Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva"

Transcription

1 ELEKTRONINIO VERSLO PLöTRA LIETUVOJE Audrius Mikalajūnas 1, Arnoldina Pabedinskait 2 Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva Santrauka. Šiame straipsnyje pateikiama elektrinio verslo apibr žimų literatūroje analiz. Taip pat analizuojami elektroninio verslo klasifikacija bei modeliai, bei šio verslo privalumai ir trūkumai. Elektroninio verslo pl tra Lietuvoje rodo, kad įmon s išnaudoja elektroninio verslo teikiamus privalumus didindamos savo konkurencingumą, taupydamos l šas bei laiką. Straipsnyje pateikiamas elektroninio verslo paplitimas tarp privačių asmenų bei pagal įmonių veiklos sritis. 1. Įvadas Reikšminiai žodžiai: elektroninis verslas, elektroninio verslo modeliai, elektroninio verslo pl tra. Jau beveik prieš tris dešimtmečius, technologijų poveikį verslui kaip konkurencinį pranašumą ir naujas galimybes d l globalizacijos nustat Levitt (1983). Šiandien technologijos siūlo plačias galimybes i įsilieti i tarptautinę rinką, bei patobulinti jau esamą įvairiais metodais (Andriole 2005; Chapman, Sheehy, 2002; Coviello, McAuley 1999; Deans 2004; Li, Du 2005). Informacin s technologijos leido, o kai kuriais atvejais privert organizacijosiš naujo apibr žti savo verslo modelius ir pertvarkyti savo vidaus paj gumus, kad gal tų išnaudoti elektroninio verslo elektroninio verslo metodus. Jie supranta, jog būtina bendradarbiauti, kad būtų sukurta kuo daugiau veiksmingų operacijų bei tiekimo grandin s, kurios sumažintų laiko ir išlaidų sąnaudas (Aburukba at al. 2009). Tačiau siekiant stiprinti įmonių konkurencingumą ir naudoti interneto teikiamas galimybes, būtina išanalizuoti elektroninio verslo charakteristikas ir jų vystimo bei tobulinimo galimybes. Informacin s technologijos, padedančios optimizuoti informacijos keitimosi procesą, tampa nepakeičiama tarptautinio verslo ir rinkodaros priemone. Su elektroninio verslo sąvoka at jo ir nauji ryšių modeliai, kurie nurodo ryšius tarp sąveikaujančių pusių pavyzdžiui kaip verslas vartotojui (angl. Business to Consumer) ar valstybin institucija vartotojui (angl. Government to Consumer) (Parreiras, 2005). Parengtos ir įgyvendinamos įmon s strategijos yra sprendimų visuma, apibr žianti svarbiausius įmon s tikslus ateityje ir veiksmus bei priemones jiems pasiekti. Siekiant objektyvesnio situacijos įvertinimo pirmiausia būtina susisteminti įvairias nuomones bei argumentus ir pabandyti apčiuopti tam tikrus d sningumus. Naujų paslaugų įdiegimo vertinimo rezultatai padeda įmon ms apibendrinti patirtį. Elektroninis verslas vystosi greitai, pasitelkiamos technologijos bei verslo koncepcijos labai skiriasi nuo tradicinio verslo, tod l svarbu nustatyti šiai sričiai specializuotus kriterijus, kuriais gal tų remtis verslas pasirenkant tinkamą elektroninio verslo sistemą, vertinant ir lyginant analogiškų sistemų kokybę (Guseva 2010, Bivainis, Drejeris 2009). Straipsnio tikslas išanalizuoti elektroninio verslo ypatybes, bei jo pl tros galimybes Lietuvoje. 2. Elektroninis verslas ir jo modeliai Elektroninio verslo (e-business) terminą 1996 metais pasiūl IBM atstovas Louis Gerstner. Šio verslo atsiradimą l m technologiniai bei ekonominiai veiksniai, tai yra asmeninių kompiuterių bei individualių technologijų paplitimas, interneto technologijos, verslo globalizacija. Literatūroje pateikiami skirtingi elektroninio verslo apibr žimai. Ypatingai persipynusios elektronin s komercijos ir elektroninio verslo sąvokos, nors didžioji dalis autorių nurodo, kad elektronin komercija yra elektroninio verslo dalis (Canzer 2003; Disney et al. 2004; Norris, West 2001; Plant 2001; Turban at al 2002, 2004). Apibendrinus visus apibr žimus (1 lentel ) galima būtų teigti, jog elektroninis verslas yra verslas, naudojantis elektroninius tinklus paversti verslo procesus ar verslo sistemą į elektroninę, kad pritrauktų kuo daugiau potencialių virtualių vartotojų, bei padindintu konkurencingumą. Lietuvoje elektroninis verslas (toliau vadinama e.verslas) apibr žiamas kaip verslo operacijų atlikimas ir įmon s veiklos organizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje (Elektroninio verslo koncepcija). Tai įvairi veikla siekiant pelno prekyba, rinkodara, teleservisas, telemedicina, nuotolinis mokymas, teledarbas, bankininkyst ir kitokia, vykdoma interneto aplinkoje. E.verslas apima ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir naujus, galimus tik virtualioje aplinkoje verslo būdus.

