HELAIAN DATA KESELAMATAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HELAIAN DATA KESELAMATAN"

Transcription

1 Tarikh semakan Versi 2.0 BAHAGIAN 1. Pengenalan Bahan Kimia Berbahaya Dan Pembekal 1.1 Pengenalpastian produk Kod produk Nombor Pendaftaran REACH Produk ini ialah campuran. Nombor Pendaftaran REACH, lihat bahagian Kegunaan yang relevan yang dikenal pasti bagi bahan atau campuran serta penggunaan yang tidak dibenarkan Penggunaan-penggunaan yang dikenal pasti Bahan untuk digunakan dalam aplikasi optik Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penggunaan, sila rujuk portal Merck Chemicals ( 1.3 Butiran berkenaan pembekal helain data keselamatan Syarikat Merck KGaA * Darmstadt *Germany* Telefon: Jabatan Bertanggungjawab EQ-RS * Perwakilan serantau Merck Sdn. Bhd. (Co. No: ), No. 4, Jalan U1/26, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, Shah Alam, Selangor. Tel: Fax: Nombor telefon kecemasan Customer Call Centre: (Toll Free) BAHAGIAN 2. Pengenalan bahaya 2.1 Pengelasan bahan atau campuran Klasifikasi (PERATURAN (EC) Nombor 1272/2008) Ketoksikan organ sasaran khusus pendedahan berulang, Kategori 1, Penyedutan, Paru-paru, H372 Untuk teks penuh Penyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, sila lihat Seksyen 16. Halaman 1 daripada 14

2 Klasifikasi (67/548/EEC atau 1999/45/EC) Xn Memudaratkan R48/20 Untuk teks lengkap daripada frasa-frasa R yang telah disebut dalam Seksyen ini, rujuk kepada Seksyen Elemen label Melabel (PERATURAN (EC) Nombor 1272/2008) Piktogram bahaya Kata isyarat Bahaya Penyataan Bahaya H372 Menyebabkan kerosakan organ (Paru-paru) melalui pendedahan berpanjangan atau berulang. Pernyataan berjaga-jaga Pencegahan P260 Jangan sedut habuk. Tindakan P314 Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat: Pelabelan dikurangkan ( 125 ml) Piktogram bahaya Kata isyarat Bahaya Penyataan Bahaya H372 Menyebabkan kerosakan organ (Paru-paru) melalui pendedahan berpanjangan atau berulang. Mengandungi: Quarz, alveolengängig (<10 µm) 2.3 Bahaya Lain Tiada yang diketahui. Halaman 2 daripada 14

3 BAHAGIAN 3. Komposisi Dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia Berbahaya Sifat bahan kimia 3.1 Bahan Campuran sebatian bukan organik 3.2 Campuran Komponen berbahaya (PERATURAN (EC) Nombor 1272/2008) Nama Kimia (Kepekatan) No.-CAS Nombor pendaftaran Klasifikasi Quarz, alveolengängig (<10 µm) (>= 25 % - < 50 % ) *) Ketoksikan organ sasaran khusus pendedahan berulang, Kategori 1, H372 Bahan dengan had pendedahan tempat kerja Komuniti Chrom (>= 10 % - < 20 % ) *) *) Nombor pendaftaran tidak tersedia untuk bahan ini kerana bahan atau kegunaannya dikecualikan daripada pendaftaran mengikut Artikel 2 Peraturan REACH (EC) No 1907/2006, tan tahunan tidak memerlukan pendaftaran atau pendaftaran dibawa ke hadapan untuk tarikh akhir pendaftaran selepas itu. Untuk teks penuh Penyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, sila lihat Seksyen 16. Komponen berbahaya (1999/45/EC) Nama Kimia (Kepekatan) No.-CAS Klasifikasi Quarz, alveolengängig (<10 µm) (>= 25 % - < 50 % ) Xn, Memudaratkan; Xn; R48/20 Chrom (>= 10 % - < 20 % ) Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya menurut undang-undang Kesatuan Eropah. Untuk teks lengkap daripada frasa-frasa R yang telah disebut dalam Seksyen ini, rujuk kepada Seksyen 16. BAHAGIAN 4. Langkah-langkah pertolongan cemas 4.1 Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas Halaman 3 daripada 14

4 Selepas terhidu: udara segar. Hubungi pakar perubatan. Jika tersentuh dengan kulit: Tanggalkan semua pakaian yang tercemar oleh bahan ini dengan segera. Bilas kulit dengan air/ pancuran a Selepas terkena mata: bilas dengan air yang banyak. Pindahkan kanta sentuh. Selepas tertelan: segera, beri mangsa air untuk diminum (dua gelas paling banyak). Rujuk kepada doktor. 4.2 Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh Kami tiada keterangan mengenai sebarang simptom. 4.3 Tanda-tanda bagi mendapatkan rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang perlu BAHAGIAN 5. Langkah pemadaman kebakaran 5.1 Bahan pemadaman Bahan pemadam yang sesuai Serbuk khas melawan kebakaran logam, Tutup dengan pasir kering atau simen. Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai Buih, Air, Karbon dioksida (CO2) 5.2 Bahaya khusus yang timbul disebabkan bahan atau campuran ini Campuran dengan bahan-bahan mudah terbakar. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. 5.3 Nasihat untuk pemadam kebakaran Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran Pastikan anda memakai alat bantuan pernafasan serba lengkap semasa berada di kawasan berbahaya. Cegah dari terkena kulit dengan mengekalkan jarak yang selamat atau dengan memakai pakaian pelindung yang sesuai. BAHAGIAN 6. Langkah-langkah Perlepasan Tidak Sengaja 6.1 Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan Halaman 4 daripada 14

