANT. C ia pat Ju s galite ir pakartotinai is siųsti dalyviui pakvietimą pirmajam kalbos įvertinimui spaudž iant mygtuką Resend invitation. Jis aktyvus tik tokiu atveju, jei mokinys dar neprade jo pirmojo kalbos įvertinimo testo; - jei vis de l to dalyvis jau prade jo spręsti pirmojo kalbos įvertinimo testo už duotis, tac iau de l tam tikrų priež asc ių paais ke ja, kad jis nebegali dalyvauti projekto mobilumo veiklose, kalbos įvertinimo licencija prarandama. Tokiu atveju dotacijos gave jas turi ras tu kreiptis į Nacionalinę Agentu rą, t. y. S vietimo mainų paramos fondą, su pras ymu paskirti papildomą OLS kalbos įvertinimo licenciją ar licencijas. Įvertinus situaciją bei pras ymo pagrįstumą, o taip pat

4 atsiž velgiant į OLS licencijų skaic ių, paskirtą Europos Komisijos, Fondas skirs papildomų licencijų be dotacijos sutarties pakeitimo. Dėl antrojo kalbos įvertinimo: - projekto koordinatorius ar OLS kontaktinis asmuo neturi nieko daryti s iuo klausimu; - pagal nuostatas dalyvio OLS paskyroje, 15-ą arba 16-ą paskutinio dalyvio mobilumo laikotarpio mėnesio dieną OLS sistema el. paštu siunčia automatinius kvietimus atlikti antrąjį kalbos vertinimą (3 papildomi priminimai siunčiami kas 5 dienas 2 ). Pirmiausia dalyvis turi prisijunti prie savo OLS paskyros ir patikrinti, ar mobilumo programos pradž ios ir pabaigos datos yra teisingai nurodytos. Jei reikia, jas galima is taisyti; - antrąjį kalbos įvertinimą bu tina atlikti iki automatiniame kvietime nurodytos datos (per 1 me nesį nuo pakvietimo gavimo datos). Kalbos kursai ir licencijų paskyrimas dalyviams: - Ju sų institucija, atsiž velgdama į dalyvių individualius kalbinius sugebe jimus ir poreikius, nusprendžia, kuriuos dalyvius kvies dalyvauti OLS kalbų kursuose. Mobilumo vižitų dalyviai, kurie pirmame kalbos įvertinime pasieke režultatą tarp B2 ir C2 lygio, taip pat gali dalyvauti kalbos kursuose, jei OLS teikia kursus s ia kalba (viena is 12-os kalbų) ir jei jie to pageidauja; - kalbos kursų licencijų paskyrimas dalyviams atliekamas OLS sistemos skiltyje LICENCE ALLOCATION TO PARTICIPANTS - COURSE (kalbos kursų licencijų paskyrimas dalyviams) dalyje; - kuomet dalyviai pabaigia pirmąjį kalbos įvertinimą ir jų kalbos ž inių lygis yra nurodytas, skiltyje LICENCE ALLOCATION TO PARTICIPANTS - COURSE (kalbos kursų licencijų paskyrimas dalyviams) paž yme ję varnele Select All (pasirinkti viską) galite paspausti mygtuką Allocate (paskirti kalbos kursų licenciją). Paskyrus licenciją s io dalyvio duomenų eilute automatis kai neberodoma lentele je; - dalyvis el. pas tu gauna ž inutę su nuoroda prisijungti prie kalbos kursų, kuriuos bu tina pradėti per vieną mėnesį. Jei dalyvis to nepadaro per s į laikotarpį, jo prisijungimas prie kalbos kursų tampa neaktyvus, o kalbos kursų licencija grįž ta prie nepanaudotų licencijų; - kalbos kursų už duotis dalyvis turi atlikti per savo mobilumo laikotarpį. Po to svarbu atlikti antrąjį kalbos ž inių įvertinimą m. OLS vadovuose ši informacija bus atnaujinta.