2 1 lentel. Elektroninio verslo apibr žimai Apibr žimai Autorius Metai Naudoja sąvoka elektroninio verslo termino pakaitomis su elektronin s Ramsty at al komercijos (en. E-commerce) ir interneto komercijos (en. Internet commerce) apibūdinant veiklą ir procesus, kurie yra naudojami internetin je erdv je. Elektroninis verslas tai informacija skirta: palaikyti verslo santykius; atlikti verslo operacijas naudojant interneto technologijas. Poon, Swatman 1999 E-komercija apima įvairias elektronines formas įskaitant elektroninių Quayle 2002 duomenų apsikeitimo, mobiliojo telefono, interneto, intraneto, ekstraneto sąvokas. Elektroninis verslas tai priemon, kuri didina konkurencinį pranašumą, kuris susideda susideda iš tokių objektų, kaip elektroninis paštas ir elektronin komercija (angl. " " ir "e-commerce"),ir isa šita reguliuoja pirkimo, pardavimo operacijas, bendravimą tarp klientų bei verslo partnerių. Fillis, Wagner 2005 Elektroninis verslas yra interneto naudojimas kartu su kitomis Ghenniwa 2006 elektronin mis priemon mis ir technologijomis, siekiant kuo daugiau bendrauti tarp verslo įmonių, įmon s darbuotojų, tarp vartotojų bei vykdyti bendradarbiavimą su vyriausybin mis įstaigomis. Elektroninis verslas susideda iš elektroninio pašto (angl. ) ir Rogojanu, Bade 2006 elektronin s komercijos (angl. E-commerce). Ją sudaro ne vien pirkimas ir pardavimas, bet ir klientų apatarnavimas bei bendradarbiavimas su verslo partneriais. E-verslas yra tik verslas, naudojantis elektroninius tinklus, kad paverstų Parreiras 2005 verslo procesus ar sukurtų verslo sistemą, kuri palaikytų ryšį su esamais bei būsimais klientais. Elektroninis verslas tai įmon s darbuotojų, pirk jų, tiek jų ir verslo Pauliulis, Pabedinskait, 2007 partnerių sąveikų automatizavimas, apimantis tiek įmon s vidinius, tiek išorinius tarp įmonių vykdomus procesus Šaulinskas Elektroninis verslas tai verslo operacijų atlikimas ir įmon s veiklos organizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. Guseva 2010 Elektroniniame versle taikomi ryšio modeliai skirstomi į verslas-vartotojui (B2C), verslas-verslui (B2B), vartotojų ir verslo santykis (C2B), vartotojų ir vartotojų (C2C), peer-to-peer (P2P), valstybin institucija-verslui (G2B) valstybin institucija-verslui (G2C), verslas darbuotojui (B2E), bei (G2G) (Canzer 2003; Mendelson, Tunca 2005; Norris, West 2001; Plant 2001; Turban at al. 2002, 2004; Paliulis at al. 2007; Parreiras 2005; Springer 2006): 1. B2C verslas vartotojui (angl. Business to Consumer) sprendimų grup daugiausia nusako elektroninę mažmeninę prekybą, apimančią mažmeninę prekybą internetu, įvairių klientams skirtų paslaugų tiekimą interneto kanalais (Customer Relationship Managment (CRM)), mažmeninių produktų ir paslaugų interneto rinkodarą (E. marketing), interneto reklamos priemonių taikymą bei susijusius antininius veiksmus, pavyzdžiui, asmenin s klientų informacijos rinkimą, agregavimą ir analizę. Šio modelio principu dirba didžioji dalis elektroninių parduotuvių, siūlančių nusipirkti prekes virtualiose parduotuv se. Verslas vartotojui modelio privalumai: platesnis pasirinkimas, individualus užsakymas, neapribotas laikas, plačios galimyb s smulkiajam verslui. E. prekyba siūlo naujas įmonių organizavimo formas, taip pat ir naujas verslo formas. Pirk jai elektronin je parduotuv je gali susipažinti su informacija apie norimą prekę, nesitraukdami iš savo darbo vietų ar iš namų, gali ieškoti, kur prekę galima nusipirkti, palyginti visus galimus variantus (kainą, aptarnavimo lygi, gamintojo reputaciją) ir tik paskui įsigyti prekę. Tokiu būdu sutrump ja pirkimo ir pardavimo laikas. Už prekę atsiskaitoma internetu. Bankai ir kitos finansų institucijos vykdo pinigines operacijas internetu tarp pirk jų ir pardav jų, nepaisant to, ar jie yra privatūs asmenys, ar didel s tarptautin s kompanijos. Prek būna pristatoma pageidaujamu adresu. Šiuo metu tai vykdoma bet kurioje pasaulio vietoje. Net ir pristačius prekę ar suteikus paslaugą, prekybinis ciklas nesibaigia. Vartotojo palaikymas suteikia papildomą naudą abiem pus ms: pirk jas gauna tai, kas

3 jam buvo reikalinga, o pardav jas naują informaciją apie rinkos poreikius ir informaciją apie klientą. 2. B2B verslas verslui (Business to Business) sprendimų grup apima įmon s verslo santykių su kitomis įmon mis (produktų tiek jais, dileriais, draudimo kompanijomis, bankais, transporto paslaugų įmon mis ir kitomis infrastruktūros paslaugų tiek joms) tolydų perk limą į elektroninę formą, siekiant sumažinti tradicinių verslo transliacijų kiekį, padidinant produktų pristatimo greitį, patobulinti klientų aptarnavimą, pagerinti užsakymų valdymą, paklausos planavimą, ir veiklos prognozes, optimizuoti atsargų lygį, sumažinti popierizmą ir biurokratijos laipsnį, sustiprinti verslo ryšius. Verslas verslui kategorija apr ptų tarpusavio bendravimą elektronin mis priemon mis. Didžiausia technologijų pl tra elektroninio verslo atžvilgiu pasireiškia būtent verslas verslui srityje, čia yra didžiausia apyvarta ir didžiausias prekių jud jimas. 3. C2B vartotojas verslui (angl. Consumer to Business) šis modelis nusako santykį tarp vartotojo ir verslo. Ši modelis nusako tokį santykį kaip vartotojas prisijungimas prie žiniasklaidos tinklapių, bibliotekų arba panašiai. 4. C2C vartotojas vartotojui (angl. Consumer to Consumer) modelis apima elektroninius vartotojų tarpusavio santykius. Tai gali būti informacijos keitimasis tinklu arba įvairūs elektroniniai aukcionai. Juose prekiaujama praktiškai tokiomis pat prek mis, apie kurias informaciją galime rasti ir laikraščių skelbimų puslapiuose. Tačiau reikia pažym ti, jog realiai tarp vartotojo, kuris parduoda prekę, ir vartotojo, kuris ją perka egzistuoja dar ir verslas, suteikiantis vietą aukcionui. 5. P2P (angl. Peer to Peer) yra bet koks tinklas, kuriame keitimasis resursais vyksta tiesiogiai tarp vartotojų. Tai yra priešingyb kliento-serverio modeliui. Gryname P2P tinkle n ra kliento ir serverio sąvokų susijungę vartotojai yra lygiaverčiai. 6. G2B valstybin institucija-verslui (angl. Government to Business) modelis nusako elektroninį bendradarbiavimą tarp verslo ir valstybinių institucijų. Pavyzdžiui, viešų valstyb s aktų skelbimas internete, kur įmon s savo nuomonę reiškia elektroniniu būdu. 7. G2C valstybin institucija vartotojui (angl. Government to Consumer) modelis yra nukreiptas į elektronin s valdžios ir elektroninių viešųjų paslaugų sferą. 8. B2E verslas darbuotojui (angl. Business to Employee) sprendimą galima suprasti kaip nuoseklų egzistuojančių elektroninio verslo formų perk limą už įmon s ribų į darbuotojų rankas tai kelias į mobilųjį verslą. Vienas didžiausių mobiliojo verslo iššūkių yra mobiliųjų sprendimų taikymas egzistuojančioje įmon je. Paskutinių sistemų integracija turi labai didelę reikšmę šiuolaikin s, neklaidingos ir optimalios infirmacijos generavimo galimybei arba konkrečių veiksmų sprendimui. Mobiliojo verslo pranašumai išryšk s tik tuomet, kai bus taupomos sąnaudos, optimizuojami procesai ir augs vartotojų pasitenkinimas. Visa tai lemia prekių ar paslaugų tiek jai ir jų geb jimas diegti naujoves. 9. G2G valstybinei institucijai su valstybine institucija (Goverment to Goverment) sritis apr pia valstyb s valdymo bei administravimo perorganizavimą naudojant informacines technologijas. Jau dabar pasaulyje sparčiai plinta vadinamosios Elektronin s vyriausyb s strategijos, kurių įgyvendinimas lems vyriausyb s veiklos kitimą, taikant elektroninio verslo metodus valstybiniame sektoriuje. Pokyčiai sudarys sąlygas bendrauti tarp valstybinių institucijų, centrin s ir vietin s valdžios, priimant sprendimus. Tai tur tų lemti didesnį informacijos valdymo tikslumą bei efektyvumą, mažesnes transakcijų išlaidas, operatyvesnę informacijos kaitą. Šis elektroninio verslo modelis, taip pat kaip ir G2B bei G2C sprendimai, yra nukreiptas į elektronin s valdžios ir elektroninių viešūjų paslaugų sferą. Egzistuoja ir daugiau ryšių modelių, kurie susideda iš kelių pagrindinių, tai yra verslas verslui ir vartotojui B2B2C (angl. Busines to Business to Consumer). Tokių ryšių galima sudaryti labai daug. Taip pat galima pagrindinius modelius skaidyti į smulkesnius ir įvardinti naujus modelius kaip: mobilios komercijos (angl. M-Commerce), vietos nustatymu grindžiamos komercijos (angl. L-Commerce), bendradarbiavimo komercijos (angl. C-Commerce), Nuotolinio mokymosi modeliai bei daugelis kitų. 3. Elektroninio verslo privalumai ir trūkumai Elektroninio verslo privalumus galima įvardinti taip: komunikacijų gerinimas, konkurencinis pranašumas, sąnaudų taupymas, bendradarbiavimas, informacijos paieškos, rinkodaros ir pardavimų skatinimas, bendrov s įvaizdžio ir santykių su klientais gerinimas. Poon ir Swatman (1999) teigia, kad tai smulkiam verslui atsiranda didel s perspektyvos, naudojant elektroninę komerciją. Suvokiama nauda gali būti kvalifikuojamos kaip tiesiogin ar netiesiogin, ir dar gali ilgalaik arba trumpalaik nauda. Pavyzdžiai