5 Nasihat untuk personel bukan kecemasan. Elakkan penjanaan dan menghidu habuk dalam apa jua keadaan. Elakkan terkena bahan. Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai. Kosongkan kawasan bahaya, patuhi prosedur kecemasan, rujuk pakar. Nasihat untuk penggerak balas kecemasan. Kelengkapan pelindung lihat seksyen Langkah-langkah melindungi alam sekitar Tiada langkah-langkah pencegahan khas diperlukan. 6.3 Kaedah Pembersihan/Kaedah Penyekatan Perhatikan batasan-batasan bahan yang mungkin (lihat seksyen 7 dan 10) Ambil kering. Lupuskan dengan cara yang betul. Bersihkan kawasan terlibat. Elakkan penjanaan habuk. 6.4 Rujukan kepada seksyen lain Indikasi tentang rawatan bahan buangan lihat seksyen 13. BAHAGIAN 7. Pengendalian dan penyimpanan 7.1 Pengawasan untuk pengendalian yang selamat Nasihat pengendalian yang selamat Perhatikan label langkah berjaga-jaga. Kawalan Kebersihan Tukar pakaian tercemar. Basuh tangan selepas bekerja dengan bahan. 7.2 Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian Keadaan-keadaan penyimpanan Tertutup rapat. Kering. Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang bagus. Pastikan terkunci atau dalam satu kawasan di mana hanya orang-orang yang layak atau dibenarkan boleh masuk. Suhu simpanan yang disyorkan lihat label produk. 7.3 Kegunaan akhir khusus Selain kegunaan yang disebut dalam seksyen 1.2. tiada kegunaan khas lain tercatat. BAHAGIAN 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri 8.1 Had-had kawalan Halaman 5 daripada 14

6 Quarz, alveolengängig (<10 µm) ( ) MY OEL kepekatan di udara 0.1 mg/m³ Sifat pendedahan: pecahan ternafaskan purata berpemberat lapan jam Mangan, Pulver ( ) MY OEL kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam Chrom ( ) MY OEL kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam Silicium ( ) MY OEL kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam 0.2 mg/m³ Dinyatakan sebagai: sebagai Mn 0.05 mg/m³ 0.01 mg/m³ 0.5 mg/m³ Dinyatakan sebagai: sebagai Cr 10 mg/m³ 8.2 Kawalan-kawalan pendedahan Kawalan Kejuruteraan Langkah-langkah teknikal dan operasi kerja yang betul patut diutamakan daripada kegunaan kelengkapan pelindung persendirian. Lihat seksyen 7,1. Langkah-langkah perlindungan individu Pakaian pelindung perlu dipilih secara khusus untuk tempat kerja, bergantung kepada kepekatan dan kuantiti bahan bahaya yang dikendalikan. Ketahanan kimia kelengkapan pelindung hendaklah ditanya pada pembekal masing-masing. Perlindungan mata/muka Cermin mata keselamatan Perlindungan tangan sentuhan penuh: Halaman 6 daripada 14

7 sentuhan percikan: Bahan sarung tangan: Ketebalan sarung tangan: Masa penembusan: Bahan sarung tangan: Ketebalan sarung tangan: Masa penembusan: Getah nitril 0.11 mm > 480 min Getah nitril 0.11 mm > 480 min Sarung tangan perlindungan yang akan digunakan perlu mematuhi pengelasan Perintah EC 89/686/EEC dan standard EN374 berkaitan, contohnya KCL 741 Dermatril L (sentuhan penuh), KCL 741 Dermatril L (sentuhan percikan). Masa penemuan yang dinyatakan di atas ditentukan oleh KCL dalam ujian makmal menurut EN374 dengan sampel bagi jenis sarung tangan yang disyorkan. Cadangan ini terpakai hanya pada produk yang tertulis dalam helaian data keselamatan, dibekalkan oleh kami dan untuk kegunaan tertentu. Apabila melarutkan dalam atau mencampur dengan bahan lain dan bawah keadaan yang berbeza dengan yang tertulis dalam EN374 sila hubungi pembekal sarung tangan yang diluluskan CE (contohnya KCL GmbH, D Eichenzell, Internet: Kelengkapan pelindung lain Pakaian pelindung Perlindungan Pernafasan diperlukan apabila habuk terjana. Jenis penapis yang disyorkan: Penuras P 2 (menurut DIN 3181) untuk partikel bahan berbahaya. Usahawan hendaklah memastikan penyenggaraan, pembersihan, dan ujian peranti pelindung pernafasan telah dijalankan mengikut panduan pengeluar. Langkah-langkah ini hendaklah didokumentasikan dengan betul. Kawalan-kawalan bagi pendedahan persekitaran Tiada langkah-langkah pencegahan khas diperlukan. BAHAGIAN 9. Sifat fizikal dan kimia 9.1 Maklumat tentang sifat asas fizikal dan kimia Bentuk serbuk Halaman 7 daripada 14