5 Licencijų naudojimo užtikrinimas ir stebėsena Pagal Erasmus+ programos profesinio mokymo mobilumo projekto dotacijos sutartį Ju s įsipareigojate de ti visas pastangas, siekiant už tikrinti, kad visi atrinkti dalyviai aktyviai naudotųsi paskirstytomis OLS licencijomis. Mobilumo veiklos dalyviai įsipareigoja atlikti abu OLS kalbos įvertinimus (pries prasidedant mobilumo laikotarpiui ir jam besibaigiant) ir dalyvauti kalbos kursuose, jei jie bus suteikti. Licencijų naudojimo stebe sena atliekama nuolat tikrinant informaciją skiltyje LICENCE USAGE PER PARTICIPANT. Jei matote, jog dalyvis dar neatliko pirmojo ar antrojo kalbos įvertinimo, neprisijunge prie kalbos kursų per atitinkamą laikotarpį, bu tinai su juo susisiekite arba naudokite atitinkamas funkcijas kaip Resend invitation, Reallocate invitation OLS sistemoje. Ateityje OLS licencijų skaic ius ir jų panaudojimą bus galimybe matyti ir Mobility Tool+ sistemoje. Papildomų vartotojų kūrimas OLS sistemoje Savo profilyje galite sukurti papildomus vartotojus ( Aliases ), kurie ture s prisijungimą prie OLS sistemos ir gale s Jums pade ti dirbant su licencijomis. Taip pat galite nurodyti papildomą el. pas to adresą, kuriuo bus siunc iami OLS sistemos pranes imai. Svarbiausi techniniai aspektai - OLS yra suderinama su pagrindine mis operacine mis sistemomis ir interneto nars ykle mis; - jei neprisimenate savo prisijungimo prie OLS paskyros slaptaž odž io, spustele kite Pamirs ote slaptaž odį?. Jei problema neis sisprende, susisiekite su Erasmus+ OLS technine s pagalbos komanda spustele dami puslapio virs uje esantį mygtuką Susisiekite su mumis ; - jei siunc ianti institucija patvirtino, kad is siunte pakvietimą atlikti kalbos įvertinimą ar dalyvauti kalbos kursuose, tac iau dalyviai jo negavo, pirmiausia dalyviai turi pasitikrinti, ar elektroninis lais kas nenukeliavo į pas to s iuks lių aplanką. Jei ne, reikia susisiekti su OLS technine s pagalbos komanda; - OLS sistemoje dotacijos gave jai negali patys keisti savo kontaktine s informacijos. Jei yra bu tinybe tai padaryti, susisiekite su Fondu; - jei pastebite, kad dalyviai suvede neteisingas mobilumo laikotarpio datas, susisiekite su dalyviu ir papras ykite, kad jis datas pakeistų savo OLS paskyroje; - visi dalyvių duomenys OLS sistemoje gali bu ti eksportuoti į Microsoft Excel formato dokumentą paspaudus s į simbolį ;

6 - OLS licencijos prieinamos profesinio mokymo įstaigų mokiniams, absolventams bei pameistriams, dalyvaujantiems ilgalaikio mobilumo vižituose. Kitiems dalyviams, neatitinkantiems s ių kriterijų, paskirti OLS licencijų negalima; - ne ra galimybe s nei vieno dalyvio duomenų is trinti is OLS sistemos; - teisingai įvestas ir patvirtintas dalyvio el. pas to adresas negali bu ti pakeistas; - dotacijos gave jas neturi galimybe s is siųsti dalyviui pakvietimo antrajam kalbos įvertinimui; - dalyvis el. pas tu nuolatos gauna OLS sistemos automatinius priminimus atlikti tiek pirmąjį bei antrąjį kalbos įvertinimą, tiek (jei taikoma) dalyvauti kalbos kursuose; - jei po eile s priminimų dalyvis neatlieka savo funkcijų OLS sistemoje, bu tina apie tai priminti el. pas tu ar kitais bu dais; - kalbos įvertinimo licencijos negali bu ti naudojamos kalbos kursams ir atvirks c iai. Kalbos kursai yra susieti su kalbos įvertinimu, tad tik tas dalyvis, kuris atliko pirmąjį kalbos įvertinimą gali dalyvauti kalbos kursuose; - tas pats dalyvis negali gauti kalbinio parengimo le s ų ir OLS licencijos. Tai bus laikoma dvigubu finansavimu; - OLS sistema negali bu ti naudojama kaip mobilumo veiklos dalyvių atrankos įrankis. Dalyvių pasiekti režultatai negali trukdyti jiems dalyvauti mobilumo veikloje; - OLS sertifikatai neis duodami, tac iau kalbos įvertinimo režultatų lape jau įras yti dalyvio vardas bei pavarde ; - jei Ju sų institucija planuoja dalyviams is duoti savo paž yme jimus, parengtus pagal OLS kalbos įvertinimo ir / arba kalbos kursų režultatus, bu tina už tikrinti, kad dalyviai kalbos įvertinimo už duotis atliks pavyždž iui mokyklos patalpose, per nustatytą laiką bei priž iu rint atsakingiems asmenims; - nekeic iant dotacijos sutarties Nacionaline Agentu ra, t. y. S vietimo mainų paramos fondas gali paskirti dotacijos gave jui papildomų OLS licencijų, jei yra toks poreikis. Tokiu atveju bu tina ras tu kreiptis į Fondą. Jei kyla keblumų ar klausimų: - pirmiausiai ies kokite informacijos OLS tinklapyje esanc iuose vadovuose; - atsakymuose į techninius klausimus, kurie yra parengti lietuvių kalba pagrindiniame OLS tinklapyje skiltyje Pagalba (pasirinkus lietuvių kalbą); - kreiptis pagalbos į OLS sistemos administratorius skiltyje Susisiekite su mumis arba savo OLS paskyroje spaudž iant mygtuką Report a problem (pranes ti apie problemą); - bei konsultuotis su S vietimo mainų paramos fondo projektų koordinatoriais.