4 trumpalaik tiesiogin teikiama nauda apima ryšių sąnaudų taupymą, o trumpalaik netiesiogin rinkodaros didinimas. Ilgalaik s tiesiogin s apima klientų išlaikymą, bei verslo santykių palaikymą, vystymą. Ilgalaik netiesiogin nauda gali apimti naujas verslo iniciatyvas (Fillis, Wagner 2005; Diversity Creates Market Opportunities). Kuriant elektroninį verslą taip pat yra galima sumažinti įvairių naudojamų išteklių kiekį (Park et al., 2004). Tyrimais buvo nustatyta, kad elektroninis verslas suteikia did les galimybes pl stis tarptautin je rinkoje (Wen, Hong 2010). Elektroninio verslo privalumus atskleidžia Rogojanu ir Badea (2006) pateikdami tokia elektroninio verslo privalumų klasifikaciją (1 pav.) Elektroninio verslo privalumai Nauda organizacijoms: tarptautin prekyba; kaštų mažinimas; tiekimo grandin s sistemos; darbas be pertraukų; nauji verslo modeliai; mažos ryšių išlaidos; veiksmingi vešieji pirkimai; nauja rinka; ryšiai su klientais; kita. Nauda visuomenei: telekomunikacijas; aukštesnį pragyvenimo lygį; prieinamas visiems viešąsias paslaugas. Nauda vartotojams: daugiau produktų ir paslaugų; pigesn s paslaugos ir produktai; informacijos prieinamumas; elektroninis bendravimas; aukcionai; kita 1 pav. Elektroninio verslo privalumai (Rogojanu A.; Badea L. 2006) Nepaisant didel s potencialios naudos, ne kiekviena įmon yra pasirengusi priimti elektroninio verslo kaip konkurencingumo didininimo priemonę (Lambros ir Moschuris, 2001). Siekiant s kmingai įgyvendinti elektroninio verslo pl trą išskiriamos šios problemos: saugumo, teisin s ir finansin s. (Quayle 2002). Dabartin s elektroninio verslo problemos dar n ra išsprestos ir jos dažniausia pasireiškia tarp pardav jų ir pirk jų (Hoek 2001). Kartu su IRT (informacin s ir ryšių technologijos) infrastruktūra nuosekliai pl tojamas elektroninis turinys yra svarbi prielaida, siekiant motyvuoti gyventojus tapti aktyviais IRT vartotojais ir panaikinti skaitmeninę atskirtį. Reikalinga nuosekli ir savalaik elektronin s įterpties politika, užtikrinanti, kad gyventojams būtų saugu, patogu ir paprasta naudotis naujosiomis technologijomis (pvz. diegiant lietuviškas sąsajas, saugaus turinio priemones), kad būtų teikiamas aktualus ir reikalingas skaitmeninis turinys lietuvių kalba. Atsižvelgiant į aukštus judriojo ryšio paplitimo rodiklius, reikia kurti ne tik internetui, bet ir mobiliesiems įrenginiams pritaikytus skaitmeninio turinio sprendimus. Be to, pl tojant skaitmeninį turinį, būtinas d mesys lietuvių kalbos ir kultūros sklaidai skirtiems sprendimams, kurie užtikrintų tautiškumo išlikimą daugiakalb je skaitmenin je aplinkoje. Pažym tina, kad Lietuvoje n ra išvystytos transporto informacin s infrastruktūros, o esami jos segmentai neatitinka ES transporto informacin s infrastruktūros lygio. Eismo valdymas ir kelionių apsauga netenkina augančių eismo dalyvių poreikių, intelektualios transporto sistemos paslaugos keliautojui Lietuvoje, skirtingai nuo kitų ES šalių, neteikiamos. Lietuvoje jau yra nemažai įmonių, kurių veikla yra orientuota į elektroninį verslo vystymą. Vis daugiau šalies įmonių pl toja informacines sistemas, jungiasi prie interneto, vykdo atsiskaitymus ir susirašin ja su verslo partneriais informacinių technologijų priemon mis. Įmon s, kurios jau išband naujosios rinkos privalumus, didina investicijas į elektroninį verslą ir tikisi pelno. Informacija tampa verslo strateginiu resursu, o informacin s infrastruktūros išvystymo lygis ir teisin aplinka svarbiausiomis elektroninio verslo pl tojimo sąlygomis. Šalyje yra pakankamas mokslo ir švietimo potencialas universitetai ir mokslo įstaigos, galintys rengti reikalingus e. verslui aukštos kvalifikacijos specialistus.

5 Tarp didelių problemų Lietuvoje yra teisines aplinkos kūrimas: egzistuoja tradicija naujas veiklos sritis reglamentuoti atskirais įstatymais; teis s aktų kūrimas yra l tas. Taip pat n ra mechanizmų, kaip pritraukti reikalingą kompetenciją ir užsitikrinti visuomen s palaikymą; n ra kai kurių elektroniniui verslui būtinų santykių ir procesų reglamentavimo (neįteisintas elektroninis dokumentas, nepatvirtintos elektroninio parašo paslaugų teik jo registravimosi bei priežiūros procedūros, nenumatyta elektronin s reklamos atsisakymo tvarka, nereglamentuotos sankcijos už elektroninius nusikaltimus ir kita). Galima teigti, kad dabartin teisin aplinka nepakankamai pritaikyta elektroninio verslo vystimuisi tarptautin se rinkose. Elektroninis verslas reikalauja nemažai l šų jį sukurti, o riboti ištekliai trukdo tokį verslą sukurti mažai įmonei. Tokios įmon s gali kurti elektroninį verslą, jeigu jos aiškiai matys konkurencinį pranašumą, tai dažniausia būna prekyba, reklama ar kitos panašios paslaugos(fillis, Wagner 2005; Park at al ). Tačiau vis d lto viena didžiausių kliūčių elektroniniam verslui yra jo nesaugumas, apie kurį rašo spauda ir kitos visuomen s informavimo priemon s. ES svarstoma galimyb sukurti Europos tinklo infrastruktūros apsaugos agentūrą, kuri kovotų su interneto nusikaltimais (Europos parlamento ir tarybos direktyva 98/34/EB). 4. E-verslo situacija Lietuvoje Lietuvos kaip mažos šalies, turinčios atvirą ekonomiką, greita nacionalin s ekonomikos pl tra ir socialin s gerov s augimas labai priklauso nuo jos geb jimo gaminti ir pateikti tarptautinei rinkai kokybiškas, konkurencingas prekes bei paslaugas. Sugeb jimas generuoti naujas id jas ir jas realizuoti praktikoje yra pagrindin varomoji j ga, užtikrinanti ekonominį augimą, ir elektroninio verslo galimybių panaudojimas suteikia Lietuvos verslininkams konkurencinių pranašumų (Bivainis, Drejeris 2009; Sūdžius, Stepanovas 2009). Virtualiu asmeniu gali būti asmenys ar institucijos, bendraujančios virtualioje erdv je (privatūs asmenys, visuomen s, socialinių grupių ir kt. atstovai, paslaugų tiek jai, tarpininkai, vartotojai administruojančios ir kitos įstaigos). Virtualus asmuo turi visų valdymo sistemai būdingų ypatumų: įvairaus tipo ir paskirties virtualiųjų objektų, ryšių ir jų palaikymo bei valdymo priemonių, bendravimo ir paslaugų teikimo procesų. Tačiau svarbiausieji sistemos nariai dalyviai vienu metu gali būti valdymo struktūros elementu, o jau kitu atveju - išorin s aplinkos dalimi ar tam tikru rinkos segmentu. Lietuvoje privatūs asmenys naudoja šias naujoves, ypač labai plačiai jaunimas (2 pav.), vyresnio amžiaus žmon s šiek tiek mažiau, tačiau bendra tendencija išlieka tokia, kad žmonių, naudojančių, šias technologijas, skaičius kiekvienais metais did ja m. amžiaus asmenys, kurie naudojosi e. prekyba, kompiuteriais, internetu asmeniniais tikslais Kompiuterių naudojimas Inerneto naudojimas Elektronines prekybos naudojimas pav m. amžiaus asmenų, kurie naudojasi e. prekyba, kompiuteriais bei internetu, skaičius procentais nuo gyventojų skaičiaus