8 Warna kelabu Bau tidak berbau Ambang Bau ph Takat lebur Takat didih Takat Kilat Kadar Penyejatan Kemudahbakaran (pepejal, gas) Produk ini tidak mudah terbakar. Ujian N.1: Kaedah ujian untuk pepejal sedia terbakar. Had bawah peletupan Had atas peletupan Tekanan wap Ketumpatan wap relatif Ketumpatan Ketumpatan relatif Keterlarutan air di; pada 20 C tidak larut Pekali petakan (n-oktanol/air) Suhu pengautocucuhan Halaman 8 daripada 14

9 Suhu penguraian Kelikatan, dinamik Sifat ledak Tidak di klasifikasi sebagai mudah meletup. Sifat mengoksida tiada 9.2 Data lain tiada BAHAGIAN 10. Kestabilan dan kereaktifan 10.1 Kereaktifan Lihat seksyen Kestabilan kimia peka kepada udara Kemungkinan tindak balas berbahaya Kemungkinan tindak balas yang kuat dengan: Air, Asid keras, Klorin, Udara, Sulfur oksida, aluminum terserbuk, sebatian ammonium, sebatian halogen-halogen, Karbon dioksida (CO2) garam mineral, Kemungkinan pembentukan:, Hidrogen Tindak balas eksoterma dengan: halogen, Agen pengoksidaan, fosforus, nitrogen dioksida, hidrogen peroksida, alkali hidroksida, Hidrogen fluorida, natrium, xenon heksaflorida, halogen oksida 10.4 Keadaan untuk dielak Pendedahan kepada lembapan Bahan-bahan yang tidak serasi tiada maklumat tersedia 10.6 Produk penguraian yang berbahaya tiada maklumat tersedia Halaman 9 daripada 14

10 BAHAGIAN 11. Maklumat toksikologi 11.1 Maklumat tentang kesan toksikologi Campuran Ketoksikan akut secara oral Ketoksikan akut secara penyedutan Ketoksikan akut secara sentuhan kulit Kerengsaan kulit Kerengsaan mata Kepemekaan Kemutagenan Sel germa Kekarsinogenan Ketoksikan pembiakan Keteratogenisis Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu - Pendedahan tunggal Ketoksikan organ sasaran khusus pendedahan berulang Campuran mungkin menyebabkan kerosakan kepada organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang. Laluan-laluan untuk pendedahan: Penyedutan Organ-organ Sasaran: Paru-paru Bahaya aspirasi Halaman 10 daripada 14

11 11.2 Maklumat lanjut Ketoksikan kronik: Pneumokoniosis (silikosis) demam wasap logam selepas menghidu dalam kuantiti banyak. Menghidu debu harus dielakkan kerana walau hanya debu lengai boleh mengganggu fungsi organ pernafasan. Ciri-ciri bahaya lain tidak boleh dikecualikan. Guna berpandukan kebersihan industri dan amalan keselamatan yang baik. Komponen Quarz, alveolengängig (<10 µm) Chrom BAHAGIAN 12. Maklumat ekologi Campuran 12.1 Ketoksikan 12.2 Keselanjaran dan Keterdegradan 12.3 Keupayaan bioakumulatif Pekali petakan (n-oktanol/air) 12.4 Kebolehgerakan di dalam tanah 12.5 Keputusan PBT dan penilaian vpvb Bahan dalam campuran tidak memenuhi kriteria untuk PBT atau vpvb mengikut Peraturan (EC) No 1907/2006, Lampiran XIII, atau penilaian PBT/vPvB tidak dijalankan Kesan-kesan mudarat yang lain Pengeluaran ke persekitaran perlu dielakkan. Halaman 11 daripada 14

12 Komponen Quarz, alveolengängig (<10 µm) Chrom BAHAGIAN 13. Maklumat pelupusan Kaedah rawatan sisa Bahan buangan mesti dilupuskan mengikut Arahan pada buangan 2008/98/EC juga peraturan negara dan tempatan yang lain. Biarkan bahan kimia dalam bekas simpanan asal. Jangan dicampur dengan bahan buangan lain. Kendalikan bekas penyimpanan yang kotor seperti produk itu sendiri. Lihat untuk proses berkenaan pengembalian bahan kimia dan bekas penyimpanan, atau hubungi kami jika kamu mempunyai pertanyaan lanjut. Menurut Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005, sisa perlu dihantar ke premis yang ditetapkan untuk dikitar semula, pengolahan atau pelupusan. Sila hubungi Kualiti Alam untuk mendapat klasifikasi sisa dan pelupusan yang betul. BAHAGIAN 14. Maklumat pengangkutan Pengangkutan darat (ADR/RID) Tidak diklasifikasi sebagai berbahaya seperti dimaksudkan dalam peraturan pengangkutan. Pengangkutan laluan air pedalaman (ADN) Pengangkutan Udara (IATA) Tidak diklasifikasi sebagai berbahaya seperti dimaksudkan dalam peraturan pengangkutan. Pengangkutan laut (IMDG) Halaman 12 daripada 14

