STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS"

Transcription

1 1 priedas STUDIJŲ MODULIŲ APRAŠŲ TURINYS Tiksliųjų mokslų pagrindai... 2 Saviugda ir komunikacija... 9 Mityba ir maisto chemija Chemija I Chemija II Aplinkosauga ir darbo teisė Maisto produktų technologija I Maisto produktų technologija II Maisto sauga ir kokybė Verslumo pagrindai Duonos kepimo technologijos ir įrengimai Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir uţtikrinimas Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija bei technologiniai įrengimai Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir uţtikrinimas Vaisių, uogų ir darţovių laikymo ir perdirbimo technologija ir įrengimai Vaisių, uogų ir darţovių saugos ir kokybės reikalavimai, valdymas ir uţtikrinimas Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir uţtikrinimas Bendroji technologinė ir maisto kokybės profesinės veiklos praktika Specialiųjų technologijų profesinės veiklos praktika Baigiamoji profesinės veiklos praktika Gyvūnų gerovė Rinkodara ir tyrimai Baigiamasis darbas...175

2 Institucija: Vilniaus kolegija Fakultetas: Agrotechnologijų Studijų programos pavadinimas, kodas: Maisto produktų technologija, 653E42002 TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ PAGRINDŲ MODULIO APRAŠAS Modulio pavadinimas Tiksliųjų mokslų pagrindai Studijų pakopa Pirmoji, profesinio bakalauro Modulio grupė Bendrųjų koleginių studijų Modulio tipas Privalomas Modulio įgyvendinimo forma Auditorinė (auditorinė, e. mokymasis) Studijų semestras 1 Kreditų 10 Modulio apimtis val.: 270 o kontaktinės val. 162 o savarankiško darbo val. 108 Koordinuojantis dėstytojas Kristina Ţilionytė Modulio tikslas Suteikti ţinių ir gebėjimų apie matematinius modelius ir metodus, jų taikymą, kompiuterinio projektavimo principus, pagrindinius mechanikos dėsnius ir jų taikymą techninės problemos sprendime, bei lavinti informacijos apdorojimo, valdymo, organizavimo gebėjimus, siekiant ugdyti technologinių procesų planavimo, analizavimo, problemų sprendimų kompetencijas. Modulio anotacija Supaţindinama su matematinių modelių ir metodų taikymu praktinėje veikloje, projektavimo AutoCad programa principais, taip pat su sudėtinių dokumentų rengimo, valdymo priemonėmis ir galimybėmis. Mokoma racionaliai atlikti skaičiavimus, apdoroti rezultatus, juos analizuoti ir vizualizuoti pasinaudojant kompiuterinėmis programomis. Supaţindinama su medţiagų atsparumo pagrindais, analizuojama mašinų mechanizmų konstrukcijos, veikimo principai ir naudojimo galimybės. Būtinas pasirengimas modulio studijoms ir gretutiniai reikalavimai (jei yra) Vidurinio mokslo matematikos, informacinių technologijų, fizikos ţinios 1. Programos studijų rezultatų sąsajos su modulio studijų s, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo Programos studijų Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus ir perteikti idėjas, sprendimus įmonės personalui. Modulio studijų Gebės parengti ir valdyti sudėtinius dokumentus naudojant autamatizuotas dokumentų rengimo priemones Gebės racionaliai atlikti profesinėje veikloje taikomus skaičiavimus, grafiškai vaizduoti ir analizuoti gautus rezultatus naudojant elektroninę skaičiuoklę. Gebės projektuoti duomenų bazę naudojant duomenų bazių valdymo sistemas ir ją taikyti technologinio proceso organizavime. Temų pavadinimai Sudėtingo, didelės apimties dokumento formatavimas. Informacijos paieška ir gautų rezultatų apdorojimas. Formulių ir funkcijų naudojimas elektroninėje skaičiuoklėje. Grafinis duomenų vaizdavimas. Duomenų sąrašo analizės priemonės elektroninėje skaičiuoklėje. Duomenų bazės ir jų valdymo sistemos. Duomenų bazės realizavimas. Studijų Integruota praktinė uţduotis Grupinio mokymosi Ledlauţis Uţduotis orientuota į problemos sprendimą Vizualizacijos Įtraukianti paskaita Pratimai Techninis modeliavimas Studentų pasiekimų vertinimo Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus Kontrolinis darbas 2

3 Paskaitos Praktikumai/ laboratoriniai d. Konsultacijos Visas kontaktinis darbas Programos studijų Gebės parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus. Modulio studijų Gebės taikyti informacijos pristatymo technines ir programines priemones perteikiant idėjas ir sprendimus. Gebės pritaikyti matematinius skaičiavimus ir modelius profesinėje veikloje. Gebės apibendrinti teorinės veiklos bei eksperimento rezultatus, pagrįsti juos skaičiavimais. Gebės skaityti ir atlikti brėţinius pagal standartų reikalavimus, taikyti šiuos gebėjimus praktinėje veikloje. Gebės naudotis kompiuterinėmis taikomosiomis projektavimo programomis. Gebės vertinti mechanizmuose vykstančius procesus ir technologinės įrangos naudojimo galimybes. Gebės rasti optimalų techninės problemos sprendimą, parenkant technologinę įrangą. Gebės pateikti mechanizmų struktūrinę, kinematinę ir dinaminę analizę ir pagrįsti techninius sprendimus. Temų pavadinimai Informacijos pristatymo, sklaidos techninės ir programinės priemonės Tiesinės algebros pradmenys Matematiniai ekonominiai skaičiavimai Matematinės analizės pradmenys Tikimybių teorijos elementai ir statistika. Brėţinių apipavidalinimas, geometrinė ir projekcinė braiţyba. Techninė ir statybinė braiţyba. AutoCAD pagrindai, grafiniai primityvai jų braiţymas ir redagavimas. Sudėtingi grafiniai objektai ir jų brėţiniai. Bendros ţinios apie materialius kūnus veikiančias jėgas, ryšius ir jų reakcijas. Medţiagų atsparumo pagrindinės sąvokos ir uţdaviniai. Mašinų mechanizmų struktūra ir klasifikacija. Studijų Pateikčių rengimas ir pristatymas Individuali integruota uţduotis Pratimai Paskaita kritinio mąstymo ugdymui Uţduotis skatinanti kritinį mąstymą Įtraukianti paskaita Uţduotis orientuota į problemos sprendimą Į projektinį darbą orientuota uţduotis Paskaita kritinio mąstymo ugdymui Uţduotis orientuota į problemos sprendimą Techninis modeliavimas Studentų pasiekimų vertinimo Testas Kontrolinis darbas Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus Modulio turinys Kontaktinio darbo Temų pavadinimai Savarankiško darbo Sudėtingo, didelės apimties dokumento formatavimas. Informacijos paieška ir gautų rezultatų apdorojimas. Formulių ir funkcijų naudojimas elektroninėje skaičiuoklėje Grafinis duomenų vaizdavimas. Duomenų sąrašo analizės priemonės elektroninėje skaičiuoklėje Duomenų bazės ir jų valdymo sistemos. Duomenų bazės realizavimas Informacijos pristatymo, sklaidos techninės ir programinės priemonės Tiesinės algebros pradmenys. Matematiniai ekonominiai skaičiavimai Matematinės analizės pradmenys

4 Paskaitos Praktikumai/ laboratoriniai d. Konsultacijos Visas kontaktinis darbas Kontaktinio darbo Temų pavadinimai Savarankiško darbo Tikimybių teorijos elementai ir statistika Brėţinių apipavidalinimas, geometrinė ir projekcinė braiţyba Techninė ir statybinė braiţyba AutoCAD pagrindai, grafiniai primityvai jų braiţymas ir redagavimas Sudėtingi grafiniai objektai ir jų brėţiniai Bendros ţinios apie materialius kūnus veikiančias jėgas, ryšius ir jų reakcijas. Medţiagų atsparumo pagrindinės sąvokos ir uţdaviniai Mašinų mechanizmų struktūra ir klasifikacija Vertinimas (įrašyti prie kontaktinio darbo Iš viso Praktinės uţduotys, praktikumai ir jų temos: 1. Didelės apimties dokumento formatavimas: stilių pritaikymas, automatinio turinio, objektų sąrašo sudarymas. 2. Duomenų įvedimas, redagavimas ir formatavimas skaičiuoklėje. Formulės ir funkcijos. 3. Datos ir laiko, tekstinių funkcijų taikymai elektroninėje skaičiuoklėje. 4. Loginių, paieškos funkcijų taikymas. 5. Skaičiavimo rezultatų analizė ir grafinis vaizdavimas skaičiuoklėje. 6. Specifinių skaičiuoklės funkcijų naudojimas duomenų analizei ir vizualizacijai. 7. Duomenų bazės projektavimas pagal pateiktą pavyzdį. 8. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos sprendimo. Matricų algebros taikymas 9. Leontjevo modelis. Tiesinis optimizavimas. 10. Procentų skaičiavimo uţdaviniai. Pajamų ir išlaidų skaičiavimo uţdaviniai. 13. Funkcijų išvestinės bei diferencialo skaičiavimai bai taikymai. 13. Tikimybių teorijos ir statistikos uţdavinių sprendimas; 14. Statistikos elementų taikymas. 15. Linijos ir šriftas. 16. Sklandūs sujungimai. 17. Geometriniai kūnai. 18. Modelių projekcijos. 19. Koordinačių sistemos, linijos, matai, sluoksniai. Figūrų braiţymas. 20. Redagavimo komandos. Konstravimo komandos. 21. Dvimačio objekto braiţymas. 22. Technologinės įrangos išdėstymas. 23. Dviatramių sijų atraminių reakcijų nustatymas. 24. Plokščios figūros sunkio centro nustatymas. 25. Medţiagų mechaninių savybių tyrimas. 26. Atskirų deformacijų stipruminis nustatymas. 27. Mechanizmų struktūrinė analizė. 28. Tiesiakrumplių krumpliaračių pagrindinių parametrų nustatymas. 29. Daugialaipsnio reduktoriaus nagrinėjimas. 30. Pavarų geometrinis, kinematinis nagrinėjimas. 4. Studentų konsultavimas vykdomas: el. paštu, Moodle sistemoje, telefonu, pagal Vilniaus kolegijoje skelbiamą konsultavimo tvarkaraštį. Modulio studijų rezultatų pasiekimų vertinimas: Taikomas kriterinis ir kaupiamasis vertinimas. Remiantis Projekto veiklomis bus taikomas aplanko metodas. Pilnas modulio aplanko aprašas pateikiamas modulio išplėstinėje programoje. 4

5 Vertinimo sudėtinės dalys 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus Svoris proc. Koliagialus vertinimas Pastabos 40 Taip Aplankas susideda iš tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų, techninės mechanikos ir inţinerinės grafikos) gebėjimus ugdančių uţduočių. Aplanke yra šių tipų uţduotys: integruotos praktinės uţduotys, problemų sprendimo, pranešimai, uţdavinių sprendimo, praktinių darbų gynimo. Uţduočių vertinimo forma: raštu, aplanko gynimas ţodţiu, elektroninis vertinimas. 2. Kita 10 Ne Kontroliniai darbai, testas 3. Egzaminas 50 Taip Egzaminas organizuojamas taikant testą ir atliekant informacinių technologijų praktinę uţduotį. Baigiamasis įvertinimas 100 Taip Studentų savarankiškas darbas ir vertinimas Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus: Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras Pranešimas (IT) Atliekama savarankiško situacijų analizė/atvejo analizė į projektinį darbą orientuota uţduotis Atliekama kontaktinio savarankiško Atliekama kontaktinio savarankiško Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* Vertinama šios dalys: Turinys: atitikimas metodinėms nuostatoms (pavadinimas, tikslo formuluotė ir pan.); pristatymas: pranešimo pristatymo efektyvumas (sudominimas, įtilpimas į laiko rėmus ir pan.); pranešimo skaidrių kokybė arba vaizdinės medţiagos kokybė (šriftas, dydis, spalvos, akcentai ir pan.); laikysena: ryšys su auditorija atsakymų į klausimus kokybė gebėjimas diskutuoti. analizės proceso nuoseklumas ir analizės proceso logiškumas analizės kokybė sprendimo priėmimo procesas ţinių pritaikymas praktinių gebėjimų pritaikymas aktualumas ir teorijos ir praktikos ryšys realumas ir praktinis pritaikomumas kūrybiškumas inovatyvumas nuoseklumas; viešas pristatymas (jei pristatoma) projekto tikslų pasiekimas projekto įgyvendinimas (gali būti ţymiai išplėsta) 5