6 Tačiau ne vien privatūs asmenys dalyvauja elektroninio verslo vystime Lietuvoje. Kaip jau anksčiau min ta elektroninis verslas apima daug sud tinių dalių, kurios dar skirstomos į tam tikrus modelius. Privatūs asmenys daugiausiai naudoja du pagrindinius elektroninio verslo modelius: (B2C) ir (C2B). Visi kiti modeliai taikomi įmon se (3 pav.) 3 pav. Kompiuterių ir interneto naudojimas įmon se procentais (Informacinių technologijų naudojimas įmon se 2010) Pagal elektroninio verslo paplitimą tarp įmonių pagal veiklos sritis (4 pav.) matoma tendencija, kad didžioji dalis įmonių naudoja elektroninį verslą, ypač bendradarbiavimui su bankais bei valstybin mis 4 pav. Elektroninio verslo galimybių panaudojimas įmon se (Informacinių technologijų naudojimas įmon se 2010) institucijomis. Visos šios įmon s išnaudoja elektroninio verslo teikiamą naudą, šitaip sumažindamos savo kaštus bei sutaupo laiką. Tačiau elektronin s prekybos dalis įmonių veikloje ženkliai nusileidžia bendradarbiavimui su bankais bei valstybin mis institucijomis. Nors elektroninio verslo situacija Lietuvoje kasmet ger ja ir vis daugiau įmonių pradedą šį naujos kartos verslą, jo stabdo nepakankamos komunikavimo

7 infrastruktūros galimyb s, neišspręsti vartotojų teisių apsaugos, elektroninių procedūrų autentiškumo, vientisumo ir informacijos apsaugos užtikrinimo klausimai. 4. Išvados 1. Elektroninio verslas duoda daugybe privalumų organizacijoms, vartotojams bei visuomenei. Kaštų ir išteklių mažinimas, naujų galimybių tarptautin se rinkose atsiradimas suteikia verslui didelių konkurencinių pranašumų. Didžiausi šio verslo trūkumai yra nepakankamas saugumas bei skirtingas teisinis reguliavimas įvairiose šalyse. 2. Lietuvoje elektroninis verslas n ra naujas reiškinys. Nepaisant jo trūkumų jis plačiai paplitęs tiek tarp įmonių tiek tarp privačių žmonių. kas devinta įmon naudojasi valstybinių institucijų bei bankų elektronin mis paslaugomis. Paslaugų ar prekių pirkimas elektroniniu būdu vis dar yra mažiau populiarūs, tačiau kasmet šie rodikliai ger ja. Literatūra Aburukba, R.; Wahaishi, A.; Ghenniwa, H.; Shen, W Privacy-based Computation Model in E-business, International Journal of Production Research 47(17): Andriole, S. J The 2nd Digital Revolution. IRM Press. Bivainis, J.; Drejeris, R Naujų paslaugų įdiegimo vertinimo modelis, Verslas: teorija ir praktika 10(4): Bivainis, J.; Drejeris, R Naujų paslaugų technologijos tinkamumo daugiakriterinis vertinimas, Verslas: teorija ir praktika 10(2): Canzer, B E-business. Strategic Thinking and Practice. Houghton Mifflin Company. Boston, New York. 366 p. Chapman, D.; Sheehy, B Smart Business. USA: Bang Printing. Coviello N.; McAuley I Internationalisation and the Smaller Firm: A Review of Contemporary Empirical Research, Management International Review 39(3): Deans, C. P E-commerce and M-commerce Technologies. USA: Idea Group. Disney, S.; Naim, M.; Potter, A Accessing the Impact of E-business on Supply Chain Dynamics, International Journal of Production Economics 89(2): Diversity Creates Market Opportunities. [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: www-03.ibm. com/employment/us/diverse/heritage_ibm_1990.shtml. Europos parlamento ir tarybos direktyva 98/34/EB. [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: Elektroninio verslo koncepcija. [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: Fillis, I.; Wagner, B E-business Development: An Exploratory Investigation of the Small Firm, International Small Business Journal 604(23). Guseva, N Elektronin s komercijos kokyb s kriterijų identifikavimas ir analiz, Verslas: teorija ir praktika 11(2): Ghenniwa, J Privacy-based Computation Model in E-business [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: Hoek, R. V E-supply Chains Virtually Non-existing, Supply Chain Management 6(1): Informacinių technologijų naudojimas įmon se. [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą Levitt, T The Globalisation of Markets, Harvard Business Review 61(3, May June): Li, E. Y.; Du, T. C Advances in Electronic Business. USA: Idea Group Publishing. Mendelson, H.; Tunca, I Business-to-Business Electronic Markets: Does Trading on New Information Create Value, and for Whom? [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: Norris, M.; West, S ebusiness Essentials. Technology and Network Requirements for Mobile and Online Markets. John Willey & Sons, Ltd. Paliulis, N.; Pabedinskait, A.; Šaulinskas, L Elektroninis verslas: raida ir modeliai. Vilnius: Technika. 236 p. Plant, R E-commerce: Formulation and Strategy. New Jersey: Prentice Hall. Poon, S.; Swatman, P Small Business Use of the Internet: Findings from Australian Case Studies, International Marketing Review 14(5): Parreiras, F.S E-business: Challenges and Trends, NETIC: Park, N.; Mezias, J.; Song, J A Resource-based View of Strategic Alliances and Firm Value in the Electronic Marketplace, Journal of Management, 30(1): 7 27.

