Kata kunci-pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Kolej Komuniti Jeli, Golongan Belia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kata kunci-pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Kolej Komuniti Jeli, Golongan Belia."

Transcription

1 KAJIAN KEBERKESANAN KURSUS PENDEK TERHADAP GOLONGAN BELIA NG TELAH MENGIKUTI KURSUS PENDEK DI KOLEJ KOMUNITI JELI NOR FAZILAH BINTI SULAIMAN KOLEJ KOMUNITI JELI ABSTRAK Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) senantiasa melibatkan golongan Belia dalam pengendalian Kursus Jangka Pendek di Kolej Komunit jeli Berdasarkan kenyataan diatas, pelbagai usaha yang telah di laksanakan bagi menjalin hubungan dengan pihak luar terutamanya golongan Belia. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui keberkesanan kursus pendek yang dianjurkan oleh Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Jeli untuk golongan Belia sekitar DaerahJeli dan Daerah Tanah Merah, Kelantan. Kajian ini bermatlamat mengenalpasti program PSH yang dilaksanakan di Kolej Komuniti Jeli secara berkala dan mendapat sambutan daripada golongan belia, keberkesanan serta cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha menjadikan program kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli ini lebih berkesan dan mampu melahirkan usahawan daripada golongan belia setempat. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dengan penggunaan borang kaji selidik yang diedarkan kepada 30 orang golongan belia sekitar Kolej Komuniti Jeli. Analisa kajian menunjukkan program yang paling mendapat sambutan adalah program pembuatan pizza dan roti, diikuti program jahitan manik dan labuci. Peserta daripada golongan belia melahirkan rasa senang dengan program PSH yang diikuti dan pengajar yan berkebolehan dan berpengetahuan tinggi serta komited terhadap tugas menjadi pemangkin golongan belia lebih bersemangat untuk mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan. Diantara cabaran utama perlaksanaan program-program PSH di Kolej Komuniti Jeli yang dikenalpasti adalah kekangan masa golongan belia untuk mengikuti kursus PSH yang dianjurkan di Kolej Komunti Jeli. Kata kunci-pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Kolej Komuniti Jeli, Golongan Belia.

2 1. PENGENALAN Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) senantiasa melibatkan golongan Belia dalam pengendalian Kursus Jangka Pendek di Kolej Komunit jeli Berdasarkan kenyataan diatas, pelbagai usaha yang telah di laksanakan bagi menjalin hubungan dengan pihak luar terutamanya golongan Belia.Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara pihak Kolej Komuniti dengan pihak luar dilaksanakan berdasarkan bukti yang konkrit seperti data, laporan dan maklumbalas daripada pelbagai pihak. Proses penilaian bukan semata-mata proses refleksi sendiri tetapi semestinya berdasarkan model penilaian program yang mantap yang menjadi kebiasaan bagi semua pengurus program. Dalam kajian yang ringkas ini, model penilaian melalui borang kaji selidik akan digunakan untuk menilai program-program kursus pendek yang ditawarkan di Kolej Komuniti Jeli kepada golongan Belia samaada ia relevan dilaksanakan ataupun tidak. Kajian ini telah merangkumi keseluruhan aktiviti kursus dalam setiap program kursus pendek berkenaan. Program-program yang ditawarkan kepada golongan Belia juga bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran yang ada serta mampu memberi jalinan hubungan yang baik di antara pihak Kolej Komunti Jeli dan pihak luar iaitu golongan Belia tersebut. Setiap program yang telah dijalankan akan dinilai pada setiap tahap pelaksanaan dari perancangan sehingga tamatnya program berkenaan. Impak dari segi kesan jangka panjang dan jangka pendek akan dibentangkan melalui hasil daripada kaji selidik yang telah dijalankan. Keberkesanan kursus pendek boleh diukur melalui proses pengajaran dan pembelajaran kursus pendek yang efektif, tenaga pengajar yang positif untuk memberikan pengajaran & pembelajaran, hubungan yang mesra antara pihak Kolej Komuniti Jeli dengan golongan Belia sekitar. Kesimpulannya, kesemua program akan dirumuskan dalam jadual perbandingan dan cadangan penambahbaikan.unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Jeli juga berharap kursus pendek yang akan datang akan menjadi lebih cekap, berkesan dan memberi manfaat kepada golongan belia untuk masa akan datang. 2. SOROTAN KAJIAN DAN PEMBINAAN HIPOTESIS 2.1 OBJEKTIF KAJIAN Mengetahui sejauh mana keberkesanan kursus pendek terhadap golongan belia Mengetahui tahap minat golongan belia terhadap sesuatu kursus Mengetahui berapa peratus golongan belia yang pernah mengahadiri kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli Mengetahui sejauh mana kursus pendek dapat membantu golongan belia 2.2. PERNTAAN MASALAH Berdasarkan pemerhatian dan juga kaji selidik yang telah dijalankan kepada golongan belia,terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belia untuk menyertai kursus pendek yang dianjurkan oleh Kolej Komuniti, antaranya pengaruh daripada rakan untuk menyertainya, kursus yang ditawarkan, kemudahan kursus, yuran, serta bahan disediakan ataupun tidak.