13 Tidak diklasifikasi sebagai berbahaya seperti dimaksudkan dalam peraturan pengangkutan Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC BAHAGIAN 15. Maklumat pengawalseliaan 15.1 Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk bahan dan campuran Undang-undang kebangsaan Kelas penyimpanan 6.1 D 15.2 Penilaian Keselamatan Bahan Kimia Untuk produk ini, penilaian keselamatan bahan kimia tidak dilakukan. BAHAGIAN 16. Maklumat lain Teks penuh Penyataan-H dirujuk di bawah seksyen 2 dan 3. H372 Menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang. Teks untuk frasa-frasa R dirujuk bawah judul 2 dan 3 R48/20 Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius menerusi pendedahan berpanjangan secara tersedut. Nasihat untuk latihan Sediakan maklumat, arahan dan latihan yang mencukupi untuk pengendali bahan ini. Melabel Piktogram bahaya Kata isyarat Bahaya Halaman 13 daripada 14

14 Penyataan Bahaya H372 Menyebabkan kerosakan organ (Paru-paru) melalui pendedahan berpanjangan atau berulang jika tersedut. Pernyataan berjaga-jaga Pencegahan P260 Jangan sedut habuk. Tindakan P314 Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat: Melabel (67/548/EEC atau 1999/45/EC) Simbol Xn Memudaratkan R - frasa 48/20 Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius menerusi pendedahan berpanjangan secara tersedut. S -frasa 22 Jangan menyedut habuk. Pelabelan dikurangkan ( 125 ml) Simbol Xn Memudaratkan R - frasa 48/20 Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius menerusi pendedahan berpanjangan secara tersedut. Mengandungi: Quarz, alveolengängig (<10 µm) Kunci atau petunjuk bagi singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan Singkatan dan akronim yang digunakan boleh dicari di Perwakilan serantau Merck Sdn. Bhd. (Co. No: ), No. 4, Jalan U1/26, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, Shah Alam, Selangor. Tel: Fax: Maklumat terkandung di sini adalah berdasarkan pengetahuan terkini kami. Ianya menyifatkan produk ini mengikut langkah berjaga-jaga keselamatan yang sesuai. Ianya tidak melambangkan satu jaminan terhadap sebarang sifat produk. Halaman 14 daripada 14

HELAIAN DATA KESELAMATAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN Tarikh semakan 11.10.2017 Versi 1.2 BAHAGIAN 1. Pengenalan Bahan Kimia Berbahaya Dan Pembekal 1.1 Pengenalpastian produk Nama produk Potassium hydrogen phthalate Volumetric standard, secondary reference

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN Tarikh semakan 23.02.2018 Versi 1.2 BAHAGIAN 1. Pengenalan Bahan Kimia Berbahaya Dan Pembekal 1.1 Pengenalpastian produk Nama produk Nombor Pendaftaran REACH Nombor pendaftaran tidak tersedia untuk bahan

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN ROHM AND HAAS MALAYSIA SDN BHD

HELAIAN DATA KESELAMATAN ROHM AND HAAS MALAYSIA SDN BHD HELAIAN DATA KESELAMATAN ROHM AND HAAS MALAYSIA SDN BHD Nama Produk: ACUSOL OP301 OPACIFIER Tarikh Diterbitkan: 29.01.2015 Tarikh Cetakan: 02.02.2015 ROHM AND HAAS MALAYSIA SDN BHD menggalakkan dan menjangka

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN * * *BAHAGIAN 1 PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL* * * Entegris, Inc. 129 Concord Road Building 2 Billerica, MA 01821 USA Telephone Number: +1-952-556-4181 Telephone Number: +1-800-394-4083

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN * * *BAHAGIAN 1 PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL* * * Entegris, Inc. 129 Concord Road Building 2 Billerica, MA 01821 USA Telephone Number: +1-952-556-4181 Telephone Number: +1-800-394-4083

More information

HELAIAN DATA KESELAMATAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN * * *BAHAGIAN 1 PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL* * * Entegris, Inc. 129 Concord Road Building 2 Billerica, MA 01821 USA Telephone Number: +1-952-556-4181 Telephone Number: +1-800-394-4083

More information

Lembaran Data Keselamatan

Lembaran Data Keselamatan BAHAGIAN 1: Pengenalpastian Pengenal pastian produk Nama Bahan AIR HP Sinonim AIR TERNYAHION; AIR GRED REAGEN; AIR PMFI-DI Kelas Bahan Kimia Air Kegunaan Produk buatan semikonduktor Kekangan Kegunaan Butir-butir

More information

Lembaran Data Keselamatan

Lembaran Data Keselamatan SEKSYEN 1: Pengenalpastian Pengenal pastian produk Nama Bahan Poco Grafit Grafit Sintetik - EDM Gred Huraian Produk Helaian Data Keselamatan ini meliputi Gred EDM berikut: EDM-AF5, EDM-4, EDM-3, EDM-2,