6 Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir į problemų sprendimą orientuota uţduotis Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras Atliekama kontaktinio Uţdavinių sprendimas Atliekama kontaktinio savarankiško 2. Kita kontrolinis darbas Atliekama kontaktinio Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* projekto autorių įgyvendinimo vertinimo kritiškumas Įvairesni variantai vertinimo paruoštuke keliamo tikslo pasiekimas; problemos išsprendimo kokybė (teorinių ţinių pritaikymas, praktinių gebėjimų pritaikymas); nuoseklumas; logiškumas; argumentavimas. Teisingo sprendimo būdo ir pasirinkimas, teisingas uţduoties sprendimas, racionalumas, rezultato gavimas. Kiekviena uţduoties dalis vertinama atitinkamu balų skaičiumi, apskaičiuojamas galutinis balų vidurkis. Testas kontaktinio 3. Egzaminas Praktinė uţduotis kompiuteriu vertinama uţ teisingai atliktą kiekvieną uţduoties dalį. Surinktų balų dalinamas iš visų galimų ir dauginamas iš 10. Testą sudarys atviro ir uţdaro tipo klausimai, uţduotys, skirtingo sudėtingumo, nes remtasi taksonomijos metodika juos sudarant. Studentams pateikiamas klausimo atsakymo maksimalus įvertis ir vertinimo skalė. Pvz. Jei maksimalus balų 50, tai vertinimo skalėje bus: 10- Puiku, kai 50 balų. 9- Labai gerai, kai balai Silpnai, tenkina minimalius reikalavimus, kai balai. Neuţskaityta. Netenkina minimalių reikalavimų, kai 0-24 balai. * studijų procese bus siejami su uţduoties tikslu, turiniu, metodu. 6

7 Modulio studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas Autorius Pavadinimas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda Privaloma literatūra LEONAVIČIENĖ, Microsoft Office 2007 Kaunas: Smaltijos Birutė leidykla, MCFEDRIES, Paul Microsoft Office Kaunas: Smaltijos PowerPoint 2007 leidykla, vaizdţiai: 100 svarbiausių temų: patarimai ir gudrybės LIEPONIENĖ, Jurgita; RAGALYTĖ, Birutė; PAUKŠTIENĖ, Alma SALDAUSKIENĖ, Jovita SALDAUSKIENĖ, Jovita JANUŠAUSKAITĖ, Stasė, KARPICKAITĖ Valerija ir kt. BARZDAITIS, Vytautas; POCIUS, Algimantas Duomenų bazių projektavimas: mokomoji knyga Taikomoji matematika. Tiesinė algebra Taikomoji matematika. Matematinė analizė. Diferencialinės lygtys ir tikimybių teorija. Uţdavinių sprendimai Mašinų elementai ir mechanizmai. Leidimo metai ISBN/ ISSN Panevėţys: Ciklonas Vilnius: Vilniaus kolegija Vilnius: Vilniaus kolegija Kaunas: Technologija Kaunas: Technologija Vnt. kolegijos bibliotekoje Papildoma literatūra ČIŢAS, Algirdas Medţiagų atsparumas Vilnius: Technika Studijų programos atnaujinimas diegiant inovatyvius studijų metodus* Studijų modulio programa atnaujinama, į studijų procesą diegiant šiuos inovatyvius studijų metodus: *Nurodomi vykdomame Projekte įvardinti pagrindiniai ir papildomi studijų. Šis skirstymas nesusijęs su modulio turiniu, didaktinėmis nuostatomis, o tik su projekto dokumentuose pateikiama klasifikacija). Pagrindiniai: vizualizacijos, grupinio mokymosi Papildomai numatomi diegti: Techninio modeliavimo, ledlauţis Vizualizacijos metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Vizualizacijos metodas pasirinktas, nes padeda besimokantiesiems susisteminti informaciją, efektyviau ją įsisavinti, kartu moko studentus kaip naudoti įvairius duomenis ir juos pateikti, taip pat lavina vaizdumą ir skatina kūrybiškai analizuoti. Vizualizacijos studijų metodo taikymas. Vizualizacija taikoma nagrinėjant temą Duomenų sąrašo analizės priemonės elektroninėje skaičiuoklėje. Studentams paskaitos metu pateikiama PowerPoint pateiktis, kurioje pristatoma MS Excel programos priemonės skirtos duomenų analizei, ataskaitoms sukurti. Atlikęs pristatymą dėstytojas Excel programos ir multimedia projektoriaus pagalba pademonstruoja konkretų pavyzdį uţduotį, taikydamas jau išdėstytą informaciją, kartu apibendrindamas ir akcentuodamas svarbiausius duomenų sąrašo analizės taikymo praktinius aspektus. Studentai stebėdami demonstruojamą uţduotį gali pateikti klausimus ar pastabas. Grupinio mokymosi metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Šis metodas pasirinktas, nes suteikia galimybes studentams rodyti iniciatyvą, skatina išnagrinėti ir įsidėmėti informaciją, taip pat ugdo bendradarbiavimą ir praktinę veiklą. Grupinio mokymosi metodo taikymas. Šis metodas taikomas nagrinėjant temą Sudėtingo, didelės apimties dokumento formatavimas. Informacijos paieška ir gautų rezultatų apdorojimas. Studentai suskirstomi į grupeles po 4, jiems pateikiamos uţduotys: surasti panaudojant atitinkamas paieškos sistemas ir raktinius terminus internete informaciją, iš jos suformuoti bendrą dokumentą naudojant grupinio redagavimo, keitimų ir komentarų suliejimo

8 galimybes. Dėstytojas trumpai konsultuoja kiekvieną grupelę. Uţsiėmimo pabaigoje grupės pateikia atliktą uţduotį trumpai pristatydamos, aptardamos iškilusius sunkumus ir problemų sprendimo būdus. Techninio modeliavimo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Techninio modeliavimo metodas pasirinktas, nes jis tinka informacijos suteikimui, aiškinimui, ţinių įtvirtinimui, praktinių gebėjimų įgijimui, nes remiasi kompiuterinių programų naudojimu. Techninio modeliavimo metodo taikymas. Taikomas dėstant temą Duomenų bazės realizavimas. Studentams duodama uţduotis suprojektuoti duomenų bazę MS Access programos priemonėmis. Uţduotyje nurodoma duomenų bazės taikymo situacija, t. y kokie duomenys turėtų būti vedami į lenteles, kokie tarp jų ryšiai turi būti numatyti, ir kokią informaciją turime iš tos duomenų bazės gauti. Studentai modeliuodami taiko jau turimus pavyzdţius. Ledlauţio pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Kadangi studentai daug sėdi susikaupę prie kompiuterio, kaip poilsio priemonė siekiant efektyvesnio darbo taikomi ledlauţiai. Ledlauţio metodo taikymas. Ledlauţiai įvairios trumpos uţduotys, kurių metu dalyviai aktyviai veikia pagal pateiktas instrukcijas. Modulio aprašą parengė: Kristina Ţilionytė Audronė Mačiulytė Audronė Plauškienė 8

9 Institucija: Vilniaus kolegija Fakultetas: Agrotechnologijų Studijų programos pavadinimas, kodas: Maisto produktų technologija, 653E42002 SAVIUGDA IR KOMUNIKACIJA MODULIO APRAŠAS Modulio pavadinimas Saviugda ir komunikacija Studijų pakopa Pirmoji, profesinio bakalauro Modulio grupė Bendrųjų koleginių studijų Modulio tipas Privalomas Modulio įgyvendinimo forma Auditorinė (auditorinė, e. mokymasis) Studijų semestras 1 Kreditų 10 Modulio apimtis val.: 270 o kontaktinės val. 162 o savarankiško darbo val. 108 Koordinuojantis dėstytojas Stasė Trinkauskienė Modulio tikslas Suteikti valstybinės ir uţsienio profesinės kalbos ţinių, tobulinti komunikacijos įgūdţius, formuoti kultūros vertybių paţinimo nuostatas ir ugdyti savarankišką poţiūrį į socialinėje bei profesinėje aplinkoje vykstančius procesus. Modulio anotacija Studijuojant modulį supaţindinama su taisyklingos valstybinės ir uţsienio kalbos vartojimu socialinėje ir profesinėje veikloje, komunikuojant su įmonės personalu ir verslo partneriais. Analizuojami ir apibūdinami būdingiausi kultūros istorijos laikotarpiai ir jos bruoţai. Atskleidţiama kultūros problematika ir dabartiniai jos nagrinėjimo būdai, suteikiant studentui galimybę kritiškai apmąstyti savąjį istorinį ir kultūrinį kontekstą, tradicijas ir vertybes. Būtinas pasirengimas modulio studijoms ir gretutiniai reikalavimai (jei yra) Vidurinio mokslo lietuvių kalbos ir uţsienio kalbos, istorijos ţinios 1. Programos studijų rezultatų sąsajos su modulio studijų s, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo Programos studijų Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus ir perteikti idėjas, sprendimus įmonės personalui. Modulio studijų Gebės taisyklinga valstybine ir uţsienio kalba raštu ir ţodţiu reikšti profesinius sprendimus. Gebės apibūdinti maisto technologijos proceso daţniausias kalbos klaidas, taisyti jas remdamasis reikiamais šaltiniais. Gebės analizuoti ir apibūdinti kultūrinės įvairovės poţiūrius, kurie Temų pavadinimai Mokslinio specialybės teksto kūrimo principai. Sudėtingesni rašybos ir skyrybos atvejai rengiant dokumentus. Specialybiniai pokalbiai apie maisto produktus ir jų sudėtį. Specialybiniai pokalbiai apie maitinimo verslą. Meniu svarbi maitinimo įmonės dalis. Dialogas maisto gamybos įmonėje. Daţniausi specialybės kalbos leksikos, ţodţių darybos, morfologijos, sintaksės normų paţeidimai. Kultūros prigimtis, jos sampratų įvairovė, elementai, kultūros kaitos procesai ir jų Studijų Probleminis pokalbis Pranešimas Analitinis skaitymas, diskusija, ţodţių / sąvokų ţemėlapis, abipusis mokymas(is), dalykiniai ţaidimai vaidmenimis, rašto darbas: argumentas, minčių lietus, situacijos analizė, informacijos šaltinių paieška, pranešimo rengimas. Įtraukianti paskaita Diskusija Demonstravimas Dėstymas periodais Probleminis pokalbis Mokslinė Studentų pasiekimų vertinimo Aplankas su integruotomis uţduotimis. Pranešimas. Apklausa raštu. Aplankas su integruotomis 9