3 Semua faktor yang dinyatakan adalah berdasarkan temubual dengan golongan belia yang pernah menghadiri kursus jangka pendek di Kolej Komuniti. 2.3 PERSOALAN KAJIAN 1. Adakah anda sebagai golongan belia berpuas hati sistem permohonan kursus jangka pendek di Kolej Komuniti? 2. Adakah anda mampu membayar yuran yang dikenakan? 3. Adakah wajar kos bahan dikenakan? 4. Adakah rakan-rakan mempengaruhi anda ini untuk menghadiri kursus yang dijalankan? 5. Adakah anda rasa kursus yang dianjurkan berkesan dan memberi impak yang positif? 6. Adakah golongan belia berasa wajar kursus pendek ini diteruskan di Kolej Komuniti Jeli? 7. Adakah golongan belia mampu membuat/mempraktikkan apa yang dipelajari selepas kursus? 8. Adakah anda mampu menjana pendapatan sampingan selepas menghadiri kursus pendek? 9. Adakah anda mampu memberi komitmen untuk kursus pendek pada hujung minggu? 10. Adakah anda yakin boleh memasarkan produk sendiri selepas menghadiri kursus pendek? 2.3 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini akan membantu golongan belia dalam usaha memberi kepuasan terhadap kursus pendek yang dianjurkan oleh Kolej Komuniti serta dapat mengetahui keberkesanannya terhadap golongan belia. Hasil kajian ini akan dapat memberikan maklumat yang baik kepada pihak Kolej Komunti dan kepada Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat PSH Kolej Komuntiti. 2.4 SKOP & BATASAN KAJIAN Kajian ini melibatkan golongan belia sekitar Bukit Bunga dan Ayer Lanas. Ianya berdasarkan kepada maklumbalas terhadap borang kaji selidik yang telah diedarkan kepada golongan belia dikawasan sekitarnya. 3. METODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan satu penyelidikan yang bertujuan untuk mengenal pasti perspepsi golongan belia terhadap kursus pendek yang dianjurkan oleh Kolej Komuniti dan kajian ini di lihat berdasarkan dari segi maklumbalas yang diterima daripada hasil borang soal selidik yang telah diedarkan.penggunaan borang soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas yang diberikan oleh golongan belia yang menjawabnya. Penyelidik menggunakan pendekatan yang berbentuk soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang berhubung dengan keberkesanan kursus pendek terhadap golongan belia. Set soal selidik ini digunakan kerana ia tidak memerluka peruntukan masa yang lama untuk di jawab dan tidak menyebabkan masa responden terganggu. Soal selidik digunakan untuk mengetahui sikap seseorang dengan menggunakan dua kaedah soalan iaitu, soalan bebas dan soalan skala kadar.

4 Populasi adalah semua ahli dalam kelompok yang dikaji. Pengenalpastian adalah penting dalam kelompok dalam sesuatu penyelidikan pendidikan.berdasarkan maklumat yang diperolehi, anggaran populasi dalam kajian ini terdiri daripada 30 orang belia sekitar Bukit Bunga dan Sekitar Ayer Lanas,Jeli,Kelantan. 4. ANALISIS DAN KEPUTUSAN 4.1 A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN A1. Jantina : ( 24 ) Perempuan 28 ( 6 ) Lelaki 2 A2. Umur : ( 12 ) tahun 25 ( 17 ) tahun 3 ( 1 ) tahun 2 A3. Taraf Pendidikan: ( 2 ) IJAZAH 1 (7 ) DIPLOMA 3 ( 11 ) SIJIL 12 ( 7 ) SPM 11 ( 3 ) PMR 2 Bagi bahagian B, sila tandakan kenyataan di bawah dengan tanda ( ) jika anda bersetuju dan tanda (X) jika anda tidak bersetuju di petak yang berkenaan. 4.1 B. TAHAP KEBERKESANAN BIL KENTAAN SILA PILIH X 1. Adakah anda sebagai golongan belia berpuas hati sistem permohonan kursus jangka pendek di Kolej Komuniti? Adakah anda mampu membayar yuran yang dikenakan? Adakah wajar kos bahan dikenakan? Adakah rakan-rakan mempengaruhi anda ini untuk menghadiri kursus yang dijalankan? Adakah anda rasa kursus yang dianjurkan berkesan dan memberi impak yang positif? Adakah golongan belia berasa wajar kursus pendek ini diteruskan di Kolej Komuniti Jeli? Adakah golongan belia mampu membuat/mempraktikkan apa yang dipelajari selepas kursus? Adakah anda mampu menjana pendapatan sampingan selepas menghadiri kursus pendek? Adakah anda mampu memberi komitmen untuk kursus pendek pada hujung minggu? Adakah anda yakin boleh memasarkan produk sendiri selepas menghadiri kursus pendek? 30 0 C. PANDANGAN DAN CADANGAN C1. Apakah anda bersetuju sekiranya kolej komuniti jeli menjalankan kursus pendek yang berterusan kepada golongan belia untuk jangka masa panjang? Seramai 29 orang Responden memberikan respon kursus yang dianjurkan berkesan dan memberi impak yang positif, manakala seorang tidak memberikan respon yang positif.ini mungkin kerana kurangnya kemahuan dalam diri untuk menerima sesuatu yang baru.