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos Šiose pildymo instrukcijose pateikiama informacija apie tai, kaip užpildyti Technical Occurrence Report Form d l pranešimų EASA apie techninius įvykius. Atsižvelgdami į informaciją, turimą pranešimo apie

More information

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas  Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT-50300 Kaunas www.bce.lt Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v.1.15.2.0) @ UAB Baltic Car Equipment Kaunas 2011 ĮŽANGA Tobulėjant naujoms technologijoms,

More information

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU Laboratorinis darbas KKL2 LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU 1. Darbo tikslai 1. Susipažinti ir išmokti modeliuoti naudojantis programine

More information

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas lt Priedas Nr. II-7 II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas 7.1. Dirbančiųjų skurdo Lietuvoje empirinis vertinimas Individas yra laikomas skurstančiuoju dirbančiuoju, jeigu jis nurodo samdomą darbą

More information

ATITIKTIES DEKLARACIJA

ATITIKTIES DEKLARACIJA ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas: Oxyline Sp. z o.o. ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Lenkija Pagaminimo vieta: ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland Gaminio pavadinimas: Filtruojantis respiratorius

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA Verslo informacijos sistemų studijų programa Kodas 62103S138 VAIDA ČIMIELIŪTö MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ELEKTRONINöS BANKININKYSTöS

More information

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва LAIS TRANSPORTO INŽINERIJA IR VADYBA 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS straipsnių rinkinys, 2012 m. gegužės 4 d., Vilnius, Lietuva TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT

More information

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva ELEKTRONINIO VERSLO PLöTRA LIETUVOJE Audrius Mikalajūnas 1, Arnoldina Pabedinskait 2 Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT-10223 Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva E-mail: 1 audriukazzz@gmail.com,

More information

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1

More information

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one vartotojo vadovas hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čia pateikta informacija gali b ti keičiama be persp jimo. Atgaminimas,

More information

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos 2017 Turinys SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI... 4 1. METODIKOS TIKSLAS IR PASKIRTIS...

More information

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė)

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Mažylio maitinimas Mažylio maitinimas Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Kūdikio iki 1 metų maitinimas. Naujausi

More information

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ Vilnius, 2014 SUTRUMPINIMAI Sutrumpinimas AKSS DBVS ES KTP PĮ SĮSP VMS VMSA VT VTKS analizės dokumentas KPI Paaiškinimas

More information

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Galimybė laimėti nešiojamą kompiuterį! Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem Trumpai, ką veikiu 6 Metų darbo

More information

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Straipsnyje analizuojama potencialių Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtra

More information

National Routing Number Administration p-ani Activity and Projected Exhaust Report

National Routing Number Administration p-ani Activity and Projected Exhaust Report National Routing Number Administration 2016 p-ani Activity and Projected Exhaust Report The ATIS Industry Numbering Committee developed the P-ANI Administration Guidelines, which contain the following

More information

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai MANO VOLVO ŽURNALAS 2016 m. KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ Pajuskite magnetinę užšalusios šiaurės trauką ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai SUSTOKITE,

More information

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Publications of the National Public Health Institute B 4/2005 Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Artūras Katvickis Aušra Šačkutė Ville Helasoja Laura

More information

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL 1 274 Dynamos 24V= 90 Dynamos 230V= 94 325 185 2 3 4 5 6 7 2mm 9 8 10 11 LIETUVIŠKAI Pavara Švyturėlis Antena Fotoelementai Stulpelis Raktinis jungiklis

More information

JEEP JK4 STEP SLIDER INSTALLATION BD-SS-200-JK4 / BD-SS-201-JK4

JEEP JK4 STEP SLIDER INSTALLATION BD-SS-200-JK4 / BD-SS-201-JK4 JEEP JK4 STEP SLIDER INSTALLATION BD-SS-200-JK4 / BD-SS-201-JK4 Installaton Instructon RSEI 106 P A R TS L IST QTY DESCRIPTION 1 Drivers Side Slider Assembly 1 Passenger Side Slider Assembly 1 Wiring Harness

More information

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS 1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Tiksliųjų mokslų pagrindai... 2 Saviugda ir komunikacija... 9 Mityba ir maisto chemija... 16 Chemija I... 24 Chemija II... 32 Aplinkosauga ir darbo teisė... 42

More information

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA Rytis Juozapavičius, Transparency International Lietuvos skyrius Kodėl dalis žiniasklaidos yra pasiruošusi skelbti kad ir paties Velnio politinęreklamą 1? Taip

More information

Appendix A. Websites

Appendix A. Websites Appendix A Websites 94 German websites for price-comparisons: http://www.agorum.de - provides price comparisons for consumer electronics, entertainment electronics, and computer accessories. http://www.angebot-info.de.-

More information

Cruise Control <1KD-FTV>, ECT and A/T Indicator <1KD-FTV>, Engine Control <1KD-FTV> 1 G 12 GA2 (RHD) L (BAT) 25A EFI GLOW. EDU Relay.