10 Paskaitos Praktikumai/ laboratoriniai d. Konsultacijos Visas kontaktinis darbas Programos studijų Gebės taikyti verslumo, ekonomikos pagrindų, komunikacijos ţinias maisto įmonės veikloje. Modulio studijų padės pasirinkti tinkamiausius idėjų ir sprendimų perteikimo būdus profesinėje aplinkoje. Gebės taikyti suformuotą profesinį ţodyną bei įgytas komunikacijos ţinias bendraujant su įmonės personalu. Temų pavadinimai tyrimo principai. Vakarų kultūros istorinė raida: pagrindinės epochos ir bruoţai. Šiuolaikinio pasaulio kultūriniai procesai ir aktualijos. Terminija specialiosios komunikacijos pagrindas. Pagrindinių tarties ir kirčiavimo nuostatų taikymas vartojant profesinę leksiką. Darbas ir karjera. Bendravimas ir bendradarbiavimas veiklos aplinkoje. Kultūrų komunikacija. Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos samprata. Kultūriniai ir individualūs skirtumai. Studijų chronologinė analizė, euristinis pokalbis Įtraukianti paskaita Atvejo analizė Skaitymo, supratimo, kalbėjimo ir rašymo kompetencijų vertinimo/ įsivertinimo pratimai, minčių lietus, ţodţių/sąvokų ţemėlapis, rašymo pratimai, dalykiniai ţaidimai vaidmenimis, darbas porose: derybos, laiško / situacijos analizė Probleminis dėstymas Diskusija Kryţminė diskusija Studentų pasiekimų vertinimo uţduotimis. Apklausa raštu. Aplankas su integruotomis uţduotimis. Modulio turinys Kontaktinio darbo Temų pavadinimai Savarankiško darbo Terminija specialiosios komunikacijos pagrindas. Pagrindinių tarties ir kirčiavimo nuostatų taikymas vartojant profesinę leksiką Mokslinio specialybės teksto kūrimo principai. Sudėtingesni rašybos ir skyrybos atvejai rengiant dokumentus. Daţniausi specialybės kalbos leksikos, ţodţių darybos, morfologijos, sintaksės normų paţeidimai. Darbas ir karjera Specialybiniai pokalbiai apie maisto produktus ir jų sudėtį Specialybiniai pokalbiai apie maitinimo verslą Meniu svarbi maitinimo įmonės dalis Bendravimas ir bendradarbiavimas veiklos aplinkoje Dialogas maisto gamybos įmonėje Kultūros prigimtis, jos sampratų įvairovė, elementai, kultūros kaitos procesai ir jų tyrimo principai. Vakarų kultūros istorinė raida: pagrindinės epochos ir bruoţai Šiuolaikinio pasaulio kultūriniai procesai ir aktualijos. Kultūrų komunikacija. Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos samprata. Kultūriniai ir individualūs skirtumai. Vertinimas Iš viso

11 Praktinės uţduotys, praktikumai ir jų temos: 1. Tarties ir kirčiavimo normos. 2. Būtinos rašto darbų dalys. 3. Sudėtingesni rašybos ir skyrybos atvejai. 4. Pagrindiniai terminų darybos būdai. 5. Leksika ir ţodţių sandara. 6. Specialybės terminų daryba. 7. Morfologijos normos. 8. Sintaksės normos ir paţeidimai. 9. Prisistatymas. Darbo motyvacija. Darbo paieškos procesas. Būsimas darbas ir karjera. 10. Specialybiniai pokalbiai apie maisto produktus ir jų sudėtį. 11. Maitinimo verslo ypatumai; restoranas, kavinė, valgykla. 12. Profesinio ţodyno taikymas meniu pristatyme. 13. Dalykiniai pokalbiai telefonu. Verslo korespondencija. Derybos. 14. Profesinio ţodyno taikymas maisto produktų gamybos technologinio proceso aprašyme 15. Kultūra ir civilizacija. 16. Globalizacija ir tautinis identitetas. 17. Tarpkultūrinės komunikacijos ypatybės. Studentų konsultavimas vykdomas: el. paštu, Moodle sistemoje, taikant kitas IT technologijas, pagal Vilniaus kolegijoje skelbiamą konsultavimo tvarkaraštį. Modulio studijų rezultatų pasiekimų vertinimas: Taikomas kriterinis ir kaupiamasis vertinimas. Remiantis Projekto veiklomis bus taikomas aplanko metodas. Pilnas modulio aplanko aprašas pateikiamas modulio išplėstinėje programoje. Vertinimo sudėtinės dalys 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus Svoris proc. Koliagialus vertinimas Pastabos 20 Taip Aplanko turinį su integruotomis uţduotimis sudaro: rašto uţduotysprisistatymas, situacijų analizės, argumentai; rašto darbas; vertinimas darbo seminarų metu. 2. Kita. 30 Taip Vertinamas atliktas uţsienio k. pranešimas; specialybės k. ir kultūros istorijos auditoriniai darbai(apklausa raštu). 3. Egzaminas 50 Ne Egzaminą sudaro specialybės kalbos uţduotys raštu ir uţsienio kalbos uţduotys raštu ir ţodţiu. Baigiamasis įvertinimas 100 Taip Studentų savarankiškas darbas ir vertinimas Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus: Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras prisistatymas kontaktinio situacijų analizė kontaktinio argumentų rašymas kontaktinio rašto darbas savarankiško ir kontaktinio Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* atsakymų į klausimus kokybė, gebėjimas diskutuoti, viešas pristatymas, ryšys su auditorija. analizės proceso nuoseklumas, logiškumas, ţinių pritaikymas, praktinių gebėjimų pritaikymas. logiškumas, ţinių pritaikymas, praktinių gebėjimų pritaikymas. turinys, temos aktualumas ir pristatymas: ryšys su auditorija, 11

12 Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir darbas auditorijoje seminarų metu Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras savarankiško ir kontaktinio 2. Kita: apklausa raštu kontaktinio pranešimas kontaktinio 3. Egzaminas kontaktinio * - studijų procese bus siejami su uţduoties tikslu, turiniu, metodu. Modulio studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas Autorius Privaloma literatūra KAZLAUSKIENĖ, Asta; RIMKUTĖ, Erika ir kt. MIKULĖNIENĖ, Danguolė, MILIŪTĖ, Rita DAVIS B., LOCKWOOD A., STONE S. Pavadinimas Bendroji ir specialybės kalbos kultūra Kalbos patarimai: 1 Gramatinės formos ir jų vartojimas (G ), 2 Sintaksė (S1, S2, S3)Kalbos patarimai. 4 Leksika: skolinių vartojimas. Food and Beverages Management Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda Kaunas: Pasaulio lietuvių centras Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas Oxford; Elsevier Batterworth- Heinemann Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* gebėjimas diskutuoti, kalbos taisyklingumas. aktyvumas seminaro metu gebėjimas pagrįsti savo nuomonę, problemų formulavimas, logiškas minčių dėstymas. teorinių ţinių taikymas, taisyklingas sąvokų vartojimas, gebėjimas nuosekliai reikšti mintis raštu. pristatymas pranešimo, gebėjimas akcentuoti ir argumentuoti, diskutuoti, pranešimo vaizdinės medţiagos kokybė, ryšys su auditorija. gebėjimas pastebėti specialybės kalbos klaidas, jas ištaisyti, teoriškai pakomentuoti ir suredaguoti tekstą. Leidimo metai ISBN/ ISSN Vnt. kolegijos bibliotekoje X BELITZ H-D. Food Chemistry Berlin: New York, Springer BRAUNSTEIN, Jean-François; PHAN, Bernard. Visuotinės kultūros istorija Vilnius: Kronta Papildoma literatūra KNIŪKŠTA, Pranas ir kt. PAULAUSKIENĖ, Aldona TRUNCIENĖ, Romualda; GIRDENIENĖ, Laima ir kt. STOTT,T., REVELL, R. Kanceliarinės kalbos patarimai Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas Lietuvių kalbos kultūra Kaunas: Technologija Specialybės kalbos pratimai Highly Recommemded English for Hotel and Catering Industry Vilniaus kolegija/ Oxford: Oxford University Press

13 Autorius Pavadinimas Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda ZUKAUSKAS, R. Lithuanian Food Baltos lankos: publisher SCHWANITZ, Ką turi ţinoti kiekvienas Dietrich išsilavinęs ţmogus Leidimo metai ISBN/ ISSN Vnt. kolegijos bibliotekoje Vilnius: Tyto alba X 1 BARANOVA, Jūratė Istorijos filosofija Vilnius: Alma littera Studijų programos atnaujinimas diegiant inovatyvius studijų metodus* Studijų modulio programa atnaujinama, į studijų procesą diegiant šiuos inovatyvius studijų metodus. *Nurodomi vykdomame Projekte įvardinti pagrindiniai ir papildomi studijų. Šis skirstymas nesusijęs su modulio turiniu, didaktinėmis nuostatomis, o tik su projekto dokumentuose pateikiama klasifikacija). Pagrindiniai: mokslinė chronologinė analizė, situacijų analizės, sąvokų ţemėlapis. Papildomai numatomi diegti: probleminis dėstymas/ probleminis pokalbis; literatūros šaltinių paieška; diskusija; abipusis mokymas(is); minčių lietus, atvejo analizė, euristinis pokalbis, kryţminė diskusija. Situacijų analizė metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Situacijų analizė pasirinkta, nes taikant šį metodą ugdomi studento analitiniai gebėjimai. Studentas įvertina situaciją, generuoja idėjas, bando rasti problemos sprendimą ir jį priimti. Studentas turi galimybę pamatyti sąsajas tarp studijuojamos medţiagos ir būsimo darbo. Ugdomi ţodinės komunikacijos arba komunikacijos raštu gebėjimai. Situacijų analizė metodo taikymas. Situacijų analizė taikoma siekiant ugdyti studentų gebėjimus tinkamai formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo profesinius sprendimus uţsienio kalba vykdant savo veiklą. Studentai nagrinėja situaciją, nustato prieţastis, dėl kurių kilo problemos ir siekia patys išspręsti jas, pateikia savo rekomendacijas. Šis metodas taikomas šiom situacijom spręsti: valgymo įpročių ir tradicijų nustatymui, tinkamų patiekalų parinkimui, sprendţiant bendravimo ir bendradarbiavimo klausimą. Sąvokų ţemėlapio metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Sąvokų ţemėlapis pasirinktas, nes padeda studentams integruoti naujus ţodţius ir sąvokas į jau turimą uţsienio kalbos ţodyną. Studentas siedamas sąvokas sistemina ţinias apie būsimą darbą ir verslą, prekės ţenklo svarbą sėkmingam verslui, geba pristatyti įsivaizduojamą prekę ar paslaugą, kaimo turizmą, kalbėti apie ekologiško ţemės ūkio svarbą. Sąvokų ţemėlapis padeda jam pamatyti prasmingus ryšius tarp visų tų ţodţių ir sąvokų. Sąvokų ţemėlapio studijų metodo taikymas. Sąvokų ţemėlapis taikomas studentams dirbant porose analizuojant šias temas: Darbas ir karjera; Maisto produktai ir jų sudėtis. Maitinimo verslas; Meniu sudarymo principai; Maisto produktų gamybos technologinis procesas. Jiems nurodomas parinktas esminis ţodis arba sąvoka. Studentai atlikdami uţduotį turi paţymėti centrą, kur bus sąvokos pavadinimas, nubrėţti atsišakojusias dalis esminius sąvokos poţymius ir susieti esminius poţymius su sąvoka. Brėţinyje jie pavaizduoja jungtis dalių, kurie parodo įvairių poţymių ryšius. Sudarius sąvokų ţemėlapį, poros jungiasi į grupes, aptaria. Grupės atstovas turi pristatyti rezultatus, o dėstytojas apibendrindamas atkreipia dėmesį į klaidas, komentuoja. Diskusija metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas Diskusija pasirinkta, nes studentai gali pasidalinti savo idėjomis ir nuomonėmis, išryškėja jų nuomonių įvairovė. Šis metodas moko argumentuoti pateiktą nuomonę ar faktus ir lavina kalbą. Diskusija maţose grupėse paskatina visus įsitraukti į ją, moko atidţiai išklausyti kito ţmogaus nuomonę ir prieiti prie tam tikrų sprendimų ar išvadų. Diskusijos metodo taikymas. Diskusija taikoma pradedant šias naujas temas: Genetiškai modifikuoti produktai (Maisto produktai ir jų sudėtis); Sveika mityba prieš greitą maistą (Maitinimo verslas); Kitų šalių virtuvių ypatumai (Meniu sudarymo principai) siekiant sudominti studentus. Taip pat gali būti taikoma grupių diskusija, po kurios jos pristato bent vieną savo idėją. Idėjos yra palyginamos ir analizuojamos, tokiu būdu išdėstoma nauja medţiaga. Abipusis mokymasis metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Šis metodas pasirinktas, nes mokant kitus, studentas lengviau išmoksta pats. Jis privalo išanalizuoti informaciją, išaiškinti ją kitiems, pagrįsti, atsakyti į klausimus. Abipusis mokymasis ugdo studento atsakomybę, kadangi grupės nariai turi suprasti ir išmokti pateiktą informaciją. Abipusis mokymasis metodo taikymas. Abipusis mokymasis taikomas analizuojant temas: Maisto produktai ir jų sudėtis, Maisto produktų gamybos technologinis procesas, kadangi studentai turės atlikti daug analitinio skaitymo. Šis metodas paįvairins darbą ir jis taikomas siekiant paskatinti studentus įsigilinti į pateiktą medţiagą ir lavinti kalbą bei bendravimo įgūdţius. Minčių lietus metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Minčių lietus metodas yra spontaniškumo sisteminimo priemonė, taigi tai yra tinkamas metodas jauniems ţmonėms atgaivinti ţinias, prisiminti savo patirtį, 13