8 Quayle, M Purchasing in Small Firms, European Journal of Purchasing & Supply Management 8(3): Rogojanu, A.; Badea, L E-Business in the Context of Global Competition, Economic Science Series [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per internetą: Ramsey, E.; Ibbotson, P.; Bell, J.; Gray, B E-Opportunities of Service Sector SMEs: An Irish Cross-Border Study, Journal of Small Business and Enterprise Development 10(3): Springer, V Multiagent-based Supply Chain Management. [interaktyvus] [žiūr ta: ]. Prieiga per Internetą adresu: Sudžius, V.; Stepanovas, A Virtualaus asmens veikla ir pl tros galimyb s. Verslas: teorija ir praktika 11(2): Turban, E.; King, D.; Lee, J.; Warkentin, M.; Chung, H.M Electronic Commerce. Prentice Hall. 914 p. Turban, E.; McLean, E.; Wetherbe, J Information Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy. John Wiley&Sons, INC. Wen, L. H.; Hong, J The Effects of E-business on the Performance of Strategic Alliances, Total Quality Management 21(7):

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA Verslo informacijos sistemų studijų programa Kodas 62103S138 VAIDA ČIMIELIŪTö MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ELEKTRONINöS BANKININKYSTöS

More information

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas lt Priedas Nr. II-7 II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas 7.1. Dirbančiųjų skurdo Lietuvoje empirinis vertinimas Individas yra laikomas skurstančiuoju dirbančiuoju, jeigu jis nurodo samdomą darbą

More information

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Straipsnyje analizuojama potencialių Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtra

More information

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва LAIS TRANSPORTO INŽINERIJA IR VADYBA 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS straipsnių rinkinys, 2012 m. gegužės 4 d., Vilnius, Lietuva TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT

More information

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ Vilnius, 2014 SUTRUMPINIMAI Sutrumpinimas AKSS DBVS ES KTP PĮ SĮSP VMS VMSA VT VTKS analizės dokumentas KPI Paaiškinimas

More information

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE Egidijus ULECKAS Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros bakalaurantas 1. Įvadas Didžiuma įmonių,

More information

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje ISSN 1392-1258. EKONOMIKA. 2000 51 Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje Juozapas Audvydas Staškevičius Profesorius technikos mokslų habilituotas daktaras Vilniaus Gedimino

More information

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA Diana JASTREMSKIENĖ APRŪPINIMO MAISTU UŽTIKRINIMO PROBLEMA BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE Magistrantūros studijų baigiamasis

More information

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ Dotacijų gavėjams Europos Komisijos Online Linguistic Support, trumpiau vadinama OLS sistema, padeda Erasmus+ programos auks tojo mokslo

More information

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos Šiose pildymo instrukcijose pateikiama informacija apie tai, kaip užpildyti Technical Occurrence Report Form d l pranešimų EASA apie techninius įvykius. Atsižvelgdami į informaciją, turimą pranešimo apie

More information

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Galimybė laimėti nešiojamą kompiuterį! Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem Trumpai, ką veikiu 6 Metų darbo

More information

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA Rytis Juozapavičius, Transparency International Lietuvos skyrius Kodėl dalis žiniasklaidos yra pasiruošusi skelbti kad ir paties Velnio politinęreklamą 1? Taip

More information

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Nr. 20 (1). Research papers. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES

More information

ATITIKTIES DEKLARACIJA

ATITIKTIES DEKLARACIJA ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas: Oxyline Sp. z o.o. ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Lenkija Pagaminimo vieta: ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland Gaminio pavadinimas: Filtruojantis respiratorius

More information

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos 2017 Turinys SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI... 4 1. METODIKOS TIKSLAS IR PASKIRTIS...

More information

SMV Vector dažnio keitiklis

SMV Vector dažnio keitiklis SMV Vector dažnio keitiklis Flexible, simple, economical Lankstus, paprastas ekonomiškas SMVector NOW AVAILABLE WITH WASHDOWN ENCLOSURE AND MULTIPLE COMMUNICATION OPTIONS! SMV NEMA 4X (IP65) SMV NEMA 1

More information

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1

More information

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU Laboratorinis darbas KKL2 LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU 1. Darbo tikslai 1. Susipažinti ir išmokti modeliuoti naudojantis programine

More information

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) BIODEGALAI Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) Įžanga ES reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančių išteklių

More information

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49.

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49. Tvirtinu Fizikos instituto direktorius dr. Vidmantas Remeikis 2010 m. m n. d. ATASKAITA IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ TERŠALŲ TYRIMAI, ĮVERTINIMAS IR PROGNOZö 2006 m. Sutartis Nr. 4F06-49. Fizikos institutas LT-02300

More information

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33)

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33) Nr. 1/2010 (33) Leidinys viešojo maitinimo, viešbučių ir pramogų srities specialistams www.restoranuverslas.lt Leidinio kaina 4.99 Lt ISSN 1822-3168 leidinio partneris: VISOS LIETUVOS RESTORANAI, KAVINĖS,

More information

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8 Ekonomikos biuletenis 206 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 3 Ekonominė veikla 5 4 Kainos ir sąnaudos 20 5 Pinigai ir kreditas 25 6 Fiskalinė

More information

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( )

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( ) STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Publications of the National Public Health Institute B 4/2005 Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Artūras Katvickis Aušra Šačkutė Ville Helasoja Laura

More information

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas. ISSN 1392-1134 Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslo darbai, 2012, 44 (1-3), 61-71 Research papers of Aleksandras Stulginskis University, 2012, vol 44, no 1-3, 61-71 VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ

More information

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007 FUNKCIONALUSIS MAISTAS IR JO VEIKLIOSIOS DALYS Dalia Sekmokienė 1,2, Algirdas Liutkevičius 2, Mindaugas Malakauskas 1 1 Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, 4781 Kaunas; tel. (8~37) 36 26 95;

More information

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai MANO VOLVO ŽURNALAS 2016 m. KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ Pajuskite magnetinę užšalusios šiaurės trauką ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai SUSTOKITE,

More information

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS SCIENCE FUTURE OF LITHUANIA ISSN 2029-2341 / eissn 2029-2252 http://www.mla.vgtu.lt Vaizdų technologijos T 111 Image Technologies T 111 STATYBA, TRANSPORTAS, AVIACINĖS TECHNOLOGIJOS

More information

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė)

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Mažylio maitinimas Mažylio maitinimas Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Kūdikio iki 1 metų maitinimas. Naujausi

More information

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS Aleksandro Stulginskio universitetas TVIRTINU: Prorektorius Romualdas Zemeckis 2016 m. mėn...d. ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI

More information

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga)

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) ISSN 1392-0227. MAISTO CHEMIJA IR TECHNOLOGIJA. 2006. T. 40, Nr. 1 Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) J. Šalomskienė KTU Maisto institutas, Taikos pr. 92, LT-51180, Kaunas;

More information

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Konferencija 15 m. distancija ir nauji iššūkiai žiedinės ekonomikos link, Šiauliai. Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Dr. Renata Dagiliūtė Vytauto Didžiojo universitetas

More information

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas  Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT-50300 Kaunas www.bce.lt Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v.1.15.2.0) @ UAB Baltic Car Equipment Kaunas 2011 ĮŽANGA Tobulėjant naujoms technologijoms,

More information

Naujos atominės elektrinės projekto eiga

Naujos atominės elektrinės projekto eiga Naujos atominės elektrinės projekto eiga Konferencija Nepriklausoma energetika-stipri ekonomika 2011 11-10 Dr. Rimantas Vaitkus Generalinis direktorius UAB Visagino atominė elektrinė Turinys Energijos

More information

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Dovilė Stancevičienė Pagrindinių maisto alergenų ir laktozės tyrimai valgomuosiuose leduose Major food allergens

More information

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos ISBN 978-609-454-113-1 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2014 UAB Vitae Litera, 2014 Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

More information

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL 1 274 Dynamos 24V= 90 Dynamos 230V= 94 325 185 2 3 4 5 6 7 2mm 9 8 10 11 LIETUVIŠKAI Pavara Švyturėlis Antena Fotoelementai Stulpelis Raktinis jungiklis

More information

Motors at a Pump Manufacturer. Michael Meier-Wagner, Vice President Group Motors, Zürich, 21 November 2017

Motors at a Pump Manufacturer. Michael Meier-Wagner, Vice President Group Motors, Zürich, 21 November 2017 Motors at a Pump Manufacturer Michael Meier-Wagner, Vice President Group Motors, Zürich, 21 November 2017 1 7500 Employees 12 Major Production Sites 1.330.000.000 Turnover 5 Sites for Motor Production

More information

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ.