More information

Lembaran Data Keselamatan

Lembaran Data Keselamatan BAHAGIAN 1: Pengenalpastian Pengenal pastian produk Nama Bahan Penapis cecair dibasahkan dengan 60% Isopropil Alkohol Huraian Produk Produk ini telah diisi dengan 60% larutan Isopropanol, ditutup dan dimeteraikan

More information

Lembaran Data Keselamatan

Lembaran Data Keselamatan BAHAGIAN 1: Pengenalpastian Pengenal pastian produk Nama Bahan HCDS-HP Sinonim 1,1,1,2,2,2-HEXACHLORODISILANE; HEXACHLORODISILANE; DISILICON HEXACHLORIDE; SILICON CHLORIDE; Cl6Si2 Kelas Bahan Kimia silana

More information

Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial

Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Halaman: 1 / 8 Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial 1. PENGENALAN PRODUK DAN SYARIKAT Nama produk Spark Herbicide No. Pendaftaran LMRP.R1/2428

More information

Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial

Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Halaman: 1 / 8 Monsanto (Malaysia) SDN. BHD. Risalah Data Keselamatan Produk Komersial 1. PENGENALAN PRODUK DAN SYARIKAT Nama produk MON 79161 Kegunaan produk Racun herba

More information

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board

Item Bil Description of Works Remarks Main Switch Board Design Checklist Item Bil Description of Works Remarks A Main Switch Board 6 7 SPN MCCB tiada 0kA rating. Dengan itu tidak boleh digunakan dalam MSB berkadaran 0kA. Sekiranya SPN single phase diperlukan

More information

Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ) Frequently Asked Questions (FAQ) Q1 A1 Q2 A2 Q3 A3 Why does these 10 plazas are no longer receiving faulty SmartTAG for repair? To improve the efficiencies of our SmartTAG repair process, we would like

More information

PEPERIKSAAN JULAI 2010

PEPERIKSAAN JULAI 2010 POLITEKNIK KUCHING J ABA TAN UTERAAN MEKANIKAL PEPERIKSAAN JULAI 2010 PROGRAM: 11.15PG -1.15 PTG (2 JAM) SEMESTER: 5 (SELASA) KEPADA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

Free ebook. Cara penggunaan product

Free ebook. Cara penggunaan product Free ebook Cara penggunaan product BRUNEI Shampoo Premium Active Snow Foam - Pre wash Boleh digunakan dengan foam gun atau baldi. Sukatan bagi menggunakan (foam lance 32oz). Shampoo 35ml-45ml dan 900ml

More information

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN DIRECT DEBIT Dengan melengkapkan Kebenaran Direct Debit dan menerima Terma dan Syarat ini, Pemegang Akaun telah memberi kebenaran kepada pihak Bank untuk menguruskan dana

More information

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT

$'11,n n, Lffi MALAYSIA. PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr PERALATAN BINAAN BPD BPC APRIL 2OO9 2 JAM 30 MINIT $'11,n n, Lffi UNIVERSITI TTIII HUSSEIN ONN MALAYSIA PEPERIKSAAI\ AKHIR SEMESTER II sesr 200812009 NAMA MATA PELAJARAN KOD MATA PELAJARAN KURSUS TARIKH PEPERIKSAAN JANGKA MASA AIU{IL{N PERALATAN BINAAN

More information

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions.

INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions. INSTRUCTION: This paper consists of SIX (6) structure questions. Answer any FOUR (4) questions. ARAHAN: Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab mana mana EMPAT (4) soalan. QUESTION 1 SOALAN

More information

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only.

INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. SECTION A : 100 MARKS BAHAGIAN A : 100 MARKAH INSTRUCTION : This section consists of SIX (6) structured questions. Answer any FOUR (4) only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur.

More information

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD

OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD OPTIMIZATION ON FUEL GAS OPERATION FOR COMBINED CYCLE POWER PLANT MOHD IZAMUDDIN BIN MAHMUD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

PENGENALAN DRAF KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) KENDERAAN MEMBAWA BARANGAN BERBAHAYA (TAHUN 2015) 21 Januari 2016

PENGENALAN DRAF KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) KENDERAAN MEMBAWA BARANGAN BERBAHAYA (TAHUN 2015) 21 Januari 2016 PENGENALAN DRAF KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) KENDERAAN MEMBAWA BARANGAN BERBAHAYA (TAHUN 2015) 21 Januari 2016 BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structure questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

KUCHING. MEKANlKAL SULIT POLITEKNIK SULIT 8.30PG PG (2 JAM) TARIKH: 08 NOVEMBER 2010 (ISNIN) Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

KUCHING. MEKANlKAL SULIT POLITEKNIK SULIT 8.30PG PG (2 JAM) TARIKH: 08 NOVEMBER 2010 (ISNIN) Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. JABATAN POLITEKNIK KUCHING MEKANlKAL PROGRAM: SEMESTER: 3, 4 8.30PG 10.30 PG (2 JAM) TARIKH: 08 NOVEMBER 2010 (ISNIN) KEPADA =-'0 --. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu.