5 **Kesemua esponden secara tidak langsung memberikan keputusan yang positif dan Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Jeli akan memberikan khidmat yang lebih baik dengan kursus-kursus yang bermanfaat untuk masa yang akan datang JUMLAH GOLONGAN BELIA NG MENGIKUTI KURSUS PENDEK DARI TAHUN DI KOLEJ KOMUNITI JELI Data tambahan: JUMLAH GOLONGAN BELIA MENGIKUTI KURSUS PENDEK DARI TAHUN 2010 HINGGA 2016 DI KOLEJ KOMUNITI JELI (SUMBER SISTEM EPSH KURSUS PENDEK) TAHUN JUMLAH ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA ORANG PESERTA BELIA *Kadar penyertaan kursus pendek daripada golongan belia ada pasang surutnya.ini mungkin kekangan dari segi masa yang paling utama. Jumlah belia yang paling ramai menyertai kursus pendek adalah pada tahun iaitu seramai 1738 orang peserta. Ini adalah kerana adanya Program Kursus Pendek 1malaysia yang telah dilancarkan oleh Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada tahun tersebut. 4.2 ANALISIS DAN KEPUTUSAN A.MAKLUMAT ASAS RESPONDEN JANTINA % 93.33% 50.00% 0.00% 6.66% PEREMPUAN LELAKI Rajah 1 :Graf Menujukkan peratusan jantina belia yang mengikuti kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli.

6 Sebanyak % adalah perempuan manakala 6.66% adalah lelaki.ini berkemungkinan lelaki kurang berminat untuk menyertai kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli. 6.66% UMUR 10% 83.33% TAHUN TAHUN TAHUN Rajah 2 :Carta pai Menujukkan peratusan umur golongan belia yang mengikuti kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli. Sebanyak % adalah berumur diantara 16 hingga 20 tahun, sebanyak 10% adalah berumur 21 hingga 30 tahun dan selebihnya adalah 6.66% adalah berumur 31 hingga 40 tahun. TARAF PENDIDIKAN 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Rajah 3 :Graf Menujukkan peratusan taraf pendidikan golongan belia yang mengikuti kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli. Sebanyak 40 % adalah terdiri daripada leapasan sijil, sebanyak 36.66% adalah lepasan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM), sebanyak 10% adalah lepasan diploma, sebanyak 6.66% adalah lepasan Penilaian Menengah Rendah(PMR), dan selebihnya sebanyak 3.33% adalah lepasan Ijazah. Dari keputusan data,dapat disimpulkan disini bahawa kategori taraf pendidikan seseorang bukanlah daya pengukur untuk seseorang itu berjaya ataupun tidak. Mungkin dengan adanya kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli ini dapat membantu golongan belia yang tidak mempunyai peluang untuk menyambung pengajian untuk menjadikan kursus pendek sebagai satu platform sebagai titik permulaan kerjaya.

7 B. TAHAP KEBERKESANAN Adakah anda sebagai golongan belia berpuas hati sistem permohonan kursus jangka pendek di Kolej Komuniti? 100% 0% Rajah 4: Graf menujukkan peratusan sebanyak 100% berpuas hati dengan sistem permohonan kursus jangka pendek di Kolej Komuniti Jeli. Manakala tiada peratusan bagi yang mengatakan tidak.ini menunjukkan permohonan kursus pendek di Kolej Komuniti jeli bukanlah salah satu penyebab untuk golongan belia tidak menyertai kursus-kursus yang telah dianjurkan. Adakah anda mampu membayar yuran yang dikenakan? 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % Rajah 5: Graf menujukkan peratusan sebanyak 19.66% mampu untuk membayar yuran kursus jangka pendek di Kolej Komuniti Jeli. Manakala sebanyak 3.33% yang mengatakan tidak.ini menunjukkan yuran kursus pendek di Kolej Komuniti jeli tidak membebankan golongan belia. Adakah wajar kos bahan dikenakan? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Series 1 Column1 Column2 Rajah 6: Graf kos bahan dikenakan.

8 Rajah 6 menujukkan peratusan sebanyak 100% bersetuju kos bahan dikenakan dan tiada peratus yang tidak bersetuju. Ini kerana sebelum kursus pendek dijalankan, pihak Kolej Komuniti akan memberitahu para peserta bahawa kos bahan yang dikenakan kepada peserta adalah untuk membeli peralatan & bahan untuk kursus yang akan dihadiri. Jadi, peserta boleh membawa balik produk yang telah siap.ini mungkin menjadi salah satu sebab golongan belia berasa wajar kos bahan di tanggung oleh mereka. 100% 80% 60% 40% 20% Adakah rakan-rakan mempengaruhi anda ini untuk menghadiri kursus yang dijalankan? 0% Rajah 7: Graf menujukkan peratusan menghadiri kursus. Sebanyak 60% bersetuju bahawa pengaruh daripada rakan-rakan telah menyumbang kepada peratusan golongan belia untuk menghadiri kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli manakala sebanyak 40% lagi berpendapat sebaliknya. Disini dapat dijelaskan bahawa golongan belia lebih selesa untuk menghadiri kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli bersama-sama rakan mereka. Adakah anda rasa kursus yang dianjurkan berkesan dan memberi impak yang positif? 3.33% 96.66% Rajah 8: Carta pai menujukkan peratusan impak kursus Sebanyak 96.66% bersetuju bahawa kursus pendek yang dianjurkan di Kolej Komuniti Jeli berkesan dan memberi impak yang positif kepada mereka. Manakala sebanyak 3.33% pula tidak bersetuju dengan persoalan tersebut.jika dilihat melalui data yang diterima, peratusan belia yang bersetuju masih lagi tinggi berbanding yang mengatakan tidak.golongan belia yang menghadirinya masih lagi mempunyai aura yang positif untuk menerima ilmu yang diajarkan oleh tenaga pengajar.