14 nesibaiminti pateikti originalių idėjų. kadangi minčių kokybė nevertinama. Tačiau vėliau apibendrinant ir analizuojant idėjas, studentas turi galimybę pamatyti jų realizavimo galimybes ir kritiškai paţvelgti į išsakytas mintis. Šis metodas plėtoja spontaniškas ir asociatyvines idėjas, o taip pat stimuliuoja kūrybinį mąstymą, taip reikalinga šiuolaikiniam pasaulyje. Minčių lietus metodo taikymas. Šis metodas taikomas pradedant naują temą apie darbo motyvaciją (Darbas ir karjera ) ir norint suţinoti, ką studentai mano apie sveiką gyvenseną (Maitinimo verslas), siekiant sudominti studentus išsakyti visas įmanomas idėjas ir nuomonę. Vyksta intensyvus proto šturmas ir studentas yra priverstas prisiminti kuo daugiau ţodţių, kad išreikštų savo mintis, dėl to lavinami kalbos įgūdţiai, plečiamas ţodynas. Literatūros šaltinių paieška metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Literatūros šaltinių paieška metodas pasirinktas, kadangi rengiant įvairius darbus studijų proceso metu, studentams būtina yra išmokti atlikti ir taikyti literatūros ir informacijos šaltinių paiešką. Siekiama, kad studentai gebėtų atlikti informacijos išteklių paiešką bibliotekoje, internete, Lietuvos duomenų bazėse. Literatūros šaltinių paieška metodo taikymas. Šis metodas padės studentams pasirengti diskusijai apie nacionalinės ir kitų šalių virtuvių ypatumus ir paruošti pranešimą apie maisto produkto gamybos technologinį procesą. Rengiant pranešimą studentas turės remtis naujausiais informacijos šaltiniais, papildyti savo darbą nepasenusiais faktais, pavyzdţiais. Mokslinė chronologinė analizė metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Mokslinė chronologinė analizė metodas padeda įgyti sisteminių ţinių, chronologiškai išanalizuoti tiriamus faktus (laikotarpius, datas). Ugdo gebėjimą dirbti su literatūros šaltiniais, nuosekliai ir kritiškai analizuoti bei sieti ir apibendrinti kultūros istorijos medţiagą. Mokslinė chronologinė analizė studijų metodo taikymas. Mokslinė chronologinė analizė metodas taikomas, kai studentai analizuoja kultūros istorinės raidos pagrindines epochas ir jų bruoţus. Skiriama uţduotis, kurioje nurodoma surasti ir įrašyti tikslias istorines datas ar faktus, kurie nulėmė svarbiausius istorijos ar ţmonijos pasaulėţiūros pokyčius. Studentas dirba savarankiškai su literatūros šaltiniais ir kitais informacijos šaltiniais, kryptingai domisi ir įgyja sisteminių dalyko ţinių. Probleminis dėstymas/ pokalbis metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Probleminis dėstymas/ pokalbis metodas suteikia galimybę studentams aktyviai dalyvauti mokymo metu. Uţtikrinama aktyvi sąveika tarp dėstytojo ir studentų. Sudaromos sąlygos įgyti socialinių įgūdţių: įsiklausyti į kito nuomonę, tobulinti bendravimo įgūdţius. Ţinios įsisavinamos svarstant, analizuojant teorines /praktines problemas, ieškant jų sprendimo būdų. Studentas skatinamas kritiškai mąstyti ir argumentuotai reikšti savo mintis. Probleminis dėstymas/ pokalbis studijų metodo taikymas. Probleminis dėstymas/ pokalbis metodas taikomas, nagrinėjant su kultūrų įvairove, procesais bei tarpkultūrine komunikacija susijusias temas (problemas). Dėstytojas formuluoja teminį (probleminį) klausimą pvz.: apie kultūros sampratų įvairovę, kultūros tyrimo modelius, tarpkultūrinės komunikacijos problemas ir pan. Pateikia kelis skirtingus (prieštaraujančius) poţiūrius ar autoritetingas specialistų nuomones, pagrįstas svarbiais tyrimais. Studentai paskaito tekstus (ištraukas), kurie atspindi šiuos poţiūrius ar nuomones. Perskaitę tekstą, jie sprendţia, kuris poţiūris yra priimtinas ir kritiškai argumentuodami pagrindţia savo nuomonę. Dėstymo metu akcentuojamas problemos istorinis suvokimas, idėjų analizė ir galimi jų aiškinimo bei sprendimo būdai. Diskusija metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Diskusijos metu studentai mokosi aiškiai ir tiksliai reikšti savo mintis, pateikti savo idėją, kritikuoti ir pamaţu artėti prie teisingiausio sprendimo. Nuomonių susidūrimas skatina ieškoti naujos informacijos, kartais net keisti savo mąstyseną. Diskusija studijų metodo taikymas. Diskusija metodas taikomas, analizuojant kultūrinius skirtumus, apibūdinant savos ir kitų kultūrų (pvz.: papročių, tradicijų, normų) supratimą. Numatyta tema studentai iš anksto perskaito tam tikrą literatūrą ar tekstą, stebi filmą. Studentai surenka reikalingą medţiagą diskusijai. Diskusijos metu jie bendrauja tarpusavyje. Dėstytojas stebi ir netiesiogiai jai vadovauja, reziumuoja, sprendţia ginčus. Diskusija ugdo sugebėjimą kritiškai mąstyti, skatina pagrįsti savo nuomonę, susitelkti prie svarbios problemos, tobulina tolerancijos įgūdţius. Atvejo analizės metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Atvejo analizės pasirinkimas grindţiamas tuo, kad studentai analizuodami situaciją, objektyviai įvertintų problemą ir pasiūlytų galimus sprendimo būdus, išskirtų esmines detales. Atvejo analizė metodo taikymas. Kalbant apie dabartinę lietuvių kalbos būklę, pateikiami klausimai: Koks pavojus šiandien kyla kalbai? Iš kur kyla grėsmė? Kokių priemonių turime imtis, kad išspręstume šią situaciją? Koks mano indėlis į lietuvių kalbos puoselėjimą? Studentai pateikia motyvuotus atsakymus. Analizuojant konkrečius atvejus pasikeičiama patirtimi. Euristinis pokalbis metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Pasirinkta, nes euristinis pokalbis artimas probleminiam, tačiau pasiţymi ryškiu euristinio metodo kūrybiniu pobūdţiu. Euristinis mokymas skatina nepasitenkinti ţinomais dalykais, o atkleisti naujas, neţinomas tiesas, idėjas. Euristinis mąstymas grindţiamas įţvalga, prognoze sprendimų ir jų patikrinimu. 14

15 Euristinis pokalbis metodo taikymas. Taikoma temose Darbas ir karjera. Euristiniam mokymui svarbu loginis įrodymas, tam gali būti taikoma indukcija, dedukcija, indukcija-dedukcija, analogija. Indukcija samprotavimo būdas, kai ištyrus objektus ir nustačius, kad jie turi tam tikrą savybę, daroma išvada, kad tą savybę turi visi tos klasės objektai. Dedukcija nuo bendro dėsnio, taisyklės einame prie dalies, atskirų reiškinių, faktų. Indukcinis-dedukcinis, kai tai pačiai temai taikomas ir indukcinis ir dedukcinis pagal situaciją ar vienu metu. Analogija kai dviejų daiktų panašumo poţymiais daromas samprotavimas, kad objektai panašūs ir kitais poţymiais. Kryţminė diskusija metodo pasirinkimo, diegimo pagrindimas. Metodo esmė pokalbis su pačiu savimi, leidţiantis įţvelgti du reiškinio aspektus ir išvengti vienpusiškumo. Pasirinktas šis metodas, nes ugdo bendruosius gebėjimus; moko parinkti faktus ir jais argumentuoti, moko kaip formuoti išvadas; Kryţminė diskusija metodo taikymas. Dirbdamas šiuo metodu, asmuo turi: suformuluoti klausimus, pasiruošti lentelę uţrašams, sudaryti argumentų sąrašą. Studentus galima skatinti naudoti rašant esė, rengiantis debatams, diskusijai. Dirbdamas šiuo metodu, asmuo turi: suformuluoti klausimus, pasiruošti lentelę uţrašams, sudaryti argumentų sąrašą. Studentus galima skatinti naudoti rašant esė, rengiantis debatams, diskusijai. Modulio aprašą parengė: Halina Klupšienė Stasė Trinkauskienė Vilma Gudţiūnaitė 15

16 Institucija: Vilniaus kolegija Fakultetas: Agrotechnologijų Studijų programos pavadinimas, kodas: Maisto produktų technologija, 653E42002 MITYBOS IR MAISTO CHEMIJOS MODULIO APRAŠAS Modulio pavadinimas Mityba ir maisto chemija Studijų pakopa Pirmoji, profesinio bakalauro Modulio grupė Studijų krypties Modulio tipas Privalomas Modulio įgyvendinimo forma Auditorinė (auditorinė, e. mokymasis) Studijų semestras 3 Kreditų 20 Modulio apimtis val.: 540 o kontaktinės val. 324 o savarankiško darbo val. 216 Koordinuojantis dėstytojas Romualda Marčenkovienė Modulio tikslas Suteikti ţinių apie pagrindinę maisto sudėtį, skirtingos kilmės maisto produktų sudėties specifiką, maisto junginių struktūrą, savybes, fizikinius cheminius pokyčius, įtaką vartotojo sveikatai, mitybos svarbą ţmogui, specifinių patiekalų gamybos technologijos ypatumus, siekiant ugdyti maisto chemijos, mitybos, patiekalų gamybos technologijų kompetencijas. Modulio anotacija Apţvelgiama maisto produktų sudėtis pagal jų cheminę prigimtį ir kilmę. Laboratoriniais tyrimais nustatoma maisto produktų cheminė sudėtis, svarbiausi fizikiniai cheminiai pokyčiai, taikant cheminius kokybinės ir kiekybinės analizės metodus. Analizuojama maisto priedai, skoninės medţiagos ir jų vartojimo nauda bei rizika. Analizuojama mitybos fiziologijos pagrindai, medţiagų apykaitos ir energijos organizme principai, mitybos skirtumai atskirais amţiaus tarpsniais. Apţvelgiama dietinių, pasaulio šalių, specifinių patiekalų gamybos technologiniai ypatumai. Būtinas pasirengimas modulio studijoms ir gretutiniai reikalavimai (jei yra) Tiksliųjų mokslų pagrindai, Chemija, Maisto produktų technologija, Saviugda ir komunikacija, Aplinkosauga ir darbo teisė 1. Programos studijų rezultatų sąsajos su modulio studijų s, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo Programos studijų Gebės taikyti ţaliavų, medţiagų, visų maisto produktų grupių gamybos ir jų saugos ir kokybės ţinias maisto technologiniuose procesuose. Modulio studijų Gebės klasifikuoti maisto pramonės ţaliavas, maisto produktų sudėties medţiagas pagal jų cheminę prigimtį ir kilmę pagrindţiant cheminėmis formulėmis. Gebės parinkti maisto priedus ir skonines medţiagas pagal jų funkcines savybes maisto produktams, įvertinti jų technologines savybes bei įtaką produkcijai. Temų pavadinimai Maisto ţaliavos ir produktai. Maisto produktų cheminė sudėtis. Maisto priedai Studijų vizualizacijos, grupinis darbas, analitinis pokalbis, aiškinamasis pasakojimas vizualizacijos, įtraukiančioji paskaita, literatūros šaltinių paieška Studentų pasiekimų vertinimo Aplankalas su integruotomis uţduotimis Kontrolinis darbas Testas 16