Cruise Control <1KD-FTV>, ECT and A/T Indicator <1KD-FTV>, Engine Control <1KD-FTV> 1 G 12 GA2 (RHD) L (BAT) 25A EFI GLOW. EDU Relay. Cruise Control , ECT and A/T Indicator , Engine Control (AT) (AT) 5A FUE M 80A O C90(M), C9(N), C9(O), C9(), 57(Q), 58() ECM FC 7 Q E 9 N ME ( ) ( ) ( ) ( ) A7 Junction Connector

More information

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers

Targeted en gi ne e ring de sign. Hedge and Grasscutter mowers Targeted en gi ne e ring de sign Hedge and Grasscutter mowers Fi xed di spla ce ment axial pi ston pump and mo tor swash plate design for open cir cu it One of Casappa s aims is to produce targeted engineering

More information

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI OBJ_DOKU-27509-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 10:36 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0B9 (2013.08) O / 260 EURO GWS Professional

More information

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas. ISSN 1392-1134 Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslo darbai, 2012, 44 (1-3), 61-71 Research papers of Aleksandras Stulginskis University, 2012, vol 44, no 1-3, 61-71 VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ

More information

VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ PASKIRSTYMAS m.

VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ PASKIRSTYMAS m. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 22. VILNIUS, 2003 143 HABIL. DR. VYTAUTAS MERKYS Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos mokslų akademija VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ

More information

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33)

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33) Nr. 1/2010 (33) Leidinys viešojo maitinimo, viešbučių ir pramogų srities specialistams www.restoranuverslas.lt Leidinio kaina 4.99 Lt ISSN 1822-3168 leidinio partneris: VISOS LIETUVOS RESTORANAI, KAVINĖS,

More information

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje 7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje Doc. dr. Irina Kliopova Kauno technologijos universitetas (KTU) Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) VII metinis Diskusijų Forumas Atliekų

More information

DON T WANNA LOSE YOU. for S.S.A. voices and piano with optional SoundPax and SoundTrax CD* Preview Only

DON T WANNA LOSE YOU. for S.S.A. voices and piano with optional SoundPax and SoundTrax CD* Preview Only Arrnged by GREG GLPN PANO Fmj9 DON T WANNA LOSE YOU Gently (q = c. 84) µ for S.S.A. voices nd pi with optionl SoundPx nd SoundTrx CD* Performnce time: pprox. 4:00 Words nd Music by GLORA ESTEFAN 4 opt.

More information

Class Schedule Winter 2018

Class Schedule Winter 2018 Class Schedule Winter 2018 For the most up to date schedules, please visit: http://classes.pencol.edu/winter2018 How to Read This Schedule See the example below. Please note: Classes for credit in this

More information

Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā. Part of Statoil Fuel & Retail

Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā. Part of Statoil Fuel & Retail 1 Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā 2 Kas var notikt ar degvielu ceļā līdz tvertnei? 3 Kas var notikt ar degvielu? 4 Kas ir būtiskākais, lai uzturētu degvielas kvalitāti? 5 Dīzeļdegviela

More information

BEA 030 and BDM 300 For exact engine speed and temperature measurement

BEA 030 and BDM 300 For exact engine speed and temperature measurement 3 and BDM 3 For exact engine speed and teperature easureent 3 Bluetooth BDM 3 3: For engine speed and teperature easureent BDM 3: The testing odule for engine speed The new, practical odule for fast and

More information

CFE EX AM REVIEW COURSE BECOME A CERTIFIED FRAUD EXAMINER APRIL 4 TH TO 7 TH 2017 IN ZURICH

CFE EX AM REVIEW COURSE BECOME A CERTIFIED FRAUD EXAMINER APRIL 4 TH TO 7 TH 2017 IN ZURICH S WISS AC AD EMY FO R FR AUD EX AMINATION CFE EX AM REVIEW COURSE BECOME A CERTIFIED FRAUD EXAMINER APRIL 4 TH TO 7 TH 2017 IN ZURICH Endorsed by ACFE Switzerland Chapter CFE EXAM REVIEW COURSE IN SWITZERLAND

More information

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49.

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49. Tvirtinu Fizikos instituto direktorius dr. Vidmantas Remeikis 2010 m. m n. d. ATASKAITA IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ TERŠALŲ TYRIMAI, ĮVERTINIMAS IR PROGNOZö 2006 m. Sutartis Nr. 4F06-49. Fizikos institutas LT-02300

More information

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje ISSN 1392-1258. EKONOMIKA. 2000 51 Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje Juozapas Audvydas Staškevičius Profesorius technikos mokslų habilituotas daktaras Vilniaus Gedimino

More information

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA Diana JASTREMSKIENĖ APRŪPINIMO MAISTU UŽTIKRINIMO PROBLEMA BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE Magistrantūros studijų baigiamasis

More information

PEAK DEMAND MANAGEMENT IN NEW ENGLAND A DYNAMIC SOLUTION TO MANAGING PEAK DEMAND CHARGES

PEAK DEMAND MANAGEMENT IN NEW ENGLAND A DYNAMIC SOLUTION TO MANAGING PEAK DEMAND CHARGES PEAK DEMAND MANAGEMENT IN NEW ENGLAND A DYNAMIC SOLUTION TO MANAGING PEAK DEMAND CHARGES What are peak demand (capacity) charges? Every month your business is charged a fee called a capacity charge or

More information

MAŽYLIS (III ir IV klasės)

MAŽYLIS (III ir IV klasės) 2002 m. konkurso užduočių sąlygos MŽYLIS (III ir IV klasės) KLUSIMI PO 3 TŠKUS M1. pskaičiavę 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, gausime 0 2 4 12 E 20 M2. Žemiau matome kengūros mozaiką be vieno kvadratėlio.