More information

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia

GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk. 20 pemenang bersama Watsons Malaysia GARNIER MALAYSIA Peraduan Menangi BMW Ice Watch bernilai RM500 setiap satu untuk Terma & Syarat: 20 pemenang bersama Watsons Malaysia 1) Penganjur & Kelayakan i. Peraduan ini dianjurkan oleh jenama Garnier

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. SECTION A: 60 MARKS BAHAGIAN A: 60 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab

More information

EMH 332 Applied Thermodynamics [Termodinamik Gunaan]

EMH 332 Applied Thermodynamics [Termodinamik Gunaan] UNIERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination Academic Session 2015/2016 December 2015 / January 2016 EMH 332 Applied Thermodynamics [Termodinamik Gunaan] Duration : 3 hours Masa : 3 jam Please check

More information

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018

ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH 1 MEI 2018 HINGGA 30 JUN 2018 STD 09/6/23 Mei 208 ULASAN UMUM BAGI DRAF MALAYSIAN STANDARDS YANG SEDANG DIBANGUNKAN, BAGI TEMPOH MEI 208 HINGGA 30 JUN 208 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Bersama-sama ini disertakan

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 a) Coal is one of the fuel types

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2009/2010 April 2010 EEM 253 REKABENTUK MEKATRONIK I Masa : 2 Jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka

More information

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab SEMUA soalan. QUESTION 1 SOALAN 1 C1 (a)

More information

versi Bahasa Malaysia

versi Bahasa Malaysia versi Bahasa Malaysia 1. Soju Entertainment Sdn. Bhd. (959742-T) 2. Soju (Kuala Lumpur) Sdn. Bhd. (1044892-V) 3.. Worldwide Platinum Records Sdn. Bhd. (938730-H) 4. Worldwide Platinum Holdings Sdn. Bhd.

More information

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI

PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI PERSOALAN PENDAHULUAN DALAM HPI ISTILAH Vorfrage Inziden Frage------ Jerman Questions Prealable---------- Prancis Incident Questions-----------Inggris Prelelabele Of Voorsequent Belanda Pengertian Persoalan

More information

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

JA606: VEHICLE DYNAMICS. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan struktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1

More information

M12 CDD. User Manual 操作指南 사용시주의사항 ค าส งเด ม

M12 CDD. User Manual 操作指南 사용시주의사항 ค าส งเด ม M12 CDD User Manual 操作指南 사용시주의사항 ค าส งเด ม 2 3 13 14 9 8 11 4 Remove the battery pack before starting any work on the machine. 进 기기를사용하지않을때는배터리를빼어두십시요. ถอดก อนแบตเตอร ก อนท จะเร มการใช งานใดๆ Keluarkan

More information

FABRICATION OF AIR-HYBRID ALL TERRAIN VEHICLES FRONT SUSPENSION SYSTEM LEONG GUO BANG

FABRICATION OF AIR-HYBRID ALL TERRAIN VEHICLES FRONT SUSPENSION SYSTEM LEONG GUO BANG i FABRICATION OF AIR-HYBRID ALL TERRAIN VEHICLES FRONT SUSPENSION SYSTEM LEONG GUO BANG A report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Diploma of Mechanical Engineering

More information

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN SISTEM PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN NURUL IZUWANI BINTI NASIR NOR SAMSIAH SANI Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Sistem Pengurusan Kolej Kediaman dibangunkan khas

More information

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT HYDROGEN GAS GENERATOR FOR DUAL FUEL ENGINE USING YULL BROWN METHOD AHMAD ZAKI BIN ZAIMANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG ii UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DEVELOPMENT

More information

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon: No Fax: Poskod: Bandar: Negeri:

Nama Syarikat: No. Pendaftaran: Tarikh Ditubuhkan : Aktiviti Utama Perniagaan: Alamat: No Telefon:   No Fax: Poskod: Bandar: Negeri: Wahai orang orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Agama Islam keseluruhannya [Dengan mematuhi segala hukum-hukum-nya]; dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh

More information

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIALIHAN (M & A) DALAM INSTITUTSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH Dr. Aznan Hasan President, Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS), Associate Professor, Institute

More information

EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas

EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Tambahan (KSCP) Sidang Akademik 2002/2003 April 2003 EAL 573/4 Kejuruteraan Lalu Lintas Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

More information

PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PELETUPAN) 2013 MINERAL DEVELOPMENT (BLASTING) REGULATIONS 2013

PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PELETUPAN) 2013 MINERAL DEVELOPMENT (BLASTING) REGULATIONS 2013 WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 21 November 2013 21 November 2013 P.U. (A) 343 FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PELETUPAN) 2013 MINERAL DEVELOPMENT (BLASTING) REGULATIONS

More information

EEK 468 ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES

EEK 468 ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2015/2016 Academic Session December 2015 / January 2016 EEK 468 ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES [MESIN DAN PACUAN ELEKTRIK] Duration 3 hours [Masa :

More information

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian

BAB 4 PENEMUAN KAJIAN. Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian BAB 4 PENEMUAN KAJIAN 4.1 PENDAHULUAN Bahagian ini pengkaji akan melaporkan hasil kajian mengikut persoalan kajian dalam Bab 1. Pada bahagian ini pengkaji melaporkan semua dapatan kajian, yang telah disusun