17 Paskaitos Praktikumai/ laboratoriniai d. Konsultacijos Visas kontaktinis darbas Programos studijų Gebės vertinti naudojamų ţaliavų, medţiagų, gaminių saugą ir kokybę maisto technologijoms. Modulio turinys Modulio studijų Gebės paaiškinti ţmogaus virškinimo organų fiziologiją, maisto medţiagų ir jų pakitimų įtaką ţmogaus gyvybinėms funkcijoms bei analizuoti atskirų organų funkcijų įtaką medţiagų apykaitai ir virškinimui. Gebės analizuoti naudojamų ţaliavų, maisto produktų sudėtį, kokybės rodiklius, ydas, maistinių medţiagų fizikinius cheminius pokyčius Gebės įvardinti ir analizuoti dietinės, vegetarų, skirtingo amţiaus ţmonių grupių, pasaulio šalių mitybos ypatumus ir taikyti profesinėje veikloje Gebės apskaičiuoti ir sudaryti paros maistinių medţiagų ir energijos normas Gebės sudaryti valgiaraštį pagal pateiktą uţduotį Temų pavadinimai Mitybos fiziologija Maisto medţiagų virškinimo procesai Maistinių medţiagų ir energijos normos bei energijos apykaita Maisto produktų cheminė analizė. Maisto produktų fizikiniai cheminiai kokybės rodikliai Dietos. Dietų charakteristikos ir modifikacijos. Dietinio maisto gamybos ir patiekimo savitumai. Vegetarų tipai ir jų mityba Įvairaus amţiaus ir ţmonių grupių mityba Europos tautų mityba. Pasaulio šalių ţmonių mityba Racionalios ir sveikos mitybos principai ir teorijos Tipiniai valgiaraščiai. Jų sudarymo ypatumai. Studijų grupinis darbas, problemų sprendimų vizualizacija rezultatų apipavidalinimas, analitinis pokalbis, aiškinamasis pasakojimas, modeliavimas vizualizacijos, įtraukiančioji paskaita, literatūros šaltinių paieška; grupinis darbas grupinis darbas, atvejo analizė diskusija,,minčių lietus literatūros šaltinių paieška literatūros šaltinių paieška, analitinis pokalbis, aiškinamasis pasakojimas analitinis pokalbis, aiškinamasis pasakojimas, rezultatų apipavidalinimas Kontaktinio darbo Studentų pasiekimų vertinimo Temų pavadinimai Savarankiško darbo Maisto ţaliavos ir produktai Maisto produktų cheminė sudėtis Maisto produktų cheminė analizė Maisto priedai Maisto produktų fizikiniai cheminiai kokybės rodikliai Mitybos fiziologija Maisto medţiagų virškinimo procesai Maistinių medţiagų ir energijos normos bei energijos apykaita Dietos. Dietų charakteristikos ir modifikacijos. Dietinio maisto gamybos ir patiekimo savitumai. Vegetarų tipai ir jų mityba

18 Paskaitos Praktikumai/ laboratoriniai d. Konsultacijos Visas kontaktinis darbas Kontaktinio darbo Temų pavadinimai Savarankiško darbo Įvairaus amţiaus ţmonių grupių mityba Europos tautų mityba Pasaulio šalių ţmonių mityba. 34 Racionalios ir sveikos mitybos principai ir teorijos Tipiniai valgiaraščiai. Jų sudarymo ypatumai Vertinimas Iš viso Praktinės uţduotys, praktikumai ir jų temos: 1. Bandinių ir mėginių paruošimas cheminei analizei. 2. Vandens savybių ir kokybės tyrimai. 3. Drėgmės kiekio nustatymas maisto produktuose. 4. Sausų medţiagų kiekio nustatymas maisto produktuose. 5. Baltymų savybių tyrimas. 6. Baltymų pokyčiai. 7. Riebalų savybių tyrimas. 8. Riebalų pokyčiai. 9. Lipidų kiekio nustatymas maisto produktuose. 10. Angliavandenių savybių tyrimas. 11. Angliavandenių pokyčiai. 12. Bendro mineralinių medţiagų (pelenų) kiekio nustatymas maisto produktuose. 13. Vitaminų kiekio nustatymas maisto produktuose. 14. Kokybinis vitaminų nustatymas maisto produktuose. 15. Maistinių rūgščių savybių tyrimas. 16. Rūgštingumo nustatymas maisto produktuose. 17. Maisto priedų savybių tyrimas. 18. Ekstraktyvinių medţiagų nustatymas maisto produktuose. 19. Pektininių medţiagų nustatymas vaisiuose. 20. Tanidinių medţiagų kiekio nustatymas. 21. Fizikinių cheminių kokybės rodiklių nustatymas maisto produktuose. 22. Sudaryti trikartinio maitinimosi reţimo valgiaraštį savaitei. 23. Vienos savaitės valgiaraštis darţelinukams. 24. Savaitinis valgiaraštis moksleiviui. 25. Valgiaraštis sergantiems cukriniu diabetu. 26. Vienos savaitės valgiaraštis sportininkui. 27. Valgiarašti savaitei vegetarams. 28. Sudaryti valgiaraštį pagyvenusiems ţmonėms. 29. Valgiaraštis gimtadienio vaišėms. 30. Savaitinio valgiaraščio sudarymas Agrotechnologijų fakulteto valgyklai. 31. Paskaičiuoti patiekiamų patiekalų maistines ir energines vertes (nurodomas vienas patiekalas). 32. Paskaičiuoti paruoštų dietinių šaltų ir karštų uţkandţių (pagal sudarytą sąrašą) mitybinę vertę. 33. Pagamintų dietinių sriubų ir pagrindinių padaţų energinės vertės skaičiavimas. 34. Kruopų, miltų, makaronų, varškės bei kiaušinių patiekalų maistinės ir energines vertės skaičiavimai. 35. Ţuvų ir neţuvinių jūros produktų patiekalai ir jų kaloringumo nustatymas. 36. Nustatyti pagamintuose dietiniuose patiekaluose iš mėsos ir mėsos produktų lipidų kiekius. 37. Įvairių amţiaus grupių ţmonių mitybai skirtų patiekalų maistinės ir energinės vertės paskaičiavimai 38. Išmokti pagaminti kitų šalių patiekalus pagal nacionalines tradicijas. 39. Įvertinti jusliniu metodu pagamintus patiekalus ir apskaičiuoti jų maistinę ir energinę vertę. Studentų konsultavimas vykdomas: el. paštu, Moodle sistemoje, telefonu, pagal Vilniaus kolegijoje skelbiamą konsultavimo tvarkaraštį. 18

19 Modulio studijų rezultatų pasiekimų vertinimas: Taikomas kriterinis ir kaupiamasis vertinimas. Remiantis Projekto veiklomis bus taikomas aplanko metodas. Pilnas modulio aplanko aprašas pateikiamas modulio išplėstinėje programoje. Vertinimo sudėtinės dalys 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus 2. Kontrolinis darbas, testas 3. Egzaminas, projekto gynimas arba aplanko pristatymas būtinai Baigiamasis įvertinimas Svoris proc. Koliagialus vertinimas Pastabos 30 Taip aplankalo turinys su integruotomis uţduotimis vertinamas ţodţiu, pokalbio metu 20 Taip vertinamos raštu pateiktos kontrolinio darbo uţduotys, vertinamas pateiktas testas 50 Taip egzaminas organizuojamas taikant testavimą. 100 Taip Studentų savarankiškas darbas ir vertinimas Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir 1. Aplankas su integruotomis uţduotimis įgyti ţinias ir gebėjimus: Į problemų sprendimą orientuota uţduotis Praktikumų / laboratorinių darbų analizė Rašto darbas su pristatymu Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras Atliekama savarankiško ir kontaktinio Atliekama savarankiško kontaktinio Atliekama savarankiško kontaktinio Atliekama savarankiško 3. Kita: Atliekama kontaktinio Kontrolinis darbas Atliekama kontaktinio ir ir Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* keliamo tikslo pasiekimas; problemos išsprendimo kokybė (teorinių ţinių pritaikymas, praktinių gebėjimų pritaikymas); nuoseklumas; logiškumas; argumentavimas. Atlikimas ir gynimas po kiekvieno darbo Raštvedybos reikalavimų laikymasis, tikslų ir uţdavinių formulavimas, apibendrinimas, darbas rengiamas vadovaujantis literatūros šaltinių apţvalga vertinama pagal parengtus vertinimo kriterijus arba taikoma vertinimo skalė. Studentai prieš uţduotis supaţindinami su vertinimo metodika. vertinama pagal parengtus vertinimo kriterijus arba taikoma vertinimo skalė. Studentai prieš uţduotis supaţindinami su vertinimo metodika. 19

20 Savarankiško darbo, studentų pasiekimų vertinimo formos ir Numatoma taikyti, vnt. Studento savarankiško darbo Vertinimo Uţduoties komentaras Testas Atliekama kontaktinio 4. Egzaminas Atliekama kontaktinio Apibendrinti uţduoties vertinimo kriterijai* vertinama pagal parengtus vertinimo kriterijus arba taikoma vertinimo skalė. Studentai prieš uţduotis supaţindinami su vertinimo metodika. Testą sudarys atviro ir uţdaro tipo klausimai, uţduotys, skirtingo sudėtingumo, nes remtasi taksonomijos metodika juos sudarant. Studentams pateikiamas klausimo atsakymo maksimalus įvertis ir vertinimo skalė. Pvz. Jei maksimalus balų 50, tai vertinimo skalėje bus: 10- Puiku, kai 50 balų. Neuţskaityta. Netenkina minimalių reikalavimų, kai 0-24 balai. Modulio studijoms rekomenduojamos literatūros sąrašas Autorius Privaloma literatūra BELITZ, Hans- Dieter; GROSCH, Werner; SCHIEBERLE, Peter SHERMAN, Henry Clapp ŠOSTAKIENĖ, Ilona; BLAZGIENĖ Jūratė GRUZDIENĖ, Dainora MIELKUVIENĖ, Birutė Papildoma literatūra TAMURA, Hirotoshi; EBELER, Susan; KUBOTA, Kikue WEIDEBORER, Martin EITELMILLER, Ronald; LEE Junsoo MORELLO, Michael; SHANIDI, Fereidon Pavadinimas Food Chemistry4 th Revised edition Leidimo vieta ir leidykla ar internetinė nuoroda Leidimo metai ISBN/ ISSN Berlin: Springer Chemistry of Food and Nutrition Memphis: General Books Maisto chemija I Kaunas: Kauno kolegijos dalis: mokomoji leidybos centras 68-0 knyga Maisto priedai Kaunas: Technologija Mitybos pagrindai Vilnius: Folium Food Flavor: Chemistry, Sensory Evaluation, and Biological Activity Mycotoxins in Foodstuff Vitamin E: Food Chemistry, Composition, and Analysis Free Radicals in Foods: Chemistry, Nutrition and Health USA Danvers: Rosewood Drive New York: Springer New York:Marcel Dekkerlne Washington:American Chemical Society Vnt. kolegijos bibliotekoje