More information

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos ISBN 978-609-454-113-1 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2014 UAB Vitae Litera, 2014 Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

More information

The MRE TOT for 42 students was conducted at Ei Tu Hta IDP camp in Mu Traw District from 7th to 12th October 2013.

The MRE TOT for 42 students was conducted at Ei Tu Hta IDP camp in Mu Traw District from 7th to 12th October 2013. The MRE TOT for 42 students was conducted at Ei Tu Hta IDP camp in Mu Traw District from 7th to 12th October 2013. This is the boat pier at the border. It takes two hours boat ride to reach Ei Tu Hta IDP

More information

Eliminates wait for reimbursement. Reduces the amount of paper claims submitted with the following card swipes: Matched Co-Payments

Eliminates wait for reimbursement. Reduces the amount of paper claims submitted with the following card swipes: Matched Co-Payments BENEFITS of the FLEX DEBIT CARD u Eliminates wait for reimbursement. u Reduces the amount of paper claims submitted with the following card swipes: Matched Co-Payments When a swipe is made at a provider

More information

PlugShare Quarterly 2015-Q3 Census, US Electric Vehicle Infrastructure Exhibits

PlugShare Quarterly 2015-Q3 Census, US Electric Vehicle Infrastructure Exhibits PlugShare Quarterly 205-Q3 Census, US Electric Vehicle Infrastructure Exhibits PlugShare 05 Abbot Kinney Blvd Venice, CA 9029 company.plugshare.com (30) 50-3333 Prepared on October, 205 Overview PlugShare

More information

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS Aleksandro Stulginskio universitetas TVIRTINU: Prorektorius Romualdas Zemeckis 2016 m. mėn...d. ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI

More information

Five Star Dealer USA.

Five Star Dealer USA. Five Star Dealer USA http://dealer.leviton.com The 2016 Five Star Dealer Program Apply Today! USA application deadline: Through December 31st, 2016 at http://dealer.leviton.com The 2016 Five Star Dealer

More information

COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010

COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010 COMMISSIONS 27 AND 42 OF THE IAU INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS Number 6010 Konkoly Observatory Budapest 18 January 2012 HU ISSN 0374 0676 BAV-RESULTS OF OBSERVATIONS - PHOTOELECTRIC MINIMA OF

More information

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x

Radionuclide atomic number A 1 (TBq) A 1 (Ci) A 2 (TBq) A 2 (Ci) (TBq/g) (Ci/g) Ac-225 Actinium(89) x x Ac-225 Actinium(89) 0.6 16.2 1x10-2 0.270 2.1x10 3 5.8x10 4 Ac-227 40 1080 2x10-5 5.41x10-4 2.7 7.2x10 1 Ac-228 0.6 16.2 0.4 10.8 8.4x10 4 2.2x10 6 Ag-105 Silver(47) 2 54.1 2 54.1 1.1x10 3 3.0x10 4 Ag-108m

More information

Virtual Net Metering. Scott Benson 12/01/2016

Virtual Net Metering. Scott Benson 12/01/2016 Virtual Net Metering Scott Benson 12/01/2016 1 Methodology Customers purchase a portion of community solar project s output for remaining life of the contract, initially about 20 years. Billing system

More information

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( )

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( ) STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

SMV Vector dažnio keitiklis

SMV Vector dažnio keitiklis SMV Vector dažnio keitiklis Flexible, simple, economical Lankstus, paprastas ekonomiškas SMVector NOW AVAILABLE WITH WASHDOWN ENCLOSURE AND MULTIPLE COMMUNICATION OPTIONS! SMV NEMA 4X (IP65) SMV NEMA 1

More information

DC Series. UL Recognized CSA Certified TUV Certified. DC Series. Specifications. Ordering Information 60 DC B 6 B. Electrical Schematics.

DC Series. UL Recognized CSA Certified TUV Certified. DC Series. Specifications. Ordering Information 60 DC B 6 B. Electrical Schematics. orcom Product Guide atalog: 1654001 ssue ate: 06.2011 R Power ine ilters for pplications Series 60 950 U Recognized S ertified TUV ertified 606 1510 Series General purpose line filters for applications

More information

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110.