9 Adakah golongan belia berasa wajar kursus pendek ini diteruskan di Kolej Komuniti Jeli? % 50.00% 0.00% Rajah 9: Graf menujukkan peratusan belia kewajaran kursus pendek Sebanyak 83.33% bersetuju bahawa kursus pendek yang dianjurkan di Kolej Komuniti Jeli perlu diteruskan.manakala sebanyak 16.66% pula tidak bersetuju.ini berkemungkinan yang tidak bersetuju tersebut tidak langsung berminat dengan bidang kemahiran ataupun mengikuti kursus pendek ataupun hanya mengikut rakan-rakan semata-mata sahaja. Adakah golongan belia mampu membuat/mempraktikkan apa yang dipelajari selepas kursus? % 0.00% Rajah 10: Graf menujukkan peratusan belia praktikal Sebanyak 76.66% bersetuju bahawa kursus pendek yang diikuti oleh golongan belia dapat dipraktikkan selepas mempelajari kursus yang di hadiri. Sebanyak 23.33% pula menyatakan tidak dapat mempraktikkan apa yang dipelajari selepas kursus. Adakah anda mampu menjana pendapatan sampingan selepas menghadiri kursus pendek? 100% Rajah 11: Carta pai menujukkan peratusan pendapatan sampingan Sebanyak 100% bersetuju bahawa kursus pendek yang diikuti oleh golongan belia dapat menjana pendapatan sampingan manakala tiada peratus yang mengatakan bahawa kursus

10 pendek tidak mampu menjana pendapatan sampingan.ini memungkinkan golongan belia yang tidak mampu mempraktikkan apa yang dipelajari dengan kursus pendek seperti analisi di rajah 10 tadi,mereka mungkin menjual produk daripada rakan-rakan mereka untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Adakah anda mampu memberi komitmen untuk kursus pendek pada hujung minggu? 6.66% 93.33% Rajah 12: Graf menujukkan peratusan komitmen kursus 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % Sebanyak 93.33% bersetuju bahawa golongan belia mampu memberikan komitmen yang tinggi untuk menyertai kursus pendek pada hujung minggu di Kolej Komuniti Jeli. Manakala sebanyak 6.66% golongan belia tidak mampu untuk memberikan komitmen untuk mengikuti kursus pendek pada hujung minggu di Kolej Komuniti Jeli.Ini mungkin kerana, bagi golongan belia yang mempunyai anak kecik menjadi satu kekangan kepada mereka untuk menghadiri kursus pada hujung minggu. Adakah anda yakin boleh memasarkan produk sendiri selepas menghadiri kursus pendek? Rajah 13: Graf menujukkan peratusan menghadiri kursus 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Column2 Column1 Series 1 Sebanyak 100% bersetuju bahawa golongan belia mampu memasarkan produk sendiri selepas menghadiri kursus pendek di Kolej Komuniti Jeli.Graf yang menyatakan tidak tiada peratusan dicatatkan. Ini mungkin kerana ada diantara mereka yang mempunyai bakat terpendam dan mampu menghasilkan produk sendiri walaupun hanya selepas mengikuti beberapa kelas yang dianjurkan oleh pihak kolej. 5. KESIMPULAN Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan dengan melibatkan seramai 30 orang responden iaitu terdiri daripada golongan belia sekitar Kolej Komuniti Jeli. Kajian ini menunjukkan kursus pendek merupakan salah satu altenatif platform untuk mereka menceburi bidang kemahiran dan seterusnya dapat menjana pendapatan sampingan. Persoalan yang mencatat

11 jumlah 100% adalah berkenaan dengan sistem permohonnan kursus jangka pendek di Kolej komuniti Jeli, Kos bahan yang dikenakan kepada golongan belia, belia mampu menjana pendapatan selepas menghadiri kursus, dan berkenaan keyakinan diri untuk memasarkan produk sendiri. Peratusan yang tinggi ni menunjukkan golongan belia amatlah berminat dengan kursus pendek yang dianjurkan oleh Kolej Komuniti Jeli dan wajar diteruskan untuk masa ke masa yang akan datang. Jabatan Pembelajaran juga akan menambahbaikan sistem pengurusan yang ada bagi membolehkan lagi ramai golongan belia dapat bersama-sama dengan warga Kolej Komuniti Jeli dalam melahirkan usahawan kecil-kecilan mahupun usahawan yang mampu berdaya saing. Ini adalah hasrat dari Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat yang mahu golongan belia secara terus menerus mengikuti kursus-kursus pendek yang dianjurkan oleh Kolej Komuniti jeli dari semasa ke semasa. RUJUKAN Buku Jun,(2011)Prosiding Penyelidikan Pendidikan. Kolej Komuniti Kuantan.Pahang kebangsaan.pwtc.kl MAMPU.(2000)Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000, Jabatan Perdana Menteri.Putrajaya Mohd Majid Konting(2000)Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa & Pustaka. Rohaizat Baharun(2000).Kejayaan Para Usahawan:Daripada Perspektif Penyelidikan. Dewan Ekonomi Zubaidah Aman. (2012)Buku SeminarPembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Zulkurnain Mohd Hasni(2013) Buku Prosiding, Kolej Komuniti Hulu Langat.Selangor Sumber Elektronik Firdaus JPKK,(2016). Diterima daripada Bab di dalam Buku Norizan Ghani,(2012).Transformasi Ilmu demi faedah komuniti setempat.