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos

Technical Occurrence Report Form pildymo instrukcijos Šiose pildymo instrukcijose pateikiama informacija apie tai, kaip užpildyti Technical Occurrence Report Form d l pranešimų EASA apie techninius įvykius. Atsižvelgdami į informaciją, turimą pranešimo apie

More information

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ

OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ OLS sistema kalbos įvertinimui ir kalbos kursams internetu ATMINTINĖ Dotacijų gavėjams Europos Komisijos Online Linguistic Support, trumpiau vadinama OLS sistema, padeda Erasmus+ programos auks tojo mokslo

More information

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU

LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU Laboratorinis darbas KKL2 LAZERIO SU STRYPINIU IR PLOKŠČIUOJU LAZERINIU ELEMENTAIS SKAITMENINIS MODELIAVIMAS LASCAD PROGRAMŲ PAKETU 1. Darbo tikslai 1. Susipažinti ir išmokti modeliuoti naudojantis programine

More information

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPORTO RINKOS Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Straipsnyje analizuojama potencialių Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtra

More information

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje

Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje ISSN 1392-1258. EKONOMIKA. 2000 51 Užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodai ir jų taikymas Lietuvoje Juozapas Audvydas Staškevičius Profesorius technikos mokslų habilituotas daktaras Vilniaus Gedimino

More information

ATITIKTIES DEKLARACIJA

ATITIKTIES DEKLARACIJA ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas: Oxyline Sp. z o.o. ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Lenkija Pagaminimo vieta: ul. Pisudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland Gaminio pavadinimas: Filtruojantis respiratorius

More information

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва

Сборник статей 15-ой конференции молодых ученых Литвы «НАУКА БУДУЩЕЕ ЛИТВЫ», 4 мая 2012 г., Вильнюс, Литва LAIS TRANSPORTO INŽINERIJA IR VADYBA 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS straipsnių rinkinys, 2012 m. gegužės 4 d., Vilnius, Lietuva TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT

More information

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva

Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva ELEKTRONINIO VERSLO PLöTRA LIETUVOJE Audrius Mikalajūnas 1, Arnoldina Pabedinskait 2 Vilniaus Gediminimo technikos universitetas, LT-10223 Vilnius, Sauletekio al. 11, Lietuva E-mail: 1 audriukazzz@gmail.com,

More information

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA Verslo informacijos sistemų studijų programa Kodas 62103S138 VAIDA ČIMIELIŪTö MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS ELEKTRONINöS BANKININKYSTöS

More information

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ

VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ SRAUTŲ ANALIZĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS ANALIZĖ Vilnius, 2014 SUTRUMPINIMAI Sutrumpinimas AKSS DBVS ES KTP PĮ SĮSP VMS VMSA VT VTKS analizės dokumentas KPI Paaiškinimas

More information

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas

Priedas Nr. II-7. II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas lt Priedas Nr. II-7 II-7 Dirbanc iu ju skurdo situacijos vertinimas 7.1. Dirbančiųjų skurdo Lietuvoje empirinis vertinimas Individas yra laikomas skurstančiuoju dirbančiuoju, jeigu jis nurodo samdomą darbą

More information

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA. Diana JASTREMSKIENĖ ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA Diana JASTREMSKIENĖ APRŪPINIMO MAISTU UŽTIKRINIMO PROBLEMA BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE Magistrantūros studijų baigiamasis

More information

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje

7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje 7BP programos projekto ENERCOM tyrimų rezultatai Lietuvoje Doc. dr. Irina Kliopova Kauno technologijos universitetas (KTU) Aplinkos inžinerijos institutas (APINI) VII metinis Diskusijų Forumas Atliekų

More information

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE

LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE LEAN VADYBOS KONCEPCIJA IR TAIKYMAS ĮMONĖJE Egidijus ULECKAS Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakulteto Transporto vadybos katedros bakalaurantas 1. Įvadas Didžiuma įmonių,

More information

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( )

TURINYS. Dokumentų aplankas ( ) Logotipas 4-5. Bloknotai (A4, A5) ( ) Logotipo struktūra. Plakato šablonas ( ) STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007

ISSN VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA. T. 37 (59). 2007 FUNKCIONALUSIS MAISTAS IR JO VEIKLIOSIOS DALYS Dalia Sekmokienė 1,2, Algirdas Liutkevičius 2, Mindaugas Malakauskas 1 1 Lietuvos veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, 4781 Kaunas; tel. (8~37) 36 26 95;

More information

2 K a i m o p o l i t i k o s e v o l i u c i j a

2 K a i m o p o l i t i k o s e v o l i u c i j a 2 K a i m o p o l i t i k o s e v o l i u c i j a LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS Dalia Vidickienė Rasa Melnikienė KAIMO POLITIKOS EVOLIUCIJA MONOGRAFIJA Vilnius 2014 Įvadas 3 UDK 631.1+316.4

More information

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika

TURINYS Suvenyrai ir atributika Darbo skelbimas. Pranešimas spaudai. Prezentacija. Fotografijų stilistika STILIAUS GAIRĖS TURINYS Logotipas 4-5 Dokumentų aplankas (2014-2015) 24 Logotipo struktūra 6 Bloknotai (A4, A5) (2014-2015) 25 Logotipo atstumų struktūra 7-8 Plakato šablonas (2014-2015) 26 Logotipo minimalūs

More information

Naujosios ūkininkų kartos poreikiams pritaikytos kaimo politikos teoriniai pagrindai

Naujosios ūkininkų kartos poreikiams pritaikytos kaimo politikos teoriniai pagrindai ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2018, T. 17, Nr. 1/ 2018, Vol. 17, No 1, p. 54-67. Naujosios ūkininkų kartos poreikiams

More information

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1

More information

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI

ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES BIUDŽETUI ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. Nr. 20 (1). Research papers. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOJE ĮTAKA ŠALIES

More information

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS

AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN LEVEL IN DIET ON MILK YIELD AND OFFSPRING IN MINKS AUDINIŲ RACIONAS SU SKIRTINGU MAISTO MEDŽIAGŲ SANTYKIU Algirdas Januškevičius 1, Jurgis Kulpys 1, Jūratė Kučinskienė 2, Evaldas Šlyžius 3, Jakov Šengaut 4 1 Gyvūnų mitybos katedra, Lietuvos veterinarijos

More information

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė)

Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Mažylio maitinimas Mažylio maitinimas Parengė: Regina Rimkienė (Ugdymo inovacijų centro projektų koordinatorė) Regina Sabaliauskienė (Ugdymo inovacijų centro direktorė) Kūdikio iki 1 metų maitinimas. Naujausi

More information

p.12 p.30 p.4 Šalies hidrotechnikos perspektyvos Energijos kaupimas poreikiai ir idėjos Variacijos branduoline tema 2011 Nr. 3 (10) Energy world

p.12 p.30 p.4 Šalies hidrotechnikos perspektyvos Energijos kaupimas poreikiai ir idėjos Variacijos branduoline tema 2011 Nr. 3 (10) Energy world 2011 Nr. 3 (10) Energy world leidinys energetikos, automatizacijos, elek trotechnikos, šildymo, vėdinimo, elektronikos, valdymo sistemų IR žinių ekonomikos technologijų specialistams Šalies hidrotechnikos

More information

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos

Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos 2017 Turinys SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAI... 4 1. METODIKOS TIKSLAS IR PASKIRTIS...

More information

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)

BIODEGALAI. Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) BIODEGALAI Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument) Įžanga ES reikalavimai diegti ir plėtoti atsinaujinančių išteklių

More information

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu

Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Digital Garage: kaip pasiekti klientus internetu Galimybė laimėti nešiojamą kompiuterį! Source: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem Trumpai, ką veikiu 6 Metų darbo

More information

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL

Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL Dynamos LT GB MONTAVIMO INSTRUKCIJA NSTRUCTION MANUAL 1 274 Dynamos 24V= 90 Dynamos 230V= 94 325 185 2 3 4 5 6 7 2mm 9 8 10 11 LIETUVIŠKAI Pavara Švyturėlis Antena Fotoelementai Stulpelis Raktinis jungiklis

More information

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI JŲ GALIMAS POVEIKIS Aleksandro Stulginskio universitetas TVIRTINU: Prorektorius Romualdas Zemeckis 2016 m. mėn...d. ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS SRIČIŲ IŠORĖS IR VIDAUS RIZIKOS VEIKSNIAI, GRĖSMĖS IR KRIZĖS BEI

More information

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49.

ATASKAITA m. Sutartis Nr. 4F06-49. Tvirtinu Fizikos instituto direktorius dr. Vidmantas Remeikis 2010 m. m n. d. ATASKAITA IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ TERŠALŲ TYRIMAI, ĮVERTINIMAS IR PROGNOZö 2006 m. Sutartis Nr. 4F06-49. Fizikos institutas LT-02300

More information

SMV Vector dažnio keitiklis

SMV Vector dažnio keitiklis SMV Vector dažnio keitiklis Flexible, simple, economical Lankstus, paprastas ekonomiškas SMVector NOW AVAILABLE WITH WASHDOWN ENCLOSURE AND MULTIPLE COMMUNICATION OPTIONS! SMV NEMA 4X (IP65) SMV NEMA 1

More information

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA

POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA POLITINĖREKLAMA IR ŽINIASKLAIDOS KORUPCIJA Rytis Juozapavičius, Transparency International Lietuvos skyrius Kodėl dalis žiniasklaidos yra pasiruošusi skelbti kad ir paties Velnio politinęreklamą 1? Taip

More information

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai

Sertifikatas. dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo. instaliacijai TÜV quality&safety Vd TÜV Sertifikatas dėl statybinės detalės pripažinimo ženklo suteikimo instaliacijai Remiantis 2012-03-29 TÜV Rheinland statybinių detalių tikrinimu ir ataskaita pareiškėjui, firmai

More information

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004

SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2004 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Publications of the National Public Health Institute B 4/2005 Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Artūras Katvickis Aušra Šačkutė Ville Helasoja Laura

More information

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES

REVIEW OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN MODERN HYDRAULIC DRIVES MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS SCIENCE FUTURE OF LITHUANIA ISSN 2029-2341 / eissn 2029-2252 http://www.mla.vgtu.lt Vaizdų technologijos T 111 Image Technologies T 111 STATYBA, TRANSPORTAS, AVIACINĖS TECHNOLOGIJOS

More information

Golf. Golf, Golf Variant ir Golf Sportsvan 135 EUR* EUR 0,9 % Volkswagen Leasing. Dabar nuo. Mėnesinė įmoka nuo

Golf. Golf, Golf Variant ir Golf Sportsvan 135 EUR* EUR 0,9 % Volkswagen Leasing. Dabar nuo. Mėnesinė įmoka nuo Gof. Mėnesinė įmoka nuo 135 EUR* Dabar nuo 16 386 EUR Vokswagen Leasing 0,9 % Gof, Gof Variant ir Gof Sportsvan pasirengęs visiems gyvenimo iššūkiams. metinė kintama paūkanų norma + 6 mėn. EURIBOR Gof.