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110. ŠKODA OCTAVIA 5E35PD 5E358C ŠKODA Octavia Laurin & Klement Varikli kw (18 AG) DSG 2. TDI CR DPF 11 kw (15 AG) DSG 7A EU 6 6A EU 6 Vid. ąn. CO2 5,8 133 4,6 119-1 7,4 8,5 231 215 L& K 25.835 27.66 5E55PD

More information

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS ISSN 1822-4539 PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius El. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt Straipsnio

More information

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai TÜV quality&safety Vd TÜV Sertifikatas dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo instaliacijai Remiantis 2012-03-29 TÜV Rheinland statybinių detalių tikrinimu ir ataskaita pareiškėjui, firmai

More information

CSc 466/566 Computer Security

CSc 466/566 Computer Security CSc 466/566 Computer Security Assignment 2 Due Noon, Feb 20, 2013 Worth 10% (ugrads), 5% (grads) Christian Collberg Department of Computer Science, University of Arizona Copyright c 2013 Christian Collberg

More information

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE Egidijus ULECKAS Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros bakalaurantas 1. Įvadas Didžiuma įmonių,

More information

HV gate valve Series 11

HV gate valve Series 11 HV gate valve Series 11 Main applications General purpose valve for isolation in high vacuum systems Especially suited to pump isolation Ordering information Valve with manual actuator crank handle Ordering

More information

[DOC] PACKARD BELL EN MH36 SERVICE MANUAL EBOOK

[DOC] PACKARD BELL EN MH36 SERVICE MANUAL EBOOK 23 February, 2018 [DOC] PACKARD BELL EN MH36 SERVICE MANUAL EBOOK Document Filetype: PDF 518.58 KB 0 [DOC] PACKARD BELL EN MH36 SERVICE MANUAL EBOOK Following is the list of drivers we provide. Date added:19

More information

Class Schedule Spring 2018

Class Schedule Spring 2018 Class Schedule Spring 2018 For the most up to date schedules, please visit: http://classes.pencol.edu/spring2018 How to Read This Schedule See the example below. Please note: Classes for credit in this

More information

Access & WALS Building Customer Loyalty

Access & WALS Building Customer Loyalty Access & WALS Building Customer Loyalty Good Operators are Good at Customer Satisfaction Clean facilities Turn out clean cars Good equipment Friendly staff Easy access Simple to use Good value Needed services

More information

Solar Power. Michael Arnold, LEED AP. ACI-NA Environmental Committee Meetings June 27, 2011

Solar Power. Michael Arnold, LEED AP. ACI-NA Environmental Committee Meetings June 27, 2011 Solar Power Michael Arnold, LEED AP ACI-NA Environmental Committee Meetings June 27, 2011 Some Reasons for Considering Solar Financial Benefit Airport Uses Energy Airport Sells Energy and/or credits Energy

More information

MAC VALVES, INC. Rev. T

MAC VALVES, INC. Rev. T REVISION LEVEL DATE RELEASED CHANGE DESCRIPTION ECN NUMBER P.E. APPROVAL P.D APPROVAL A 5-11-95 ENGINEERING RELEASE 12727 EPJ B 1-15-96 ADDED 35 SERIES 13228 EPJ ADDED MOD 2938 TO 6500 SERIES, MODS 2910

More information

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija POPULR PLUS W ssembly instruction/ Surinkimo instrukcija Model W07 Model W0 Model W Model W EN Dear Customer! May we congratulate you on your new Greenhouse. We feel sure that by following the detailed

More information

Audi A6 Current Flow Diagram No. 35 / 1 Edition

Audi A6 Current Flow Diagram No. 35 / 1 Edition Page 1 of 5 Audi A6 Current Flow Diagram No. 35 / 1 Edition 08.2007 Heated front and rear seats from model year 2005 Notes: For information concerning Position of relays and fuses Multi-pin connections

More information

EuroVan No. 1/1. Wiring diagram. Deviate relay location and fuseplacements as well as the locations of multiple connectors see section component

EuroVan No. 1/1. Wiring diagram. Deviate relay location and fuseplacements as well as the locations of multiple connectors see section component EuVan No. / EuVan - Standard Equipment fm December 000 Deviate relay location and fuseplacements as well as the locations of multiple connectors see section component locations. 4 6 7 TK m. L. KL K KL

More information

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Dovilė Stancevičienė Pagrindinių maisto alergenų ir laktozės tyrimai valgomuosiuose leduose Major food allergens

More information

Export Control Practice

Export Control Practice 1 Export Control Practice March 8, 2011 Hitachi Consumer Products (Thailand), Ltd.(HCPT) Sales Dept. Tassanee Pasuthasathit 2 Hitachi Consumer Products (Thailand), Ltd. CONTRIBUTE TO SOCIETY THROUGH OUR

More information

Product Name Model Application

Product Name Model Application ELECTRO CHUCK CONTROLLERS ELECTRO Product Name Model Application Electromagnetic holder KE-BED RKVM Used for automation of press machines and shearing robots. Permanent electromagnetic holder KEPKE-HA

More information

JOHN DEERE 4100, 4110 and 4115 CAB MOUNTING INSTRUCTIONS

JOHN DEERE 4100, 4110 and 4115 CAB MOUNTING INSTRUCTIONS JOHN DEERE 4100, 4110 and 4115 CAB MOUNTING INSTRUCTIONS Fits 410 loaders with 2 post non-folding ROPS Manufactured by: A-11170 BOX 70 LITCHFIELD, MINNESOTA 55355 (320) 693-3221 Fax: (320) 693-7252 www.800cabline.com