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC

KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC KEPUASAN SERTA HARAPAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA IBUBAPA DAN ANAK: BERDASARKAN KAWALAN FUZZY LOGIC Mohamad Nasir Saludin Rika Fatimah, P.L. Tan Yin Chi Abstrak Hubungan antara ibubapa dengan anak yang mesra,

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 a) Coal is one of the fuel types

More information

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI ISTILAH Vorfrage Inziden Frage------ Jerman Questions Prealable---------- Prancis Incident Questions-----------Inggris Prelelabele Of Voorsequent Belanda Pengertian Persoalan

More information

Kata kunci: Rangkaian Gelang, Token, Prestasi, Simulasi, Rangkaian berprioriti, Penghantaran Tak Habisan dan Habisan.

Kata kunci: Rangkaian Gelang, Token, Prestasi, Simulasi, Rangkaian berprioriti, Penghantaran Tak Habisan dan Habisan. PRESTASI RANGKAIAN GELANG YANG BERPRIORITI DAN YANG T AK-BERPRIORITI Jamaludin Ibrahim lnstitut Sains Komputer Universiti Teknologi Malaysia dan Md. Yazid Mobd. Saman* Sino psis Di dalam penyelidikan ini,

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR

APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR APLIKASI DAN SISTEM PEMARKAHAN POSTER DI PUSAT PERMATA PINTAR NUR HAMIZAH ISMAIL SYAIMAK ABDUL SHUKOR Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem yang digunakan setakat

More information

PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2013 PEMIKIRAN REFLEKTIF GURU PELATIH BAHASA MELAYU NOR SAHARA BINTI MESMAN DISERTASI DIKEMUKAKAN

More information

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL

POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL POTENSI MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR PRODUK DAGING LEMBU HALAL DI PASARAN GLOBAL Maimunah binti Mahmud 1 ABSTRAK Dengan pertambahan penduduk Islam di seluruh dunia, permintaan untuk makanan halal tentu sekali

More information

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN

SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT SECARA MASA NYATA DALAM JABATAN KECEMASAN AULIYA BINTI AHMAD MIZAM KHAIRUL AZMI ABU BAKAR FARIZA FAUZI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

Free ebook. Cara penggunaan product

Free ebook. Cara penggunaan product Free ebook Cara penggunaan product BRUNEI Shampoo Premium Active Snow Foam - Pre wash Boleh digunakan dengan foam gun atau baldi. Sukatan bagi menggunakan (foam lance 32oz). Shampoo 35ml-45ml dan 900ml

More information

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN 2 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIUSE TROLLEY KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Diploma of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical

More information

Keupayaan Penunggang Motosikal Mengenal Pasti Hazad dan Bertindak Selamat di Persimpangan Tidak Berlampu Isyarat

Keupayaan Penunggang Motosikal Mengenal Pasti Hazad dan Bertindak Selamat di Persimpangan Tidak Berlampu Isyarat Jurnal Teknologi Full paper Keupayaan Penunggang Motosikal Mengenal Pasti Hazad dan Bertindak Selamat di Persimpangan Tidak Berlampu Isyarat Mohd Khairul Alhapiz Ibrahim a, Azmi Awang b, Nik Hairi Omar

More information

SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM

SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM SMART METER-TNB DUAL TARIFF FOR DOMESTIC APPLICATION NASYRAH BT ABDUL RAHIM This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of the Bachelor of Electrical Engineering (Power

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI

ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI ELECTRIC CAR VOLTAGE MONITORING SYSTEM NAJMI AZFAR BIN MOHD ROSLI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering)

More information

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI THIS DISSERTATION IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

Kajian Penilaian Terhadap Tahap Penggunaan Kawasan Lapang Kejiranan di kuching dan Kesannya Ke Atas Interaksi Sosial

Kajian Penilaian Terhadap Tahap Penggunaan Kawasan Lapang Kejiranan di kuching dan Kesannya Ke Atas Interaksi Sosial 1. AYSý `ýp. WD 7$ 40v im PPS Kajian Penilaian Terhadap Tahap Penggunaan Kawasan Lapang Kejiranan di kuching dan Kesannya Ke Atas Interaksi Sosial Disediakan o%h. " Fakulti Sains Sosial UNIMAS Untuk. -

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE INFLUENCING FACTORS THAT ENHANCE THE INTENTION OF USE OF ELECTRIC CARS IN MALAYSIA NUR FARAH NABILAH BINTI MD YUSOF UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA I hereby acknowledge that I have read this research

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

JADUAL PELAKSANAAN KURSUS PENDEK KOLEJ KOMUNITI SELAYANG BULAN FEBRUARI NO. TELEFON : / FACEBOOK : Psh KKSY

JADUAL PELAKSANAAN KURSUS PENDEK KOLEJ KOMUNITI SELAYANG BULAN FEBRUARI NO. TELEFON : / FACEBOOK : Psh KKSY JADUAL PELAKSANAAN KURSUS PENDEK KOLEJ KOMUNITI SELAYANG BULAN FEBRUARI 2018 NO. TELEFON : 03-6120 1267 / 03-6136 8200 FACEBOOK : Psh KKSY BIL KURSUS PENDEK TARIKH TENAGA PENGAJAR ASSORTED BUNS (COCONUT

More information

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD.