More information

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA Veterinarijos fakultetas Dovilė Stancevičienė Pagrindinių maisto alergenų ir laktozės tyrimai valgomuosiuose leduose Major food allergens

More information

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v

UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT Kaunas  Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v UAB Baltic Car Equipment Pramonės pr. 103, LT-50300 Kaunas www.bce.lt Transporto valdymo ir kontrolės sistema (versija v.1.15.2.0) @ UAB Baltic Car Equipment Kaunas 2011 ĮŽANGA Tobulėjant naujoms technologijoms,

More information

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33)

RESTORANŲ NAUJIENOS. Vyno dienos Nr. 1/2010 (33) Nr. 1/2010 (33) Leidinys viešojo maitinimo, viešbučių ir pramogų srities specialistams www.restoranuverslas.lt Leidinio kaina 4.99 Lt ISSN 1822-3168 leidinio partneris: VISOS LIETUVOS RESTORANAI, KAVINĖS,

More information

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. Neringa Grinytė

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS. Neringa Grinytė 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTAS AVIACIJOS TECHNOLOGIJŲ KATEDRA Neringa Grinytė ELEKTROMAGNETINĖS SITUACIJOS KYVIŠKIŲ AERODROME TYRIMAS ELECTROMAGNETIC

More information

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai?

Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Konferencija 15 m. distancija ir nauji iššūkiai žiedinės ekonomikos link, Šiauliai. Ekologinės planetos ribos: kodėl (ar) svarbūs mūsų vartojimo įpročiai? Dr. Renata Dagiliūtė Vytauto Didžiojo universitetas

More information

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI

GWS Professional LVI LVI LVI LVI LVI LVI OBJ_DOKU-27509-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 10:36 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 0B9 (2013.08) O / 260 EURO GWS Professional

More information

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ EROZIJA IR JOS TYRIMO PRIETAISAS SPARK PLUG EROSION IN SI ENGINE AND EROSION TEST DEVICE. Audris Šimakauskas. ISSN 1392-1134 Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslo darbai, 2012, 44 (1-3), 61-71 Research papers of Aleksandras Stulginskis University, 2012, vol 44, no 1-3, 61-71 VIDAUS DEGIMO VARIKLIO ŽVAKIŲ

More information

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one vartotojo vadovas hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čia pateikta informacija gali b ti keičiama be persp jimo. Atgaminimas,

More information

VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ PASKIRSTYMAS m.

VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ PASKIRSTYMAS m. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 22. VILNIUS, 2003 143 HABIL. DR. VYTAUTAS MERKYS Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos mokslų akademija VILNIAUS VYSKUPIJOS KUNIGŲ TAUTYBĖ IR JŲ

More information

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga)

Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) ISSN 1392-0227. MAISTO CHEMIJA IR TECHNOLOGIJA. 2006. T. 40, Nr. 1 Bacillus cereus maisto produktuose ir jų nustatymo metodai (apžvalga) J. Šalomskienė KTU Maisto institutas, Taikos pr. 92, LT-51180, Kaunas;

More information

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8

Ekonomikos biuletenis 2016 / 8 Ekonomikos biuletenis 206 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 3 Ekonominė veikla 5 4 Kainos ir sąnaudos 20 5 Pinigai ir kreditas 25 6 Fiskalinė

More information

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ.

Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS KOREGUOJANT VAIKŲ IDIOPATINĘ SKOLIOZĘ IR PLOKŠČIAPĖDYSTĘ: ATVEJO ANALIZĖ. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Kineziterapijos nuolatinių studijų programa, IV kursas Šarūnė Valančienė KINEZITERAPIJOS METODŲ VEIKSMINGUMAS

More information

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai

MANO VOLVO ŽURNALAS KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ. ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai MANO VOLVO ŽURNALAS 2016 m. KOSMOPOLITIŠKOJI TRUMSĖ Pajuskite magnetinę užšalusios šiaurės trauką ŽMONIŲ BENDRADARBIAVIMAS GYVAI Kodėl žmonės yra svarbūs skaitmeninio amžiaus automobilių kūrėjai SUSTOKITE,

More information

Curriculim Vitae. 5. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal 5 balų sistemą (1- pagrindai, 5 - puikiai)

Curriculim Vitae. 5. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal 5 balų sistemą (1- pagrindai, 5 - puikiai) Curriculim Vitae 1. Pavardė: Paulauskas 2. Vardas: Vytautas 3. Gimimo data: 1950.10.31 4. Išsilavinimas: Aukštasis Institucija Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: [ Data: nuo-iki ] Kaliningrado aukštoji

More information

FOREVER PRODUKTAI 2012

FOREVER PRODUKTAI 2012 FOREVER PRODUKTAI 2012 Gėrimai 15 Aloe Vera sultys Tai maisto papildas, kurį sukūrė pati gamta, o žmogaus rankos padėjo pasiekti mus. Šios sultys pagamintos tik iš vidinės alavijų lapų dalies ir jose išsaugotos

More information

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos ISBN 978-609-454-113-1 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2014 UAB Vitae Litera, 2014 Botulizmo profilaktikos ir kontrolės metodinės rekomendacijos

More information

Naujos atominės elektrinės projekto eiga

Naujos atominės elektrinės projekto eiga Naujos atominės elektrinės projekto eiga Konferencija Nepriklausoma energetika-stipri ekonomika 2011 11-10 Dr. Rimantas Vaitkus Generalinis direktorius UAB Visagino atominė elektrinė Turinys Energijos

More information

MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VILNIUS 2017

MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VILNIUS 2017 MIDO VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS A U G A L Ų V E I S L I Ų Ū K I N I O V E R T I N G U M O 2016 M E T Ų T Y R I M O D U O M E N Y S VILNIUS 2017 2 P R A T A R M Ė Šiame

More information

WELCOME TO ŠIAULIAI UNIVERSITY

WELCOME TO ŠIAULIAI UNIVERSITY WELCOME TO ŠIAULIAI UNIVERSITY GENERAL INFORMATION Application Deadlines Autumn semester - June 1st Spring semester - November 1st Academic calendar Autumn: from September 1st to December 20th Spring:

More information

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110.

ŠKODA. Combi 4x4. Vmax km/h km/h s 7,4 8,5. Vid. sąn. CO2 l/100 km g/km. Variklis 7A EU 6 6A EU TDI CR DPF 110. ŠKODA OCTAVIA 5E35PD 5E358C ŠKODA Octavia Laurin & Klement Varikli kw (18 AG) DSG 2. TDI CR DPF 11 kw (15 AG) DSG 7A EU 6 6A EU 6 Vid. ąn. CO2 5,8 133 4,6 119-1 7,4 8,5 231 215 L& K 25.835 27.66 5E55PD

More information

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS

PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS ISSN 1822-4539 PASAULIO SUTVĖRIMO VAIZDINIAI KONCEPTUALAUS MĄSTYMO MITINIS PAMATAS Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius El. paštas: liaudies.kultura@llkc.lt Straipsnio

More information

MAŽYLIS (III ir IV klasės)

MAŽYLIS (III ir IV klasės) 2002 m. konkurso užduočių sąlygos MŽYLIS (III ir IV klasės) KLUSIMI PO 3 TŠKUS M1. pskaičiavę 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2, gausime 0 2 4 12 E 20 M2. Žemiau matome kengūros mozaiką be vieno kvadratėlio.

More information

Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort

Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort ISSN 9-7 MECHANIKA 7 Nr(65) Analytical and experimental studies on active suspension system of light passenger vehicle to improve ride comfort M Senthil kumar*, S Vijayarangan** *Faculty of Mechanical

More information

Automobilis, kuris niekada neapvils

Automobilis, kuris niekada neapvils Automobilis, kuris niekada neapvils Galingo visureigio Grand Vitara 2,4 l variklis ir patikima pavarų dėžė išplečia maršruto planavimo galimybes. Norite važiuoti asfaltuotu greitkeliu ar kaimo žvyrkeliu?

More information

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units

VEKA. Oro tiekimo agregatai. Air handling units. Lüftungsgeräte. Приточные агрегаты. Air handling units Oro tiekimo agregatai Lüftungsgeräte Приточные агрегаты Mažas triukšmo lygis Reguliuojamo greičio ventiliatorius (įtampos keitimas) Elektrinis arba vandeninis šildytuvas Lengvai nuimamas dangtis patikrinimui

More information

Audi Q5. Modelio kainoraštis. Techninė informacija. Įranga. Matmenys

Audi Q5. Modelio kainoraštis. Techninė informacija. Įranga. Matmenys Audi Q5 Modelio kainoraštis Techninė informacija Įranga Matmenys Audi Q5 Kainos galioja nuo 01.01.2018. Cilindrai / tūris (cm 3 ) kw / AG Vidut. CO 2 (g/km) Kaina, EUR (be PVM) Kaina, EUR (su PVM) 2.0TFSI

More information

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija

Assembly instruction/ Surinkimo instrukcija POPULR PLUS W ssembly instruction/ Surinkimo instrukcija Model W07 Model W0 Model W Model W EN Dear Customer! May we congratulate you on your new Greenhouse. We feel sure that by following the detailed

More information

ASTM INTERNATIONAL Manual. Maintenance Coatings for Nuclear Power Plants 2 nd Edition

ASTM INTERNATIONAL Manual. Maintenance Coatings for Nuclear Power Plants 2 nd Edition ASTM INTERNATIONAL Manual Maintenance Coatings for Nuclear Power Plants 2 nd Edition Compiled by ASTM Subcommittee D33.10 on Protective Coatings Maintenance Work for Power Generation Facilities Maintenance

More information

BELLEVUE COLLEGE. Bellevue GR Whitworth Bellevue GR Whitworth ACCOUNTING - IBIT ACCT 240 BU 248 ACCT 101, 102, 135, 172, 225, 234, 245, 250, 260, 285

BELLEVUE COLLEGE. Bellevue GR Whitworth Bellevue GR Whitworth ACCOUNTING - IBIT ACCT 240 BU 248 ACCT 101, 102, 135, 172, 225, 234, 245, 250, 260, 285 BELLEVUE COLLEGE Bellevue GR Whitworth Bellevue GR Whitworth ACCOUNTING - IBIT ACCT 240 BU 248 ACCT 101, 102, 135, 172, 225, 234, 245, 250, 260, 285 ACCOUNTING - TRANSFER ACCT& 201+202 BU 230 ACCT& 203

More information

THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS BIOETANOLIO DEGALŲ ĮTAKA TRAKTORIAUS VARIKLIO IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SUDĖČIAI

THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS BIOETANOLIO DEGALŲ ĮTAKA TRAKTORIAUS VARIKLIO IŠMETAMŲJŲ DUJŲ SUDĖČIAI ISSN 1392-1134 Žemės ūkio inžinerija, Mokslo darbai, 2013, 45(1) Agricultural Engineering, Research Papers, 2013, Vol. 45, No 1 THE IMPACT OF BIOETHANOL FUEL ON AGRICULTURAL TRACTOR ENGINE S EXHAUST GAS

More information

KF T120. Kitchen fans. Virtuviniai ventiliatoriai. Wentylatory kuchenne. Кухонные вентиляторы KITCHEN FANS

KF T120. Kitchen fans. Virtuviniai ventiliatoriai. Wentylatory kuchenne. Кухонные вентиляторы KITCHEN FANS Kitchen fans Virtuviniai ventiliatoriai Wentylatory kuchenne Кухонные вентиляторы Kitchen exhaust units are used for installation where the air is slightly greasy or the air temperature is up to 120 C.

More information

ATSISKLEISK PAVASARIUI! Plaukų ir dekoratyvinei kosmetikai bei parfumerijai nuolaidos iki 40 % www. drogas.lt

ATSISKLEISK PAVASARIUI! Plaukų ir dekoratyvinei kosmetikai bei parfumerijai nuolaidos iki 40 % www. drogas.lt ATSISKLEISK PAVASARIUI! Plaukų ir dekoratyvinei kosmetikai bei parfumerijai nuolaidos iki 40 % 03 29 04 17 www. drogas.lt -35% 12, 45 99 7 L ORÉAL PARIS Color Riche, lūpų dažai, įvairių spalvų MAYBELLINE

More information

Automotive Electrics And Electronics By Horst Bauer

Automotive Electrics And Electronics By Horst Bauer Automotive Electrics And Electronics By Horst Bauer If you are looking for a ebook by Horst Bauer Automotive Electrics and Electronics in pdf form, then you've come to right website. We furnish the complete

More information

Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā. Part of Statoil Fuel & Retail

Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā. Part of Statoil Fuel & Retail 1 Nemainīgi augsta degvielas kvalitāte Statoil DUS tīklā 2 Kas var notikt ar degvielu ceļā līdz tvertnei? 3 Kas var notikt ar degvielu? 4 Kas ir būtiskākais, lai uzturētu degvielas kvalitāti? 5 Dīzeļdegviela

More information

ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION. more than meets the eye. ASTM Committee E18.

ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION. more than meets the eye. ASTM Committee E18. ASTM International Committee E18 on SENSORY EVALUATION more than meets the eye www.astm.org High Standards for PERCEPTION Since 1960, on Sensory Evaluation has been promoting knowledge, stimulating research,

More information

VOLVO V60 KAINORAŠTIS

VOLVO V60 KAINORAŠTIS VOLVO V60 Šis kainoraštis panaikina visus prieš tai galiojusius kainoraščius. Gamykla pasilieka teisę keisti standartinę bei papildomą įrangą, kainas ir techninius duomenis, o taip pat nutraukti modelio

More information

ASSESSMENT OF CARGO FLOW COVERING TRANSPORT OF AUTOMOBILES VIA TERRITORY OF LITHUANIA

ASSESSMENT OF CARGO FLOW COVERING TRANSPORT OF AUTOMOBILES VIA TERRITORY OF LITHUANIA ENVIRONMENTAL ENGINEERING The 8 th International Conference May 19 20, 2011, Vilnius, Lithuania Selected papers ISSN 2029-7106 print / ISSN 2029-7092 online ISBN 978-9955-28-829-9 (3 Volume) ISBN 978-9955-28-827-5

More information

INVESTIGATION OF FLOWABILITY OF RAPESEED OIL AND DIESEL FUEL BLENDS IN WINTER CONDITIONS. Ilmars Dukulis, Aivars Birkavs, Gints Birzietis

INVESTIGATION OF FLOWABILITY OF RAPESEED OIL AND DIESEL FUEL BLENDS IN WINTER CONDITIONS. Ilmars Dukulis, Aivars Birkavs, Gints Birzietis ISSN 1392-1134 Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai 2010, 42 (2-3), 204 213 Research papers of Lithuanian University of Agriculture, 2010, vol 42, no 2-3, 204 213 INVESTIGATION OF FLOWABILITY

More information

South Carolina State University Program Enrollment Fall Semesters

South Carolina State University Program Enrollment Fall Semesters BS 520301 Accounting 144 125 128 113 100 84 62 49 52 42 899 89.9 BS 10102 Agribusiness 14 18 20 22 30 25 24 22 20 25 220 22.0 MBA 520101 Agribusiness & Entrepreneurship 11 10 12 17 13 9 20 26 29 31 178

More information

PASSENGER TRANSPORTATION STRATEGY OF SC LITHUANIAN RAILWAYS

PASSENGER TRANSPORTATION STRATEGY OF SC LITHUANIAN RAILWAYS Proceedings of the 6 th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2009 Vilnius Gediminas Technical University Transport Engineering Faculty J. Basanavičiaus g. 28 LT-03224, Vilnius, Lithuania http://www.vgtu.lt/english/editions

More information

DxC 700 AU Job Aid Booklet

DxC 700 AU Job Aid Booklet DxC 700 AU Job Aid Booklet For Training Purposes Only These job aids are shortened versions of procedures found in the references below. Information in the job aid is correct as of the date published.

More information

/Volumes/work-1/e+a projects/2015 Projects/15-02-013 The Metro On Manchester - Brentwood MO/02 Schematic Design/B. Drawings/A. Archicad Files/ 8019 FAWN CT MARY SUSAN WARD FA W N CO 8015 FAWN CT MALLORY

More information

Race Car Chassis: Design And Construction (Powerpro) By Forbes Aird

Race Car Chassis: Design And Construction (Powerpro) By Forbes Aird Race Car Chassis: Design And Construction (Powerpro) By Forbes Aird If looking for a book by Forbes Aird Race Car Chassis: Design and Construction (Powerpro) in pdf form, in that case you come on to right

More information

HYUNDAI I30 MANUAL REVIEW EBOOK

HYUNDAI I30 MANUAL REVIEW EBOOK 04 May, 2018 HYUNDAI I30 MANUAL REVIEW EBOOK Document Filetype: PDF 364.25 KB 0 HYUNDAI I30 MANUAL REVIEW EBOOK Hyundai i30 Workshop Manual Covers: For 2012-2016 models click here This workshop manual

More information

Vid. ŠKODA Octavia Combi. Active CO2. Variklis / transmisija. 63 kw (85 AG)

Vid. ŠKODA Octavia Combi. Active CO2. Variklis / transmisija. 63 kw (85 AG) ----------- ŠKODA Octavia Variklis / transmisija 5E3*C4 1.2 TSI 63 kw (85 AG) 5E3*B5 1. TSI 5E3*BD 1. TSI DSG 5E3*M5 1.4 TSI 11 kw (15 AG) 5E3*MD 1.4 TSI DSG 11 kw (15 AG) 5E3*P5 1.8 TSI 132 kw (18 AG)

More information

THE MALAYSIAN OIL SCIENTISTS & TECHNOLOGISTS ASSOCIATION (MOSTA)

THE MALAYSIAN OIL SCIENTISTS & TECHNOLOGISTS ASSOCIATION (MOSTA) THE MALAYSIAN OIL SCIENTISTS & TECHNOLOGISTS ASSOCIATION (MOSTA) Palm Oil Production: Best Practices Workshop 2017 Theme : BEST PRACTICES FOR QUALITY IMPROVEMENT: from FFB (fresh fruit bunch) to PPO (processed

More information

Industrial Maintenance. Belt Drives 2. Job Sheets - Courseware Sample F0

Industrial Maintenance. Belt Drives 2. Job Sheets - Courseware Sample F0 Industrial Maintenance Belt Drives 2 Job Sheets - Courseware Sample 36963-F0 Order no.: 36963-30 First Edition Revision level: 05/2015 By the staff of Festo Didactic Festo Didactic Ltée/Ltd, Quebec, Canada

More information

Electric Circuits/Introduction To Pspice (Addison- Wesley Series In Electrical And Computer Engineering) By James W. Nilsson, Susan A.

Electric Circuits/Introduction To Pspice (Addison- Wesley Series In Electrical And Computer Engineering) By James W. Nilsson, Susan A. Electric Circuits/Introduction To Pspice (Addison- Wesley Series In Electrical And Computer Engineering) By James W. Nilsson, Susan A. Riedel ECE Library ES-2001 - studylib.net - Circuits Introduction

More information

Class Schedule Fall 2017

Class Schedule Fall 2017 Class Schedule Fall 2017 For the most up to date schedules, please visit: http://classes.pencol.edu/fall2017 How to Read This Schedule See the example below. Please note: Classes for credit in this schedule

More information

Minutes of the second meeting Telsiai Education Centre, Telsiai/Lithuania, 14th 17th June 2012

Minutes of the second meeting Telsiai Education Centre, Telsiai/Lithuania, 14th 17th June 2012 Grundtvig Learning Partnership 2011-2013 Minutes of the second meeting Telsiai Education Centre, Telsiai/Lithuania, 14th 17th June 2012 Working Day 1, 13.06.2012: Representatives from all partner-institutions

More information

DOC / KM PEUGEOT OWNERS MANUAL

DOC / KM PEUGEOT OWNERS MANUAL 02 November, 2017 DOC / 90000 KM PEUGEOT OWNERS MANUAL Document Filetype: PDF 484.61 KB 0 DOC / 90000 KM PEUGEOT OWNERS MANUAL Browse vehicles from your smart phone or tablet by using our mobile website.

More information

MASRIA 2016 Chapter: SMART MOBILITY. Michael Paulweber / AVL

MASRIA 2016 Chapter: SMART MOBILITY. Michael Paulweber / AVL MASRIA 2016 Chapter: SMART MOBILITY Michael Paulweber / AVL CREATION OF ECSEL WORK PROGRAM 201x Paulweber Apr 2015 MASRIA 2016 - Smart Mobility No reproduction without consent of ECSEL Austria 2 MULTI

More information

Regional statistics on entrepreneurial activity 2016

Regional statistics on entrepreneurial activity 2016 Enterprises 2017 Regional statistics on entrepreneurial activity Establishments gross value of output grew in Half of the growth was generated in SMEs In, there were 357,000 enterprises operating in Finland.

More information

E-BOOK / PACKARD BELL ML61 MANUAL EBOOK

E-BOOK / PACKARD BELL ML61 MANUAL EBOOK 21 February, 2018 E-BOOK / PACKARD BELL ML61 MANUAL EBOOK Document Filetype: PDF 220.3 KB 0 E-BOOK / PACKARD BELL ML61 MANUAL EBOOK Packard Bell EasyNote EN ML61 drivere updatate zilnic. Unsubscribe from

More information

Solid State Relays, 3-phase

Solid State Relays, 3-phase PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH Solid State Relays, 3-phase Zero-Point switching, heatsink integrated Main Characteristics: Three-phase controlled Zero switching LED display Various connection

More information

Simulation of Gear Rattle to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel Engine Component Specification

Simulation of Gear Rattle to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel Engine Component Specification Purdue University Purdue e-pubs Publications of the Ray W. Herrick Laboratories School of Mechanical Engineering 11-20-2014 Simulation of Gear to Aid in the Development of Sound Quality Metrics for Diesel

More information

Dump Trucks (Machines At Work; Big Machines) By Jean Eick

Dump Trucks (Machines At Work; Big Machines) By Jean Eick Dump Trucks (Machines At Work; Big Machines) By Jean Eick Big Machines at Work - Series - The Child's World - Big Machines at Work. by Jean Eick. Learn about how these cool spinning, What do dump trucks

More information

GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA

GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2003. T. 24, p. 271-298. ISSN 0207-8694 GUDIŠKIŲ SENKAPIS GINTAUTAS ZABIELA Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų senkapiai yra svarbus šaltinis to laiko kaimui pažinti. Daugiau

More information

GLOBAL CERTIFICATION SCHEME FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

GLOBAL CERTIFICATION SCHEME FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS GLOBAL CERTIFICATION SCHEME FOR FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS Ensuring consumer trust in the supply of safe food and drink The FSSC 22000 Food Safety Management System provides a framework for effectively

More information

[E-BOOK] DE HONDA ACORD 1997 MANUAL

[E-BOOK] DE HONDA ACORD 1997 MANUAL 09 March, 2018 [E-BOOK] DE HONDA ACORD 1997 MANUAL Document Filetype: PDF 382.54 KB 0 [E-BOOK] DE HONDA ACORD 1997 MANUAL Is reading only for you who have obligation? That's it, a book to wait for in this

More information

Soy oil as fuel in a four stroke engine

Soy oil as fuel in a four stroke engine Soy oil as fuel in a four stroke engine Department of Production and Management Engineering Democritus University of Thrace V. Sofias Street, 67100, Xanthi GREECE xarapat@agro.duth.gr Abstract: - Due to

More information

Biodiesel: Growing A New Energy Economy By Greg Pahl

Biodiesel: Growing A New Energy Economy By Greg Pahl Biodiesel: Growing A New Energy Economy By Greg Pahl Biodiesel Growing A New Energy Economy - jrknet.de - online download biodiesel growing a new energy economy Biodiesel Growing A New Energy Economy Reading

More information

A2 units showing 90% conversion points (cp) January 2013 series

A2 units showing 90% conversion points (cp) January 2013 series A2 units showing 90% conversion points (cp) January 2013 series GCE Accounting F013/01 Company Accounts and Interpretation (A2) Raw 80 75 71 64 57 50 44 0 F014/01 Management Accounting (A2) Raw 120 112

More information