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND FABRICATE AL-QURAN AND BOOK RACK FOR UMP MOSQUE Saya, AMIR YUSRI MOHD YUSOF SESI PENGAJIAN: 2009/2010 mengaku membenarkan tesis

More information

PUBLIC GREATER CHINA FUND

PUBLIC GREATER CHINA FUND P-54 26 Oktober 2017 PUBLIC GREATER CHINA FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU

ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU ARC FLASH ANALYSIS STUDY IN INDUSTRY HARNA A/P ELAVARASU Report submitted in partial fulfillment of the requirements For the award of the degree of Bachelor of Electrical Engineering with Power System

More information

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN

KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN 2 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MULTIUSE TROLLEY KHAIRUL AZRI BIN NGADIMEN A report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the Diploma of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical

More information

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: DESIGN AND DEVELOPMENT OF 1-SEATED URBAN CAR CHASSIS USING ALUMINIUM SESI PENGAJIAN: 2010/2011 Saya, FAZLIANA BINTI FAUZUN (880216-01-5438)

More information

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND

PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PB-35 1 Jun 2017 PB ISLAMIC SMALLCAP FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM

OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM OPTIMAL LOCATION OF FACTS FOR ATC ENHANCEMENT BY USING SENSITIVITY ANALYSIS RAIMON OMAR AL SHAIKH SALEM A project report submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES:

AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: LEARNING OBJECTIVES: LERNING OUTCOMES: AKTA BAHAGIAN VII PENGENALAN: Dalam bab ini pelatih-pelatih akan dapat menjelaskan dan menghuraikan dengan terperinci langkah-lankah dan tindakan yang perlu diambil oleh mana-mana pihak pengurusan majikan

More information

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF)

PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PUBLIC ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY FUND (PUBLIC DANA EKUITI TERAJU ASIA ISLAMIK) (PIALEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public

More information

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PENTING / PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET PENDASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. LEMBARAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Lembaran Penerangan Produk ini bersamasama

More information

PANDUAN ASAS METATRADER 4

PANDUAN ASAS METATRADER 4 PANDUAN ASAS METATRADER 4 VERSI 1.0 YUSRI AHMAD Sebarang pertanyaan whatsapp +6012 2800 994 atau di www.mypips2010.com 1 Diharap dengan adanya panduan ringkas ini dapat membantu memahami untuk mengguna

More information

Sustainable Consumption

Sustainable Consumption Sustainable Consumption Introduction Unsustainable pattern of production and consumption - major causes of global environmental deterioration Issues like loss of biodiversity, resource depletion and risk

More information

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND

PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND S-35 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC OPTIMAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX)

PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) P-3 30 April 2018 PUBLIC INDEX FUND (PUBLIC DANA INDEKS) (PIX) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara

More information

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG DEVELOPMENT OF MICROHYDRO GENERATOR SYSTEM AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL AZIZ @ MD RANI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: Saya DEVELOPMENT OF MICROHYDRO

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) DISEMBER 2011 DECEMBER 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan

More information

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B

POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA B NO SEBUTHARGA TAJUK SEBUTHARGA TARIKH BUKA/ IKLAN TARIKH TUTUP SYARAT SYARAT WAJIB DOKUMEN SEBUTHARGA KAEDAH PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIBUAT SECARA : POLITEKNIK PORT DICKSON KENYATAAN SEBUTHARGA

More information

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND

PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PB-11 29 September 2017 PB EURO PACIFIC EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND

PUBLIC ISLAMIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF)

PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB AUSTRALIA DYNAMIC BALANCED FUND PB DANA IMBANG DINAMIK AUSTRALIA (PBADBF) PB-16 31 Januari 2018 PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

(a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah]

(a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah] QUESTION 1 SOALAN 1 CLO1 C3 (a) Sketch and explain the operation of four stroke petrol engine. Lakar dan terangkan operasi enjin empat lejang. [12 marks] [12 markah] CLO1 (b) State the functions of engines

More information

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF)

PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PUBLIC ISLAMIC GROWTH BALANCED FUND PUBLIC DANA TUMBUH IMBANG ISLAMIK (PIGRBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM

CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM CONTROL OF INVERTED PENDULUM-CART SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC APPROACH HASRULNIZAM BIN HASHIM A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI

INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI MALAYSIA INDEKS PERDAGANGAN LUAR NEGERI EXTERNAL TRADE INDICES (2005 = 100) JUN 2011 JUNE 2011 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA DEPARTMENT OF STATISTICS MALAYSIA KUNGAN CONTENTS Muka Surat Page Ringkasan Indeks

More information

PUBLIC CHINA SELECT FUND

PUBLIC CHINA SELECT FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-23 31 Oktober 2017 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab

More information

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND

PUBLIC INDONESIA SELECT FUND P-35 30 November 2017 PUBLIC INDONESIA SELECT FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB PB-6 29 September 2017 PB ASIA EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF)

PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PB GROWTH SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL TUMBUH) (PBGSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB CHINA PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI CHINA PASIFIK (PBCPEF)