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Kineziterapijos nuolatinių studijų programa, IV kursas Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS

More information

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI OBJ_DOKU-27509-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 10:36 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0B9 (2013.08) O / 260 EURO GWS Professional

More information

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one vartotojo vadovas hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čia pateikta informacija gali b ti keičiama be persp jimo. Atgaminimas,

More information

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje 7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje Doc. dr. Irina Kliopova Kauno technologijos universitetas (KTU) Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) VII metinis Diskusijų Forumas Atliekų

More information

Yoichi Iida Chief Representative NEDO Europe. 15 June, 2010

Yoichi Iida Chief Representative NEDO Europe. 15 June, 2010 1 Yoichi Iida Chief Representative NEDO Europe 15 June, 2010 Global Automobile Market (10,000) 8,000 67.96 million (2008) 7,000 6,000 5,000 Emerging markets 31 million Emerging markets Appearance of super-lowpriced

More information

Manufacturing operating and maintaining different rolling stock

Manufacturing operating and maintaining different rolling stock Manufacturing operating and maintaining different rolling stock Business model with a corporate centre and three different activity areas Renfe-Operadora Railway transport operator in Spain PASSENGERS:

More information

Available online at ScienceDirect. Procedia Engineering 137 (2016 ) GITSS2015

Available online at  ScienceDirect. Procedia Engineering 137 (2016 ) GITSS2015 Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Engineering 137 (2016 ) 244 251 GITSS2015 Simulation Analysis of Double Road Train Adaptability of Highway in China Hao Zhang a,b,*, Hong-wei

More information

On the way to a leading Smart City in Europe

On the way to a leading Smart City in Europe On the way to a leading Smart City in Europe Christoph Münch On the way to a leading Smart City in Europe Future City 2025+ climate and emissions sustainable mobility transition to renewable energy Future

More information

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS

STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS 1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Tiksliųjų mokslų pagrindai... 2 Saviugda ir komunikacija... 9 Mityba ir maisto chemija... 16 Chemija I... 24 Chemija II... 32 Aplinkosauga ir darbo teisė... 42

More information

Hydraulic Characteristic of Cooling Tower Francis Turbine with Different Spiral Casing and Stay Ring

Hydraulic Characteristic of Cooling Tower Francis Turbine with Different Spiral Casing and Stay Ring Available online at www.sciencedirect.com Energy Procedia 16 (2012) 651 655 2012 International Conference on Future Energy, Environment, and Materials Hydraulic Characteristic of Cooling Tower Francis

More information

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU Algirdas Januškevičius 1, Jurgis Kulpys 1, Jūratė Kučinskienė 2, Evaldas Šlyžius 3, Jakov Šengaut 4 1 Gyvūnų mitybos katedra, Lietuvos veterinarijos

More information

FISCAL YEAR MARCH 2018 FIRST HALF FINANCIAL RESULTS

FISCAL YEAR MARCH 2018 FIRST HALF FINANCIAL RESULTS FISCAL YEAR MARCH 2018 FIRST HALF FINANCIAL RESULTS PRESENTATION OUTLINE Highlights Fiscal Year March 2018 First Half Results Fiscal Year March 2018 Full Year Forecast Progress of Key Initiatives/ Business

More information

National Routing Number Administration p-ani Activity and Projected Exhaust Report

National Routing Number Administration p-ani Activity and Projected Exhaust Report National Routing Number Administration 2016 p-ani Activity and Projected Exhaust Report The ATIS Industry Numbering Committee developed the P-ANI Administration Guidelines, which contain the following

More information

Smart Grids and Integration of Renewable Energies

Smart Grids and Integration of Renewable Energies Chair of Sustainable Electric Networks and Sources of Energy Smart Grids and Integration of Renewable Energies Professor Kai Strunz, TU Berlin Intelligent City Forum, Berlin, 30 May 2011 Overview 1. Historic

More information

Remote Area Hybrid Solar-Diesel Power Systems in Tropical Australia

Remote Area Hybrid Solar-Diesel Power Systems in Tropical Australia Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Energy Procedia 57 (2014 ) 1485 1491 2013 ISES Solar World Congress Remote Area Hybrid Solar-Diesel Power Systems in Tropical Australia Anil Chaudhary

More information

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai TÜV quality&safety Vd TÜV Sertifikatas dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo instaliacijai Remiantis 2012-03-29 TÜV Rheinland statybinių detalių tikrinimu ir ataskaita pareiškėjui, firmai

More information

Available online at ScienceDirect. Procedia Engineering 129 (2015 ) International Conference on Industrial Engineering

Available online at  ScienceDirect. Procedia Engineering 129 (2015 ) International Conference on Industrial Engineering Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Engineering 129 (2015 ) 201 206 International Conference on Industrial Engineering Simulation of lithium battery operation under severe

More information

Adding value to IRENA s REmap 2030 project using a European Electricity Model

Adding value to IRENA s REmap 2030 project using a European Electricity Model Adding value to IRENA s REmap 2030 project using a European Electricity Model Seán Collins, Deger Saygin, Paul Deane, Dolf Gielen, Brian Ó Gallachóir Joint Research Centre Petten 11 th October 2016 Agenda

More information

The Global Car Rental Market To 2018

The Global Car Rental Market To 2018 The Global Car Rental Market To 2018 Report Code: TT0203MR Publication Date: December 2014 www.tourism-ic.com John Carpenter House 7 Carmelite Street London EC4Y 0BS United Kingdom Tel: +44 (0)20 7936

More information

Parameters Matching and Simulation on a Hybrid Power System for Electric Bulldozer Hong Wang 1, Qiang Song 2,, Feng-Chun SUN 3 and Pu Zeng 4

Parameters Matching and Simulation on a Hybrid Power System for Electric Bulldozer Hong Wang 1, Qiang Song 2,, Feng-Chun SUN 3 and Pu Zeng 4 2nd International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology (EMEIT-2012) Parameters Matching and Simulation on a Hybrid Power System for Electric Bulldozer Hong Wang

More information

U.S. Heat Pump Water Heater Market Transformation: Where We ve Been and Where to Go Next

U.S. Heat Pump Water Heater Market Transformation: Where We ve Been and Where to Go Next U.S. Heat Pump Water Heater Market Transformation: Where We ve Been and Where to Go Next JOSH BUTZBAUGH LINDA SANDAHL MICHAEL BAECHLER SEPTEMBER 14, 2017 1 Agenda Agenda Background Technology Considerations

More information

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS ISSN 1822-4539 PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius El. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt Straipsnio

More information

Company Profile Chin Seng Huat Auto Parts Group

Company Profile Chin Seng Huat Auto Parts Group Company Profile 2007 2007 Board of Directors Chin Seng Huat Auto Parts Co., Ltd. Chin Seng Huat Auto Parts Co., Ltd. was established in February 11, 1976. The current registered capital is 75 million baht.