PERSIJILAN MS IS DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. PERSIJILAN MS IS0 9002 DAN PERSEPSI KAKITANGAN TERHADAP AMALAN PENGURUSAN KUALITI : SATU KAJIAN KES DI BINTULU PORT SDN. BHD. ADIBAH BTE ISMAIL, Projek Sarjana Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian

More information

POLA DAN TRENDA DALAM PENYELIDIKAN BERKAITAN DENGAN KREATIVITI ATAU PEMIKIRAN KREATIF PADA PERINGKAT PASCA IJAZAH DI MALAYSIA ABSTRAK

POLA DAN TRENDA DALAM PENYELIDIKAN BERKAITAN DENGAN KREATIVITI ATAU PEMIKIRAN KREATIF PADA PERINGKAT PASCA IJAZAH DI MALAYSIA ABSTRAK Jurnal Pemikir Pendidikan (2016) 7:73 88 POLA DAN TRENDA DALAM PENYELIDIKAN BERKAITAN DENGAN KREATIVITI ATAU PEMIKIRAN KREATIF PADA PERINGKAT PASCA IJAZAH DI MALAYSIA 1 Chew Eng Sun & 2 Ahmad Rizal Madar

More information

REKABENTUK SMART PUMP KITS BAGI MOTOSIKAL

REKABENTUK SMART PUMP KITS BAGI MOTOSIKAL Advanced Journal of Technical and Vocational Education 1 (1): 56-65, 2017 eissn: 2550-2174 RMP Publications, 2017 REKABENTUK SMART PUMP KITS BAGI MOTOSIKAL D.M.Elias* 1, Rosmawati 2, Norasiah 3 1 Politeknik

More information

Saya / kami akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya / kami. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Tandatangan

Saya / kami akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya / kami. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Tandatangan Saya / kami akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya / kami karya ini adalah memadai dari segi segi skop dan kualiti untuk tujuan peanugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

More information

FREQUENCY RESPONSE ON THE EFFECT OF COMBINE CYCLE LOAD REJECTION TEST NORAZIAH BINTI HUSSIN

FREQUENCY RESPONSE ON THE EFFECT OF COMBINE CYCLE LOAD REJECTION TEST NORAZIAH BINTI HUSSIN FREQUENCY RESPONSE ON THE EFFECT OF COMBINE CYCLE LOAD REJECTION TEST NORAZIAH BINTI HUSSIN A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Master of

More information

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL AZIZ @ MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Saya DEVELOPMENT OF MICROHYDRO

More information

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN vii SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK HALAMAN PENGISTIHARAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xii xiv

More information

a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia.

a) Korporat bermaksud Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Berhad sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. IBG PKS DAN KORPORAT KEMPEN (PROMOSI) Terma & Syarat 1) Definisi a) Korporat" bermaksud Syarikat Sendirian dan Syarikat sebagaimana yang ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia. b) "Penganjur" bermaksud

More information

MENGANALISA KEROSAKAN PENYERAP SHIMMY (SHIMMY DAMPER) TERHADAP UNIT PENDARATAN PESAWAT RINGAN (MODEL:EAGLE 150B). NORIZAL BIN ARSHAD

MENGANALISA KEROSAKAN PENYERAP SHIMMY (SHIMMY DAMPER) TERHADAP UNIT PENDARATAN PESAWAT RINGAN (MODEL:EAGLE 150B). NORIZAL BIN ARSHAD MENGANALISA KEROSAKAN PENYERAP SHIMMY (SHIMMY DAMPER) TERHADAP UNIT PENDARATAN PESAWAT RINGAN (MODEL:EAGLE 150B). NORIZAL BIN ARSHAD Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

PANDUAN ASAS METATRADER 4

PANDUAN ASAS METATRADER 4 PANDUAN ASAS METATRADER 4 VERSI 1.0 YUSRI AHMAD Sebarang pertanyaan whatsapp +6012 2800 994 atau di www.mypips2010.com 1 Diharap dengan adanya panduan ringkas ini dapat membantu memahami untuk mengguna

More information

KESAN DASAR KEWANGAN TERHADAP JENIS KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN ISLAM. Fidlizan Muhammad 1, Mohd Yahya Mohd Hussin 1, Azila Abdul Razak 1

KESAN DASAR KEWANGAN TERHADAP JENIS KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN ISLAM. Fidlizan Muhammad 1, Mohd Yahya Mohd Hussin 1, Azila Abdul Razak 1 LJMS 2013, 7 Labuan e-journal of Muamalat and Society KESAN DASAR KEWANGAN TERHADAP JENIS KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN ISLAM Fidlizan Muhammad 1, Mohd Yahya Mohd Hussin 1, Azila Abdul Razak 1 1 Faculty

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND S-35 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN

AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN AUTOMATED GUIDED VEHICLE USING LINE FOLLOWING DETECTION MOHD KHAIRULZAMAN BIN A RAHMAN This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JANUARI 2012 JANUARY 2012 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS)

NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS) NATIONAL LAND FINANCE CO OPERATIVES SOCIETY(NLFCS) Oleh: Norwatim Abd. Latiff Shamsul Khairi Abu Hassan R. Zarinatun Mohd Abdul Kader Nur Syazwani Zainul Abidin PENGENALAN Perkembangan koperasi di Malaysia

More information

PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF)

PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF) PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii

More information

BAB KEDUA ANALISIS KONTRASTIF. beberapa rujukan dan semakan daripada beberapa bahan kajian dan buku, penulis akan

BAB KEDUA ANALISIS KONTRASTIF. beberapa rujukan dan semakan daripada beberapa bahan kajian dan buku, penulis akan BAB KEDUA ANALISIS KONTRASTIF 2.0 Pendahuluan Dalam bab ini, penulis akan menjalankan tinjauan terhadap kajian analisis kontrastif, yang akan digunakan oleh penulis berkaitan dengan tajuk kajian yang dipilih.