More information

2018 TECHNICAL TRAINING SCHEDULE

2018 TECHNICAL TRAINING SCHEDULE NOTE: Listed below is HOLT ProTech s 2018 Technical Training Schedule. HOLT ProTech has posted a preliminary schedule for the last six months of 2018. Additional classes will be posted during the second-half

More information

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007 FUNKCIONALUSIS MAISTAS IR JO VEIKLIOSIOS DALYS Dalia Sekmokienė 1,2, Algirdas Liutkevičius 2, Mindaugas Malakauskas 1 1 Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, 4781 Kaunas; tel. (8~37) 36 26 95;

More information

Frequently Asked Questions: EMC Captiva 7.5

Frequently Asked Questions: EMC Captiva 7.5 Frequently Asked Questions: EMC Captiva 7.5 Table of Contents What s New? Captiva Web Client Capture REST Services Migration/Upgrades Deprecated Modules Other Changes More Information What s New? Question:

More information

The nine power problems

The nine power problems The nine power problems In an ideal world, your wall socket would provide an infinite stream of perfect power, at constant voltage and cycling exactly the same number of times per second. Don t count on

More information

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

REQUEST FOR INFORMATION (RFI) REQUEST FOR INFORMATION (RFI) Interested parties are invited to participate in an RFI process for the purposes of providing information on the Supply and Specifications of Alternative Demineralised Vessel

More information

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

AIRWORTHINESS DIRECTIVE AIRWORTHINESS DIRECTIVE REGULATORY SUPPORT DIVISION P.O. BOX 26460 OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73125-0460 U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration The following Airworthiness Directive

More information

Getting a FLEX DEBIT CARD

Getting a FLEX DEBIT CARD Getting a FLEX DEBIT CARD u A Flex Debit Card can be ordered in the following ways: electing this option when filling out an enrollment form; order through access of your on-line account at any point during

More information

for the use of SIQ Type Approved certification mark Sl-SIQ BG 004/081 Project file: C DIN Rail Power Supply

for the use of SIQ Type Approved certification mark Sl-SIQ BG 004/081 Project file: C DIN Rail Power Supply Si l!~ Licence Number: Product: Type reference: Trademark: Sl-SIQ BG 4/81 Project file: C215195 DIN Rail Power Supply DRM-24V12W1 PX(y); X: any alphanumeric character except Y and Z or blank; (y): any

More information

CustomerServicesDivision

CustomerServicesDivision CustomerServicesDivision Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. 19001 South Western Avenue P.O. Box 2991 Torrance, CA 90509-2991 TO: SUBJECT: ALL TOYOTA DEALER PRINCIPALS, SERVICE MANAGERS, PARTS MANAGERS SPECIAL

More information

Modular valves DO5 (NG 10) 315 bar

Modular valves DO5 (NG 10) 315 bar Modular valves DO5 (N ) 315 bar 2 Modular valves DO5 (N ) 315 bar OSCH OSCH Modular valves DO5 (N ) 315 bar 3 roduct Range ressure relief valves age ressure reducing valves age 4 4 4 Check valves 4 16

More information

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Teile und Zubehör - Einbauanleitung Teile und Zubehör - Einbauanleitung BMW Nachrüstsatz BMW Spracheingabesystem seriengleiche Nachrüstung BMW 3er-Reihe Coupé und Limousine (E46/2/4) Nur für Fahrzeuge mit SA 640 und Spracheingabetaste am

More information

Electricity Reliability Council of Texas (ERCOT)

Electricity Reliability Council of Texas (ERCOT) Electricity Reliability Council of Texas (ERCOT) ERCOT vs PJM Generation make up i This graphic compares the generation make up in PJM and ERCOT. Not only are market rules different, footprint but the

More information

C O O L M E A N S O F T R A N S P O R T A T I O N

C O O L M E A N S O F T R A N S P O R T A T I O N th Anniversar 1 0 th Y e a r y DEALER PACKAGE 2011 C O O L M E A N S O F T R A N S P O R T A T I O N tthh 10 Y r ea 10 Y ersa niv An RA of T EARS L IL B AZ I E C O S TA R ry NG Battery: 48V 12AH Battery

More information

PNEUMATIC VALVE MANIFOLDS 11 mm - Series 501 M7 or with push-in fittings Ø6 mm

PNEUMATIC VALVE MANIFOLDS 11 mm - Series 501 M7 or with push-in fittings Ø6 mm PNEUMATIC VALVE MANIFOLDS mm - Series 50 M7 or with push-in fittings Ø6 mm Series G3 50 Types MULTIPOL-BUS new 50 D/3D CAD models - In 3D 0056GB-0/R0 6 Manifold assemblies kit (Electronic + End plate)

More information

ENGINE CONTROL (5VZ-FE)

ENGINE CONTROL (5VZ-FE) SYSTEM OUTLINE ENGINE CONTROL (Z-E) THE ENGINE CONTROL SYSTEM UTILIZES A MICROCOMPUTER AND MAINTAINS OERALL CONTROL O THE ENGINE, TRANSMISSION, ETC. AN OUTLINE O ENGINE CONTROL IS GIEN HERE.. INPUT SIGNAL