More information

AGRIBUSINESS (AGB) AGB Courses. Agribusiness (AGB) 1

AGRIBUSINESS (AGB) AGB Courses. Agribusiness (AGB) 1 Agribusiness (AGB) 1 AGRIBUSINESS (AGB) AGB Courses AGB 101. Introduction to Agribusiness. 4 units Prerequisite: AGB major and freshman standing. Orientation to the agribusiness sector of agriculture.

More information

Urban Mobility driving global megacities out of the jam. Lars Reger VP Strategy, New Business, R&D - NXP Semiconductors Hamburg, Feb.

Urban Mobility driving global megacities out of the jam. Lars Reger VP Strategy, New Business, R&D - NXP Semiconductors Hamburg, Feb. Urban Mobility driving global megacities out of the jam Lars Reger VP Strategy, New Business, R&D - NXP Semiconductors Hamburg, Feb. 2012 Global Trends - Challenges for Society Connected Mobility Growing

More information

Tabela binarnih kodova

Tabela binarnih kodova Tabela binarnih kodova EBCDIC 0 00 NUL NUL NUL 0000 0000 1 01 SOH SOH SOH 0000 0001 2 02 STX STX STX 0000 0010 3 03 ETX ETX ETX 0000 0011 4 04 SEL EOT EOT 0000 0100 5 05 HT ENQ ENQ 0000 0101 6 06 RNL ACK

More information

AGRIBUSINESS. Academic Programs. Undergraduate Programs BS Agricultural Business. AGB Courses. Agribusiness

AGRIBUSINESS. Academic Programs. Undergraduate Programs BS Agricultural Business. AGB Courses. Agribusiness Agribusiness 1 AGRIBUSINESS Agriculture Bldg. (10), Room 210 Phone: 805.756.5000; Fax: 805.756.5040 https://agb.calpoly.edu Department Chair: Cyrus Ramezani Academic Programs Program name Agricultural

More information

SUSTAINABILITY BMW GROUP EDIE SUSTAINABILITY LEADERS FORUM 2017, 26TH JANUARY 2017

SUSTAINABILITY BMW GROUP EDIE SUSTAINABILITY LEADERS FORUM 2017, 26TH JANUARY 2017 SUSTAINABILITY INNOVATION @ BMW GROUP EDIE SUSTAINABILITY LEADERS FORUM 2017, 26TH JANUARY 2017 Ursula Mathar Sustainability and environmental protection BMW Group business fields. Automobiles Motorcycles

More information

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units Oro tiekimo agregatai Lüftungsgeräte Приточные агрегаты Mažas triukšmo lygis Reguliuojamo greičio ventiliatorius (įtampos keitimas) Elektrinis arba vandeninis šildytuvas Lengvai nuimamas dangtis patikrinimui

More information

Country Report 9. Lao PDR Country Report. Leeber Leebouapao National Economic Research Institute. March 2008

Country Report 9. Lao PDR Country Report. Leeber Leebouapao National Economic Research Institute. March 2008 Country Report 9 Lao PDR Country Report Leeber Leebouapao National Economic Research Institute March 2008 This chapter should be cited as Leebouapao, L. (2008), Lao PDR Country Report, in Soesastro, H.

More information

Toll Plazas at the Bosphorus Bridge

Toll Plazas at the Bosphorus Bridge 6th International Congress on Advances in Civil Engineering, 6-8 October 4 Bogazici University, Istanbul, Turkey Toll Plazas at the Bosphorus Bridge K.S. Öüt stanbul Technical University, Civil Engineering

More information

WORLD HISTORY PATTERNS OF INTERACTION MCDOUGAL LITTELL PDF

WORLD HISTORY PATTERNS OF INTERACTION MCDOUGAL LITTELL PDF WORLD HISTORY PATTERNS OF INTERACTION MCDOUGAL LITTELL PDF ==> Download: WORLD HISTORY PATTERNS OF INTERACTION MCDOUGAL LITTELL PDF WORLD HISTORY PATTERNS OF INTERACTION MCDOUGAL LITTELL PDF - Are you

More information

Business Introduction

Business Introduction Electric Bus Agenda Business Introduction Avass People Business Locations Products and Services EV Buses & Technology Financial and other Benefits of EV Adaption of EV Buses Business Introduction Established

More information

Applying Matlab/Simulink to Study Calculation of NO x Efficiency

Applying Matlab/Simulink to Study Calculation of NO x Efficiency Available online at www.sciencedirect.com Procedia Environmental Sciences 11 (2011) 996 1000 Applying Matlab/Simulink to Study Calculation of NO x Efficiency of the SCR Yuhang Su, Jun Li, Ying Gao and

More information

MAŽYLIS (III ir IV klasės)

MAŽYLIS (III ir IV klasės) 2002 m. konkurso užduočių sąlygos MŽYLIS (III ir IV klasės) KLUSIMI PO 3 TŠKUS M1. pskaičiavę 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, gausime 0 2 4 12 E 20 M2. Žemiau matome kengūros mozaiką be vieno kvadratėlio.

More information

Electronic On-Board Recorders and Hours of Service Supporting Documents. AGENCY: Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), DOT.

Electronic On-Board Recorders and Hours of Service Supporting Documents. AGENCY: Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), DOT. This document is scheduled to be published in the Federal Register on 04/02/2012 and available online at http://federalregister.gov/a/2012-07899, and on FDsys.gov DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 4910-EX-P

More information

The Latest Status of EV Standardization

The Latest Status of EV Standardization The 9th electric vehicles standards and regulations symposium The Latest Status of EV Standardization Secretariat of SAC/TC114/SC27 (National Technical Committee of Auto Standardization, Subcommittee Electric

More information

InnoTrans SEPTEMBER BERLIN

InnoTrans SEPTEMBER BERLIN InnoTrans 2016 20 23 SEPTEMBER BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components Vehicles Systems innotrans.com English Increase in the number of trade visitors 2014 133,595

More information

Implications of Biofuel Support Policies in Europe - A Quantitative Analysis in an Open Economy

Implications of Biofuel Support Policies in Europe - A Quantitative Analysis in an Open Economy 16 th ICABR / 126 th EAAE Ravello 24-27 June 2012 Implications of Biofuel Support Policies in Europe - A Quantitative Analysis in an Open Economy María Blanco, Shailesh Shrestha, Marcel Adenaeuer and Arno

More information

ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION. more than meets the eye. ASTM Committee E18.

ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION. more than meets the eye. ASTM Committee E18. ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION more than meets the eye www.astm.org High Standards for PERCEPTION Since 1960, on Sensory Evaluation has been promoting knowledge, stimulating research,

More information

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY!

VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! F.A.A.-P.M.A. MODEL 1U128A AND 1U128B REVISION 17 February 21, 2002 VACUUM PRESSURE PUMPS INSTALLATION CAUTIONS AND INFORMATION READ AND FOLLOW CAREFULLY! The following information applies to all installations

More information

European Power Markets. Jukka Ruusunen President and CEO

European Power Markets. Jukka Ruusunen President and CEO European Power Markets President and CEO Fortum's Capital Markets Day Stockholm, Sweden 5-6 th 2 Driver for the development: European energy policy goals Energy future is: more sustainable - towards carbon

More information

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Commercial Driver s License Standards: Application for Exemption; Daimler Trucks North America (Daimler)

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Commercial Driver s License Standards: Application for Exemption; Daimler Trucks North America (Daimler) This document is scheduled to be published in the Federal Register on 08/17/2017 and available online at https://federalregister.gov/d/2017-17393, and on FDsys.gov DEPARTMENT OF TRANSPORTATION [4910-EX-P]

More information

Global Perspectives of ITS

Global Perspectives of ITS ITU-T WORKSHOP ICTs: Building the Green City of the Future United Nations Pavilion, EXPO-2010-14 May 2010, Shanghai, China Building Sustainable Green Smart City of the Future enabled by ICT: Global Perspectives

More information

Update on State Solar Net Metering Activities Lori Bird, NREL RPS Collaborative Summit Washington, DC September 23, 2014

Update on State Solar Net Metering Activities Lori Bird, NREL RPS Collaborative Summit Washington, DC September 23, 2014 Update on State Solar Net Metering Activities Lori Bird, NREL RPS Collaborative Summit Washington, DC September 23, 2014 NREL is a national laboratory of the U.S. Department of Energy, Office of Energy

More information

Simulation of Gear Rattle to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel Engine Component Specification

Simulation of Gear Rattle to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel Engine Component Specification Purdue University Purdue e-pubs Publications of the Ray W. Herrick Laboratories School of Mechanical Engineering 11-20-2014 Simulation of Gear to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel

More information

Available online at ScienceDirect. Physics Procedia 67 (2015 )

Available online at  ScienceDirect. Physics Procedia 67 (2015 ) Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Physics Procedia 67 (2015 ) 518 523 25th International Cryogenic Engineering Conference and the International Cryogenic Materials Conference in 2014,

More information

FIWARE for Smart Energy: a use case pilot. Dr. Fiona Williams FINESCE Project Coordinator Research Director, Ericsson

FIWARE for Smart Energy: a use case pilot. Dr. Fiona Williams FINESCE Project Coordinator Research Director, Ericsson FIWARE for Smart Energy: a use case pilot Dr. Fiona Williams FINESCE Project Coordinator Research Director, Ericsson Everything gets connected & smart, not just phones GRID transformation TODAY ENERGY

More information

Available online at ScienceDirect. Procedia Technology 21 (2015 ) SMART GRID Technologies, August 6-8, 2015

Available online at  ScienceDirect. Procedia Technology 21 (2015 ) SMART GRID Technologies, August 6-8, 2015 Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Technology 21 (2015 ) 619 624 SMART GRID Technologies, August 6-8, 2015 Battery Charging Using Doubly Fed Induction Generator Connected

More information

Paper ID ICLASS APPLICATION OF NEUTRON RADIOGRAPHY FOR VISUALIZATION OF CAVITATION PHENOMENA IN A FUEL INJECTION NOZZLE OF A DIESEL ENGINE

Paper ID ICLASS APPLICATION OF NEUTRON RADIOGRAPHY FOR VISUALIZATION OF CAVITATION PHENOMENA IN A FUEL INJECTION NOZZLE OF A DIESEL ENGINE ICLASS-2006 Aug.27-Sept.1, 2006, Kyoto, Japan Paper ID ICLASS06-174 APPLICATION OF NEUTRON RADIOGRAPHY FOR VISUALIZATION OF CAVITATION PHENOMENA IN A FUEL INJECTION NOZZLE OF A DIESEL ENGINE N.Takenaka

More information

GEODE Workshop on Smart Grids Projects Brussels, 10 th of May 2017.

GEODE Workshop on Smart Grids Projects Brussels, 10 th of May 2017. GEODE Workshop on Smart Grids Projects Brussels, 10 th of May 2017. A collaborative Smart Grid Pilot YouTube: Innovation and digitalization @AgderEnergi Agder investments well positioned in Northern Europe

More information

BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS

BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS February 2018 BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS 120 Graph 1: Economic sentiment indicator (s.a.) 110 100 90 80 70 long-term av erage (1990-2017) = 100 EA EU 60 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

More information

Overview of OHIM: OHIM at a glance. Luis Berenguer, Cabinet SEMINAR ON COMMUNITY TM & DESIGNS PROTECTION Moscow, 7 march 2012

Overview of OHIM: OHIM at a glance. Luis Berenguer, Cabinet SEMINAR ON COMMUNITY TM & DESIGNS PROTECTION Moscow, 7 march 2012 Overview of OHIM: OHIM at a glance Luis Berenguer, Cabinet SEMINAR ON COMMUNITY TM & DESIGNS PROTECTION Moscow, 7 march 2012 Mission & Legal framework MISSION MISSION The OHIM is a Community body (a regulatory

More information

The Experimental Study of the Plateau Performance of the F6L913 Diesel Engine

The Experimental Study of the Plateau Performance of the F6L913 Diesel Engine Sensors & Transducers 2013 by IFSA http://www.sensorsportal.com The Experimental Study of the Plateau Performance of the F6L913 Diesel Engine 1 Weiming Zhang, 2 Jiang Li 1, 2 Dept. of Petroleum Supply

More information

Smart Grid the Industry Perspective

Smart Grid the Industry Perspective Smart Grid the Industry Perspective IEC Council Open Session 76th IEC General Meeting - Oslo 05.10.2012 Anders Holm Foosnæs Smart Grid Sales Manager Siemens AS Contact: +4795097389, anders.h.foosnaes@siemens.com

More information

BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS. Euro Area (EA) June 2014: Economic Sentiment decreasing in the euro area, while stable in the EU

BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS. Euro Area (EA) June 2014: Economic Sentiment decreasing in the euro area, while stable in the EU June 2014 BUSINESS AND CONSUMER SURVEY RESULTS 120 Graph 1: Economic sentiment indicator (s.a.) 110 100 90 80 Euro Area (EA) 70 60 long-term av erage (1990-2013) = 100 European Union (EU) 1990 1991 1992

More information

Plywood and Oriented Strand Board (OSB) in the Pacific Rim and Europe:

Plywood and Oriented Strand Board (OSB) in the Pacific Rim and Europe: Plywood and Oriented Strand Board (OSB) in the Pacific Rim and Europe: 2011 2015 Market opportunities, strategies and prospects for trade and investment The forthcoming upturn will present opportunities

More information

Access & WALS Building Customer Loyalty

Access & WALS Building Customer Loyalty Access & WALS Building Customer Loyalty Good Operators are Good at Customer Satisfaction Clean facilities Turn out clean cars Good equipment Friendly staff Easy access Simple to use Good value Needed services

More information

PREPARING TODAY THE ELECTRICAL SYSTEMS OF TOMORROW

PREPARING TODAY THE ELECTRICAL SYSTEMS OF TOMORROW CONCEPT GRID PREPARING TODAY THE ELECTRICAL SYSTEMS OF TOMORROW A UNIQUE TESTING FACILITY SERVING INDUSTRIAL AND ACADEMIC RESEARCH MULTIPLE KEY CAPABILITIES A CENTRE OPEN TO EDF S PARTNERS A UNIQUE TESTING

More information

Palm Oil & Derivatives - Global Market Outlook ( )

Palm Oil & Derivatives - Global Market Outlook ( ) Published on Market Research Reports Inc. (https://www.marketresearchreports.com) Home > Palm Oil & Derivatives - Global Market Outlook (2015-2022) Palm Oil & Derivatives - Global Market Outlook (2015-2022)

More information