PB CHINA PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI CHINA PASIFIK (PBCPEF) PB CHINA PACIFIC EQUITY FUND PB DANA EKUITI CHINA PASIFIK (PBCPEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF)

PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) P-49 30 April 2018 PUBLIC EMERGING OPPORTUNITIES FUND (PUBLIC DANA PELUANG PASARAN BARU) (PEMOF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: AUTONOMOUS ROBOT SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya GOW MOH KEE (841127-04-5019) (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana

More information

PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF)

PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF) PB ASIA REAL ESTATE INCOME FUND PB DANA PENDAPATAN HARTANAH ASIA (PBAREIF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC SMALLCAP FUND

PUBLIC SMALLCAP FUND P-9 30 November 2017 PUBLIC SMALLCAP FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

PB604 : BUSINESS FINANCE

PB604 : BUSINESS FINANCE INSTRUCTION: This section consists of FOUR (4) quantitative questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan kuantitatif. Jawab SEMUA soalan. C1 QUESTION 1 SOALAN 1 (a)

More information

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND

PUBLIC EHSAN MIXED ASSET CONSERVATIVE FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ketepatan

More information

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF)

PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) P-14 30 April 2018 PUBLIC ENHANCED BOND FUND (PUBLIC DANA BON DIPERKASA) (PEBF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad

More information

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF)

PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PUBLIC EQUITY FUND PUBLIC DANA EKUITI (PEF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB P-10 31 Januari 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka

More information

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND

PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND S-5 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC MIXED ASSET FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE EFFECT OF ENGINE OIL ON VEHICLE FUEL CONSUMPTION This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) for the Bachelor

More information

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND

PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND P-34 31 Oktober 2017 PUBLIC OPTIMAL GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan

More information

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND

PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND S-20 15 Mei 2017 PUBLIC ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND

PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND P-44 30 November 2017 PUBLIC STRATEGIC GROWTH FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

PB GLOBAL EQUITY FUND

PB GLOBAL EQUITY FUND PB-30 1 Jun 2017 PB GLOBAL EQUITY FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE

CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE CONVERSION OF GLYCEROL TO METHANOL OVER COPPER AND NICKEL SUPPORTED ON HZSM-5 ZEOLITE BY HYDROTHERMAL PROCESS NURUL SYUHADA BT SPALIE A dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the

More information

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF)

PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PB BALANCED SEQUEL FUND (PB DANA SEKUEL IMBANG) (PBBSQF) PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-28 30 Mac 2018 Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan

More information

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND

PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND S-7 15 Mei 2017 PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM)

1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK SECARA DUA PERINGKAT DI JALAN RAYA SATU (MALAM) PENGUMUMAN TRAFIK MAKLUMAN TERKINI PELAN PENGURUSAN TRAFIK UNTUK PEMBINAAN MRT SSP SEPANJANG JALAN RAYA SATU, JALAN RAYA TIGA & SERDANG RAYA 25 APRIL 2018 1. SAMBUNGAN PENUTUPAN PENUH JALAN JANGKA PENDEK

More information

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND

PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND P-50 29 Disember 2017 PUBLIC STRATEGIC BALANCED FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama

More information

AN AUTONOMOUS VEHICLE USING WALL FOLLOWING DETECTION MOHD AFFI BIN MOHD ALI

AN AUTONOMOUS VEHICLE USING WALL FOLLOWING DETECTION MOHD AFFI BIN MOHD ALI AN AUTONOMOUS VEHICLE USING WALL FOLLOWING DETECTION MOHD AFFI BIN MOHD ALI This report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Bachelor of Electronic Engineering (Industrial

More information

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY APPROACH NEW HUANG CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA OPTIMAL LOCATION OF THYRISTOR CONTROLLED SERIES COMPENSATOR USING SENSITIVITY

More information

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI

FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI FLUID AND HEAT FLOW PERFORMANCE IN HEAT EXCHANGER NURLIYANA BINTI MOHD NADZRI THIS DISSERTATION IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL

More information

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB

PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB P-8 31 Oktober 2017 PUBLIC BOND FUND PENYATA TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information

MALAYSIAN STANDARD. Hak cipta 2017 JABATAN STANDARD MALAYSIA MS ISO/IEC 27001:2013 (BM) ICS:

MALAYSIAN STANDARD. Hak cipta 2017 JABATAN STANDARD MALAYSIA MS ISO/IEC 27001:2013 (BM) ICS: MALAYSIAN STANDARD MS ISO/IEC 27001:2013 (BM) Teknologi maklumat - Teknik keselamatan - Sistem pengurusan keselamatan maklumat - Keperluan (Semakan pertama) (ISO/IEC 27001:2013, IDT) (Diterbitkan oleh

More information

SULIT JA201: AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2

SULIT JA201: AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 2 INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) essay questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan esei. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION 1 SOALAN 1

More information

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB

PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PB-24 30 November 2017 PB SUKUK FUND PENYATAAN TANGGUNGJAWAB Helaian Penting Produk ini telah diteliti dan diluluskan oleh pengarah-pengarah Public Mutual Berhad dan mereka secara bersama dan berasingan

More information