More information

Mobility Car Sharing. at CERN

Mobility Car Sharing. at CERN Mobility Car Sharing at CERN CONTENTS Basic principles of car-sharing at CERN Locations of the car-parks Booking a car from the pool Changing a booking Cancelling a booking On-board computer Before travelling

More information

Valvair Manual Spool Valves

Valvair Manual Spool Valves Valvair anual Spool Valves ir ilot, anual & echanically ctuated Section www.parker.com/pneu irectair rass oppet irectair Viking 0 V / Z eatures & Specifications... 5 art umbers...5-5 Technical ata... 55

More information

NEW. BERMAD Irrigation 100 Series - High Performance Valves. Water Control Solutions

NEW. BERMAD Irrigation 100 Series - High Performance Valves. Water Control Solutions NE BERMAD Irrigation ig Performance Valves ater Control Solutions 100 Series Yflow ig Performance Plastic ydraulic Control Valves Features and Benefits Durable industrial grade valve design and construction

More information

Z10 & Z16 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Z10 & Z16 TECHNICAL SPECIFICATIONS Z SERIES Hydraulic Pump/Motor Product Group Roller Bearing Design Z10 & Z16 TECHNICAL SPECIFICATIONS Replacement parts for industry common pump/motor series. Assemblies are built to match your replacement

More information

The Hallmark of Excellence

The Hallmark of Excellence The Hallmark of Excellence Sterling Caravans, Dunswell Road, Cottingham, East Yorkshire HU6 JX. Tel: 08 87570 Fax: 08 8008 email: enquiry@swiftleisure.co.uk website: www.sterlingcaravans.co.uk A MEMBER

More information

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ.

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Kineziterapijos nuolatinių studijų programa, IV kursas Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS

More information

Mid Series Venturi Vacuum Pump with Pneumatic Blow-off and Silencer

Mid Series Venturi Vacuum Pump with Pneumatic Blow-off and Silencer id Series Venturi Vacuum ump with neumatic low-off and Silencer astbreak id Series: V1X & V1X-AD V1X-150 V1X-150-AD Standard ump: V1X & V1X-AD air-powered venturi vacuum pumps are trusted for accurate

More information

Espesor de Escama (mm)

Espesor de Escama (mm) Û² ½«» ¼±²¼»» 7ô»²»³± ± «½ -² ò¹»²»¹ ½»ò½±³ ÜÛÍÝÎ ÐÝ ÑÒ ÜÛÔ ÚËÒÝ ÑÒßÓ ÛÒÌÑ è Ü» ½ ½ ±² ¼» º«²½ ±² ³»² ± Ó ²»² ³»² ± ³ ² ³± ÙÛÒÛÎßÜÑÎÛÍ ÜÛ Ø ÛÔÑ ÛÒ ÛÍÝßÓßÍ ÐÎÑÜËÝÝ ÑÒ Ü ßÎ ß Especificaciones de operación

More information

Request for Assistance (RFA)

Request for Assistance (RFA) Request for Assistance (RFA) RFA #: FY15-Consultant Canvas Development - 2 Issued on: July 13, 2017 For: Development services to support the implementation of an open-source instance of the Canvas LMS

More information

Who needs the full Driver CPC You must have the full Driver CPC if you drive a lorry over 7.5 tonnes, bus or coach as the main part of your job.

Who needs the full Driver CPC You must have the full Driver CPC if you drive a lorry over 7.5 tonnes, bus or coach as the main part of your job. Who needs the full Driver CPC You must have the full Driver CPC if you drive a lorry over 7.5 tonnes, bus or coach as the main part of your job. You usually need to pass 4 tests to get it, unless you have

More information

ICE CREAM - 7 DOORS. HQ DeCA Planogram. Shelf: 6 Base Shelf: 11 Shelf: 16 Base 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in

ICE CREAM - 7 DOORS. HQ DeCA Planogram. Shelf: 6 Base Shelf: 11 Shelf: 16 Base 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in 2 ft 6 in - 7 OOR Q eca Planogram 7.8 in helf: 1 op helf: 7 op 6 RIOAL helf: 1 op Regional 5. in helf: 856100 8 BA / helf: 8561 00 9 UC OLA helf: 8 helf: 1 6 RIOAL 5. in 9001 OU helf: 900 PA U BU R CUP / 855 5005

More information

Holville I.S. Uninterruptible Power Supply Unit (UPS)

Holville I.S. Uninterruptible Power Supply Unit (UPS) Holville I.S. Uninterruptible Power Supply Unit (UPS) The Holville range of intrinsically safe equipment has power outputs specifically designed for use in Group 1 hazardous areas. The range includes Compact

More information

Valve Products. B Series Valve

Valve Products. B Series Valve atalog 000- arker neumatic Valve, an exceptional performing industrial valve in a compact size with an enhanced flow range. vailable in solenoid pilot operated and remote air pilot models. he series features

More information