More information

Memperkasakan Pelajar Pasca-Siswazah Indonesia Dalam Penulisan Akademik Bahasa Melayu

Memperkasakan Pelajar Pasca-Siswazah Indonesia Dalam Penulisan Akademik Bahasa Melayu 1 Memperkasakan Pelajar Pasca-Siswazah Indonesia Dalam Penulisan Akademik Bahasa Melayu Norsimah Mat Awal norsimah@pkrisc.cc.ukm.my Hafriza Burhanudeen riza@pkrisc.cc.ukm.my Nor Zakiah Abdul Hamid zakiah@pkrisc.cc.ukm.my

More information

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN TAKLIMAT PENSWASTAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN HOSPITAL (PSH) OLEH BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN 1 SKOP 6 1 2 3 4 5 6 FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE

More information

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND P-50 29 Disember 2017 PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF

FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF FABRICATION OF A PROTOTYPE LOW POWER MOTOR FOR INDOOR VENTILATION SIMON THEOPHYLUS YUSUF A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Engineering (Electrical)

More information

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016

MEDIA COVERAGE. TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract COMPANY : Scomi Energy Services Bhd DATE : 15 January 2016 TITLE : SESB bags US$41.6m Indonesia MEDIA : New Straits Times contract TITLE : SESB peroleh kontrak RM182.55 MEDIA : Berita Harian juta TITLE : SESB peroleh kontrak AS$41.6 di MEDIA : Utusan Malaysia

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2009/2010 April 2010 EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka

More information

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND

PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PB-31 1 Jun 2017 PB DIVIDEND BUILDER EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

Farlister Glenn Gainus

Farlister Glenn Gainus FEASIBILITY STUDY IN IMPLEMENTING OF MICROGRID BY USING FUEL CELLS Farlister Glenn Gainus Bachelor of Electrical Engineering June 2013 "I hereby declare that I have read through this report entitle "Feasibility

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB-16 31 Januari 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

This item is protected by original copyright

This item is protected by original copyright DYNAMIC MODEL OF DISTRIBUTION NETWORK CELL USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH NOOR FAZLIANA BINTI FADZAIL UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 2013 Dynamic Model of Distribution Network Cell using Artificial

More information

PERPUSTAKAAN DIGITAL PERMAINAN TRADISIONAL MELAYU

PERPUSTAKAAN DIGITAL PERMAINAN TRADISIONAL MELAYU PERPUSTAKAAN DIGITAL PERMAINAN TRADISIONAL MELAYU NORFAYANIS BINTI YAMAUDIN HAZURA BINTI MOHAMED Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Perpustakaan Digital Permainan

More information

EAL 574/4 Perancangan & Dasar Pengangkutan

EAL 574/4 Perancangan & Dasar Pengangkutan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari / Mac 2003 EAL 574/4 Perancangan & Dasar Pengangkutan Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA NO SOALAN :20 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA DARIPADA PERTANYAAN : V.B. TUAN WONG CHEN (KELANA JAVA) LISAN TARIKH 25.11.2014 Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAVA ] minta MENTERI KEWANGAN

More information

APLIKASI PENGESANAN BAS PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY

APLIKASI PENGESANAN BAS PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY APLIKASI PENGESANAN BAS PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY NURARLISA SULONG MD JAN NORDIN Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Projek ini adalah untuk membangunkan satu

More information

Jurnal Pengurusan 50 (2017) 15 pages, Galley Proof ISSN Scopus, Cabell, ASEAN Citation Index (ACI) and MyCite Indexes

Jurnal Pengurusan 50 (2017) 15 pages, Galley Proof ISSN Scopus, Cabell, ASEAN Citation Index (ACI) and MyCite Indexes Aplikasi Skor-Z Altman dalam Menganggar Kesolvenan Pengendali Takaful di Malaysia (Altman Z-Score Application in Estimating Takaful Operators Solvency in Malaysia) Noor Huzaidah Husin Rubayah Yakob (Fakulti

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Penama yang telah ditetapkan 3) Mengemukakan salinan sijil kematian Anggota 4) Melengkapkan Borang Pindah

More information

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ 10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR

KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ 10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KUALITI KEHIDUPAN DI KOLEJ 10, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR MOHD NAZARUDDIN BIN MOHD ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16

More information

Sistem Maklumat Pengurusan Pusat Pengawalan Y & L Metal Components Sdn Bhd TAN KIAN JIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sistem Maklumat Pengurusan Pusat Pengawalan Y & L Metal Components Sdn Bhd TAN KIAN JIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Sistem Maklumat Pengurusan Pusat Pengawalan Y & L Metal Components Sdn Bhd TAN KIAN JIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN PUSAT PENGAWALAN Y&L METAL COMPONENTS SDN BHD TAN KIAN

More information

PB ISLAMIC BOND FUND

PB ISLAMIC BOND FUND PB-5 29 September 2017 PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

DESIGN OF A MICROCONTROLLER-BASED PASSIVE STANDBY UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) NIK MOHAMAD ANIS BIN NIK HARON

DESIGN OF A MICROCONTROLLER-BASED PASSIVE STANDBY UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) NIK MOHAMAD ANIS BIN NIK HARON 2 DESIGN OF A MICROCONTROLLER-BASED PASSIVE STANDBY UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) NIK MOHAMAD ANIS BIN NIK HARON This thesis is submitted as partial fulfillment of the requirements for the award of

More information

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan

Jawatan. TarafPendidikan SekRendah Sek. Menengah Kolej/Uni. Lain: Untuk tujuan pelaburan A) MAKLUMAT PEMOHON Nama (seperti di Kad Pengenalan) No. Kad Pengenalan Baharu/Lama Tarikh Lahir(hh/bb/tt) Jantina Lelaki Perempuan Bumiputera Ya Tidak Bangsa Melayu Cina India Lain: Alamat Kediaman (Jika

More information

THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE LIGHTING SYSTEM FOR MOTORCYCLES ASYRAF BIN AMIR

THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE LIGHTING SYSTEM FOR MOTORCYCLES ASYRAF BIN AMIR i THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE LIGHTING SYSTEM FOR MOTORCYCLES ASYRAF BIN AMIR This Report Is Submitted In Partial Fulfillment of Requirements For The Bachelor Degree of Electronic Engineering (Telecommunication

More information

THESIS DECLARATION. This item is protected by original copyright

THESIS DECLARATION. This item is protected by original copyright THESIS DECLARATION i Acknowledgements In the name of Allah, the Most Gracious and the Most Merciful. Alhamdulillah, all praises to Allah for the strengths and His blessing in completing this project. I

More information

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND S-5 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC FAR-EAST PROPERTY & RESORTS FUND

PUBLIC FAR-EAST PROPERTY & RESORTS FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-24 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE ACTIVE SUSPENSION SYSTEM MOHD ASQALANI BIN NAHARUDIN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND SIMULATION AUTOMOBILE

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: AUTONOMOUS ROBOT SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya GOW MOH KEE (841127-04-5019) (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12. Dana Sasaran

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Mar-12. Dec-11. Jan-12. Feb-12. Dana Sasaran Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14

More information

MENCORAK PENERAJU PASARAN

MENCORAK PENERAJU PASARAN MENCORAK PENERAJU PASARAN Laporan Tahunan 2013 Visi Syarikat Untuk menjadi syarikat pengurusan dana ekuiti persendirian bertaraf dunia Misi Syarikat Untuk melahirkan generasi syarikat peneraju Malaysia

More information

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND

PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND S-22 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC STRATEGIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas

EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Tambahan (KSCP) Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING (FKE) FINAL YEAR PROJECT II (FYP II) BEKU 4973

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING (FKE) FINAL YEAR PROJECT II (FYP II) BEKU 4973 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING (FKE) FINAL YEAR PROJECT II (FYP II) BEKU 4973 SOLAR FARM POWER DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM Nur Sumayyah Binti Ahmad Bachelor

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF)

PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PUBLIC SECTOR SELECT FUND PUBLIC DANA SEKTOR TERPILIH (PSSF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-26 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3)

Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Cara-cara permohonan: 1) Mengemukakan surat permohonan rasmi 2) Mengemukakan salinan kad pengenalan Anggota dan waris yang ingin dipindah milik 3) Melengkapkan Surat Akuan Pemindahan Saham 32 (A) 4) Melengkapkan

More information

GEAR RATIO INVESTIGATION OF AUTOMOTIVE MANUAL TRANSMISSION MUHAMAD AMIR SHAH ARIF HARUN. A thesis submitted in partial fulfillment of the

GEAR RATIO INVESTIGATION OF AUTOMOTIVE MANUAL TRANSMISSION MUHAMAD AMIR SHAH ARIF HARUN. A thesis submitted in partial fulfillment of the GEAR RATIO INVESTIGATION OF AUTOMOTIVE MANUAL TRANSMISSION MUHAMAD AMIR SHAH ARIF HARUN A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the Diploma of Mechanical Engineering

More information

Public Mutual Private Retirement Scheme (PRS) Shariah-based Series (Public Mutual Skim Persaraan Swasta (PRS) Siri Berlandaskan Syariah)

Public Mutual Private Retirement Scheme (PRS) Shariah-based Series (Public Mutual Skim Persaraan Swasta (PRS) Siri Berlandaskan Syariah) 30 Januari 2018 Public Mutual Private Retirement Scheme (PRS) Shariah-based Series (Public Mutual Skim Persaraan Swasta (PRS) Siri Berlandaskan Syariah) Public Mutual PRS Islamic Strategic Equity Fund

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA -1- [EEK 474] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 EEK474/3 ELECTRICAL MACHINE DESIGN [REKABENTUK MESIN ELEKTRIK] Duration : 3 hours

More information

(a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah]

(a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah] QUESTION 1 SOALAN 1 CLO1 C3 (a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah] CLO1 (b) State the functions of engines

More information

LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA

LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA LAPORAN PRESTASI DANA BERKAITAN PELABURAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2016 KAMI MELINDUNGI IMPIAN ANDA 2 PERUTUSAN Ketua Pegawai Eksekutif Pemegang Polisi yang Dihargai, Terima kasih kerana menjadi

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND S-16 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information